Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

56 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

 • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:29

Bài giảng Nền móng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, tính toán thiết kế nền móng nông, thiết kế xử lý nền đất yếu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. CHѬѪNG 1: MӜT SӔ VҨN Ĉӄ CѪ BҦN §1 Khái niӋm chung BӜ Ӝ MÔN ÔN CѪ HӐC ӐC ĈҨT – N NӄN N MÓNG ÓNG KӃt cҩu bên BÀI GIҦNG NӄN MĨNG Móng NӅn II NӅn * Móng: phҫn cơng trình (CT) kéo dài xuӕng dѭӟi ÿҩt làm nhiӋm vө chuyӇn tiӃp giӳa CT bên vӟi nӅn ÿҩt - NhiӋm vө: + Ĉӥ CT bên trên; + TiӃp nhұn tҧi trӑng tӯ KC bên truyӅn tҧi trӑng vào nӅn Ӆ ÿҩt ÿҩt - Khҧ tiӃp nhұn tҧi trӑng cӫa vұt liӋu CT >> khҧ cӫa ÿҩt ҩ nӅn Ӆ Ÿ móng có kích thѭӟc mӣ rӝng hѫn so vӟi CT bên (ÿӇ giҧm tҧi lên nӅn) - Sӵ mӣ rӝng có thӇ theo bӅ ngang, theo chiӅu sâu hoһc cҧ hѭӟng hѭӟng hm h hb b NӅn ((2 - 3)b b I Móng II.NӅn (tiӃp) III Phân loҥi móng * NӅn: NӅ phҫn hҫ ÿҩt ÿҩ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng, ó trӵc tiӃp iӃ tiӃp iӃ nhұn hұ tҧi trӑng CT truyӅn xuӕng thơng qua móng 11 Móng nơng móng sâu sâu a Móng nơng - Thi cơng trӵc tiӃp Ӄ tӯ ÿáy móng hӕ ӕ ÿào sҹn һ ÿiӇm cӫa móng g nơng: g - Ĉһc + Ĉӝ sâu ÿһt móng hm “ÿӫ bé” + Tҧi trӑng CT truyӅn lên ÿҩt nӅn qua diӋn tiӃp xúc cӫa ÿáy móng vӟi ÿҩt, bӓ qua ma sát bên cӫa ÿҩt vӟi móng * Phҥm Ph vii áp dөng: d - Tҧi trӑng CT không lӟn; - Ĉҩt tӕt ӣ bên hoһc xӱ lý nӅn ÿҩt yӃu bên có Ӌ q quҧ hiӋu - Khi thiӃt kӃ cҫn phҧi chӑn cho nӅn phҧi “ÿҩt tӕt tӕt” + NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên ÿӫ tӕt có thӇ sӱ dөng trӵc tiӃp nӅn làm Ӆ CT gӑii nӅn Ӆ thiên thiê nhiên hiê + NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên không tӕt, muӕn sӱ dөng làm nӅn CT phҧi xӱ lý nӅn làm cho tính XD cӫa nӅn һ móng g NӅn sau xӱ lýý gӑ gӑi nӅn “tӕt lên” trѭӟc ÿһt nhân tҥo Móng ÿѫn Móng băng b Móng sâu - Thi cơng: khơng ÿào hӕ móng hoһc chӍ ÿào phҫn rӗi bҵng phѭѫng pháp ÿó ÿѭa móng xuӕng chiӅu sâu thiӃt kӃ kӃ - Ĉһc ÿiӇm cӫa móng sâu: + Ĉӝ sâu ÿһt móng lӟn Hm; ӑ g CT truyӅn y lên ÿҩt nӅn q qua ÿáy y móng g q qua + Tҧi trӑng mһt bên móng (do chiӅu sâu ÿһt móng lӟn) * Phҥm vi áp dөng: - Tҧi trӑng CT lӟn; - Ĉҩt tӕt ӣ dѭӟi d ӟi sâu â Móng bè Móng cӑc III Phân loҥi móng (tiӃp) Mһt ÿӍnh ÿӍ h ÿài hÿ Ĉài cӑc 'L Phân loҥi theo tiêu chí khác * Theo vұt ұ liӋu: iӋ gҥch, ÿá, bêtông, êô BTCT, C thép… é * Theo biӋn pháp thi công: thi cơng tồn khӕi, lҳp ghép * Theo ÿһc tính chӏu tҧi: tҧi trӑng tƭnh, tҧi trӑng ÿӝng… * Theo hình dҥng: móng ÿѫn, ÿѫn móng băng, băng móng bè, bè móng hӝp… * Theo ÿӝ cӭng: móng cӭng, cӭng móng mӅm mӅm h Mһt ÿáy ÿài Hm 10 L Cӑc Mp mNJi cӑc “ÿáy móng” 11 12 IV Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng Móng nơng CT bên Mһt ÿӍnh móng Gӡ móng r 0.00 hm hm h Mһt ÿáy móng Gӡ móng g r 0.00 Bұc móng h hb b BT lót ó lc b bc 13 l Móng cӑc Mһt һ ÿӍnh ÿài r 0.00 hÿ IV Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp) * Ĉӝ sâu ÿһt móng (chiӅu Ӆ sâu chơn móng): ÿӝ sâu kӇӇ tӯ mһt ÿҩt tӟi mһt ÿáy móng Móng nơng: hm; Móng cӑc: Hm * ChiӅu cao bҧn thân móng nơng h: chiӅu cao tӯ mһt ÿӍnh móng ÿӃn mһt ÿáy móng - ChiӅu cao bҧn thân ÿài cӑc h: chiӅu cao tӯ mһt ÿӍnh ÿài ÿӃn mһt ÿáy ÿài h tính h: tí h tốn t ÿҧm ÿҧ bҧo bҧ ÿiӅu ÿiӅ kiӋn kiӋ cѭӡng ӡ ÿӝ vұt ұt liӋu liӋ móng ó * Ĉáy móng nơng: - Kích thѭӟc ÿáy móng xác ÿӏnh thӓa mãn ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ әn ÿӏnh; thӓa mãn ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng Ĉài cӑc 'L h Mһt һ ÿáy ÿài ài Hm 14 L Cӑc Mp mNJi cӑc “ÿáy móng” 15 16 IV Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp) V Khái niӋm tính tốn thiӃt kӃ nӅn móng * Ĉáy ÿài cӑc: - Hình dҥng ҥ g kích thѭӟc ÿài cӑc ӑ p phө ө thuӝc ӝ vào sѫ ÿӗ bӕ trí cӑc * Mһt ÿӍnh móng: mһt tiӃp xúc giӳa móng CT (kӃt cҩu bên trên) * Gӡ móng: khoҧng cách tӯ mép bұc móng ÿӃn mép ÿáy CT * Bêtơng Bêtơ lót móng: ó lӟ ÿӋm lӟp ÿӋ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng ó bҵng bҵ bêtơng bêtơ có cѭӡng ÿӝ thҩp * Bұc móng: cҩu ҩ tҥo ÿӇӇ tiӃt Ӄ kiӋm vұt liӋu thiӃt Ӄ kӃӃ móng mà vұt liӋu móng loҥi vұt liӋu chӏu kéo (gҥch, ÿá, BT) * Theo quan ÿiӇm tính tốn thiӃt kӃ kӃt cҩu cơng trình có phѭѫng pháp: - Phѭѫng pháp tính tốn kӃt cҩu tәng thӇ (cơng trình + móng + nӅn) nӅn) - Phѭѫng pháp tính tốn kӃt cҩu rӡi rҥc * Theo quan ÿiӇm Ӈ hӋ sӕ ӕ an toàn: - HӋ sӕ an toàn tәng thӇ (hӋ sӕ an toàn nhҩt) - HӋ sӕ an toàn riêng phҫn (phѭѫng pháp TTGH) 17 V.1 Nӝi dung tính tốn nӅn móng a Tính tốn theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ, әn ÿӏnh * Tính tốn theo TTGH I phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn sau: ) Nd Fs (I 1) (I.1) - N: tҧi trӑng thiӃt kӃ hoһc tác ÿӝng khác tӯ CT lên ÿҩt; - ): thơng sӕ tính tốn tѭѫng ӭng theo phѭѫng tác dөng cӫa lӵc N; - Fs: hӋ sӕ an toàn 19 18 a Tính tốn theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ әn ÿӏnh (tiӃp) * Ĉӕi vӟi nӅn: - ĈiӅu kiӋn vӅ cѭӡng ÿӝ: ptb d Rÿ pmax d 1,2R , ÿ Rÿ ptb: tҧi trӑng tiӃp xúc trung bình ӣ ÿáy móng; pmax: tҧi trӑng t tiӃ xúc tiӃp ú lӟn lӟ nhҩt hҩt ӣ ÿáy ÿá móng; ó pggh: sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa nӅn; Rÿ ([p]): sӭc chӏu tҧi tính tốn cӫa nӅn - ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh trѭӧt: Tgi [ktr]: hӋ sӕ әn ÿӏnh trѭӧt cho phép; ktr Ttr ktr: hӋ sӕ ӕ әn ә ÿӏnh ÿӏ h trѭӧt; t t Tgi: tәng lӵc giӳ; Ttr: tәng lӵc gây trѭӧt p gh Fss t [ktr ] 20 a Tính tốn theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ әn ÿӏnh (tiӃp) - ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh lұt: M gi k t [ kl ] l [kl]: hӋ sӕ әn ÿӏnh lұt cho phép; Ml kl: hӋ sӕ ӕ әn ә ÿӏnh lұt; g mômen g giӳ;; Mtr: tәngg mômen ggây y lұt; ұ; Mgi: tәng * Ĉӕi vӟi móng: g vұt ұ liӋu Ӌ móng gp phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn Ӌ cѭӡng ÿӝ: Vmax d R Vmax: ӭng suҩt lӟn nhҩt móng tҧi trӑng CT phҧn lӵc ÿҩt gây ra, Vmax = {Wmax, Vkc, Vk}; R: cѭӡng ÿӝ cho phép (cѭӡng ÿӝ tính tốn) cӫa vұt liӋu móng ó tѭѫng t ѫ ӭng ӭ vӟi ӟi sӵ phá há hoҥi h i cӫa ӫ ӭng ӭ suҩt: ҩt 21 R = {Rc, Rk} b Tính tốn theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng * Tính tốn theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng: S d Sgh; 'S d 'Sgh Vӟi CT ÿһc thù (CT có ÿӝ cao lӟn: trө cҫu, tháp nѭӟc, tháp vơ tuyӃn, Ӄ ӕng ӕ khói, cҫu ҫ tҫu…) ҫ cҫn ҫ ÿiӅu Ӆ kiӋn: T d [T]; u d [u]; Co d [Co]; - S, 'S, T, u: lҫn lѭӧt ÿӝ lún cuӕi (ÿӝ lún әn ÿӏnh) cӫa nӅn, ÿӝ lún lӋch giӳa cҩu kiӋn, góc nghiêng chuyӇn vӏ ngang cӫa móng; - Sgh ((hay y [[S]); ]); 'Sgh ((hay y [['S]), ]), [[T], ], [[u]: ] ÿӝ ӝ lún g giӟi hҥn ҥ (ÿӝ lún cho phép); ÿӝ lún lӋch cho phép; góc nghiêng cho p phép p chuyӇn y vӏӏ ngang g g cho p phép p cӫa móng g 22 §3 Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng Các dҥng cҩu trúc ÿӏa tҫng I Các sѫ ÿӗ ӗ cҩu ҩ trúc ÿӏa tҫng ҫ cѫ bҧn tè èt yÕu Õ hy Ĉҩt yӃu Ĉҩt tӕt h1 Ĉҩt tӕt hy Ĉҩt yӃu f) Ĉҩt tӕt Ĉҩt tӕt yÕu tèt Sѫ ÿӗ dҥng a Sѫ ÿӗ dҥng b Sѫ ÿӗ dҥng c 23 24 II Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng tèt tèt yÕu yÕu tèt ViӋc lӵa chӑn phѭѫng án móng liên quan ÿӃn viӋc chӑn ÿӝӝ sâu ÿһt һ móng g * Lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng phө thuӝc vào yӃu tӕ: - ĈiӅu kiӋn ĈCCT ĈCTV khu vӵc XD; - Trӏ sӕ (ÿӝ lӟn) ÿһc tính cӫa tҧi trӑng; - Các ÿiӅu Ӆ kiӋn khҧ thi cơng móng; һ ÿiӇm cӫa móng g CT lân cұn ұ - Tình hình ÿһc * Nguyên tҳc lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng: - Móng phҧi ÿѭӧc ÿһt vào lӟp ÿҩt tӕt tӕt - Móng nơng thuұn lӧi cho thi công tèt 25 II Lӵa chӑn P.A móng theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt a Ĉӏa tҫng ҫ cѫ bҧn dҥng a: nӅn Ӆ gӗm ӗ toàn lӟp ÿҩt ҩ tӕt ӕ o Ĉӝ ӝ sâu ÿһt һ móng g = f(mӭc ( ÿӝ ӝ tҧi trӑng) ӑ g) * CT tҧi trӑng nhӓ trung bình: P.A móng nơng * CT tҧi trӑng lӟn: P.A P A móng cӑc cӑc Ĉӝ sâu mNJi cӑc ÿѭӧc lӵa chӑn theo sӭc chӏu tҧi cӫa cӑc nhóm cӑc b Ĉӏa b Ĉӏ tҫng tҫ cѫ bҧn bҧ dҥng d b ÿҩt tӕt nҵm b: ҵ dѭӟi d ӟi mӝt ӝt hoһc h һ nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn * CT tҧi trӑng nhӓ trung bình: P.A móng nơng o Ĉӝ ӝ sâu ÿһt һ móng g = f(mӭc ( ÿӝ ӝ tҧi trӑng, ӑ g, chiӅu dàyy hy… - Lӟp ÿҩt yӃu không dày lҳm: loҥi bӓ lӟp ÿҩt yӃu, ÿһt móng vào lӟp ÿҩt tӕt bên dѭӟi vӟi hm = hy + 'h 'h = (0,2 y 0,3)m 27 26 b Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b: ÿҩt tӕt nҵm dѭӟi mӝt hoһc nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn hҥn - Lӟp ÿҩt yӃu dày: xӱ lý nӅn trѭӟc ÿһt móng + Thay mӝt phҫn hoһc tồn bӝ lӟp ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu tӕt hѫn: “ĈӋm ĈӋm cát cát” + Xӱ lý “cӑc cát”, “cӑc ÿҩt – ximăng”… toàn bӝ hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu yӃu * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc - Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm ҵ lӟp ÿҩt ҩ tӕt ӕ khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vng hoһc ÿѭӡng kính cӫa cӑc tròn) 28 c Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c: dҥng xen kҽp: ÿҩt yӃu nҵm giӳa lӟp ÿҩt tӕt b Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b (tiӃp) - Lӟp ÿҩt yӃu dày: xӱ lý nӅn trѭӟc ÿһt móng + Thay mӝt phҫn ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu tӕt hѫn: “ĈӋm ĈӋm cát” + Xӱ lý “cӑc “ cát”, át” “cӑc “ ÿҩt – ximăng”… i ă ” t ê toàn t bӝ hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc - Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm lӟp ÿҩt tӕt khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vng hoһc ÿѭӡng kính cӫa cӑc tròn) 29 c Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c (tiӃp) o Ĉӝ sâu ÿһt móng = f(chiӅu dày lӟp ÿҩt, tҧi trӑng…) * CT tҧi trӑng ӑ g nhӓ trung g bình: P.A móng g nơng g - Lӟp ÿҩt tӕt bên h1 “ÿӫ dày” o phân tích tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: ÿһt trӵc tiӃp móng lên lӟp này - Lӟp ÿҩt tӕt bên h1 khơng “ÿӫ dày” o phân tích tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng b b + Xӱ lý KC bên trên: dùng KC vұt liӋu nhҽ… + Xӱ lý nӅn: Ӆ xӱ lý ÿҩt ҩ yӃu Ӄ bên dѭӟi nhѭng cӕ ӕ gҳng ҳ tránh làm tәn hҥi ÿӃn lӟp ÿҩt tӕt bên + KӃt hӧp cҧ giҧi pháp 30 §4 Tҧi trӑng tính tốn thiӃt kӃ nӅn móng * CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc - Lӟp ÿҩt tӕt bên h1 “ÿӫ ÿӫ dày dày” o phân tích tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: mNJi cӑc hҥ vào lӟp ÿҩt tӕt bên trên - Lӟp ÿҩt tӕt bên h1 không “ÿӫ dày” o phân tích t ѫ tӵ tѭѫng t nhѭ h ÿӏa ÿӏ tҫng tҫ dҥng d b mNJi b: NJi cӑc hҥ h vào lӟp lӟ ÿҩt tӕt bên dѭӟi khoҧng t 3Dc 31 I Phân loҥi tҧi trӑng I Phân loҥi tҧi trӑng theo thӡi gian tác dөng I.1 Theo thӡi gian tác dөng chia làm loҥi: tҧi trӑng thѭӡng xuyên ên tҧi trӑng tҥm thӡi thӡi a Tҧi trӑng thѭӡng xuyên (tƭnh tҧi – tҧi trӑng nhóm A): tҧi trӑng tác dөng khơng thay ÿәi ә q trình thi công sӱ dөng CT (tӗn tҥi vӟi CT) * Tҧi trӑng tҥm thӡi: tҧi trӑng tӗn tҥi mӝt thӡi gian ÿó thi cơng, sӱ dөng CT - Tҧi trӑng tҥm thӡi có thӇ thay ÿәi vӅ ÿiӇm ÿһt, giá trӏ, phѭѫngg chiӅu p 32 b Tҧi trӑng tҥm thӡi (tҧi trӑng không thѭӡng xuyên – hoҥt ҥ tҧi): ) + Tҧi trӑng tҥm thӡi dài hҥn (tҧi trӑng nhóm B1): gҳn bó vӟi CT nhҵm phөc vө chӭc mà CT ÿҧm nhiӋm + Tҧi trӑng t t tҥm thӡi ngҳn ҳ hҥn h (tҧi trӑng t nhóm hó B2): ) chӍ hӍ xuҩt hiӋn nhӳng khoҧng thӡi gian ÿó (có thӇ d ÿốn dӵ ÿ ÿѭӧc) ÿ ӧ ) + Tҧi trӑng cӵc ngҳn (tҧi trӑng ÿһc biӋt – tҧi trӑng nhóm D): xuҩt ҩ hiӋn mӝt cách ngүu ү nhiên liên quan ÿӃn Ӄ sӵ cӕ bҩt khҧ kháng ӣ mӝt thӡi ÿiӇm ÿó trình tӗn ӗ tҥi cӫa CT 33 II Tә hӧp tҧi trӑng (THTT) I.2 Phân loҥi theo giá trӏ cӫa tҧi trӑng a Giá trӏ danh nghƭa hay giá trӏ tiêu chuҭn cӫa tҧi trӑng (tҧi trӑng tiêu chuҭn Ntc): giá trӏ cӫa tӯng loҥi tҧi trӑng thѭӡng gһp trình sӱ dөng CT mà chѭa xét ÿӃn sӵ sai khác thi công, chӃ tҥo gây b Giá trӏ thӵc hay giá trӏ tính tốn cӫa tҧi trӑng (tҧi trӑng tính tốn Ntt): giá trӏ cӫa tҧi trӑng kӇ ÿӃn sӵ sai khác thi công, chӃ tҥo gây làm thay ÿәi giá trӏ cӫa tҧi trӑng thiên vӅ phía nguy hiӇm cho CT CT - ĈӇ xét ÿӃn sӵ sai khác ngѭӡi ta ÿѭa vào hӋ sӕ an toàn vӅӅ tҧi trӑng t (hӋ sӕ ӕ vѭӧt ӧt tҧi – hӋ sӕ ӕ ÿӝ tin ti cұy): ұ ) Giá trӏ tính tốn = Giá trӏ tiêu chuҭn*hӋ sӕ tin cұy cӫa tҧi trӑng 34 II.1 Tә hӧp cѫ bҧn (tiӃp) Tә hӧp h tҧi trӑng t tұp tұ hӧp h tҧi trӑng t cóó thӇ ù tӗn tӗ tҥi, ÿӗng thӡi gây ҧnh hѭӣng ÿӃn CT II.1 Tә hӧp tҧi trӑng cѫ bҧn – THCB (tә hӧp tҧi trӑng ggҳn chһt һ vӟi CT)) * Tә hӧp cѫ bҧn = Các tҧi trӑng loҥi A + Các tҧi trӑng loҥi B1 + mӝt sӕ tҧi trӑng loҥi B2 Khҧ xuҩt hiӋn ÿӗng thӡi tҧi trӑng loҥi B2 sӁ có THCB khác nhau Khҧ ÿӗng thӡi tӗn tҥi cӫa tҧi trӑng ÿѭӧc xét ÿӃn bҵng hӋ sӕ tә hӧp (hӋ sӕ ÿӗng thӡi) 35 - THCB có tҧi trӑng tҥm thӡi THCB = Các tҧi trӑng A + 1B - THCB có tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên giá trӏ tính tốn cӫa tҧi trӑng tҥm thӡi phҧi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә hӧp: g p phân tích ÿѭӧc ӧ ҧnh hѭӣng g cӫa tӯng g tҧi + Khi không trӑng tҥm thӡi: THCB = Các A + Các B B*0,9; 0,9; + Khi có thӇ phân tích ҧnh hѭӣng riêng biӋt cӫa tӯng tҧi trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn tҧi trӑng tҥm thӡi có ҧnh hѭӣng lӟn nhҩt khơng giҧm; tҧi trӑng ҧnh hѭӣng thӭ hai nhân 0,8; 8; tҧi trӑng lҥi nhân 0,6: 6: THCB = Các A + 1B + 1B*0,8 + Các B khác*0,6 36 II.2 Tә hӧp ÿһc biӋt (THĈB) §5 Nguyên tҳc chung thiӃt kӃ nӅn móng CT * THĈB gӗm tҧi trӑng thѭӡng xuyên, xuyên tҧi trӑng tҥm thӡi dài hҥn, mӝt vài tҧi trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn tҧi trӑng tҥm thӡi ÿһc biӋt (tҧi trӑng cӵc ngҳn) - TTĈB vӟi tҧi trӑng nә hoһc va chҥm cho phép khô xét không ét ÿӃn ÿӃ tҧi trӑng t l i B2 loҥi - THĈB tác ÿӝng cӫa ÿӝng ÿҩt khơng tính ÿӃn tҧi trӑng gió; ӝ tҧi trӑng ӑ g tҥm ҥ thӡi = Các A + 1B + 1D - THĈB có mӝt - THĈB có tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên, giá trӏ tҧi trӑng ÿһc biӋt lҩy không giҧm; giá trӏ tính tốn cӫa tҧi trӑng tҥm thӡi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә hӧp nhѭ sau: tҧi trӑng loҥi B1 nhân 0,95; tҧi trӑng loҥi B2 nhân 0,8: 37 THĈB = Các A + B1*0,95 + B2*0,8 + 1D §6 Các tài liӋu cҫn thiӃt cho thiӃt kӃ nӅn móng Tài liӋu vӅ cơng trình * Các tài vӅ CT dӵ kiӃn XD phҧi bao gӗm: - Bҧn ÿӗ ÿӏa hình khu vӵc XD lân cұn; - Hӗ ӗ sѫ thiӃt Ӄ kӃӃ kiӃn Ӄ trúc, kӃt Ӄ cҩu ҩ CT yêu cҫu ҫ riêng biӋt khai thác sӱ dөng CT, yêu cҫu làm phát sinh dҥng tҧi trӑng ÿһc biӋt Trong sӕӕ ÿó, tài liӋu khơng thӇ thiӃu: + MB ÿáy CT: Hình dáng, kích thѭӟc ÿáy CT; Ĉһc һ ÿiӇm cӫa CT ((tҫngg hҫm,, tҫng g 1,, côngg sӵ…); ӵ ); + MB tҧi trӑng ÿáy CT tài liӋu liên quan ÿӃn viӋc xác ÿӏnh tҧi trӑng (giá trӏ tính chҩt) tѭѫng ӭng ӭng 39 * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi khҧ thi * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo yêu cҫu kӻ thuұt - VӅ kӻ thuұt PA móng phҧi ÿҧm bҧo bӅn, an tồn sӱ dөng bình thѭӡng thѭӡng * Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo hiӋu quҧ kinh tӃ - Kinh phí XD CT phө thuӝc nhiӅu Ӆ vào viӋc lӵa chӑn giҧi pháp móng hӧp lý theo yêu cҫu kӻ thuұt ÿӅ - Mөc tiêu cӫa viӋc thiӃt kӃ phҧi mӝt giҧi pháp thӓa Ӌp ggiӳa y yêu cҫu kӻ ӻ thuұt ұ hҥn ҥ mӵc ӵ kinh p phi cho hiӋp phép 38 Tài liӋu vӅ ĈCCT * Tài liӋu vӅ ĈCCT bao gӗm: - Bҧn ÿӗ ÿӏa hình, ÿӏa mҥo nѫi XD CT; - MB bӕ ӕ trí ÿiӇm Ӈ thăm dò – vӏ trí khҧo sát (nên ÿѭӧc ÿӏnh vӏ theo MB bӕ trí hҥng mөc CT); - KӃt quҧ khҧo sát: + Phѭѫng pháp tiӃn hành khҧo sát, + Các tài liӋu vӅ cӝt khoan ÿӏa chҩt mһt cҳt ÿӏa chҩt: ghi rõ cao trình lӟp ÿҩt, ÿҩt mơ tҧ sѫ bӝ lӟp ÿҩt, khoҧng cách hӕ khoan, vӏ trí lҩy mүu ÿҩt thí nghiӋm mӵc nѭӟc ngҫm xuҩt hiӋn әn ÿӏnh; nghiӋm, + KӃt quҧ nhӳng ÿánh giá sѫ bӝ ban ÿҫu phҭm chҩt cӫa ӫ ÿҩt; ÿҩt giá iá trӏ t ӏ chӍ hӍ tiêu tiê cѫ – lý quan trӑng t liê quan liên 40 trӵc tiӃp ÿӃn tính tốn thiӃt kӃ nӅn móng… ±0.00 Ptt n mW uc ¦ W i li mR Rn Fc i [ P] Ptt kÿ mW, mR: hӋ sӕ ҧnh hѭӣng cӫa phѭѫng pháp thi công ÿӃn khҧ g làm viӋc Ӌ cӫa ÿҩt nӅn;; kÿ = 1,4 L1 l2 h Lӟp Lӟp i h i ln l i+1 hi li l3 Li Ln h1 l1 a Dӵ báo dӵa vào kӃt quҧ phân tích mүu phòng TN (phѭѫng pháp thӕng kê – phѭѫng pháp quy phҥm) - Tӯ kӃt quҧ khoan + lҩy mүu ĺ ÿӝ sâu z - Phân â tích í mүu ү phòng ò ĺ tên ê ÿҩt ҩ + trҥng thái Wi = f(tên ÿҩt, trҥng thái, ÿӝ sâu trung bình lӟp phân tӕ ӕ thӭ ӭ i Li); ) Rn = f(tên ÿҩt, trҥng thái, ÿӝ sâu mNJi cӑc L) - Lѭu ý: y mӛi lӟp pp phân tӕ li ” 2m; + ChiӅu dày + ChiӅu sâu bình quân cӫa tӯng lӟp tính tӯ mһt ÿҩt tӵ ӵ nhiên ÿӃn g giӳa lӟp; p + Khi (Li, L) > 35m ĺ lҩy (Li, L) = 35m * Xác ÿӏnh SCT tính tốn cӫa cӑc dӵa theo phѭѫng pháp thӕng kê Cao trình ÿӍnh cӑc Cao trình ì ÿáy ÿài ài L2 III.4 Các phѭѫng pháp dӵ báo SCT cӫa cӑc theo ÿҩt nӅn Lӟp n Cao trình mNJi cӑc Dc b Dӵ báo SCT cӫa cӑc dӵa theo k.quҧ xuyên tƭnh CPT - KӃt quҧҧ CPT: CPT qc = f(z) f( ) fs = f(z) f( ) - Tӯ ÿó suy ra: + Sӕ lӟp ÿҩt, chiӅu dày tӯng lӟp ÿҩt hi ĺ li; + Tên ÿҩt, trҥng thái cӫa ÿҩt; + Wi q ci Di + Rn = kn.q qcn qci, qcn: giá trӏ trung bình sӭc kháng xuyên cӫa lӟp ÿҩt thӭ i lӟp ÿҩt ӣ mNJi cӑc; Di, kn = f(qc, loҥi ÿҩt, vұt liӋu cӑc, phѭѫng pháp thi công) ô ) b Dӵ báo SCT cӫa cӑc dӵa theo k.quҧ xuyên tƭnh CPT Lѭu ý: L ý Khi xác ÿӏnh ÿӏ h Wi l ô lҩy lҩ ” giá iá trӏ t ӏ cӵc ÿҥi ÿ i cӫa ӫ Wmax Wmax = f(qc, loҥi ÿҩt) NӃu Wi qci Di ! W max lҩy Wi = Wmax * SCT tính tốn cӫa cӑc [ P] hoһc [ P] Pms Pmui F1 F Fs Fs2 Fs1 = 1,0 y 1,5 F = 2,0 Fs y 3,0 30 Pms Pmui Fs Fs = 2,0 y 2,5 * Xác ÿӏnh SCT tính tốn cӫa cӑc dӵa theo kӃt quҧ SPT [ P] [ P] Pms Pmui Fs1 Fs2 Pgh Pms Pmui Fs Fs c Dӵ báo SCT cӫa cӑc dӵa theo kӃt quҧ xuyên tiêu chuҭn SPT - KӃt quҧ SPT: N = f(z) (khoҧng 1,5m /1 TN) - Tӯ ÿó suy ra: + Sӕ lӟp ÿҩt, chiӅu dày tӯng lӟp ÿҩt hi ĺ li; + Wi = DNi; + Rn = ENn Ni, Nn: sӕ nhát búa trung bình cӫa lӟp ÿҩt thӭ i lӟp ÿҩt ӣ mNJi cӑc; D = f(phѭѫng pháp thi công) D = 2(kPa): cӑc ÿóng; D = 1(kPa): cӑc nhӗi; E = f(phѭѫng (p gp pháp p thi công) g) E = 400(kPa): cӑc ÿóng; E = 120(kPa): cӑc nhӗi §6 Dӵ báo sӭc chӏu tҧi cӫa cӑc bҵng thí nghiӋm hiӋn trѭӡng (thí nghiӋm thӱ cӑc) I Mӝt sӕ vҩn ÿӅ chung * Cӑc thӱ: Fs = 3,0 y 6,0 - Cӑc C ÿѭӧc ÿ chӃ hӃ tҥo t theo th ÿúng ÿú thiӃt kӃ ban b ÿҫu ÿҫ (Lc (L), (L) Dc, nӕi cӑc ); - Thi công theo phѭѫng pháp dӵ kiӃn Ӄ tҥi khu vӵc XD phѭѫngg p pháp p thí nghiӋm g Ӌ thӱ cӑc: ӑ * Các p - Ĉóng thӱ cӑc; - Nén tƭnh: thѭӡng dùng làm chuҭn ÿӇ so sánh A Dӵ báo sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa cӑc theo thí nghiӋm ÿóng thӱ cӑc Q e Lc - Hҥ cӑc ÿӃn ÿӝ sâu t/kӃ, ÿӇ cӑc nghӍ, sau ÿó tiӃn hành TN: dùng g búa trӑng ӑ g lѭӧng ӧ g Q thҧ rѫi ӣ chiӅu cao H xuӕng ÿҫu cӑc thӱ trӑng lѭӧng q (gӗm cҧ phө kiӋn: ÿӋm ÿҫu cӑc, ӑ , cӑc ӑ dүn )) làm ÿҫu cӑc ӑ lún xuӕngg mӝt ӝ ÿoҥn ҥ e e: ÿӝ lún cӫa cӑc sau nhát búa gӑi “ÿӝ chӕi” cӫa cӑc ÿóng - ÿӝ xun sâu bình qn cӫa cӑc nhát búa - Ĉӝ chӕi cӫa cӑc e bé ĺ SCT giӟi hҥn cӫa cӑc lӟn ngѭӧc lҥi Qua TN tìm kiӃm quan hӋ e - Pgh H I Khái niӋm cѫ bҧn q P * Giҧ thiӃt - Va chҥm giӳa cӑc búa va chҥm ÿàn hӗi ӗ (ÿӇӇ coi ÿӝng lѭӧng bҧo toàn) ĺ thӃ cӫa búa QH = lѭӧng va chҥm, PT cân bҵng ҵ lѭӧng: QH = P.e + Q Q Qh + DQH Q e: ÿӝ chӕi cӫa cӑc (chuyӇn dӏch cӫa cӑc); P: tәng phҧn lӵc cӫa ÿҩt nӅn lên cӑc; h: ÿӝ nҭy cӫa búa sau va chҥm D: hӋ sӕ ӕ tәn ә thҩt ҩ lѭӧng nguyên nhân khác nhau: dao ÿӝng ÿàn hӗi cӫa cӑc, dao ÿӝng cӫa ÿҩt quanh cӑc, ma sát cӫa hӋ thӕng ӕ ÿóng cӑc… * Khҧo sát cӑc trӑng lѭӧng q (gӗm cҧ phө p ө kiӋn) Ӌ ) chӏu ӏ va chҥm ҥ cӫa búa trӑng ӑ g lѭӧng Q rѫi tӯ ÿӝ cao H BT cѫ bҧn: ÿo ÿӝ chӕi e cӫa cӑc, tӯ ÿó xác ÿӏnh SCT giӟi hҥn cӫa cӑc Pgh - Ӣ ÿӝ cao H cӑc tích ÿѭӧc lѭӧng QH (thӃ cӫa búa) - Ĉóng Ĉó cӑc dүn dү tӟi va chҥm h giӳa iӳ búa bú Q cӑc q, lѭӧng QH sӁ chuyӇn h thành: + Cӑc dӏch chuyӇn ÿoҥn e; + Búa nҭy ngѭӧc trӣ lҥi ÿoҥn h; + Mӝt phҫn lѭӧng tiêu tán xung quanh II Cơng thӭc ÿóng cӑc cӫa Gherxevanov * Giҧ thiӃt: - Búa không nҭy (h = 0) (dùng ÿӋm ÿҫu cӑc); - Khi bҳt ÿҫu ÿóng cӑc, phҧn lӵc cӫa ÿҩt khơng có: P Fc - Khi khơng thӇ ÿóng ÿѭӧc nӳa (e = 0) coi (thӵc tӃ ÿiӅu khơng xҧy tăng trӑng lѭӧng búa sӁ có thӡi ÿiӇm e  0): P Fc f II Cơng thӭc ÿóng cӑc cӫa Gherxevanov (tiӃp) - Quan hӋ lѭӧng va chҥm vӟi ÿӝ chӕi e phҧn lӵc nӅn P ÿѭӧc viӃt lҥi: (1 - D)QH )QH = Pe P EQH = Pe vӟi E = (1 - D) - Phҧn lӵc ÿҩt ÿóng theo ÿӝ chӕi e: * DiӉn dӏch kӃt quҧ: Tӯ ÿӝ chӕi e ÿo ÿѭӧc ĺ Pgh nhѭ sau: P E QH e Pgh nF Fc Fc · Fc Q k q nF § nF  ă QH 2 Q q e â * Din dch kt qu thớ nghim ÿóng thӱ cӑc n, k: k hӋ sӕ ӕ xác ÿӏnh ÿӏ h tӯ thí nghiӋm hiӋ thích thí h hӧp: h k = 0,45 (k2 § 0,2) n = 15 (kG/cm2): cӑc BTCT có ÿӋm gӛ ӣ ÿҫu cӑc; Q: trӑng lѭӧng búa; H: chiӅu cao rѫi cӫa búa; q: trӑng t l lѭӧng phҫn hҫ bӏ va chҥm h gӗm ӗ trӑng t l lѭӧng cӑc phө kiӋn (nӃu có): ÿe búa, ÿӋm búa, ÿӋm cӑc, cӑc dүn… dү Fc: diӋn tích tiӃt diӋn cӑc Lѭu ý: Quy phҥm VN quy ÿӏnh công thӭc áp dөng vӟi e • 0,0002 NӃu e < 0,002m thay búa * Xác ÿӏnh SCT cho phép tӯ thí nghiӋm ÿóng thӱ cӑc Bҧng giá trӏ hӋ sӕ n Loҥi cӑc ÿӋm cӑc - có ÿӋm - khơng ÿӋm Cӑc BTCT có cӑc dүn Cӑc gӛ: Cӑc thép: - có ÿӋm gӛ - có ÿӋm thép cӑc dүn - có ó cӑc dү dүn , khơng khơ có ó ÿӋm ÿӋ Khi e • 0,0002: 0002 n (kG/cm2) 10 15 20 30 50 Ptt nFc M ª 4E Q k q º 1» « 1 nF e Q q ôơ ằẳ c f [ P] Ptt kd E: g lѭӧng ӧ g mӝt ӝ nhát búa,, tính bҵng g Q QH hoһc һ tra bҧng; M: hӋ sӕ kiӇu búa, búa dùng búa va ÿұp M = 1, trѭӡng hӧp khác tra bҧng; ef: ÿӝ chӕi thӵc tӃ, tӃ lҩy dѭӟi nhát búa hoһc phút rung; kÿ = 1,4 14 B Thí nghiӋm nén tƭnh cӑc * Các phѭѫng pháp TN nén tƭnh * TN N nén tƭnh cӑc ӑ nhҵm: - Ĉҧm bҧo chҳc chҳn sӵ phá hoҥi cӑc không xҧy trѭӟc xuҩt hiӋn tҧi trӑng giӟi hҥn mong muӕn bҵng Fs lҫn tҧi trӑng làm viӋc dӵ kiӃn tác dөng lên cӑc; - Xác Xá ÿӏnh ÿӏ h lҥi l i SCT giӟi iӟi hҥn h cӫa ӫ cӑc so vӟi ӟi dӵ d báo bá theo th tài liӋu ÿӏa chҩt, vӟi kӃt quҧ ÿóng thӱ cӑc… ĺ ÿiӅu chӍnh thiӃt kӃ ban ÿҫu ÿҫ (nӃu (nӃ cҫn) cҫn) - Nghiên cӭu tính biӃn dҥng – tҧi trӑng cӫa cӑc, dӵ báo ÿӝ ӝ lún cӫa nhóm cӑc hoһc nhӳng cӑc khác - Thí nghiӋm ML (maintained loading) (TN “chұm”): dùng nghiên cӭu ÿһc tính biӃn dҥng – tҧi trӑng cӫa cӑc TN ÿѭӧc ÿ tiӃn iӃ hành hà h vӟi ӟi tҧi ҧi trӑng ÿѭӧc ÿ tăng ă dҫ theo dҫn h tӯng cҩp trì giá trӏ tҧi trӑng khơng ÿәi ӣ mӛi cҩp cho h ÿӃn ÿӃ cӑc ÿҥt ÿ t ÿѭӧc ÿ sӵ әn ә ÿӏnh ÿӏ h lún lú - Thí nghiӋm CRP (constant rate of penetration) (TN “nhanh”): Tҧi trӑng tăng liên tөc cho tӕc ӕ ÿӝ lún khơng ÿәi - Thí nghiӋm cân bҵng (kӃt hӧp TN nhanh chұm): Tҧi trӑng ӑ g tăng g dҫn theo tӯng g cҩp, p, vӟi mӛi cҩp p tҧi trӑng ӑ g tăng cao mӝt chút (5 y 15 phút) trì thӡi ggian ngҳn, g , sau ÿó g giҧm xuӕng g mӭc y yêu cҩu y trì cho ÿӃn әn ÿӏnh II Thí nghiӋm nén cӑc vӟi tҧi trӑng trì ML Sѫ ÿӗ TN nén tƭnh I Khái niӋm I iӋ chung h 11.Nguyên N ê tҳc tҳ TN: TN tác tá dөng d lê ÿҫu lên ÿҫ cӑc lӵc l nén é tƭnh tƭ h tăng tă dҫn cho ÿӃn cӑc bӏ phá hoҥi hoһc thӓa mãn yêu cҫu khҧo sát sát Ĉo ÿӝ lún cӫa ÿҫu cӑc ӣ mӛi cҩp tҧi tҧi Tӯ quan hӋ (P, S) ĺ SCT giӟi hҥn cӫa cӑc Sѫ ÿӗ ӗ thiӃt Ӄ bӏ TN: a HӋ thӕng gia tҧi: kích thӫy lӵc ÿӕi trӑng *Kích thӫy lӵc: - Năng lӵc cӫa kích Pmax(kích) • 1,5 Pmax(TN) - Pmax(TN): tҧi TN lӟn nhҩt dӵ kiӃn, tùy mөc ÿích TN: + TN ÿӃn phá hoҥi: Pmax(TN) • (2,5 (2 y 3) tҧi dӵ kiӃn; + TN kiӇm tra: Pmax(TN) • 1,5 tҧi dӵ kiӃn - NӃu Ӄ kích khơng ÿӫ ĺ ghép nhiӅu Ӆ kích (ÿҧm bҧo ngun tҳc lӵc nén dӑc trөc cӑc ÿúng tâm) kÝch t lùc ChuyӇn vӏӏ kӃ hÖ cäc neo cäc t nghiÖm * Ĉӕi trӑng: trӑng lѭӧng ÿӕi trӑng Q • Pmax(kích) ÿӇ: - Kích làm viӋc tӕi ÿa vүn an tồn; - Có thӇ phát triӇn TN (nӃu cҫn) nhiӅu TN ÿӃn Pmax(TN) vүn chѭa bӏ phá hoҥi hoҥi Có nhiӅu hình thӭc tҥo hӋ thӕng ÿӕi tҧi khác tùy th ӝ Pmax(TN): thuӝc (TN) - NӃu Pmax(TN) nhӓ dѭӟi vài trăm Tҩn: ÿӕi tҧi bҵng neo (cӑc neo hoһc neo guӗng ӗ xoҳn) ҳ ұ - NӃu Pmax((TN)) ÿӃn dѭӟi 2500 Tҩn: ÿӕi tҧi vұt nһng (BT/ thép) - NӃu Pmax(TN) rҩt lӟn ÿӃn vài chөc nghìn Tҩn: ÿӕi tҧi trӑng lѭӧng bҧn thân cӑc, ma sát giӳa ÿҩt vӟi thành bên cӑc phҧn lӵc ÿҩt dѭӟi mNJi cӑc: TN Osterberg Test (O-Test) Cách thí nghiӋm g tҧi theo dõi ÿӝ ӝ lún ÿӇ có q quan hӋӋ ((P,S) , ) - Tăng - Cách tăng tҧi: cách tăng tҧi khác tùy theo phѭѫngg p p pháp p TN ML,, CPR,, Q QML KӃt quҧ thí nghiӋm - Mӛi cҩp tҧi thu ÿѭӧc cһp sӕ liӋu {Pi, Si} - VӁ biӇu ÿӗ quan hӋ (P,t); (S,t); (P,S) * DiӉn dӏch kӃt quҧ: dӵ báo SCT giӟi hҥn cӫa cӑc SCT cho phép tác dөng lên cӑc - SCT giӟi hҥn cӫa cӑc: tҧi trӑng nhӓ nhҩt tác dөng lên cӑc gây ra: + Sӵ phá hoҥi bҧn thân vұt liӋu cӑc ĺ SCT cӫa cӑc theo vұt liӋu; + Sӵ lún liên tөc ÿҫu cӑc tҧi trӑng không ÿәi hoһc sӵ tăng ÿӝt ngӝt ÿӝ lún ÿҫu cӑcĺSCT cӫa cӑc theo ÿҩt nӅn b HӋ thӕng ÿo chuyӇn vӏ: ChuyӇn vӏ cӫa ÿҫu cӑc ÿo bҵng ҵ ÿӗng ӗ hӗ ӗ ÿo chuyӇn Ӈ vӏ gҳn ҳ trӵc tiӃp Ӄ vào ÿҫu ҫ cӑc hoһc bҵng thiӃt bӏ ÿo tӯ xa - Ĉӗng hӗ ÿo chuyӇn vӏ: dùng phә biӃn ÿӝ xác cao bӏ ҧnh hѭӣng cӫa thӡi tiӃt + Ĉӝ xác cӫa ÿӗng hӗ: tӕi thiӇu 0,01mm + Bӕ trí tӕi thiӇu chiӃc ÿӕi xӭng qua trөc dӑc cӑc cӑc Ĉӗng hӗ ÿѭӧc gҳn cӕ ÿӏnh vào hӋ thӕng dҫm ÿӥ - Xác ÿӏnh SCT giӟi hҥn cӫa cӑc Pgh: + Tӯ ÿѭӡng cong nén P = f(S) f(S), ӭng vӟi ÿӝ lún S* S ĺ SCT giӟi hҥn cӫa cӑc xác ÿӏnh ÿӗ thӏ theo: Pgh = f(S*) ( ) = P(S ( = S*)) S*: phө thuӝc vào quy phҥm S* = min{0,2[S], i {0 2[S] 40mm} 40 } - Tҧi trӑng ӑ g cho p phép p tác dөng lên cӑc [P] [ P] Pgh S* Fs Fs = 1,2 (Fs =1,25) =1 25) S (mm) Pgh P (T) * Móng cӑc = Ĉài + Cӑc ĺ thiӃt kӃ gӗm phҫn: §8 ThiӃt kӃ móng cӑc ÿài thҩp I Khái niӋm vӅӅ móng cӑc ÿài thҩp I + Qo: tҧi trӑng ngang tác dөng lên phѭѫng vng góc vӟi cҥnh ҥ b;; + b: kích thѭӟc cҥnh ÿài phҧt sinh áp lӵc ÿҩt; + Ȗ:trӑng lѭӧng riêng cӫa ÿҩt ÿáy ÿài; + M: góc ma sát cӫa ÿҩt ÿáy ÿài - ThiӃt kӃ cӑc, cӑc thiӃt kӃ ÿài; - Ghép cӑc ÿài thành móng cӑc tәng thӇ * ThiӃt Ӄ kӃӃ móng cӑc theo giai ÿoҥn: ҥ thiӃt kӃ sѫ bӝ: ӝ - Giai ÿoҥn Cӑc: Xác ÿӏnh thơng sӕ vӅ kích thѭӟc cӑc, sӕ lѭӧng cӑc, cách bӕ trí cӑc, phѭѫng án thi cơng cӑc: Ĉài: Xác ÿӏnh hÿ; kích thѭӟc ÿáy ÿài lxb/b - Giai Gi i ÿoҥn ÿ tí h tốn tính t kiӇm kiӇ tra t + Cӑc: theo cѭӡng ÿӝ (khi thi công sӱ dөng); + Ĉài: theo cѭӡng ÿӝ sӱ dөng; + Móng cӑc: KiӇm tra әn ÿӏnh; KiӇm tra lún II ThiӃt kӃ sѫ bӝ móng cӑc ÿài thҩp Lӵa chӑn chiӅu dài cӑc theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt II Lӵa II.1 L chӑn h kích kí h thѭӟc h ӟ cӑc a Sѫ ÿӗ ÿӏa ÿӏ tҫng tҫ dҥng d a (nӅn ( Ӆ chӍ hӍ gӗm ӗ ÿҩt tӕt) - L = f(tҧi trӑng làm viӋc dӵ kiӃn cӫa cӑc, Dc); - Tҧi trӑng làm viӋc dӵ kiӃn Ӄ = f(tҧi trӑng cơng trình, nc) b Sѫ ÿӗ ÿӏa tҫng dҥng b (ÿҩt tӕt nҵm dѭӟi ÿҩt yӃu có chiӅu Ӆ dày hy) - ChiӅu dài cӑc thӓa mãn L t Lmin = hy + Ln Lmin: chiӅu dài tӕi thiӇu cӫa cӑc Ln: chiӅu dài cӑc ӑ ngàm g vào ÿҩt tӕt,, chӑn ӑ Ln t 3Dc ÿӇ phҧn lӵc ÿҩt Rn cӫa lӟp ÿҩt ӣ mNJi cӑc phát huy hӃt khҧ làm viӋc - NӃu ÿҩt tӕt ÿҩt rҩt chһt hoһc ÿá, có thӇ khơng ÿӫ chiӅu dài 3Dc thi công không thӵc hiӋn ÿѭӧc o chӑn Ln í hѫn thìì khii dӵ báo SCT SC phҧi ҧi xӱ ӱ lý ý “chiӅu “ iӅ dài” ài” thiӃu - Khi ÿáy ÿài ÿӫ sâu áp lӵc ÿҩt lên thành bên sӁ chӏu lӵc ngang Qo ĺ cӑc không chӏu tҧi trӑng ngang mơmen ĺ móng cӑc ÿài thҩp - ChiӅu sâu tӕi thiu ca i cc hmin Mã Q Đ 0,7ă tg 45q o Jb â * Kớch thѭӟc cӑc ӑ g gӗm: ÿѭӡng g kính ((hoһc һ cҥnh ҥ cӑc) ӑ ) Dc, chiӅu dài làm viӋc cӫa cӑc L, chiӅu dài thӵc cӫa cӑc Lc L - Lӵa chӑn Dc: chӑn tѭѫng ӭng d (70 y 100) vӟi chiӅu dài làm viӋc cӫa cӑc: D c - L: ChiӅu dài làm viӋc sѫ bӝ cӫa cӑc chӑn theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt tҧi trӑng, tҧi trӑng dӵ kiӃn làm viӋc cӫa cӑc phѭѫng pháp thi cơng thích hӧp hӧp Lӵa chӑn chiӅu dài cӑc theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt II.2 Dӵ báo SCT tҧi cӫa cӑc c Sѫ S ÿӗ ÿӏa ÿӏ tҫng tҫ dҥng d c (ÿҩt tӕt chiӅu hiӅ dày dà h1 nҵm ҵ t ê ÿҩt yӃu có chiӅu dày hy, kӃt thúc ÿҩt tӕt): TH * MNJi cӑc hҥ vào ÿҩt ҩ tӕt ӕ bên (h1 ÿӫ dày) ChiӅu dài cӑc ӑ thӓa mãn: L d Lmax = h1 - 'h Lmax: chiӅu dài tӕt ÿa cӫa cӑc 'h: phҫn lҥi cӫa ÿҩt dѭӟi mNJi cӑc phҧi ÿӫ dày ÿӇ tҧi trӑng CT không ҧnh hѭӣng ÿӃn lӟp ÿҩt yӃu bên dѭӟi * MNJi cӑc hҥ h vào lӟp lӟ ÿҩt tӕt bên bê dѭӟi d ӟi ChiӅu dài cӑc thӓa mãn L t Lmin = h1 + hy + Ln Lmin: chiӅu dài tӕi thiӇu cӫa cӑc Ln: chiӅu dài cӑc ngàm vào ÿҩt tӕt, chӑn Ln t 3Dc Dӵ báo SCT giӟi hҥn Pgh sӭc chӏu tҧi cho phép [P] cӫa cӑc theo mӝt phѭѫng pháp ÿã nêu ӣ - No: giá trӏ thiӃt Ӄ kӃӃ cӫa tәng ә tҧi trӑng thҷng ҷ ÿӭng tác dөng lên móng; - E: hӋ sӕ kӇ ÿӃn ҧnh hѭӣng cӫa mômen trӑng lѭӧng ұ liӋu Ӌ ÿài cӑc ӑ ÿáy y ÿài,, E = 1,2 , y 2,0 , ÿҩt vұt II.4 Bӕ trí cӑc II.5 Kích thѭӟc ÿài cӑc a Bӕ trí cӑc mһt bҵng * Sau xác ÿӏnh sѫ bӝ nc o bӕ trí cӑc mһt bҵng * Các Cá dҥng d sѫ ѫ ÿӗ bӕ trí t í cӑc:- Sѫ ÿӗ chӳ hӳ nhұt; hұt - Sѫ ÿӗ tam giác cân - NӃu Ӄ CT có ÿáy tròn chӏu tҧi trӑng ÿúng tâm có thӇӇ bӕӕ trí cӑc theo ÿѭӡng tròn ÿӗng tâm * Khoҧng cách giӳa trөc cӑc liӅn kӅ = (3 y 6)Dc b Bӕ trí mһt һ ÿӭng g - Tùy vào tính chҩt tҧi trӑng cӑc có thӇ bӕ trí thҷng ÿӭng, bӕ trí xiên hoһc kӃt hӧp cҧ Cӑc xiên có ÿӝ dӕc 1/7 – 1/5 + Cӑc thҷng ÿӭng: thi công dӉ nhѭng chӏu tҧi ngang II.3 Xác ÿӏnh sѫ bӝ sӕӕ lѭӧng cӑc * Sӕ lѭӧng ӧ g cӑc ӑ nc ÿѭӧc ӧ chӑn ӑ sѫ bӝ ӝ theo công g thӭc nc E No [P] - Kích thѭӟc ÿài lӵa chӑn theo sѫ ÿӗ ӗ bӕ ӕ trí cӑc cho có thӇ bao ÿѭӧc hӃt cӑc thӓa mãn yêu cҫu cҩu tҥo cӫa ÿài vӅӅ khoҧng cách tӯ mép cӫa cӑc ÿӃn mép ÿài - Kích thѭӟc ÿài lҩy chҹn ÿӃn 5cm III Tính tốn kiӇm tra III Tính tốn kiӇm tra cӑc III.1 a KiӇm tra cӑc thi công: chӍ thӵc hiӋn vӟi cӑc ÿúc sҹn ҹ kiӇm Ӈ tra theo TTGH g thi công g cӑc ӑ trҧi q qua g giai ÿoҥn ҥ vұn ұ chuyӇn, y , lҳp p - Trong dӵng cӑc lên giá búa (giá máy ép), chӏu va chҥm cӫa búa g hoһc һ chӏu ӏ lӵc ӵ ép p ép p cӑc ӑ ÿóng - Ӭng suҩt lӟn nhҩt xuҩt hiӋn kӃt cҩu cӑc phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: Vmax d R R: cѭӡng ÿӝ vұt liӋu cӑc tѭѫng ӭng vӟi ӭng suҩt Vmax * Khi vұn chuyӇn, di dӡi cӑc - Khi vұn chuyӇn cӑc móc cҭu ÿӕi xӭng ÿѭӧc sӱ dөng, sѫ ÿӗ làm viӋc nhѭ sau - Tùy vӏ trí móc cҭu, mơmen lӟn nhҩt có thӇ ӣ vӏ trí a a L móc cҭu hoһc giӳa ÿ ÿoҥn cӑc cӑc q M1 M2 q.a 2 ÿ q.L q.a.Lÿ M1 M1 M2 - Khi a = 0,207.Lÿ M1 = M2 * Khi lҳp dӵng cӑc - NӃu có móc cҭu, móc cҭu bên ÿѭӧc sӱ dөng - NӃu có móc cҭu, móc cҭu ÿѭӧc dùng chung b: khoҧng cách tӯ mút ÿoҥn cӑc ÿӃn móc cҭu ҭ sӱ dөng b Lÿ q M3 M4 q.b 2 ÿ q.L ª Lÿ 2b º ằ ô L b ẳ M3 M4 - Khi b = 0,297.Lÿ M3 = M4 - Mơmen uӕn lӟn nhҩt ÿӇ tính tốn kiӇm tra thép cӑc + Mô men uӕn lӟn nhҩt xuҩt hiӋn thi cơng ÿѭӧc dùng ÿӇ tính tốn kiӇm tra thép dӑc cӑc nhѭ mӝt cҩu kiӋn BTCT thông thѭӡng thѭӡng + Mmax = max{M1, M2, M3, M4} + Hàm Hà lѭӧng l cӕt ӕ thép cӑc tính í h theo h công ô thӭc hӭ Fa M max 0,9.Raa.ho Ra: cѭӡng ÿӝ chӏu kéo cӫa cӕt thép ho: chiӅu cao làm viӋc cӫa cӑc * KiӇm tra cѭӡng ÿӝ cӑc ÿóng - Khi ÿóng cӑc, cӑc ӭng suҩt va chҥm xuҩt hiӋn cӑc thay ÿәi = f(búa, cӑc, ÿiӅu kiӋn ÿҩt nӅn) Ӭng suҩt chҥm có thӇ ÿәi dҩu gây sӵ phá hoҥi vұt liӋu cӑc o bӕ trí lѭӟi thép ӣ ÿҫu cӑc * KiӇm tra cѭӡng ÿӝ cӑc thi công ép cӑc: Lӵc ép thi công gây ӭng suҩt nén dӑc thân cӑc có giá trӏ Vmax ӣ ÿҫu cӑc cӑc Ӭng suҩt nén cӑc xác ÿӏnh theo V max n Pép é Fc d Rn Rn: cѭӡng ÿӝ chӏu nén cӫa Bêtông cӑc; Pép: lӵc ép lӟn nhҩt thi công; Fc: diӋn tích tiӃt diӋn cӑc * Xác ÿӏnh tҧi trӑng làm viӋc cӫa cӑc (tiӃp) - Tӯ nhӳng hӳ giҧ iҧ thiӃt t ê o cӑc chӍ hӍ tiӃp tiӃ nhұn hұ tҧi trӑng t ÿӭng Pi - Gӑi hӋ trөc quán tính trung tâm cӫa tiӃt Ӄ diӋn cӑc ӣ ÿáy ÿài 0xcyc; tҧi trӑng so vӟi trөc {N, Mx, My}; tӑa ÿӝ cӑc thӭ i hӋ 0xcyc (xi, yi) - NӃu tҩt cӑc ӑ ÿӅu thҷng g ÿӭng, g, tҧi trӑng ӑ g tác dөng ө g lên cӑc Pi xác ÿӏnh theo: Pi N nc M y xi nc i ¦x i M x yi b Tính tốn kiӇm tra cӑc sӱ dөng * Xác Xá ÿӏnh ÿӏ h tҧi trӑng t viӋc làm iӋ cӫa ӫ cӑc - Gӑi tҧi trӑng tác dөng lên cӑc thӭ i bҩt kǤ móng {Pi, Hi, Mi} tҧi trӑng CT ӣ mһt ÿҩt ҩ {No, Qo, Mo} gây * Giҧ thiӃt ÿӇ ÿѫn giҧn tốn: - Móng cӑc móng ÿài thҩp; - Ĉài cӑc tuyӋt ÿӕi cӭng; - ChuyӇn Ch Ӈ vӏӏ ngang cӫa ӫ hӋ thӕng thӕ ÿài – cӑc không khô ÿáng ÿá kӇ - Bӓ qua phҧn lӵc cӫa ÿҩt lên ÿáy ÿài, tҧi trӑng ÿӭng mômen cӑc tiӃp Ӄ nhұn * Xác ÿӏnh tҧi trӑng làm viӋc cӫa cӑc (tiӃp) nc: sӕ lѭӧng ӧ g cӑc ӑ g móng; g; N: tәng tҧi trӑng thҷng ÿӭng ӣ ÿáy ÿài, N = No + Q Q: trӑng lѭӧng vұt liӋu ÿài ÿҩt ÿáy ÿài; Mx, My: mômen cӫa tҧi trӑng lҩy ÿӕi vӟi trөc 0xc, c ӣ ÿáy 0y ÿài ài - Giá trӏ lӟn nhҩt Pmax nhӓ nhҩt Pmin: Pmax nc ¦ yi2 i N M y xmax M x ymax nc nc nc ¦ xi ¦ yi2 i Pmin i N M y xmin M x ymin nc nc nc ¦ xi ¦ yi2 i i + (xmax, ymax): tӑa ÿӝ t hӋ 0x cyc cӫa ӫ cӑc chӏu tҧi lӟn nhҩt; + (xmin, ymin): tӑa ÿӝ hӋ 0xcyc cӫa cӑc chӏu tҧi nhӓ nhҩt ҩ * KiӇm tra cӑc sӱ dөng III.2 Tính tốn kiӇm tra ÿài cӑc - Trong khai thác sӱ dөng, dөng cӑc móng cӑc ÿài thҩp chӍ chӏu lӵc dӑc trөc Tҧi trӑng tác dөng lên cӑc phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: Pi d [P] Pi: tҧi trӑng tác dөng lên ÿҫu ҫ cӑc ӵ tӃ,, chӍ cҫn q quan tâm cӑc ӑ chӏu ӏ Pmax Pmin - Thӵc + NӃu Pmin t o tҩt cҧ cӑc ÿӅu chӏu nén, chӍ cҫn kiӇm tra ÿӕi vӟi cӑc chӏu Pmax: Pmax + gc d [P] gc: trӑng lѭӧng cӑc, gc = L.Fc.Jbt Vӟi Jbt = 25 (kN/m3) + NӃu NӃ Pmin < o cӑc chӏu hӏ kéo ké Ngoài N ài kiӇm kiӇ tra t ÿiӅu ÿiӅ kiӋn kiӋ nhѭ cho cӑc chӏu nén, phҧi kiӇm tra khҧ chӏu hӏ kéo ké cӫa ӫ cӑc theo th ÿiӅu ÿiӅ kiӋn: kiӋ ~Pmin~~ gc d [P]k [P]k: khҧ chӏu kéo cho phép cӫa cӑc * ChiӅu Ӆ cao ÿài xác ÿӏnh theo TTGH vӅӅ cѭӡng ÿӝ cӫa vұt liӋu ÿài ĈiӅu kiӋn kiӇm tra: Vmax d R Vmax: ӭng suҩt bҧn ÿài tҧi trӑng nén cөc bӝ gây ra, Vmax = {Wmax, Vk, Vkc} R: cѭӡng ÿӝ vұt liӋu cӑc tѭѫng ӭng vӟi ӭng suҩt Vmax, R = {Rc, Rk} III.2 Tính tốn kiӇm tra ÿài cӑc III.3 Tính tốn cӕt thép ÿài cӑc * ChiӅu cao ÿài phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: Pÿt d Pcÿÿ Mb (1 M n ) Rbt b.ho2 c Pÿt: tәng tә phҧn hҧ lӵc l cӫa ӫ cӑc nҵm ҵ ài tháp thá ÿâm ÿâ thӫng; c: bӅӅ rӝng hình chiӃu Ӄ bҵng ҵ cӫa mһt phá hoҥi; Mn: hӋ sӕ xét ÿӃn ҧnh hѭӣng lӵc dӑc, Mn = 0; Mb4: hӋ sӕ phө thuӝc loҥi bêtông, Mb4 = 1,5 vӟi BT nһng; - Mһt khác, khác Pcÿt phҧi thӓa mãn: Mb3(1 = Mn) d Pcÿt d 0,25.Rb.b.ho Mb3: hӋ sӕ ӕ phө thuӝc loҥi bêtông, Mb3 = 0,6 vӟi BT nһng ho h lc bc II I III.3 Tính tốn cӕt thép ÿài cӑc III.4 Tính tốn kiӇm tra tәng thӇ móng cӑc * Cӕt thép thé t ÿài cӑc chӫ hӫ yӃu Ӄ chӏu hӏ mômen ô uӕn ӕ d phҧn lӵc ÿҫu cӑc gây * Sѫ ÿӗ ӗ tính dҫm ҫ conson ngàm tҥi mép cӝt Mômen lӟn nhҩt tҥi tiӃt diӋn sát mép cӝt: aa Xác ÿӏnh móng khӕi quy ѭӟc Mó Móng khӕi quy ѭӟc ӟ ÿѭӧc ÿ xác ÿӏnh theo cách: * Cách 1: M max k ¦ P z j o j Fa j M max 0,9.Ra Ra ho Mtbb D No Mo N M D D L’ Mmax: mômen tҥi tiӃt diӋn nguy hiӇm phҧn lӵc tӯ k cӑc bên tiӃt Ӄ diӋn gây ra; k: sӕ cӑc nҵm tiӃt diӋn; Pj: phҧn lӵc ÿҫu cӑc thӭ j ӣ phía ngồi tiӃt diӋn; zj: khoҧng cách tӯ tim cӑc thӭ j ÿӃn tiӃt diӋn tính tốn; Ra: cѭӡng ÿӝ chӏu kéo cӫa cӕt thép Mtb a Xác ÿӏnh móng khӕi quy ѭӟc (tiӃp) a Xác ÿӏnh móng khӕi quy ѭӟc (tiӃp) * Cách Cá h 2: TH: nӅn ÿӗng nhҩt Lqѭ = L’ + 2(L/3).tg30q Bqѭ = B B’ + 2(L/3).tg30 2(L/3).tg30q * Cách Cá h 2: TH: nӅn ÿҩt yӃu nҵm lӟp ÿҩt ҩ tӕt ӕ Lqѭ = L’ + 2(L ( 1/3).tg30q ) g Bqѭ = B’ + 2(L1/3).tg30q L’ /3 2L/3 L 30o L/3 Lqѭ n Nqѭ n ¦ M l ¦ M l i i i n L Mqѭ i i i ¦l Hm Lqѭ Lqѭ = L L’ + 2L.tgD Bqѭ = B’ + 2L.tgD L i i Ĉҩt yӃu L’ L 2L1/3 L1 30o L1/3 Lqѭ a Xác ÿӏnh móng khӕi quy ѭӟc (tiӃp) b KiӇm tra cѭӡng ÿӝ әn ÿӏnh * Cách Cá h * ĈiӅu Ӆ kiӋn kiӇm Ӈ tra (tѭѫng tӵ nhѭ móng nơng): ptb d Rÿ pmax d 1,2Rÿ ptb, pmax: áp lӵc tiӃp xúc trung bình, bình áp lӵc tiӃp xúc lӟn nhҩt tҥi ÿáy móng khӕi quy ѭӟc Rÿ: sӭc ӭ chӏu hӏ tҧi tính tí h toán t cӫa ӫ ÿҩt nӅn Ӆ dѭӟi d ӟi ÿáy ÿá móng ó khӕi quy ѭӟc ptb ( ptx ) pmax,min - Nqu, Mx-qu, My-qu: Tҧi trӑng tҥi ÿáy móng khӕi quy ѭӟc Mx-qu = Mx My-qu = My Nqu = N + 6(Lqu.Bqu – Fc).li.Ji + Qc N, Mx, My: tҧi trӑng tҥi ÿáy ÿài Qc: tәng g trӑng g lѭӧng g cӑc g ÿài, Qc = nc.Fc.JJbt Ji: trӑng lѭӧng riêng cӫa lӟp thӭ i; li: chiӅu dài cӫa ÿoҥn cӑc nҵm lӟp thӭ i i Wx Lqu Bqu2 Wy N qu Fqu Lqu Bqu ptb r M x qu Wx qu r M y qu W y qu Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh b KiӇm tra cѭӡng ÿӝ әn ÿӏnh M x qu N qu M y qu Bqu L2qu p gh D1 N J Bqu J D N q q D N c c q: phө h tҧi: tҧi q = Jtb.H Hm; J: trӑng lѭӧng riêng cӫa ÿҩt nӅn dѭӟi mNJi cӑc; NJ, Nq, Nc: hӋ sӕ sӭc chӏu tҧi = f(M); M, c: góc ma sát lӵc dính ÿѫn vӏ cӫa ÿҩt dѭӟi mNJi cӑc; Lqѭ, Bqѭ: chiӅu dài, dài bӅ rӝng móng khӕi quy ѭӟc ѭӟc D1, D2, D3: hӋ sӕ hiӋu chӍnh hình dҥng móng = f(D) D1 0,2 D 1 0,2.Bqu Lqu D2 D3 1 0,2 D 1 0,2.Bqu Lqu c KiӇm tra theo biӃn dҥng * ĈiӅu Ӆ kiӋn kiӇm Ӈ tra (tѭѫng tӵ nhѭ móng nơng): S d Sgh S: ÿӝ lún әn ÿӏnh cӫa móng khӕi quy ѭӟc Ssg: ÿӝ lún giӟi hҥn hҥn - Trѭӡng hӧp nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng khӕi ÿӗng nhҩt S (1 P o2 ) p gll Bqu Z Eo - Trѭӡng hӧp nӅn ÿҩt dѭӟi ÿáy móng khӕi nhiӅu lӟp S n ¦S i i a Xác ÿӏnh móng khӕi quy ѭӟc (tiӃp) * Cách Cá h L 2/3L 1/3 1/3L 2/3L1 L1 1/3L1 b Theo sѫ ÿӗ phá hoҥi ӭng suҩt kéo hoһc kéo ((ÿâm thӫng g / ép p thӫng) g) ViӋc xác ÿӏnh ӭng suҩt kéo hoһc kéo mһt nghiêng cҫn cӭ vào sѫ ÿӝ cӑc cө thӇ * Trѭӡng hӧp kiӇm tra theo cҧ phía, chiӅu cao ÿài phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: P6 ({ Pÿt) d Pcÿt = [D1(bc + c2) + D2(lc + c1)].Rk.ho P6 ({ Pÿt): tәng ә phҧn lӵc cӫa cӑc nҵm ҵ tháp ÿâm thӫng; c1, c2: khoҧng cách mһt bҵng tӯ mép cӝt ÿӃn ÿáy tháp ÿâm thӫng; D1, D2: hӋ sӕ xác ÿӏnh theo: Giá trӏ Di khoҧng: 2,12 d Di d 3,35 §h · D i 1,5 ăă o áá â ci b Theo s ÿӗ phá hoҥi ӭng suҩt kéo hoһc kéo * Trѭӡng hӧp tҧi trӑng lӋch tâm, tâm sӵ nguy hiӇm có thӇ chӍ xuҩt hiӋn phía có Pmax o chӍ cҫn kiӇm tra phía có Pmax - NӃu b > bc + 2ho: P6 ({ ( Pÿt) d Pcÿt = k.R k Rk.(b (bc + ho).h ) ho - NӃu b d bc + 2ho: P¦ ({ Pÿt ) d Pc Đb bã k Rk ă c á.ho â ¹ P6 ({ Pÿt): tәng phҧn lӵc cӫa cӑc nҵm mһt phҷng ҷ phá hoҥi; k: hӋ sӕ ÿӝ nghiêng cӫa mһt phá hoҥi, k = f(c/ho); c: bӅ rӝng cӫa hình chiӃu bҵng mһt phҷng phá hoҥi ... ÿӝ cӭng cӫa móng chia thành: móng cӭng móng mӅm - NӃu ÿӝ cӭng cӫa móng ÿӫ lӟn, lӟn biӃn dҥng móng rҩt nhӓ có thӇ bӓ qua o Móng cӭng Mó cӭng: Móng ӭ + móng ó ÿѫn ÿ dѭӟi d ӟi cӝt; ӝ + móng băng dѭӟi... vұt liӋu II Tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng - Móng Mó gҥch h - Móng ÿá - Móng Bêtơng - Móng BTCT: phù hӧp vӟi trҥng thái làm viӋc khác (kéo, nén, uӕn…) o Móng BTCT ngày phә biӃn II Tҧi trӑng II.1... dҥng: móng ÿѫn, ÿѫn móng băng, băng móng bè, bè móng hӝp… * Theo ÿӝ cӭng: móng cӭng, cӭng móng mӅm mӅm h Mһt ÿáy ÿài Hm 10 L Cӑc Mp mNJi cӑc “ÿáy móng 11 12 IV Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng Móng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng, Bài giảng Nền móng - ĐH Xây dựng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn