Các mô hình khoán trong xây dựng

7 0 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:49

Tài liệu Các mô hình khoán trong xây dựng trình bày về khái niệm và nguồn gốc của công tác giao, nhận khoán trong xây dựng, các hình thức giao khoán và thanh toán giao khoán trong xây dựng, căn cứ thực hiện công tác kế toán giao khoán và thanh toán giao khoán,... Với các bạn đang học chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. 1.2. Khốn trong xây dựng 1.2.1.  Khái niệm và nguồn gốc của cơng tác giao, nhận khốn  trong xây dựng 1.2.1.1. Khái niệm Giao khốn sản phẩm xây lắp là một biện pháp kinh tế cần thiết, là sự  thoả thuận giữa bên giao khốn và bên nhận khốn để hồn thành khối lượng  cơng tác xây lắp đảm bảo chất lượng và thời gian thi cơng tương ứng với sè   chi phí đã quy định trong dự tốn giao khốn. Biện pháp kinh tế này được xây   dựng trên cơ  sở  khống chế  các khoản chi phí theo định mức để  đạt được   khoản lãi định trước Khoản lãi xác định chênh lệch giá nhận thầu với giá thành giao khốn, phản ánh vượt trội hay hao hụt mặt nhân lực, công nghệ, kỹ thuật thi công doanh nghiệp Khoản lãi cao, chứng tỏ trình độ công nghệ sản xuất doanh nghiệp vượt trội ngược lại Trên   góc   độ   quản   lý,   khoán     xây   dựng     đánh   giá     một  phương thức quản lý hữu hiệu, trong đó bên giao khốn giao quyền quản lý  các yếu tố của q trình thi cơng xây lắp cho bên nhận khốn, bên nhận khốn  có nghĩa vụ thực hiện mét sè chỉ tiêu, đảm bảo các điều kiện và được hưởng   các quyền lợi như  đã quy định trong hợp đồng giao khốn. Như  vậy, khốn  trong xây dựng được nhìn nhận như một cách thức quản lý nhằm xác định rõ  chủ thể quản lý q trình thi cơng thích hợp để đạt hiệu quả cao. Còng phải   thấy rõ, sù giao quyền trong giao khốn khơng đơn phải là sự  thả  lỏng việc  quản lý q trình thi cơng cho bên nhận khốn. Trong q trình thực hiện hợp  đồng giao khốn, bên giao khốn thực hiện các tác nghiệp quản lý bằng sù  theo dõi, kiểm tra, giám sát q trình thi cơng, nghiệm thu chất lượng và quy  định trách nhiệm của bên thi cơng. Các chức năng quản lý của bên giao khốn  và bên nhận khốn được thực hiện song song và có sự phân định rõ ràng trên   sở  hợp đồng giao, nhận khốn. Chính vì thế, giao khốn trong xây dựng  được xem như là một phương thức quản lý, mét mơ hình tổng hợp các chức   năng quản lý q trình thi cơng trong các doanh nghiệp xây lắp Trên phương diện pháp lý, giao khốn xây dựng là hình thức đàm phán,  thoả  thuận và ký kết hợp đồng trực tiếp giữa người giao khốn và người  nhận khốn để  thực hiện khối lượng xây lắp theo các điều khoản ghi trong  hợp đồng giao, nhận khốn Giá trị hợp đồng giao, nhận khốn được xác định là giá giao khốn mà   người giao khốn có thể  chấp nhận và đặt giá khi quyết định giao khốn thi   cơng Thanh tốn giao khốn là việc thực hiện các điều khoản đã thoả thuận   trong hợp đồng giao, nhận khốn của bên giao cho bên nhận khốn. Hợp đồng   giao khốn phải được thanh tốn tồn bộ khi thanh lý hợp đồng heo kinh nghiệm của các nước cũng như thực tế ở Việt Nam cho thấy,   đối tượng nhận khốn hợp lý và có hiệu quả nhất là đội xây dựng và bên giao   khốn là doanh nghiệp hoặc các Cơng ty xây lắp Giao khốn cho các đội thi cơng thực chất là trên cơ  sở  được doanh  nghiệp giao quyền, phân cấp quản lý và giao nhiệm vụ  thơng qua các hợp   đồng kinh tế, các quy định và sự  kiểm sốt của doanh nghiệp, các đội tự  tổ  chức quản lý, tù tổ  chức sản xuất kinh doanh theo các điều kiện như  ghi  trong hợp đồng giao, nhận khốn.   Việc giao khoán cho các đội làm nảy sinh mét hệ  thống các mối quan   hệ  kinh tế  giữa doanh nghiệp và đội nhận khoán. Các mối quan hệ  kinh tế  này thường làm nảy sinh các sự kiện kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp như: ­   Sù   vận   động,   chuyển   đổi     tài   sản   (nguyên   vật   liệu,   máy   thi  cơng…) tõ sù quản lý của doanh nghiệp sang cho các đội thi cơng ­ Chuyển đổi mét sè tài sản, vật tư thành một hình thức vật chất khác Khi giao khốn cho các đội thi cơng, doanh nghiệp thường  ứng trước  cho các đội mét số  vốn nhất định để  các đội trang trải chi phí thi cơng cơng   trình, hạng mục cơng trình giao khốn. Điều này dẫn tới việc một phần tài  sản của doanh nghiệp bị tách rời khỏi sù quản lý của doanh nghiệp, mặc dù   về phương diện sở hữu thì số tài sản này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh  nghiệp. Bộ phận tài sản này được hạch tốn như một khoản nợ phải thu của  doanh nghiệp và nó sẽ  chuyển dịch vào giá trị  cơng trình, hạng mục cơng  trình giao, nhận khốn hồn thành bàn giao khi doanh nghiệp thực hiện việc  thanh tốn giao khốn cho các đội Ngồi các mối quan hệ bên trong, các đội thi cơng nếu được uỷ quyền   còn có các mối quan hệ  phát sinh với bên ngồi như  các mối quan hệ  với   người cung cấp, với lao động th ngồi… Mơ hình giao khốn đội: 1.2.1.2. Nguồn gốc Khốn là một hình thức tổ  chức quản lý sản xuất đã được áp dụng  trong nhiều ngành như  khốn diện tích trong Nơng nghiệp, khốn sản phẩm  trong Cơng nghiệp, khốn doanh thu trong Dịch vụ… Khốn trong xây dựng khởi nguồn từ Liên Xơ, gắn liền với tên tuổi của  anh hùng lao động N. A. Dơbơlin và phương pháp quản lý tiến độ  thi cơng  mới trong các doanh nghiệp xây dựng Tõ năm 1954, trong các Nghị quyết của Hội nghị tồn thể Uỷ ban Trung   ương ĐCS Liên Xơ đã hướng vào việc tăng cường các phương pháp điều   khiển sản xuất và các biện pháp kích thích vật chất thưởng phạt cho bộ phận  cơng nhân xây dựng trong các doanh nghiệp xây lắp. Trong đó quy định rõ các  kế  hoạch sản xuất do các doanh nghiệp tự  lập trên cơ  sở  năng lực thực tế  của cơng nhân sản xuất. Tồn bộ hoạt động của tổ chức xây dựng được đánh  giá theo kết quả thực hiện kế hoạch đưa năng lực sản xuất và cơng trình vào  sử  dụng và bàn giao cơng trình hoặc giai đoạn kết thúc cơng việc cho bên  giao thầu. Kết qủa thực hiện này được xác định trên cơ sở hạch tốn kinh tế Phương hướng của Nghị quyết mới đã làm nảy sinh nhu cầu cấp thiết   cần có hạch tốn kinh tế  độc lập trong các bộ  phận thi cơng trong tổ  chức   xây lắp để xác định rõ chỉ tiêu hồn thành kế hoạch một các chính xác Năm 1965, nảy sinh mét vướng mắc cho các doanh nghiệp xây lắp tại  Liên Xơ. Đó là việc thanh tốn cho các tổ  chức nhận thầu từ  trước đó đều  được thực hiện khơng phải theo sản phẩm hồn thành mà theo khối lượng   cơng thác từng thành phần kết cấu, hoặc các loại cơng tác xây lắp trong mét  thời gian nhất định nào đó. Điều đó làm cho các đơn vị cơ sở trong các doanh  nghiệp xây lắp chạy theo khối lượng cơng việc hồn thành, bỏ  qua chất  lượng cơng trình và giá thành sản phẩm. Các khoản chi phí khơng được đánh  giá đầy đủ, giá thành bị  đẩy cao tuy kế  hoạch ln được đánh giá là hồn   thành. Hơn nữa, việc thanh tốn ngắt qng theo từng thành phần kết cấu  cơng trình lại tạo ra chi phí tốn kém cho cơng tác hạch tốn kế tốn, bởi mỗi  lần thanh tốn thường phát sinh nhiều loại giấy tờ, thủ tục… Năm 1970, ở thành phố Dêlenơrgat (thuộc tổng cục xây dựng Matxcơva  ), đội tổng hợp do anh hùng lao động N. A. Dơbơlin đã thực hiện thí điểm  hình thức mới về nhận khốn nội bộ và được gọi là “nhận thầu đội”. Sau khi   thoả  thuận về  khả  năng của mình, đội Dơbơlin đã ký kết hợp đồng với ban  chỉ huy cơng trường và nhận thi cơng cơng trình từ  cốt “0” tới khi bàn giao    Tồn bộ giá trị cơng trình khi thanh tốn được xác định theo các chỉ tiêu: khối   lượng giá trị và thời gian hồn thành, tổng số tiền lương, tiền thưởng theo hệ  thống lương khốn có thưởng và mức độ  trách nhiệm nếu khơng thực hiện  đúng nhiệm vụ của mình. Kết quả, đội Dơbơlin đã xây dựng xong nhà trước   80 ngày so với kế hoạch, chất lượng cơng trình được đánh giá là tốt, tích luỹ  vượt kế hoạch là 13. 5 nghìn rúp, tiền thưởng cho đội là 28. 5 nghìn rúp Những thành cơng của phương pháp Dơbơlin ngay sau đó đã được nhân  rộng trong tồn ngành xây dựng của Liên Xơ, tiếp tục lan rộng sang các nước   XHCN khác. Việt Nam áp dụng mơ hình khốn thi cơng cho các đội xây dựng   đầu tiên vào qng năm 1986. Hiện nay, trong các doanh nghiệp xây lắp của  nước ta phổ biến áp dụng phương pháp này cho rất nhiều cơng tác thi cơng,  tồn bộ cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng cơng việc… Vai trò của  nó được thể hiện như sau: ­         Gắn liền lợi Ých vật chất của người lao động, từng tổ  đội thi cơng  với khối lượng, chất lượng, tiến độ  thi cơng cơng trình. Khuyến khích  lợi Ých vật chất trong người lao động, khiến người lao động quan tâm  đến hiệu quả cơng việc hơn ­         Xác định rõ trách nhiệm vật chất trong cơng tác xây lắp với từng tổ  đội, từng cán bộ  thi cơng, từng cơng nhân trực tiếp thực hiện cơng  việc ­         Phát huy khả năng sẵn có trên nhiệu mặt ở các đơn vị cơ sở.  1.2.2. Các hình thức giao khốn và thanh tốn giao khốn trong  xây dựng Có nhiều hình thức giao khốn sản phẩm xây lắp nhưng thơng thường  các doanh nghiệp sử dụng hai hình thức : khốn gọn cơng trình (khốn tồn bộ  chi phí) và khốn từng khoản mục chi phí Khốn gọn cơng trình:       Theo hình thức này, đơn vị  giao khốn tiến hành khốn tồn bộ  giá  trị cơng trình cho bên nhận khốn (khốn trọn gói tồn bộ các khoản mục chi   phí của cơng trình). Đơn vị  nhận khốn sẽ  tổ  chức cung  ứng vật tư, thiết bị  kỹ  thuật, nhân cơng… để  tiến hành thi cơng. Khi cơng trình hồn thành bàn  giao, bên giao khốn sẽ quyết tốn tồn bộ giá trị cơng trình giao khốn Khốn theo từng khoản mục chi phí: Trong hình thức này, đơn vị giao khốn sẽ khốn những khoản mục chi   phí khi thoả  thuận với bên nhận khốn như: chi phí vật liệu, chi phí nhân  cơng, chi phí sử dụng máy thi cơng… Bên nhận khốn sẽ chi các khoản mục   chi phí thuộc trách nhiệm của mình, bên giao khốn chịu trách nhiệm kế tốn  và chi các khoản mục khơng khốn, đồng thời gián sát về  kỹ  thuật thi cơng,   chất lượng, tiến độ  thi cơng cơng trình. Khi quyết tốn cơng trình hồn  thành bàn giao, bên giao khốn thanh tốn cho bên nhận khốn về khoản mục  chi phí giao khốn như đã ghi trong hợp đồng giao khốn theo đúng các điều  kiện ghi trong hợp đồng Khốn theo từng khoản mục chi phí thường áp dụng trong trường hợp   cơng trình, hạng mục cơng trình phức tạp, cần sự  chun mơn hố của các   đội thi cơng. Những cơng trình này thường có giá trị  lớn, mức độ  chịu trách  nhiệm của doanh nghiệp cao, u cầu về chất lượng và thời hạn hồn thành  tương đối chặt chẽ, mang tính trọng điểm 1.3. Căn cứ thực hiện cơng tác kế tốn giao khốn và thanh tốn giao khốn     1.3.1. dự  tốn giao khốn (dự  tốn chi tiết cơng trình, hạng  mục cơng trình giao khốn) dự  tốn giao khốn thể  hiện tổng số  chi phí tối đa để  thực hiện cơng  trình, hạng mục cơng trình giao khốn. Dự tốn giao khốn chính là khung giới  hạn tổng số chi phí thực tế phát sinh để hồn thành sản phẩm giao khốn Khi có bản thiết kế  cơng trình, hạng mục cơng trình giao khốn, bên  chủ  đầu tư  (bên giao khốn) sẽ  tiến hành lập các dự  tốn luận chứng và sơ  bộ, từ đó lập các dự  tốn chi tiết. Dự tốn chi tiết được lập dựa trên “Bảng   phân tách khối lượng”. Các khối lượng được nhân với đơn giá chi phí được  lựa chọn hoặc xây dựng nên hình thành tổng số  chi phí trực tiếp của cơng  trình. Các chi phí này được cộng thêm với chi phí gián tiếp như: chi phí về  thiết bị, nhà xưởng, chi phí văn phòng, lãi ước tính và các khoản chi phí khác  để hình thành dự tốn chi phí hồn chỉnh của mét dự án Khi dự  án được triển khai, các dự  tốn gần đúng lúc đầu ngày càng  được hồn thiện và chính xác hơn vì đã có thêm những thơng tin mới bổ sung,   khi đó mét dự tốn cuối cùng được lập để dự báo giá thành cuối cùng của dự  án với một phạm vi sai số rất nhá dự tốn giao khốn do bên giao khốn lập, dùng làm căn cứ giới hạn các  khoản chi phí phát sinh từ bên nhận khốn 1.3.2. Các văn bản quản lý có liên quan Q trình thực hiện hợp đồng giao khốn thực chất là q trình sản  xuất theo đơn đặt hàng các sản phẩm đã ký kết với khách hàng. Những vấn  đề phát sinh phải được dựa trên nền tảng những quy định cụ thể của các văn   bản quản lý có liên quan như: những văn bản pháp luật của nhà nước về giao  khốn, những văn bản quản lý của giám đốc doanh nghiệp về  quy chế  giao  khốn, định mức khốn cụ  thể  trong từng thời kỳ, đối với từng cơng trình,   hạng mục cơng trình do đặc tính cá biệt của sản phẩm xây dựng 1.3.3. Hợp đồng giao khốn Đây là một căn cứ  có tầm quan trọng  đặc biệt trong cơng tác giao   khốn và thanh tốn giao khốn. Hợp đồng giao khốn là bản ký kết giữa   người giao khốn và người nhận khốn về  khối lượng cơng việc, nội dung  cơng việc, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực   hiện cơng việc đó, đồng thời là cơ sở  thanh tốn tiền cơng lao động cho bên  nhận khốn      Hợp đồng giao khốn được lập dựa trên dự tốn giao khốn về khối lượng giao  khốn, giá trị mà bên giao khốn phải thanh tốn khi cơng trình, hạng mục cơng trình  giao khốn hồn thành bàn giao cho bên nhận khốn b. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Việc thi cơng các cơng trình, hạng mục cơng trình thực chất là hoạt  động sản xuất theo đơn đặt hàng. Vì vậy, phương pháp thích hợp nhất để xác  định giá thành sản phẩm xây lắp hồn thành bàn giao chính là phương pháp  tính giá thành theo cơng việc (phương pháp tính giá thành sản xuất theo đơn   đặt hàng) Theo phương pháp này thì đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng   cơng trình, hạng mục cơng trình giao khốn do đơn vị  nhận khốn thi cơng   Còn đối tượng tính giá thành là từng cơng trình, hạng mục cơng trình giao,  nhận khốn hồn thành bàn giao cho bên giao khốn. Nếu vận dụng hệ thống  tài khoản kế  tốn hiện hành để  hạch tốn thì việc tập hợp chi phí sản xuất  cho các cơng trình, hạng mục cơng trình giao khốn, kế tốn sử  dụng các chi  tiết mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của các tài khoản 621,   622, 623, 627, 154. Mỗi cơng trình, hạng mục cơng trình giao khốn được mở  một phiếu tính giá thành từ khi bắt đầu phát lệnh sản xuất cho đến khi hồn  thành bàn giao để phản ánh luỹ kế chi phí sản xuất phát sinh theo từng khoản   mục chi phí cho từng cơng trình, hạng mục cơng trình liên quan Việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng cơng trình, hạng mục cơng  trình giao khốn được thực hiện như sau: ­         Đối với chi phí ngun vật liệu trực tiếp và chi phí nhân cơng trực  tiếp: thường liên quan trực tiếp đến từng cơng trình, hạng mục cơng   trình cụ  thể  nên sẽ  được tập hợp trực tiếp cho từng cơng trình, hạng  mục cơng trình tương ứng. Nếu một đội thi cơng đảm nhận nhiều đơn  đặt hàng thì chi phí ngun vật liệu trực tiếp và chi phí nhân cơng trực   tiếp có thể  tập hợp theo từng đơn vị  thi cơng, trong đó chi tiết theo   từng cơng trình, hạng mục cơng trình do đội đó đảm nhận ­         Đối với chi phí sản xuất chung: thường liên quan đến từng nơi phát  sinh chi phí và liên quan đến nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình.  Như vậy có thể dùng phương pháp phân bổ gián tiếp để tính cho từng   cơng trình, hạng mục cơng trình          Có hai cách xác định chi phí sản xuất chung cho từng cơng trình,  hạng mục cơng trình giao khốn: ... rộng trong tồn ngành xây dựng của Liên Xơ, tiếp tục lan rộng sang các nước   XHCN khác. Việt Nam áp dụng mơ hình khốn thi cơng cho các đội xây dựng   đầu tiên vào qng năm 1986. Hiện nay, trong các doanh nghiệp xây lắp của ... ­         Phát huy khả năng sẵn có trên nhiệu mặt ở các đơn vị cơ sở.  1.2.2. Các hình thức giao khốn và thanh tốn giao khốn trong xây dựng Có nhiều hình thức giao khốn sản phẩm xây lắp nhưng thơng thường  các doanh nghiệp sử dụng hai hình thức : khốn gọn cơng trình (khốn tồn bộ ... trong Cơng nghiệp, khốn doanh thu trong Dịch vụ… Khốn trong xây dựng khởi nguồn từ Liên Xơ, gắn liền với tên tuổi của  anh hùng lao động N. A. Dơbơlin và phương pháp quản lý tiến độ  thi cơng  mới trong các doanh nghiệp xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mô hình khoán trong xây dựng, Các mô hình khoán trong xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn