Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTXD-TH15

10 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:40

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTXD-TH15 sau đây là đề thi thực hành cho nghề xây dựng. Đề thi gồm phần bắt buộc và phần tự chọn. Đề thi hữu ích cho sinh viên nghề xây dựng học tập và ôn thi tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: KTXD – TH 15 Thời gian thi: 480 phút I Phần bắt buộc (70 điểm thời gian thi 336 phút) Học sinh trát phào đơn, vữa tam hợp c¸t ®en 75#: Có hình dáng, kích thước hình vẽ?A.MƠ T K THUT Mô tả kỹ thuật thi: Đọc vẽ, chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị, trát phào cong lõm theo kích thớc vẽ đảm bảo trình tự, yêu cầu kỹ thuật, biết đánh giá chất lợng mặt trát phào2 Yêu cầu kỹ thuật 2.1 Yờu cu v va trỏt - Phào cong tổng hợp mặt trát cong mặt trát phẳng vữa trát phào cong phải sàng lọc thật kỹ không lẫn sỏi sạn vữa trát phải mác thiết kế 2.2 Yêu cầu sản phẩm - Phào phải hình dáng, kích thước thiết kế - cạnh phào phải mềm nét sắc cạnh - Mặt trát phải nhẵn, bóng3.Quy trình thực thi - Thí sinh phải tiến hành cơng việc sau: + Chn bÞ dơng cơ, trang thiết bị + Kiểm tra bề mặt trát + Vạch dấu kích thớc + Trát lớp vữa lót + Trát cạnh phào + Trát lòng phào + Hoàn thiện phào + KiĨm tra kÝch thíc - Kỹ nghề: + Tính tốn, đo, lấy dấu + Kiểm tra kích thước, tiêu chí đánh giá theo yêu cầu + Vệ sinh c«ng nghiƯp 60 B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT r =60 t h ­ í c c ữ l ò n g ph o C DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Dụng cụ TT Dụng cụ Số lợng/ Đặc tính 1HS Đơn vị Bay Cái 1/1 Bay lỡi vuông Bàn xoa Cái 1/1 Bàn xoa gỗ Bàn xoa lòng phào Cái 1/1 Bàn xoa gỗ Thớc trát Cái 1/1 m Gỗ thông nhôm hộp Thớc vuông Cái 1/1 Thớc thép Ni vô Cái 1/1 0,5 Bình xịt nớc 2,5 Cái lít 1/1 Bình nhựa Gông thép Cái 2/1 ỉ6 Thíc mÐt C¸i 1/1 Thíc thÐp Ghi chó 1m Ø8 Trang thiết bị TT Thiết bị Đơn vị Số lợng/ HS Đặc tính Máý trộn vữa 80 lít Cái 1/20 ng c in pha Quần áo bảo hộ Bộ 1/1 TCVN Kính bảo hộ Cái 1/1 TCVN KhÈu trang C¸i 1/1 TCVN VËt liệu Ghi TT Vật liệu Đơn vị Số lợng Đặc tính Xi măng Kg 5.9 PC30 Cát đen Kg 0,017 Cỡ hạt 0,5 0.7 Vôi cơc Kg 1,45 ChÝn ®Ịu Ghi chó D TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Tiêu chí Nội dung tiêu chí A B C D E F G Bề rộng cánh phào Độ dày cánh phào Độ nhẵn lòng phào Độ cong lòng phào Mức sắc cạnh cánh phào Thao tác An toàn lao động vệ sinh H công nghiệp Năng suất Điểm quy định 10 10 10 20 10 10 10 Ghi 10 90 Tổng điểm Quy điểm Tổng điểm đạt chia cho x 70% Hớng dẫn đánh giá tiêu chí A Bề rộng cánh phào sau đo Dụng cụ đo Biểu đồ thang điểm điểm Thớc mét Hớng dẫn Vị trí đo lấy kết Đo bốn vị Lấy trị số trí bÊt k× sai lƯch lín nhÊt 10 1 điểm Hớng dẫn đánh giá tiªu chÝ B sa i l Ưc h k h i đo (mm) Độ dày cánh phào sau đo Dụng Hớng dẫn cụ đo Vị trí đo lấy kết Biểu đồ thang điểm Thớc Đo ba vị Lấy trị số mét trí tiết sai lệch diện lớn hai 10 đầu 1 sa i l Öc h k h i đo (mm) điểm Hớng dẫn đánh giá tiêu chí C Độ nhẵn mặt trát sau quan sát Dụng Hớng dẫn cụ đo Vị trí đo lấy kết Biểu đồ thang điểm Quan Toàn Lấy tỷ lệ sát diện tích % mặt trần diện tích mắt sau trát nhẵn chia cho toàn 10 bé diƯn tÝch tr¸t 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 độ n h ẵn k h i q u a n s¸ t b » n g mắt (%) Hớng dẫn đánh giá tiêu chí D Độ cong lòng phào sau đo 5.Dụng Hớng dẫn đánh giá tiêu chídẫn E Hớng cụ đo Vị trí đo lấy kết Thớc Đo ba vị Lấy trị số cữ trí tiết sai lệch lớn lòng diện phào hai R=60 đầu điểm BiĨu ®å thang ®iĨm 10 6 sa i l Öc h k h i đo (mm) Quan sát mắt Vị trí đo Toàn cạnh cánh phào ểm Dụng cụ đo Mức sắc cạnh góc trụ Hớng dẫn lấy kết Biểu đồ thang điểm Đếm số lư ợng vị trí sứt góc trụ để đánh giá 1 10 11 12 13 14 ®Õm v ịt r ísứt t r ê n c n h g ó c (số lư ợ ng) điểm Hớng dẫn đánh giá tiêu chí F Thao tác Quá Hớng dẫn Dụng cụ trình lấy kết Biểu đồ thang điểm đo thao tác Quan Trong Theo sát suốt biểu đồ mắt trình bên kinh làm bµi nghiƯm 10 T KH TB Y QUAN S¸ T Bằ NH MắT Và KINH NGHIệM điểm Hớng dẫn đánh giá tiêu chí F ATLĐ vệ sinh công nghiệp Dụng Quá trình Hớng dẫn cụ đo làm lấy kết Biểu đồ thang điểm Quan Trong Theo sát suốt biểu đồ trình làm bên mắt kinh nghiệ 10 m T KH TB Y QUAN Sá T Bằ NG MắT TRONG KHI Là M Bà I ểm Hớng dẫn đánh giá tiêu chí G Năng suất Dụng Thời gian Hớng dẫn cụ đo suất lấy kết Biểu đồ thang điểm Máy Phiếu theo Tỷ lệ % tính dõi thời thời cá gian bắt gian theo nhân đầu ®Ị víi thêi thêi gian gian thùc kÕt thóc hiƯn 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 v ựƠ t n ă n g su ất so v i đề b i (%) Mẫu phiếu đánh giá Bài kiểm tra: Các thông số đánh giá S ố T T Tiêu chí A Tiêu chí B Tiêu chí n Họ tên Sai §iĨm Sai lƯnh lƯnh §iĨm Sai lƯnh §iĨm Chữ ký giáo viên viên2 Chữ ký gi¸o HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH Thời gian làm quen Thời gian thi Thời gian nghỉ 30’ 480’ 30’ KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ II PHẦN TỰ CHỌN: (30 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 10 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... làm quen Thời gian thi Thời gian nghỉ 30 ’ 480’ 30 ’ KỸ THUẬT VIÊN XƯỞNG THI THỰC HÀNH TT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC GHI CHÚ II PHẦN TỰ CHỌN: (30 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm... II PHẦN TỰ CHỌN: (30 điểm) trường tự đề , ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 10 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...+ Vệ sinh c«ng nghiƯp 60 B CÁC BẢN VẼ KỸ THUẬT r =60 t h ­ í c c ữ l ò n g ph o C DANH MỤC THI T BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Dông cụ TT Dụng cụ Số lợng/ Đặc tính 1HS Đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTXD-TH15, Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTXD-TH15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn