Giáo trình Kết cấu nội thất công trình: Phần 2

113 10 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:50

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình Kết cấu nội thất công trình, phần 2 trình bày các nội dung phần 3 - Kết cấu thép, phần 4 - Kết cấu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Đoạn gần gối lg xác định nh sau: - Dầm chịu tải phân bố đều: lg= nhịp dầm - Dầm chịu tải tập trung: lg= khoảng cách từ mép gối tới lực tập trung đầu tiên, nhiên lg không nhỏ Uctg Uctg Uct Uct h Uct Uct nhịp dầm lg lg l Hình 9.12 1.2 Cốt xiên Cùng với cốt đai, bố trí cốt xiên để chịu lực cắt, cốt xiên đợc uốn lên từ cốt dọc chịu mômen đặt riêng với mục đích chịu lực cắt Góc nghiêng cốt xiên với phơng trơc dÇm thêng lÊy: - α=600 chiỊu cao tiÕt diƯn h>800mm - α=450 chiỊu cao tiÕt diƯn h≤800mm - α=300 chiỊu cao tiÕt diƯn h50 uh0 /2 >h0 /2 H×nh 9.15 >10d neo thÐp vïng nÐn H×nh 9.16 >20d neo thÐp vïng kÐo Cèt däc chÞu lùc còng cã thể đợc uốn xiên để chịu mômen uốn gối, khoảng cách từ mép gối tới điểm cuối cốt xiên lấy không nhỏ h / với h0=h-a Khoảng cách lớp cốt xiên đợc lấy nh trên, 169 nhiên để hợp lý cần cắt theo biểu đồ bao mômen bao vật liệu Neo cốt xiên (hình 9.16): vùng nén cần kéo khỏi điểm kết thúc la10d, vùng kéo cần kéo dài đoạn la20d Tại tiết diện cốt xiên phải đảm bảo đối xứng qua trục thẳng đứng qua trọng tâm tiết diện Điều kiện tính toán cốt ngang Cốt ngang gồm cốt đai cốt xiên Khi thân tiết diện bê tông đủ chịu lực cắt Q, không cần tính toán cốt ngang, cốt ngang đợc đặt theo cấu tạo (xem cấu tạo cốt đai) Kiểm tra khả chịu lực cắt tiết diện bê tông theo ®iỊu kiƯn: Q ≤ k R k bh (9.33) Khi 9.33 không thoả mãn, cần phải tính cốt ngang, nhiên để đợc phép tính cốt ngang cần thoả mãn điều kiện hạn chế (9.34) Q > k R n bh (9.34) Tãm l¹i, ta tÝnh cèt ngang khi: k 1R k bh < Q ≤ K R n bh (9.35) Trong đó: Q: Lực cắt tính tính toán tiết diện xét Rn,Rk: Cờng độ chịu nén chịu kéo tính toán bêtông b,h0: chiều rộng chiều cao làm việc tiết diện thẳng góc điểm đầu khe nứt nghiêng Nếu tiết diện chữ T,I, b lµ chiỊu réng sên k1: HƯ sè lÊy 0,6 với dầm 0,8 với k0: Hệ số phụ thuộc mác bêtông: - Bêtông mác 400,k0=0.35 - Bêtông mác 500,k0=0.3 - Bêtông mác 600,k0=0.25 170 3.Sơ đồ ứng suất-Công thức 3.1 Sơ đồ ứng suất Zd u Q α M N x Qb Za R adFd R adFx Zd R a Fa D H×nh 9.17 C Trên hình 9.17 thể trạng thái ứng st trªn tiÕt diƯn nghiªng: o øng st kÐo cốt đai đạt giá trị Rađ o ứng suất kéo cốt xiên đạt giá trị Rad o ứng suất kéo cốt dọc vùng kéo đạt giá trị Ra o Vùng nén chiều cao x, bê tông có khả chịu cắt Qb Bằng cách chiếu hệ lực xuèng trôc y ta cã: Q ≤ Qb + ∑ R ad Fad + ∑ R ax Fx sin α (9.36) Lấy mômen với tâm vùng nén (điểm O) ta cã M ≤ R a Fa Z a + ∑ R ad Fd Z d + ∑ R ad Fx Z x (9.37) Trong (3.36) (3.37): Q: Lực cắt tính toán tiết diện qua điểm đầu khe nứt nghiêng 171 R ad : Cờng độ tính to¸n tÝnh cèt ngang, tra phơ lơc 21 Fd , Fx : DiƯn tÝch cđa mét cèt ®ai lớp cốt xiên Fd=n.fd n: Số nhánh mét cèt ®ai fd: diƯn tÝch tiÕt diƯn ngang nhánh cốt đai : Góc ngiêng cốt xiên với phơng trục dầm Qb: Khả chịu lực cắt bêtông vùng nén tiết diện nghiêng, tính theo công thức thực nghiệm, với bê tông nặng thì: Qb= Rk bh02 c c: Chiều dài hình chiếu tiết diên nghiêng lên phơng trục dầm Công thức (9.36) dùng để tính toán khả chịu cắt tiết diện nghiêng Khi tính cốt đai, cốt xiên ta cần dùng (9.36) Công thức (9.37) để tính toán, kiểm tra khả chịu mômen tiết diện nghiêng Ta không phân tích sâu (9.37), đợc thoả mãn yêu cầu cấu tạo (neo, cắt, uốn thép hợp lý) 3.3 Công thức Nếu gọi hình chiếu mặt cắt nghiêng lên phơng trục dầm C Điều kiện (8) có dạng cốt đai đợc dải c, nh số lµ C/u ∑ R ad Fd = C R ad Fd u Điều kiện (9.36) có dạng: Q Q TD = Đặt q d = R k bh 20 C + R ad nfd + C u R ad Fd R ad nfd = u u 172 ∑ R ax Fx sin α Ta cã: Q TD = R k bh 20 + q dC + C R ax Fx sin Qua điểm đầu tiết diệng nghiêng (điểm D) hình 9.17 có nhiều tiết diện ta cần tìm tiết diện nghiêng (chính tìm C) cho khả chịu lực tiết diện nhỏ (tiết diện nguy hiểm) QTD lµ mét hµm sè cđa C, QTD nhá nhÊt cực tiểu hàm QTD Bằng cách giải phơng trình vi phân: dQ DB R k bh 20 = − + qd = dC C2 T×m đợc giá trị C0 QTD đạt cực tiểu R k bh 20 qd C0 = Khi ®ã khả chịu cắt tiết diện nghiêng là: Q TD = 8R k bh 20 q d + ∑ R ax Fx sin α (9.38) Lóc nµy (9.36) cã thÓ viÕt Q≤ 8R k bh 20 q d + R ax Fx sin (9.39) Khả chịu cắt cốt đai bê tông là: Q db = 8R k bh 20 q d (9.40) C¸c trờng hợp tính toán 4.1 Bài toán 1: Thiết kế cốt đai không bố trí cốt xiên (Fx=0) Với toán này, thờng dựa vào cấu tạo chọn trớc ®êng kÝnh cèt ®ai (tÝnh fd), sè nh¸nh ®ai n, chọn khoảng cách đai u theo tính toán Fx=0 nên điều kiện (9.39) lại là: Q 8R k bh 20 q d Từ tính khả chịu lực cốt đai đơn vị chiều dài: 173 Q2 qd = 8R k bh 20 Thay q d = (9.41) R ad nfd vµo (9.41) ta tÝnh đợc u, gọi khoảng cách tính toán u cèt ®ai utt 8R k bh 20 u tt = R ad nfd Q2 (9.41) TiÕt diƯn nghiªng nguy hiĨm nằm hai cốt đai, lúc đai không chịu lực cắt, có bê tông chịu cắt Để tránh tợng đó, cần thoả mãn điều kiện: R k bh 20 Q ≤ Qb = u Tõ ®ã rót ra: u ≤ R k bh 20 Q Để tăng mức độ an toàn tiêu chuẩn thiết kế lấy giảm đi: u max = 1,5R k bh 20 Q (9.42) Cuối cùng, khoảng cách đai thiết kế đợc chọn theo điều kiện: u tt u ≤  u ct  u max §Ĩ tiƯn thi công u cần lấy tròn đến đơn vị cm 4.2 Bài toán 2: Thiết kế cốt xiên biết cốt đai Với toán này, thờng không tính toán cốt đai, cốt đai đợc bố trí vào dầm hợp lý theo cấu tạo (chọn không tính toán n, fd, u) Rồi tính Qdb, điểm kiểm tra có Q>Qdb cần tính toán bố trí cốt xiên để chịu lực cắt 174 Để đơn giản tiêu chuẩn cho phÐp trªn tiÕt diƯn nguy hiĨm C0 cã mét lớp cốt xiên, lúc cách biến đổi điều kiện 9.39 ta thu đợc công thức tổng quát để tÝnh diƯn tÝch líp cèt xiªn thø i: Fxi = Q i − Q db R ad sin α (9.43) Cần tính số lớp cốt xiên gặp Qi Qdb Khoảng cách lớp cốt xiên, góc xem phần cấu tạo cốt xiên mục IV.1 4.3 DËt ®øt - tÝnh cèt treo 4.3.1 TÝnh toán cốt treo Dật đứt trờng hợp chịu lùc cơc bé, nã xt hiƯn vïng kÐo cđa cấu kiện có lực tập trung (dầm phụ kê vào dầm ) đặt khoảng chiều cao tiết diện có lực kéo đặt bề mặt cấu kiƯn (xem h×nh 9.18) P h1 h P h1 b1 S tr h1 Hình 9.18 Để tránh dật đứt ta bố trí cốt treo (dới hình thức cốt đai, cốt xiên) Diện tích cốt treo đợc tính theo công thức : Ftr P Ra (9.44) Ra: Cờng độ chịu kéo tính toán thép làm cốt treo P : Lực tập trung từ dầm phụ truyền vào dầm Nếu cốt treo đặt dới hình thức cốt đai số đai cần đặt vào tính theo công thức: 175 m≥ Ftr P = nfd R a n.fd n fd: số nhánh diện tích tiết diện ngang nhánh đai 4.3.2 Bố trí cốt treo Cốt treo cần đợc bố trí đoạn Str = b1 + 2h1 b1: bề rộng phân bố lực (bê rộng dầm phụ) h1: khoảng cách từ tâm vùng truyền lực P tới trọng tâm thép chịu kéo Tính Str số sơ đồ: Dầm có lực tập trung đặt khoảng chiều cao tiết diện (hình 9.19) h1 Trong dầm phụ có chiều rộng b thì: S tr = 3b + h1 h1 b b Str b h1 Hình 9.19 Dầm có tiết diện nh nhau: (hình 9.20) Trong dầm phụ có chiều rộng b th×: S tr = 3b b b Str b H×nh 9.20 Dầm có lực tập trung đặt phía dới dầm: (h×nh 9.21) S tr = 3b + h1 176 h1 h1 b b Str b h1 Hình 9.21 Khoảng cách cốt đai treo (Utr) ba trờng hợp đợc tính theo công thức đợc tính nh sau: S tr − b (9.45) m− Cèt treo đợc bố trí từ sát mép dầm phụ, utr nhỏ tức h1 u tr hẹp, không đủ đặt cốt đai phải dùng cốt xiên có dạng cốt vai bò lật ngợc, đoạn neo lấy theo cốt cấu tạo cốt xiên Ví dụ tính toán 5.1 Ví dụ 9.9: Cho dầm đơn bêtông cốt thép có tiết diện chữ nhật bxh=20x40(cm2) Giả thiết a=3cm Dầm dùng bêtông mác 200, thép đai CI Yêu cầu thiết kế cốt đai không đặt cốt xiên Bài giải Bớc 1: Số liệu tính q=45KN/m 4000 Q max Q max =90KN 177 I II III 3l 1 3l 3l 1 3l 3l 3l Vẽ biểu đồ mômen Tiết diện Vẽ biểu đồ lực cắt Đoạn 0 0 0.333 0.2222 0.2778 0.0556 0.667 0.1111 0.2222 0.8572 -0.1430 -0.3333 x/l β0 β1 β2 I 0.6667 0.8333 0.1667 0.1111 II -0.3333 0.2407 0.5741 0.1430 III -1.3333 1.3333 dầm 0.3333 Dầm nhịp: điểm đặt lực nhịp I II l III l l l VÏ biĨu ®å m«men TiÕt diƯn l l VÏ biĨu đồ lực cắt Đoạn 0 0 0.5 1.175 0.2125 0.0375 0.833 -0.0416 0.0208 0.0625 -0.150 0.0250 1.15 -0.075 1.2 -0.050 1.5 0.1 x/l β0 β1 β2 I 0.3500 0.425 0.0755 0.1750 II -0.650 0.025 0.6750 0.0063 0.0813 III 0.500 0.625 0.1250 0.00250 0.0750 dầm 0.1750 0.0750 Dầm nhịp: điểm đặt lực đỗi xứng nhịp 266 I II III 1 3l 3l 3l IV V 1 3l 3l 1 3l 3l Vẽ biểu đồ mômen Tiết diện 3l 3l Vẽ biểu đồ lực cắt Đoạn α0 α1 α2 β0 β1 β2 0 0 0.333 0.244 0.2889 0.0444 0.667 0.1555 0.2444 0.0889 I 0.7333 0.8667 0.1333 0.849 -0.0750 0.0377 0.1127 II -0.2667 0.2790 0.5457 -0.2667 0.0444 0.3111 III -1.2667 0.0444 1.3111 1.133 -0.1333 0.0133 0.1467 IV 1.2222 0.2222 1.200 -0.0667 0.0667 0.1333 V 0.5333 0.5333 1.333 0.667 0.2000 0.1333 1.500 0.667 0.2000 0.1333 x/l dầm Dầm nhịp: điểm đặt lực nhịp I II l III l l IV l Vẽ biểu đồ mômen l l l l Vẽ biểu đồ lực cắt 267 Tiết diện Đoạn 2 0 0 0.500 1.1697 0.2098 0.0402 0.833 -0.0503 0.0168 0.0670 1.000 -0.1607 0.0201 1.180 I 0.3393 0.4196 0.8040 1.147 -0.0781 0.0048 0.0830 II -0.6607 0.0201 0.7410 1.200 -0.0500 0.0250 0.0750 III 0.5536 0.6540 0.6000 1.500 0.1161 0.1830 0.0670 IV -0.4464 0.1607 0.6071 1.790 0.0134 0.0458 0.0592 1.835 -0.0362 0.0282 0.0644 x/l dÇm -0.1072 0.0536 0.1607 DÇm nhịp: điểm đặt lực đỗi xứng nhịp I II 1 3l III 3l 3l IV V 3l 3l 1 3l 3l 3l Vẽ biểu đồ mômen Tiết diện 3l 3l 3l 3l Vẽ biểu đồ lực cắt 0 0.333 0.2381 0.667 Đoạn β1 β2 dÇm I 0.7143 0.8571 0.1428 0.2857 0.0476 II -0.2857 0.2698 0.5555 0.1429 0.2381 0.0952 III -1.2857 0.0357 1.3214 0.848 -0.0907 0.0303 0.1211 IV 1.0953 1.2738 0.1785 -0.2581 0.0357 0.3114 V 0.0953 0.5874 0.4921 1.133 -0.1400 0.0127 0.1528 VI -0.9047 0.2858 1.1905 1.200 0.0667 0.0667 0.1333 x/l 268 1.333 0.0794 0.2063 0.1270 1.667 0.1111 0.2222 0.1111 1.790 0.000 0.1053 0.1053 1.858 -0.623 0.0547 0.1170 -0.1905 0.0952 0.2857 Phơ lơc 31: HƯ sè α, β tÝnh m«men cho kê cạnh chịu tải phân bố M ni = α ni P M gni = β ni P víi P=ql1l2 M di = α di P M gdi = di P Sơ đồ Sơ đồ Sơ đồ ld ld cạnh ld Tỉ sè b¶n ln l2/l1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 αn1 0.0365 0.0399 0.0428 0.0452 0.0469 0.0480 0.0485 0.0485 0.0473 ln αd1 αn2 0.0365 0.0334 0.0330 0.0349 0.0298 0.0357 0.0268 0.0359 0.0240 0.0357 0.0214 0.0350 0.0189 0.0341 0.0148 0.0326 0.0118 0.0303 Sơ đồ d2 0.0273 0.0231 0.0196 0.0165 0.0140 0.0119 0.0101 0.0075 0.0056 ln βn2 0.0892 0.0892 0.0872 0.0843 0.0808 0.0772 0.0735 0.0668 0.0610 αn3 αd3 0.0273 0.0344 0.0313 0.0313 0.0348 0.0292 0.0378 0.0269 0.0401 0.0248 0.0420 0.0228 0.0443 0.0208 0.0444 0.0172 0.0443 0.0142 Sơ đồ βd3 0.0893 0.0867 0.0820 0.0760 0.0688 0.0620 0.0553 0.0432 0.0338 cạnh ld ld Tỉ số ln l2/l1 n4 αd4 ln βn4 269 αn5 αd5 βd5 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 0.0267 0.0266 0.0261 0.0254 0.0245 0.0235 0.0226 0.0208 0.0193 0.0180 0.0146 0.0118 0.0097 0.0080 0.0066 0.0056 0.0040 0.0030 Sơ đồ 0.0694 0.0667 0.0633 0.0559 0.0565 0.0534 0.0506 0.0454 0.0412 0.0180 0.0218 0.0254 0.0287 0.0316 0.0341 0.0362 0.0388 0.0400 0.0267 0.0262 0.0254 0.0242 0.0229 0.0214 0.0200 0.0172 0.0146 Sơ đồ 0.0694 0.0708 0.0707 0.0689 0.0660 0.0621 0.0577 0.0484 0.0397 c¹nh ld ld TØ sè b¶n ln ln l2/l1 1.0 αn6 0.0269 αd6 βn6 βd6 αn7 αd7 βn7 βd7 0.0269 0.0625 0.0625 0.0266 0.0198 0.0556 0.0417 1.1 0.0292 0.0242 0.0675 0.0558 0.0234 0.0169 0.0565 0.0350 1.2 0.0309 0.0214 0.0703 0.0488 0.0236 0.0142 1.3 0.0319 0.0188 0.0711 0.0421 0.0235 0.0120 0.0545 0.0242 1.4 0.0323 0.0165 0.0709 0.0361 0.0230 0.0102 0.0526 0.0202 1.5 0.0324 0.0144 0.0695 0.0310 0.0225 0.0086 0.0505 0.0169 1.6 0.0321 0.0125 0.0675 0.0265 0.0218 0.0073 0.0485 0.0142 1.8 0.0308 0.0096 0.0635 0.0196 0.0203 0.0054 0.0442 0.0102 2.0 TØ sè 0.0294 0.0074 0.0588 0.0147 0.0189 0.0040 0.0404 0.0076 Sơ đồ Sơ đồ cạnh 270 0.560 0.0292 ld ld ln ln l2/l1 1.0 αn8 0.0198 αd8 βn8 βd8 αn9 αd9 βn9 βd9 0.0226 0.0417 0.0566 0.0179 0.0179 0.0417 0.0417 1.1 0.226 0.0212 0.0481 0.0530 0.0134 0.0161 0.0450 0.0372 1.2 0.0249 0.0198 0.0530 0.0491 0.0204 0.0142 0.0468 0.0325 1.3 0.0266 0.0181 0.0565 0.0447 0.0209 0.0123 0.0475 0.0281 1.4 0.0279 0.0162 0.0588 0.0400 0.0210 0.0107 0.0473 0.0240 1.5 0.285 0.0146 0.0597 0.0354 0.0208 0.0093 0.0464 0.0206 1.6 0.0289 0.0130 0.0599 1.8 0.0288 0.0103 0.0583 0.0240 0.0195 0.0060 0.0423 0.0131 2.0 0.0280 0.0081 0.0555 0.0187 0.0183 0.0046 0.0392 0.0098 0.312 271 0.0205 0.0080 0.0452 0.0177 Phụ lục 32: Hệ số cni cdi để tính kê bốn cạnh ld ld ld ln ln Sơ ®å S¬ ®å S¬ ®å ld S¬ ®å l2 l1 ln ln 1.0 Cn1 0.500 Cd1 0.500 Cn2 0.714 Cd2 0.286 Cn3 0.714 Cd3 0.286 Cn6 0.500 Cd6 0.500 1.1 0.594 0.406 0.785 0.215 0.671 0.329 0.597 0.406 1.2 0.675 0.325 0.835 0.162 0.621 0.379 0.675 0.325 1.3 0.741 0.259 0.877 0.123 0.556 0.434 0.471 0.259 1.4 0.793 0.207 0.906 0.094 0.506 0.494 0.793 0.207 1.5 0.835 0.165 0.926 0.074 0.433 0.567 0.835 0.165 1.6 0.868 0.132 0.942 0.058 0.375 0.625 0.868 0.13 1.7 0.893 0.107 0.954 0.046 0.311 0.689 0.893 0.107 1.8 0.913 0.087 0.986 0.037 0.245 0.755 0.913 0.087 1.9 0.920 0.071 0.970 0.030 0.187 0.813 0.929 0.071 2.0 0.941 0.059 0.976 0.024 0.135 0.865 0.941 0.059 Phụ lục 33: Trọng lợng đơn vị số VLXD (tải trọng tiêu chuẩn) 272 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tªn vËt liệu Đơn vị đo Gạch nem nung 20x20x2 cm Gạch hoa 20x20x2 cm Gạch mem 15x15x1 cm Ngói máy loại 13 v/m2 Ngói máy loại 22 v/m2 Khối xây gạch đặc Khối xây gạch có lỗ Khối xây đá hộc Khối xây gạch xỉ than Đất pha cát Đất pha sét Cát khô Bột xi măng BT cốt thép BTCT BT gạch vỡ Gỗ nhóm I-II Gỗ nhóm III, IV, V Mái fibro xi măng đòn tay gỗ Mái fibro xi măng đòn tay thép hình Mái ngói đỏ đòn tay gỗ Mái tôn thiếc đòn tay gỗ Mái tôn thiếc đòn tay thép hình Trần ván ép dầm gỗ Trần gỗ dán dầm gỗ Sàn lát gỗ, dầm gỗ Trần lới thép trát vữa Cửa panô gỗ Cửa kinh khung gỗ viên m3 m2 - Träng lỵng (kg) 1,2 1,8 1,0 3,1 2,1 1800 1500 2400 1300 2000 2200 1500 1700 2200 25000 1600 800-1600 600-800 25 30 60 15 20 30 20 40 90 30 25 Phụ lục 34: Tải trọng sử dụng tiêu chuẩn phân bố sàn cầu 273 thang ST T Loại phòng 1 Phòng ngủ 10 11 Lo¹i nhà công trình a) Khách sạn, bệnh viện, trại giam b) Nhà kiểu hộ, nhà trẻ, mẫu giáo, trờng học nội trú, nhà nghỉ, nhà điều dỡng Phòng ăn, phòng a) Nhà kiểu hộ khách, buồng vệ b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trờng học, nhà sinh, phòng tắm nghỉ, nhà điều dỡng, khách sạn, bệnh viện, trụ sở quan Bếp, phòng giặt a) Nhà kiểu hộ b) Nhà trẻ, mẫu giáo, trờng học, nhà nghỉ, điều dỡng, khách sạn, bệnh viện, trại giam, nhà máy Văn phòng thí Trụ sở quan, trờng học, bệnh viện, nghiệm ngân hàng, sở nghiên cứu khoa học Phòng đọc sách a) Có đặt giá sách b) Không đặt giá sách Nhà hàng a) ăn uống, giải khát b) Triển lãm, trng bày, cửa hàng Phòng họp, khiêu a) Có gắn ghế cố định vũ, phòng đợi, b) Không có gắn ghế cố định phòng khán giả, hoà nhạc, khán đài, phòng thể thao Sân khấu Kho Tải trọng cho mét chiều cao vật liệu chất kho: a) Kho sách lu trữ(sách tài liệu xếp dày đặc) b) Kho sách th viện c) Kho giấy d) Kho lạnh e) Các loại kho khác Phòng học Trờng học Phòng áp mái Các loại nhà 274 Hoạt tải p (daN/ m2) 200 150 150 200 150 300 300 400 200 300 400 400 500 750 480/1m 240/1m 400/1m 500/1m 240/1m 200 70 12 13 14 15 16 17 Ban công lôgia a) Tải trọng phân bố dải diện tÝch réng 0,8m däc theo lan can, ban c«ng, l«gia b) Tải trọng phân bố toàn diện tích ban công, lôgia đợc xét đến tác dụng bất lợi lấy theo mục a Sảnh, phòng giải a) Phòng ngủ, văn phòng, phòng thí lao, cầu tahng nghiệm, bếp, phòng giặt, phòng vệ hành lang thông sinh, phòng kỹ thuật với phòng b) Phòng đọc, nàh hàng phòng đợi, phòng khán gải, phòng hoà nhạc, phòng thể thao, kho, ban công, lôgia Mái có sử a) Phần mái tập trung đông ngời dụng (đi từ phòng sản xuất, giảng đờng, phòng lớn) b) Phần mái dùng để nghỉ ngơi c) Các phần khác Mái không sử a) Mái ngói, mái fibro xi măng, mái dụng tôn, trần vôi rơm, trần bêtông đổ chỗ ngời lại, có ngòi sửa chữa, cha kể cac thiết bị điện nớc, thông có b) Mái bằng, mái dốc bêtông cốt thép, máng nớc mái hắt, trần bêtông cốt thép lắp ghép ngwoif lại, có ngwoif sửa chữa, cha kể thiết bị điện nớc, thông có Sàn nhà ga, bến tàu điện ngầm Gara ôtô Đờng cho xe chạy, dốc lên xuoóng dùng cho xe con, xe khách xe tải nhẹ có tổng trọng lợng 2500Kg 275 400 200 300 400 400 150 50 30 75 400 150 Phô lục 35: Trị số Qmax, Mmax fmax dầm nhịp Sơ đồ tải trọng Qmax Mmax fmax ql QA = − QB = ql M= 5ql 384 EJ q A B l M + - Q q A B l M + - ql QA = − QB = M= 0,038ql ql 120 EJ Q P A B l/2 l l/2 M + - Q A = − Q B = 0,5 P Pl M= Pl 48EJ Q P A B a l b M + - P.b l P.b QB = l QA = Q 276 M= P.a.b l Pa b 3.l.EJ P P A B a b l a M + P A M = Pa QA = − QB = P Pl M= Pl 0,0355 EJ Q P l/3 l/3 l l/3 B M + P QA = − QB = P  3l  Pl  −   a  P Q P A B l/4 l/4 l/4 l l/4 M + - QA = − QB = 3P M= PL 0,049 Pl EJ 0,125 Pl EJ Q q A B l M Q A = pl M A = − 0,5ql Q + P A B l QA = P M Q + 277 M A = − Pl Pl 0,333 EJ q A x B ql M max = 128 x = 0,625l 5ql 3ql QB = − QA = l M ql MA = Q + ql 0,0054 EJ P A l/2 B l/2 l M Q + 11P 16 5P QB = 16 Pl 32 3Pl MA = − 16 QA = M max = 0,0093 Pl3 EJ P A a B b l M max Pb  b  = 0,174 PL  −  2l  l  MA = Pa  b  Pab Q B =  +  − ( b + l) l  2l 2l  QA = M Q + - Pl 0,0098 EJ q A B l M + QA = − QB = Q - 278 ql ql M max = 24 MA = MB = ql = − 12 ql 384 EJ P A l/2 B l/2 l Pl Q A = − Q B = 0,5 P M A = M B = M max = M + - − Pl Pl 192 EJ Q P A a B b l M + - Q Pa b M max = Pb l3 Q A = ( 3a + b ) Pab l MA = − Pa l Q B = − ( a + 3b ) Pba l MB = − l 279 Pa b 3l EJ Môc lôc 280 ... 181 20 100 320 370 2 16 2 16 6Ø u150 450 370 2 25 2 16 Ø6 u150 3 25 2 16 Ø6 u150 2 25 3 25 2 16 Ø6 u150 2 25 3 25 25 22 0 50 20 450 1-1 320 2 25 3 25 25 450 2 16 3000 /2 2Ø16 2 25 25 3 25 450 2 16... lục 27 có =0,98 b 22 414: Fat=6,16cm2 Hàm lợng thép à= 6,16 100% = 1 ,27 % 22 .22 à
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kết cấu nội thất công trình: Phần 2, Giáo trình Kết cấu nội thất công trình: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn