Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản)

42 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:22

Giới thiệu về Autocad 2004; cách khởi động chương trình Autocad; cấu trúc màn hình đồ họa; các cách gọi lệnh; hệ tọa độ trong Autocad; các phương pháp nhập điểm trong Autocad;... là những nội dung chính mà Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản) hướng đến trình bày. TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH BÀI GIẢNG AUTOCAD 2004 (PHẦN CĂN BẢN) Tp.Hồ Chí Minh, 03/2004 TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH BÀI 1 GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2004 CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH AUTOCAD CẤU TRÚC MÀN HÌNH ĐỒ HỌA CÁC CÁCH GỌI LỆNH TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH HỆ TỌA ĐỘ TRONG AUTOCAD CÁC PHƢƠNG PHÁP NHẬP ĐIỂM TRONG AUTOCAD LỆNH VẼ VÀ HIỆU CHỈNH CƠ BẢN BÀI TẬP VÍ DỤ TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2004 CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH AUTOCAD  Double click vào biểu tƣợng desktop  Chọn START / Programs / Autodesk / Mechanical Desktop 2004 / AutoCAD 2004 TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Sau khởi động, hộp thoại START UP xuất hiện:  Chọn Metric  Nhấn OK TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Chú ý: Nếu khởi động mà không xuất hộp thoại STARTUP, bạn khắc phục cách sau: TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Tools / Options… Trên hộp thoại Options, chọn trang SYSTEM Tại dòng Startup, chọn Show Startup dialog box TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HÒA BÌNH TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH CẤU TRÚC MÀN HÌNH ĐỒ HỌA AUTOCAD 2004 Đóng chƣơng trình Thanh cơng cụ Con trỏ Biểu tƣợng hệ tọa độï Cửa sổ lệnh dòng lệnh Thanh danh mục lệnh Thanh cơng cụ chuẩn Thanh tính chất đối tựơng VÙNG VẼ Thanh trạng thái Phóng to ch trình Thu nhỏ ch trình TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH  Cách gọi cơng cụ:  View / Toolbars…  Hộp thoại Customize xuất hiện:  Chọn trang Toolbars  Click vào công cụ cần dùng  Nhấn nút Close TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Các thiết lập liên quan đến biểu tượng hệ tọa độ: View Display UCS Icon TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH  Các lựa chọn UCS Icon: On : Bật biểu tƣợng hệ tọa độ hình hay khung nhìn Origin : Biểu tƣợng luôn di chuyển theo gốc tọa độ (điểm (0,0,0) UCS) Properties : Các tính chất cài đặt biểu tƣợng UCS TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HÒA BÌNH Hình ảnh biểu tượng xem trước Kiểu biểu tượng UCS Kích cỡ biểu tượng UCS Màu biểu tượng UCS TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH CÁC PHƢƠNG PHÁP NHẬP ĐIỂM TRONG AUTOCAD a Dùng phím chọn (Pick) b Dùng tọa độ tuyệt đối :  Nhập tọa độ (X,Y) điểm theo gốc O (0,0,0)  Nhập tọa độ (D< ) điểm theo gốc O (0,0,0) TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH c Dùng tọa độ tƣơng đối : Nhập tọa độ điểm theo điểm cuối xác định vẽ  Tọa độ Đềcác tƣơng đối : Tại dòng nhắc nhập @X,Y Giá trị X,Y mang dấu (+) (-) tùy thuộc vào vị trí điểm so với điểm cũ TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Tọa độ Cực tƣơng đối : Tại dòng nhắc nhập @D<  D: chiều dài đoạn thẳng cần nhập  : góc hợp đọan thẳng trục chuẩn Góc (+) góc có chiều quay ngƣợc chiều kim đồng hồ TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Trƣờng hợp đặc biệt: Nhập khoảng cách trực tiếp cách định hƣớng vẽ cursor (kết hợp với chế độ vẽ vng góc (ORTHO,F8)) nhập trực tiếp giá trị chiều dài từ bàn phím nhấn phím Enter TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH LỆNH VẼ VÀ HIỆU CHỈNH CƠ BẢN 7.1 Lệnh LINE:  Lệnh Line dùng để vẽ đoạn thẳng Draw / Line L Toolbar Draw TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Dòng lệnh: Specify first point: Nhập tọa độ điểm Specify next point or [Undo]: Nhập tọa độ điểm TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Specify next point or [Close/Undo]: Nhập tọa độ điểm hay sử dụng lựa chọn Các lựa chọn khác: Undo : U  Hủy bỏ đoạn thẳng vừa vẽ Close : C  Đóng kín đa giác đoạn thẳng TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HÒA BÌNH 7.2 Lệnh ERASE:  Lệnh Erase dùng để xóa đối tượng Modify / Erase E Toolbar Modify TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Dòng lệnh: Select objects: Chọn đối tượng cần xóa (bằng cách Click chuột) Select objects: Tiếp tục chọn đối tượng hay nhấn Enter thực xóa TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH BÀI TẬP VÍ DỤ VÍ DỤ 1: TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH VÍ DỤ 2: TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH VÍ DỤ 3: ... DỤNG HỊA BÌNH BÀI 1 GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2004 CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH AUTOCAD CẤU TRÚC MÀN HÌNH ĐỒ HỌA CÁC CÁCH GỌI LỆNH TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH HỆ TỌA ĐỘ TRONG AUTOCAD CÁC PHƢƠNG... PHƢƠNG PHÁP NHẬP ĐIỂM TRONG AUTOCAD LỆNH VẼ VÀ HIỆU CHỈNH CƠ BẢN BÀI TẬP VÍ DỤ TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2004 CÁCH KHỞI ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH AUTOCAD  Double click vào... Double click vào biểu tƣợng desktop  Chọn START / Programs / Autodesk / Mechanical Desktop 2004 / AutoCAD 2004 TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG HỊA BÌNH Sau khởi động, hộp thoại START UP xuất hiện: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản), Bài giảng Autocad 2004 (Phần căn bản)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn