Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT12

4 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:04

Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT12 sau đây. Với các bạn sinh viên nghề xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009-2012) NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ M: DA KTXD - LT 12 I Phần bắt buộc (7 điểm) C âu I PHẦN BẮT BUỘC: Nội dung Điểm 2,0 đ - Cấu tạo góc Tường 220 Chữ L 2,0 đ 1,0 - Cấu tạo góc tường chữ T 1,0 Lớp Lớp Lớp Lớp I Tính tiên lượng cơng tác x©y móng : 3,0 đ 0,1 Nghiên cứu vẽ Ta thÊy mãng M2 móng trụ độc lập, mãng M3 lµ móng băng Phân tích khối lượng Tính khối lượng cấp, cỡ cộng khối lượng lại ta có khối lượng cần tìm 0,1 Tìm kích thước tính tốn 0,5 * Cỡ < 335 Móng M2: Cấp 335: x ( 0,335 x 0,335 x 0,56) = 0,251m3 Móng M3: Cấp 220: [3 x (3,3 - 0,335) + x(1,8 - 0,335)] x 0,22 x 0,65 = 1.68 m3 0,251 + 1,68 = 1.931 m3 Cộng: * Cỡ > 335 0,5 Móng M2: Cấp 600: x (0.6 x 0.6 x 0,21) = 0.302 m3 Cấp 450: x (0.45 x 0.45 x 0,14) = 0.113 m3 Cộng: 0,302 + 0,113 = 0.415 m3 Tính nhu cầu vật liệu, nhân cơng, máy thi công * Cỡ 335: Tra định mức dự tốn cơng tác xây tường gạch móng, ta có mã hiệu định mức AE 21 định mức cho m3 tường xây là: Gạch chỉ: 539 viên Vữa: 0,30 m3 Nhân công (3,5/7): 1,49 công - Tra phụ lục định mức cấp phối vật liệu cho m vữa xi măng - 0,25 0,25 cát mịn có mơ đun độ lớn (M L = 1,5 - 2) mác 50 có mã định mức B122 là: Xi măng PC 30: 230,02 kg Cát mịn: 1,12 m3 Vậy nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công cần sử dụng là: Vật liệu: Gạch chỉ: 0,415 x 539 = 224 vi ên Xi măng PC 30: 0,415 x 0,30 x 230,02 = 28,64 kg Cát mịn: 0,415 x 0,30 x 1,12 = 0,14 m3 Nhân công (3,5/7): 0,415 x 1,49 = 0,62 công = cơng Máy thi cơng (Máy trộn 80 lít): Không Cộng (I) 0,5 7,0 II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm 2012 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... 0,5 * Cỡ < 33 5 Móng M2: Cấp 33 5: x ( 0 ,33 5 x 0 ,33 5 x 0,56) = 0,251m3 Móng M3: Cấp 220: [3 x (3, 3 - 0 ,33 5) + x(1,8 - 0 ,33 5)] x 0,22 x 0,65 = 1.68 m3 0,251 + 1,68 = 1. 931 m3 Cộng: * Cỡ > 33 5 0,5 Móng... 30 : 1, 931 x 0,29 x 230 ,02 = 128,8 kg Cát mịn: 1, 931 x 0,29 x 1,12 = 0,627 m3 Nhân công (3, 5/7): 1, 931 x 1,67 = 3, 22 công = công Máy thi cơng (Máy trộn 80 lít): Kh ơng - 0,25 0,25 0 ,3 * Cỡ > 33 5:... x 0,21) = 0 .30 2 m3 Cấp 450: x (0.45 x 0.45 x 0,14) = 0.1 13 m3 Cộng: 0 ,30 2 + 0,1 13 = 0.415 m3 Tính nhu cầu vật liệu, nhân công, máy thi công * Cỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT12, Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn