Nguyên tắc phát triển đô thị sinh thái tại Việt Nam dưới góc nhìn người làm kiến trúc - xây dựng

5 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:26

Bài viết nhìn nhận về đô thị sinh thái trên quan điểm của những người làm trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng. Đề xuất các nguyên tắc được cho là phù hợp với các đô thị tại Việt Nam. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM DƯỚI GĨC NHÌN NGƯỜI LÀM KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG Nguyễn Quang Tuấn Khoa Xây dựng Email: tuannq765@dhhp.edu.vn Nguyễn Quang Tú Khoa Xây dựng Email: tunq@dhhp.edu.vn Ngày nhận bài: 31/7/2017 Ngày PB đánh giá: 28/8/2017 Ngày duyệt đăng: 08/9/2017 TĨM TẮT Bài viết nhìn nhận thị sinh thái quan điểm người làm lĩnh vực kiến trúc - xây dựng; Đề xuất nguyên tắc cho phù hợp với đô thị Việt Nam Từ khóa: thị sinh thái, thị Việt Nam góc nhìn ECOLOGICAL URBAN DEVELOPMENT PRINCIPLES IN VIETNAM UNDER THE VIEWPOINTS OF ARCHITECTS IN ARCHITECTURE CONSTRUCTION ABSTRACT: The article looks into ecological urban from the perspective of people working in the field of architecture-construction, thereby proposing appropriate guidelines for urban areas in Vietnam Key word: Ecological Urban, Vietnamese Urban, viewpoints ĐƠ THỊ SINH THÁI LÀ GÌ? Đô thị sinh thái trạng thái ổn định thị, hướng tới thích nghi cao với điều kiện sống Việc thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa khiến cho q trình thị hóa diễn nhanh chóng Một mặt q trình thị hóa góp phần nâng cao chất lượng sống 92 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG mặt khác ngun nhân làm gia tăng dân số thị dẫn đến cân sinh thái, gây nên tổn thương ngày nghiêm trọng đến môi trường đe dọa đến sống thị Do thị thích ứng vấn đề sống thị tồn giới Việt Nam 2 QUAN ĐIỂM Trước hết, cần phải xem xét q trình tổ chức thị sinh thái Việt Nam phải dựa quan điểm sinh thái học nói chung sinh thái thị nói riêng Đối với hệ sinh thái tự nhiên lấy mục tiêu cân cao trạng thái mà số lượng tương đối quần thể sinh vật hệ sinh thái môi trường giữ mức ổn định tương đối [1] hệ sinh thái đô thị phải lấy mục tiêu cân cao đưa lại điều kiện sống tốt nhất: Người dân có cơng ăn việc làm, có mức thu nhập ngày tăng, tiện nghi vừa đủ, quan hệ xã hội tốt đẹp, vui chơi giải trí lành mạnh [2] Vì việc xem xét tổ chức thị sinh thái phải có quan điểm vừa tổng hợp, vừa chuyên ngành mối quan hệ tác động qua lại với Quan điểm đô thị sinh thái biến đổi liên tục môi trường sinh thái (tự nhiên nhân tạo), cụ thể: + Sự biến đổi: bao gồm biến đổi tự thân hệ sinh thái tự nhiên (theo quy luật tự nhiên) biến đổi tác động người + Nguyên tắc hướng đến: đảm bảo cân sinh thái phân hệ, đảm bảo chất lượng sống trọng tính hệ thống - gắn kết tổng thể cấu trúc sinh thái hài hòa + Tính gắn kết: nói đến gắn kết yếu tố (tự nhiên, nhân tạo, hoạt động kinh tế xã hội) quy luật gắn kết để tạo thành cấu trúc (không gian), xem xét quy mô nhỏ (cấu trúc thành phần) đến quy mô lớn (cấu trúc đô thị) Sự gắn kết biến đổi theo thời gian trạng thái cân động, có xu hướng hình thành cấu trúc ĐƠ HỆ THỐNG THỊ SINH THÁI LÀ Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, bên cạnh việc xem xét vật tượng, quan điểm đô thị hệ thống đề cập đến mối quan hệ chúng, bước q trình tổ chức xây dựng thị Điều đòi hỏi người thiết kế phải xem xét đồng thời (cả không gian thời gian), tác động trực tiếp gián tiếp từ kết định đưa Kết phương pháp tư hệ thống quy hoạch đô thị thiết kế tích hợp: giải pháp cụ thể đề cập giải đồng thời nhiều vấn đề khác - giải pháp lại sản phẩm công việc yêu cầu đa ngành Việc đánh giá cải tạo cảnh quan thông qua công cụ như: quản lý, quy hoạch thiết kế đòi hỏi phải nhìn nhận cảnh quan hệ thống Do đó, phận tham gia tổ chức thị sinh thái phải có tư hệ thống để tạo mối liên hệ người với môi trường can thiệp người vào môi trường, mang đến cho đô thị mức độ tương tác cao có ý nghĩa sâu sắc hơn, bền vững [3] Về có hệ thống tác động tới thị: + Hệ thống cân hệ thống cân động lực Những hệ thống đặt trật tự thống với kết hợp nhiều đặc tính Trong hệ thống cân bằng, hoạt động trước tạo nên q trình hồi tiếp tích cực Q trình đồng thời tiến hóa cách chậm chạp thông qua tương tác ngày phận + Hệ thống tự tiêu hủy hệ thống hoàn toàn tự phát, biến đổi nhanh không ổn định Bên hệ thống này, hậu TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 26, tháng 1/2018 93 q trình hệ thống trước gây nên trình hồi tiếp tiêu cực, với xung đột sức ép bên bên Trên quan điểm tiếp cận hệ thống, tổ chức đô thị sinh thái dựa nguyên tắc bản: Thứ nhất, bảo vệ tài nguyên môi trường phải dựa sở tảng hệ sinh thái, nghĩa không quản lý đơn lẻ thành phần mà tiếp cận dựa tính đặc thù hệ sinh thái để đảm bảo liên kết cân đối hài hòa thành phần tự nhiên hệ sinh thái vốn có nó, không phá vỡ thành phần cấu trúc hệ sinh thái Thứ hai, quản lý bảo vệ tŕi nguyęn vŕ môi trýờng so với trýớc cách nhìn nhận quản lý truyền thống với cách nhìn nhận quản lý hệ sinh thái cần phải nhìn nhận lại cách khoa học tổng hợp Thứ ba, xác định lại quan điểm từ trước đến đề cao người hệ thống tự nhiên dẫn đến tàn phá thiên nhiên Do phải coi người thành phần quan trọng tự nhiên để điều chỉnh hành vi Thứ tư, trọng tới đạo đức, khơi dậy “tâm” người thiên nhiên Ngoài cần phải lượng giá tài sản thiên nhiên để có so sánh phương án khai thác [4] ĐỀ XUẤT NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ SINH THÁI Ở VIỆT NAM Đơ thị sinh thái nhằm tạo lập môi trường sống đô thị mơi trường nhân tạo hài hòa với môi trường tự nhiên, đáp ứng 94 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG nhu cầu người hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đô thị Tác giả đề xuất ngun tắc đóng vai trò hướng dẫn tổng qt tổ chức đô thị thông minh sau: Nguyên tắc 1: Gìn giữ đa dạng sinh học Các hệ sinh thái đạt ổn định khả hồi phục thông qua mạng lưới sinh thái đa dạng phức tạp Sự đa dạng sinh học cao hệ sinh thái ổn định Sự đa dạng sinh thái đô thị phải đảm bảo với hành lang cư trú tự nhiên, nuôi dưỡng đa dạng sinh học đem lại tiếp cận dễ dàng với thiên nhiên để nghỉ ngơi giải trí Ngồi ra, đa dạng sinh thái thị góp phần tạo sức sống cảnh quan thị, gìn giữ phát huy đa dạng văn hóa Ngun tắc 2: Hài hòa với chu trình tự nhiên Thiết kế thị sinh thái hài hòa với nguyên tắc tự nhiên nghĩa coi trọng tự nhiên, bảo tồn nguồn tài nguyên giảm thiểu ô nhiễm thông qua nội dung: cân đối đầu vào (tài nguyên, lượng, thực phẩm) đầu (chất thải, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ) Bên cạnh đó, cần phải tiếp cận chu trình sinh thái thị để tìm biện pháp tạo “cơ chế tự điều chỉnh” “điều chỉnh có điều kiện” cách hợp lí nhất, thay đổi cách sống đô thị cách sản xuất để cho dòng vật chất, nguyên liệu, lượng diễn chu trình khép kín Cuối cần sử dụng nguyên vật liệu cho phù hợp với mục đích sử dụng người, tái tạo nguồn tài nguyên kết hợp kiến thức, kỹ thuật vào trình thiết kế Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính gắn kết nhân tố cảnh quan Tính gắn kết nói đến gắn kết yếu tố tự nhiên, yếu tố nhân tạo, hoạt động đô thị quy luật gắn kết để tạo thành không gian cảnh quan đô thị Sự gắn kết biến đổi theo thời gian trạng thái cân động, có xu hướng hình thành cấu trúc Tổ chức đô thị sinh thái với mục đích khơng ngừng nâng cao chất lượng sống đô thị không phá vỡ cấu trúc cảnh quan tự nhiên Các yếu tố tự nhiên nhân tố đóng vai trò tạo lập khơng gian cảnh quan thị Do đó, thị ln lấy yếu tố tự nhiên làm chủ đạo, yếu tố nhân tạo tạo thiết phải gắn kết cách hài hòa, khơng lấn át hay đánh giá trị đặc trưng cảnh quan tự nhiên sở nguyên tắc thẩm mỹ, trọng tính nguyên vẹn hệ thống vốn cấu trúc hoàn chỉnh Nguyên tắc 4: Phát triển đô thị phù hợp với “ngưỡng” sinh thái mơi trường Mỗi mơi trường sinh thái thích ứng với giới hạn tác động định, đặc biệt can thiệp người Sự tăng hay giảm cường độ tác động giới hạn thích hợp hệ sinh thái tác động đến chất lượng môi trường khả tồn sinh vật Khi cường độ tác động tới ngưỡng cao thấp so với khả chịu đựng môi trường dẫn đến nguy bị hủy hoại Trước hết, quy mô dân số phát triển kinh tế - xã hội đô thị cần giữ mức phù hợp với khả “chịu tải” mơi trường tài ngun thiên nhiên Bên cạnh đó, giải pháp quy hoạch, mơ hình hình thái khơng gian cảnh quan đô thị lựa chọn sở phân tích phù hợp với nhân tố mơi trường Nguyên tắc 5: Tăng cường kết nối không gian cảnh quan giải pháp giao thông “xanh” Bố trí quy hoạch xác định quy mơ khu chức cảnh quan đô thị (nhà ở, khu làm việc, khu dịch vụ, nơi vui chơi giải trí ) hợp lý để người giảm bớt lại phương tiện giới, tạo điều kiện thuận lợi để xe đạp Giao thông vận tải cần hạn chế cách cung cấp lương thực hàng hóa chủ yếu nằm phạm vi thị vùng lân cận, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng sử dụng lượng thân thiện với mơi trường Ngun tắc 6: Duy trì phát triển hành lang xanh, mảng xanh hồ điều hòa thị Tổ chức thị sinh thái trọng tỉ lệ diện tích xanh cao, hình thành mảng xanh, bãi cỏ bờ sông, khu xanh cách ly khu dân cư công nghiệp, hệ thống hành lang xanh kết nối khu vực cảnh quan Tăng cường xanh trục lộ giao thơng để tạo bóng mát, ngăn chặn tiếng ồn, bụi tăng cường trao đổi ơxy Diện tích mặt nước (ao, hồ, sơng, rạch) cân diện tích dân số đô thị để tạo cảnh quan môi trường khí hậu mát mẻ Chú trọng tổ chức hồ điều hòa nơi có nguy ngập lụt để hạn chế ngập úng điều kiện thiên nhiên bất lợi Nguyên tắc 7: Lựa chọn cấu phát triển ưu tiên mơ hình kinh tế “xanh” TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 26, tháng 1/2018 95 Tăng cường mơ hình kinh tế thị theo hướng sinh thái, tập trung sức lao động công nghệ thay tập trung sử dụng nguyên liệu, lượng nước, nhằm trì việc làm thường xuyên giảm thiểu nguyên liệu sử dụng Công nghiệp đô thị sản xuất sản phẩm hàng hóa tái sử dụng, tái sản xuất tái sinh Các quy trình cơng nghiệp bao gồm việc tái sử dụng sản phẩm phụ giảm thiểu vận chuyển hàng hóa KẾT LUẬN Phát triển thị sinh thái Việt Nam, cảnh quan tự nhiên cần trọng có vai trò định hình thái thị Hình ảnh yếu tố cảnh quan thiên nhiên diện trở thành nhân tố quan trọng trình hình thành cảnh quan đô thị Việt Nam Tổ chức đô thị sinh thái cần phải giải mối quan hệ hài hòa nhân tố tự nhiên nhân tạo, nhân tố tự nhiên góp phần quan trọng tạo lập giá trị sắc cho đô thị TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá - Lâm Minh Triết (2005), Sinh thái môi trường học bản, Nhà Xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Lê Hồng Kế (1989), “Đề cập bước đầu đến sinh thái trình quy hoạch xây dựng điểm dân cư Việt Nam”, Luận án PTS John L Motloch (1975), “Introduction to Landscape Design, ASLA” Nguyễn Thế Chinh (2012), „Kinh nghiệm quốc tế công tác bảo vệ tài nguyên môi trường‟, Viện chiến lược sách tài nguyên, http://isponre.gov.vn, 96 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG ... dậy “tâm” người thiên nhiên Ngoài cần phải lượng giá tài sản thiên nhiên để có so sánh phương án khai thác [4] ĐỀ XUẤT NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI Ở VIỆT NAM Đô thị sinh thái nhằm... chức thị sinh thái Việt Nam phải dựa quan điểm sinh thái học nói chung sinh thái thị nói riêng Đối với hệ sinh thái tự nhiên lấy mục tiêu cân cao trạng thái mà số lượng tương đối quần thể sinh. .. quy mô lớn (cấu trúc đô thị) Sự gắn kết biến đổi theo thời gian trạng thái cân động, có xu hướng hình thành cấu trúc ĐÔ HỆ THỐNG THỊ SINH THÁI LÀ Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, bên cạnh việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc phát triển đô thị sinh thái tại Việt Nam dưới góc nhìn người làm kiến trúc - xây dựng, Nguyên tắc phát triển đô thị sinh thái tại Việt Nam dưới góc nhìn người làm kiến trúc - xây dựng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn