Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch corona

2 35 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:27

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /QĐ-NSII Nam Sách, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban đạo phòng, chống dịch viêm đường hơ hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Căn Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung học phổ thông; Căn Công văn số 88/SGDĐT-CTTT ngày 28/01/2020 Sở GD&ĐT Hải Dương phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra; Căn chức năng, quyền hạn nhiệm vụ Hiệu trưởng trường THPT; Xét phẩm chất, lực nhiệm vụ phân công cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo trường THPT Nam Sách II phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra; gồm 13 đồng chí (có danh sách kèm theo) Điều 2: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh phòng chống dịch viêm đường hơ hấp cấp có hiệu quả; báo cáo kịp thời với quan có thẩm quyền tình hình diễn biến dịch bệnh đơn vị theo quy định Điều Các tổ chun mơn, phận có liên quan ơng, bà có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Sở GD&ĐT (để báo cáo); - Ban Giám hiệu; - Các ơng, bà có tên Điều (để thực hiện); - Lưu VT Trần Khoa DANH SÁCH Ban đạo phòng, chống dịch viêm đường hơ hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây (Kèm theo Quyết định số QĐ-NSII, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Hiệu trưởng trường THPT Nam Sách II TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 10 11 12 13 Trần Khoa Nguyễn Xuân Luận Nguyễn Tuấn Phương Lê Công Ngọc Nguyễn Thị Thu Nguyễn Lê Minh Nguyễn Thị Dịu Đỗ Văn Mười Trần Thị Thu Phương Nguyễn Thị Hồng Vân Đỗ Thị Xuân Hương Đặng Thị Thu Hà Trần Thị Hương Chầm Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Cơng đồn Bí thư Đoàn trường Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Nhân viên y tế Trưởng ban: Chỉ đạo chung Phó Trưởng ban: Phụ trách CSVC Phó Trưởng ban: Phụ trách báo cáo Ủy viên: Phụ trách Cơng đồn Ủy viên: Phụ trách Đồn TN Ủy viên: Phụ trách tổ Toán-Tin Ủy viên: Phụ trách tổ Lý-Hóa-CNCN Ủy viên: Phụ trách tổ Sinh-TD-CNNN Ủy viên: Phụ trách tổ Ngữ văn Ủy viên: Phụ trách tổ Sở-Địa-GDCD Ủy viên: Phụ trách tổ NN-GDQP,AN Ủy viên: Phụ trách tổ văn phòng Ủy viên: Phụ trách phòng y tế ...DANH SÁCH Ban đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (nCoV) gây (Kèm theo Quyết định số QĐ-NSII, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Hiệu trưởng trường... Phụ trách tổ Sở-Địa-GDCD Ủy viên: Phụ trách tổ NN-GDQP,AN Ủy viên: Phụ trách tổ văn phòng Ủy viên: Phụ trách phòng y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch corona, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch corona

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn