Ebook Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển: Phần 2

50 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:15

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển cung cấp cho người đọc các quy định về thiết kế công nghệ kho bãi; đường sắt, đường cần cẩu và mặt bằng bãi trong cảng; nhà xưởng và công trình kiến trúc; phân tích kinh tế kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 7.2.5 Khi ehqn ehieu dai kho dqe mep ben va b6 trf cae kho tren m~t bAngcan xet -dens,! phil hqpvm cOng tae b6e x~ijeua cae thi€i b!inK'y moe, S,! tuong quan giua tau va kho, xet den 16i di a hai dliu kho tm khu slm xu1fteua khu ben hang hoa, 16i di vaGkhe kho va VaGtrong kho qua cae etta dliu h6i D~ dam bao cae yeu cllUtren, ehieu dai kho khOng duqe nhc hon 1/2 ehi~u dai ben Kho thubng dUl1eb6 trf trang ph~ vi mQt ben nen ehieu dai kho Ian nMt khOng nen vuqt qua ehieu dai tau Ghi chu: Trang m9t vai trui7ng ht!P Lk}, = (200 - 300)m kio dai tli ben sang Mn khtic cae ben qmh cung baa quail milt 10{lihang hoa hay cae IO{lihang ,; cho phep d€ cung m9t kho 7.2,6 Ciing gi6ng nhu ehieu dai kho, ehieu rQng kho duqc I,!a chqn theo tieu ehuAnthi€t k€ sifu co, thubng 1fytheo bQi s6 cUa hoi).e 12 hoi).cco th~ chqn theo bfIng 7.1 Vi~c chi a cac kho rQng 48m tra len tUng khoang phai th,!c hi~n eho di~n tfeh mOi khoang khOng nhc hcrn 3.000m2, d6ng thai dam bao cae yeu eliu phong eh6ng chay phl1ntrang bj cae thi€t bj chUa chay t'! dQng eho cac gian kho Bang 7.1 Kich thuae cae Ii cUa kho dung cUa Chieu dAi, m 96 - 150 Chieu r(log, m Chieu r(mg ohjp, m 60 18+24+18 48 12 +24 +12 36 18 + 18 7.2.7 Them kho phl,lc YI,I eOng tac b6 x€p hang cho toa xe va OtO.Them kho co the thi€t I~p dqc kho hoi).cdl1uh6i Them dliu h6i phl,le YI,I cho to b6c x€p hang VaGkho Ghi ehu: Chilu rilng them dUf/e xae dinh tren co Sd di l{li tv ella cae xe nang hang, kOOnang vao ella xe tli them vao toa xe Tren co Sd nay, them kho dUf/c tieu ehuJn hoa la 6m; Trang milt vai trui7ng ht!P, them kho lam milt vai nhi~m v~ chuyen man nhu phdn IO{lihang.vv Chilu rilng them co tM lay den 7.8m, dai co tM tit den 10m Chilu eao them ea'n xae dinh phu ht!P vm tieu chuan bOc da hang ella toa xe va a talay theo bang 7.2 59 T Bang 7.2 • Chien cao them kho Chien cao them, Cong dl,lDgcua them kho m DUng cho xe tMng thuang 1,10 DUng cho xe chb hang ngol).ico 1,20 Toa xe chnyen mOn 1,30 DUng cho OtOthOng thuang 1,10 DUng cho OtOhi~n dl).i 1,20 7.2.8 D(>d6c san kho de dam biio thoat nuClctrong, duang san kho d6c phia bien vai dQ d6c yeu cliu i khOng Ian hoo 1,5 Mn 2%, d(l d6c th~m kho clin huang phia ngoai vai i = 0,5% 7.2.9 Kich thuClccac () cira kho ph\! thu(lc vao kich thuClchang hoa Chi~u r(lng cua clin dam biio cho xe v~ nang vao hai chieu Kich thuClccira kho nen chQn phil hgp vClitri s6 ghi bang 7.3 Bang 7.3 • Kich th1Wc cac cira kho dung cira Cita canh nhac len Lo,ikho Kho mQt tling va tling cua kho nhi~u tling Chien rQng, Chien Chien rQng, m m cao, m m 5,4 5,0 5,5 5,2 5,4 4,8 4,2 5,0 4,2 4,8 4,2 4,0 3,0 4,8 3,0 3,0 Chiencao, Kho nhi~n tling (trlr tling 1) Kho chi~u r(lng < 24 m phl,lc Vt,J v~ t3i dia phuoog 60 Cita canh dAy ngang S6 cua kho b6 tri ph\! thu(lc VaGchi~u dlii kho llfy theo bang 7.4 Bang 7.4 SOella kho Chieu dai kho, m Soeua kho 84 72-66 66-64 42 - 30 18 Ghi chu: Khi liim kho Bdng 7.3 wn cac IO{licua khdc, kich thlfuc 16 clia khOng nhO hun cac gia tri Khi cdi t{lo cac kho hifn co, n€u khOng tuan thu dlfqc cac tieu chutin rJ Bdng 7.3, co thl gidm chMu cao 16 clia nhung khOng dlfqc dlfili 4m viii kho m9t tdng vii tang kho nhMu tang D6i viii nhilng kho co chMu cao Ic1nhun milc binh thlfifng thi t{li cac tlfifng ddu h6i co thlliim clia cao d€n 8m, r9ng kh6ng dlfili 5,2m D6i viii cac kho co chilu cao binh thlfifng, d6 an se mc dinh co can tam tlfifng ddu h6i hay kh6ng D6i viii cac kho co chilu dai Ic1nhun 84m, s6' clia kho dlfqc II/a c/u.Jnd,!a vao yeu cau sli d~ng vii ke't CelUcua kho Clia kho phdi co cac trang thier bi dong mQ tin ctjy T{li cac 16 clia, phdi liim cac tr~ bdo vf phia trlfuc va phia sau cac C9t 7.2.10 Chi~u ~ng cac k~ hang c6 dinh cua kho g~ duang sat llfy Mng 6m, nhlffig d6i v6i khu V1!C hOl!-tdQng cua c~ cAu thi xac dinh chi~u rQng k~ theo yeu cllu b6 tri kho, nhlffig khOng nhc'>han 6m Chi~u rQng cac ban cOng va sAn thugng c6 lam hang la"yMng 3,5m Ghi chu: Khi ben tren cac ban c6ng vii san thlfqng co cac ket CelUkho nhO ,a, be" '9ng cua chung phdi xac dinh tit dilu kifn la khodng cach tit hinh chi€u cua ke't CelU nhO d€n mep cua dam l&p kf kho, Ian can bdo vf san thlfl;mg vii ban c6ng khong nhO hun 3m Khi be"'9ng cua kf, san thlfqng vii ban c6ng khOng lQy nhO hun quy dinh dilu a a 61 T 7.2.11 Chi~u cao clla k~ cac kho sat dUOngsAt k~ ti:!diOOray phii la 1200mm, d6i vm cac kho d~ ki€n b&; x€p hiUlg ia cae toa tim d6ng lt tling, ch6ng d(>tva cMng nang, thOng gi6 t6t, chi€u sang an toan 7.3.4 K€t cau va trang thi€t bi kho phai lam bAng cac lo;p v~t li~u thlch hqp, hol).cc6 lap biio v~ ch6ng duqc xfun th\fc clla hoa chat 7.3.5 Nen kho tren d6 chUa hang hoa chat de bi tac d(>ngclla nuoc phiii lam cao hon 20cm so v6'i ml).tMt Ghi chu: Ne'n kho phai dllOm v~sinh va co c{/ng rtinh 7.3.6 Nen kho chUa cac lo;p hang hoa ch4"tma k€t hqp v6'i nuoc c6 tM gll.y nO va cMy thi khOng trang bi cac ducmg 6ng nuoc ch6ng chay t\f d(>ng (1\fa ch '-'-.' j ? s ~~ ~ r or j ? > :=;:;- • • 25 925 I I J PHVLVCC (thamkhao) D~c tnmg tai trc;mg clin cAu va may hOc xep tren ben 10 Qic d~c tnmg t8i trQng c40 cau va may Mc xe'p tren he'n c6 tM tham khao t~i cae bang 1,2 va 30 Sa dO tinh t040 t8i trc;mgc40 cau tieu chu4n thie't I~p tu cac di~u ki~n sau dAy: a an cau (may v~ chuyl!n va b6c xe'p) chi lam vi~c de'n gi6 clfp 70 b ap 1\fC chAn c40 c4u len ray neu bang cho tuang ling v6i vi tri cua tay v6i cua c40 c4u va huang gi6 ve tren hinh l Trong bAng va sa dO kern theo du6i bang cho tIi s6 ap Igc Ian nUt banh xe len ray va gabari cua c40 cauo c Khi c40 cau dUng k~ theo dUng khoang cach tinh toan, ap 19c banh xe tren ray llfy theo vi tri tay v6i I va huang gi6 cua bang 10 Bang • Ap IIlC banh xe theo vi trf tay v61 clin cAu c6ng Sa d6 tai trQng clin cAu Vi tri tay HIl6ng vOi gill Tii trQng Vi trf banhxe C35 Ap horcbanh A I Thing dUng B C , II A Thingdling B C • III A Thingdling B C I NAmngang A B C30 C2S xe len ray (T'n) 165 90 165 95 50 95 85 40 85 165 165 90 95 95 50 85 85 40 210 140 120 120 80 70 100 60 55 20 14 11 103 ",III £lUONG M£P B~N / C • 17 A 'g'" ~ '" ~~ c II B / • Bang - Chi ti~u ca ban cua tlii trc;mgdin cAu va ga-ba-ri cua chung Trj 56 Cae thOng 56 C35 C30 C25 LAp h,c thang dUng 1&1nMt clla cMn len ray (Tlfu) 210 120 100 S6 higng banh xe m"t chAn 6/8 35/26,5 30 - ap h,c thang dUng 1&1 nhll:t clla m"t banh len ray (Tlfu) CK 180 X 25 30 Khoang cach giii'a cac banh xe (m) a Trong m"t c\lm banh; 0,65 0,65 0,65 1,0 b Banh xe k~ giii'a c\lm; 0,8 0,8 0,8 1,2 Khoang cach c~ (m) 2,5 2,5 2,5 10,5 10,5 10,5 15,3 15,3 15,3 15,3 16,8 10,5 10,5 10,5 16 cau dUng k~ Kh6 c~ cau (khoang cach ray) (m) Khoang cach chAn (m) • Ghi chu: CK - can cdu container: ap llfc Mnh xe tMng dUng lim nhift tinh thea vi tri I, nen lay 18(J[ x 104 • Sa banh xe cho C - 35, C - 30 va C - 25 abababa Sa banh xe c~ cilu container CK III b •• a b a e' 105 T \ PHlJLlJC D (tbam kbao) I>*ctrttng tai trqng pbuang ti~n nang bang Mnb lop cae d~c tnmg ill trQng khai thac tieu chu4n phuong ti~n nang hang lo;p banh 16p theo cae sa dO HK-35 va HK~70 cho bang dum dAy Tlri trQng phuong ti~n banh 16ptheo cae sa dOH-30 va H-lO l~y theo cae tieu chu4n thi€t k€ cliu duang hi~n hanh sa dO HK-70 duqc dung tren b€n se sir d\lDgcae phuong ti~n nang hang lo;p.n~g, dam bao kha nang ho~t d(lng eua ~t ea cae lo;p.may khu ",!e giap mep b€n, khu ehuyen ti€p va khu hang sau b€n, theo each di ehuyen n6i duOi ho~c song hanh' sa dO HK-35 chi eho phep khai thae tren b€n cae lo;p.phuong ti~n nang hang d~g c6ngho~e ~g nang ki~n hang ben hOng; Sa d6 tal trqng Cac chi ti~u cbfnb HK.35 HK.70 Ap 1l1clen tf\Ie tru6'e,T 25 70 Ap 1l1elen tf\Ie sau, T 30 40 Khoang each giQahai tf\Ie, m 4,5 5,4 4,14 2,4 Khoang eaeb t6i thieu giQahai tf\Ie eua xe c~nhau.m 3,0 4,8 Khoang each ti€p e~ eho phep eua xe lam vi~e dUngsong sOlignhau, m 0,8 0,6 Kh6Mnhxe,m • • 106 I , Ml)CLl)C Quy djnh chung Nguyen tAcchung d6i v6i thie't ke' cOng ngh~ cling bi~n PhAn khu cling va chuyen d\lng hoa cac t6 hqp cOng ngh~ b6c xe'p 10 COng ngh~ b6c xe'p 12 Vilng nllac clla cling 30 Mn c~p tau : 40 Kho bai 57 Ducmg sAt, dllcmg can cau va m~t bai cling 70 Nha xu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển: Phần 2, Ebook Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển: Phần 2

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn