Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, các đại lượng đánh giá an toàn đập và công trình đầu mối - GS.TS. Nguyễn Văn Mạo

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:24

Bệnh học công trình và an toàn hồ đập, các bước phân tích nguyên nhân và đánh giá chất lượng đập và công trình đầu mối hồ chứa dựa trên cơ sở quan sát và điều tra hiện trường là những nội dung chính trong bài viết Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, các đại lượng đánh giá an toàn đập và công trình đầu mối. Mời các bạn cùng tham khảo. NGhiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đại lượng đánh giá an toàn đập công trình đầu mối GS.TS Nguyễn Văn Mạo Đại học Thuỷ Lợi Việt Nam mét nh÷ng qc gia cã nhiỊu hå chøa Theo điều tra dự án UNDP.VIE 97/2002 nước ta có khoảng 10.000 hồ chứa lớn nhỏ Trong hồ đập lớn có khoảng 460 đứng vào hàng thứ 16 nước có số liệu thống kê hội đập cao giới Theo số thống kê Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2002 nước ta có 1967 hồ, dung tích hồ 200.103 m3 nước Trong đó, có 10 hồ thủ ®iƯn cã dung tÝch 19tû m3, 1957 hå thủ n«ng víi tỉng dung tÝch 5.842 tû m3 n­íc NÕu chØ tÝnh nh÷ng hå cã dung tÝch tõ mét triƯu m3 nước trở lên nước ta có 587 hồ Các hồ chứa nước phân bố không phạm vi toµn quèc Trong sè 61 tØnh thµnh cã 41 tỉnh thành có hồ chứa Các tỉnh miền Bắc miền Trung so với nước diện tích tự nhiên chiếm 64.3% dân số chiếm 60.3% số hồ lại chiếm 88.2% số hồ toàn quốc Xây dựng hồ chứa giải pháp kĩ thuật khai thác tổng hợp tài nguyên nước có hiệu cao gây hậu to lớn có cố vỡ đập Vỡ đập loại rủi ro không khẳng định loại trừ loại rủi ro Sự cố hồ đập thường gây thiệt hại nghiêm trọng người của, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Vì vậy, an toàn hồ đập vấn đề mang tính xã hội Sau kiện vỡ đập cuối kỷ 20, nhiều nước giới đưa quy định hướng dẫn chi tiết tạo thành hệ thống quy trình quy phạm tài liệu hướng dẫn an toàn hồ đập Mục tiêu an toàn hồ đập hạn chế đến mức thấp xẩy cố vỡ đập giảm thiểu thiệt hại người vỡ đập gây Việt Nam nước có nhiều hồ đập, an toàn hồ đập lĩnh vực tập trung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm an toàn hồ chứa thuỷ lợi vừa lớn tỉnh Miền Bắc miền Trung Việt Nam trường đại học Thuỷ lợi chủ tr× thùc hiƯn tõ 2001- 2003 cã mét sè kÕt nghiên cứu Các kết là: ứng dụng bệnh học công trình để nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đại lượng đánh giá an toàn đập công trình đầu mối hồ chứa Quy trình quản lý an toàn hồ chứa Các toán phần mềm đánh giá khả phòng lũ hồ chứa kiểm tra an toàn công trình đầu mối Trong báo trình bày tóm tắt nội dung ứng dụng bệnh học công trình để xây dựng công nghệ đánh giá an toàn hồ đập, nội dung lại xin đăng số I Bệnh học công trình an toàn hồ đập Bệnh học công trình khoa học bắt nguồn từ lĩnh vực nghiên cứu sửa chứa khôI phục công trình bê tông Toàn nội dung tóm tắt sơ đồ hình hình [1] Sơ đồ bước đánh giá nguyên nhân hư hỏng để từ đề giải pháp xử lý Sơ đồ nội dung quản lý kĩ thuật để đánh giá trạng thái chất lượng công trình Các công việc xắp xếp thực hiƯn theo mét tr×nh tù rÊt khoa häc cã thĨ xem công Phân tích Khảo sát (Auscultation) Phân tích hoá Phân tích huỳnh quang tia X (để xác định suy thoái hoá học vật liệu) Khảo sát vật liệu Qua NDT hỗn hợp (để xác định bệnh lý suy thoái học vật liệu) Khảo sát kết cấu Qua phương tiện xác định quy luật biến dạng (để xác định suy thoái cường độ độ cứng liên kết kết cấu Tính toán lại (Recalculation) (Sau kể đến suy thoái vật liệu kết cấu) Giải đoán tổng hợp (Diagnostic) trạng thái chất lượng bệnh lý Giải pháp xử lý Phế bỏ công trình Khôi phơc cã sư dơng vËt liƯu míi N©ng cÊp có sử dụng ứng lực trước Hình Quản lý kỹ thuật Giám sát (thường xuyên, định kỳ, đột xt, khÈn cÊp v.v…) (Surveillance) B¶o d­ìng (Entretien) Khảo sát (Auscultation) vật liệu kết cấu Giải đoán tổng hợp (Diagnostic) Giải pháp xử lý công trình Khoa học nguyên nhân bệnh lý trạng thái công trình Hình Khoa học kỹ thuật Loại công trình Từng phận công trình Mô tả loại hư hỏng Xếp loại hư hỏng A, B, C, D Hình Hướng phân tích nguyên nhân hư hỏng Tiêu chuẩn đánh giá an toàn Các toán phân tích phù hợp nghệ để quản lý chất lượng công trình vận hành Một nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn hồ đập việc đánh giá thường xuyên định kì trạng thái kĩ thuật đập công trình đầu mối Để việc đánh giá cách xác tiết kiệm sức người sức cần phải tiến hành theo trình tự khoa học có phương pháp tính toán phù hợp Những nội dung đánh giá an toàn hồ đập theo bệnh học công trình bao gồm: Nghiên cứu kĩ hồ sơ lưu trữ bao gồm tài liệu thiết kế sửa đổi trình xây dựng, hồ sơ hoàn công, diễn biến trình vận hành khai thác Lựa chọn công nghệ khảo sát phù hợp lấy số liệu xác không ảnh hưởng đến an toàn công trình, thường dùng hỗn hợp phương pháp Tính toán lại công trình toán theo sơ đồ trạng, thường toán khó cần phải nghiên cứu bổ sung cải tiến sơ đồ phương pháp tính để phân tích tương đối xác trạng thái kĩ thuật công trình d Giải đoán tổng hợp trạng thái chất lượng bệnh lý công trình, khâu quan trọng cần có chuyên gia giỏi có kiến thức tổng hợp giầu kinh nghiệm e Giải pháp xử lý khâu định cuối Từ ý kiến định hướng chuyên gia tiến hành so sánh lựa chọn giải pháp phế bỏ, khôi phục khôi phục nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho hồ đập II Các bước phân tích nguyên nhân đánh giá chất lượng đập công trình đầu mối hồ chứa dựa sở quan sát điều tra tr­êng BiĨu hiƯn sù h­ háng ë ®Ëp còng nh­ công trình đầu mối nói chung đa dạng Tuỳ theo mức độ ảnh hưởng tới an toàn công trình chia làm bốn loại, kí hiệu chữ A, B, C, D (A) mức độ hư hỏng có liên quan tới tổng thể (B) hư hỏng có liên quan tới cường độ ổn định cục (C) hư hỏng làm biến dạng đường biên (D) hư hỏng khác Các bước phân tích nguyên nhân đánh giá chất lượng dựa tài liệu quan sát điều tra trường hình Theo sơ đồ hình đề tài phân loại thống kê xếp loại hư hỏng cho công trình đập, tràn cống hồ chứa Từ định hướng phân tích nguyên nhân tiêu chuẩn đánh giá cho loại hư hỏng phận công trình [2] Ví dụ quan sát đỉnh đập đất thấy có vết nứt Hiện tượng hư hỏng thuộc loại A Hướng phân tích nguyên nhân lún, độ dốc mái không hợp lý, cường độ đất đắp không đảm bảo Với hư hỏng tiêu chuẩn đánh giá qua hệ số ổn định, độ lún cho phép trạng thái ứng suất III Kết luận Quản lý kĩ thuật công trình hồ chứa nhiệm vụ thường xuyên Hàng năm nước ta đầu tư lượng kinh phí lớn phục vụ cho tu bảo dưỡng, nâng cấp công trình đầu mối Công tác khảo sát, tư vấn thiết kế quản lý chất lượng dự án không đồng đều, tính khoa học chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đánh giá theo tiêu chuẩn an toàn hồ đập Các nội dung nêu báo thông tin công nghệ áp dụng nâng cao chất lượng dự án cải tạo, nâng cấp công tác quản lý công trình đầu mối hồ chứa, dần bước đáp ứng yêu cầu an toàn hồ đập nước ta TàI liệu tham khảo [1] Nguyễn Văn Mạo Phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng công trình thuỷ lợi - ĐHTL 2002- Bài giảng cao học [2] Nguyễn Văn Mạo số tác giảNguyên nhân giải pháp KHCN bảo đảm an toàn hồ chứa thuỷ lợi vừa lớn tỉnh miền Bắc miền Trung ViƯt Nam – Hµ Néi 12/2003 Summary Studying on the factors for assessment, analyzing the failure causes in the technology of assessing the safety of headwork in the reservoirs Prof Dr Nguyen Van Mao The Hanoi Water Resources University The safety of dams is a present- day problem in the countries having lots of dams Studying on the factors for assessment, analyzing the failure causes in the technology of assessing the safety of headwork in the reservoirs is important work The points presented in this paper are new researching results of the topic “Study on the scientific-technological to ensure safety of medium and big reservoirs in the Northern and central provinces in Vietnam ... bảo an toàn cho hồ đập II Các bước phân tích nguyên nhân đánh giá chất lượng đập công trình đầu mối hồ chứa dựa sở quan sát ®iỊu tra hiƯn tr­êng BiĨu hiƯn sù h­ háng ë đập công trình đầu mối. .. để quản lý chất lượng công trình vận hành Một nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn hồ đập việc đánh giá thường xuyên định kì trạng thái kĩ thuật đập công trình đầu mối Để việc đánh giá cách xác tiết kiệm... Nguyễn Văn Mạo Phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng công trình thuỷ lợi - ĐHTL 200 2- Bài giảng cao học [2] Nguyễn Văn Mạo số tác gi Nguyên nhân giải pháp KHCN bảo đảm an toàn hồ chứa thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, các đại lượng đánh giá an toàn đập và công trình đầu mối - GS.TS. Nguyễn Văn Mạo, Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, các đại lượng đánh giá an toàn đập và công trình đầu mối - GS.TS. Nguyễn Văn Mạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn