Nghiên cứu sự làm việc của bê tông cốt sợi thép

8 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:44

Bài viết nghiên cứu những đặc tính cơ học nổi trội của kết cấu bê tông cốt sợi thép so với kết cấu bê tông thông thường trong giai đoạn sau nứt của bê tông bằng việc kết hợp giữa các nghiên cứu có sẵn và làm thí nghiệm uốn ba điểm trên dầm bê tông cốt sợi thép với hai hàm lượng cốt sợi thép khác nhau, mối quan hệ giữa ứng suất kéo uốn và độ mở của miệng vết nứt của vật liệu khi chịu uốn sẽ được nghiên cứu và tạo nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn sau này. BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA BÊ TƠNG CỐT SỢI THÉP Đặng Văn Phú1 Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu đặc tính học trội kết cấu bê tông cốt sợi thép so với kết cấu bê tông thông thường giai đoạn sau nứt bê tông việc kết hợp nghiên cứu có sẵn làm thí nghiệm uốn ba điểm dầm bê tông cốt sợi thép với hai hàm lượng cốt sợi thép khác nhau, mối quan hệ ứng suất kéo uốn độ mở miệng vết nứt vật liệu chịu uốn nghiên cứu tạo tảng cho nghiên cứu chuyên sâu sau Từ đó, đề xuất việc sử dụng vật liệu cho kết cấu tấm, vỏ thực tế để tăng cường khả chịu lực kết cấu Từ khóa: Bê tông cốt sợi, sợi thép, ứng suất kéo uốn, kết cấu tấm, kết cấu vỏ mỏng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÊ TÔNG CỐT SỢI THÉP* Hầu hết cấu kiện bê tơng cho cơng trình phải đối mặt với vấn đề nứt trình thi cơng sử dụng Có nhiều biện pháp đưa vào áp dụng nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng từ vấn đề nứt sử dụng chất phụ gia, bê tông ứng suất trước, bê tông cốt thép Tuy nhiên, phương pháp áp dụng hết trường hợp, đặc biệt kết cấu bản, vỏ; đó, việc nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi thép đáp ứng nhu cầu Mục đích báo nghiên cứu đặc tính trội vật liệu bê tông cốt sợi thép so với kết cấu bê tông thông thường áp dụng cho cấu kiện chịu uốn Từ đó, đưa đề xuất phương hướng cho nghiên cứu sau Bê tông cốt sợi thép vật liệu bê tông chế tạo từ hỗn hợp xi măng, nước, cốt liệu, phụ gia vàmột hàm lượng sợi thép định Thông thường hàm lượng sợi thép nhỏ so với thể tích hỗn hợp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự làm việc của bê tông cốt sợi thép, Nghiên cứu sự làm việc của bê tông cốt sợi thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn