Nghiên cứu cách tiếp cận kế toán và cách tiếp cận thị trường trong dự báo vỡ nợ của doanh nghiệp việt nam

178 8 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐINH ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU CÁCH TIẾP CẬN KẾ TOÁN VÀ CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG DỰ BÁO VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hà Nội, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐINH ĐỨC MINH NGHIÊN CỨU CÁCH TIẾP CẬN KẾ TOÁN VÀ CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG DỰ BÁO VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VIỆT DŨNG TS TRỊNH MAI VÂN Hà Nội, Năm 2019 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân chuyên đề tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Đinh Đức Minh ii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .8 1.1 Nghiên cứu dự báo vỡ nợ doanh nghiệp theo cách tiếp cận kế toán 1.1.1 Nghiên cứu theo cách tiếp cận kế toán giới .8 1.1.2 Nghiên cứu theo cách tiếp cận kế toán Việt Nam 25 1.2 Nghiên cứu dự báo vỡ nợ doanh nghiệp theo cách tiếp cận thị trường .30 1.2.1 Nghiên cứu theo cách tiếp cận thị trường giới 30 1.2.2 Một số nghiên cứu mơ hình KMV- Merton Việt Nam 39 1.3 Các nghiên cứu so sánh cách tiếp cận kế toán tiếp cận thị trường dự báo vỡ nợ doanh nghiệp 41 1.4 Kết luận Chương 43 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO VỠ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP 44 2.1 Vỡ nợ doanh nghiệp 44 2.1.1 Khái niệm vỡ nợ phá sản doanh nghiệp 44 2.1.2 Đặc điểm rủi ro vỡ nợ 46 2.1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ doanh nghiệp 48 2.1.4 Ngưỡng vỡ nợ doanh nghiệp 50 2.2 Mơ hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp 52 2.2.1 Mơ hình theo cách tiếp cận kế toán 52 2.2.2 Mơ hình dự báo theo thị trường 58 2.4 Kết luận Chương 67 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.1 Thiết kế nghiên cứu 68 3.2 Thu thập liệu 77 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu .77 3.2.2 Phương pháp vấn sâu 77 3.3 Kết luận Chương 80 CHƯƠNG ÁP DỤNG MƠ HÌNH THEO CÁCH TIẾP CẬN KẾ TOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG DỰ BÁO VỠ NỢ DOANH NGHIỆP 81 iii 4.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp niêm yết HOSE giai đoạn 2014-2016 81 4.1.1 Khái quát doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 81 4.1.2 Tình hình doanh nghiệp niêm yết HOSE giai đoạn 2014-2017 89 4.2 Áp dụng mơ hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp HOSE .91 4.2.1 Áp dụng mơ hình kết 91 4.2.2 Đánh giá qua kết kiểm định 93 4.3 Phân tích kết thu 96 4.4 Kết luận Chương 97 CHƯƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ KIẾN NGHỊ .98 5.1 Một số khuyến nghị nâng cao hiệu sử dụng mơ hình dự báo 98 5.1.1 Nâng cao chất lượng liệu đầu vào mơ hình 98 5.1.2 Cải tiến mơ hình lượng hóa đo lường khả trả nợ .100 5.1.3 Xây dựng hệ thống liệu dự báo vỡ nợ doanh nghiệp 103 5.1.4 Phổ biến kiến thức mơ hình đo lường vỡ nợ doanh nghiệp 104 5.1.5 Hồn ứng dụng từ mơ hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp .104 5.1.6 Tăng cường nhận thức sử dụng mơ hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp .104 5.2 Kiến nghị 109 5.2.1 Đối với Chính Phủ 109 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 110 5.2.3 Đối với Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Gia 113 PHẦN KẾT LUẬN 115 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH GỬI Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA 126 PHỤ LỤC 2: BẢNG KẾT QUẢ THEO CHỈ SỐ Z-SCORE, KMV VÀ THỰC TẾ 128 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHỈ SỐ Z-SCORE VÀ KMV THEO PHƯƠNG PHÁP ROC 162 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cần đối kế toán BCTC : Báo cáo tài CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin CSH : Chủ sở hữu DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DT : Doanh thu GTSS : Giá trị sổ sách GTTT : Giá trị thị trường KHDN : Khách hàng doanh nghiệp LN : Lợi nhuận NDN : Nợ dài hạn NĐT : Nhà đầu tư NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NNH : Nợ ngắn hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TSNH : Tài sản ngắn hạn TTS : Tổng tài sản UBCKQG : Ủy ban chứng khoán Quốc Gia VCSH : Vốn chủ sử hữu VLĐ : Vốn lưu động XHTD : Xếp hạng tín dụng v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng xếp hạng tín dụng theo giá trị vỡ nợ 66 Bảng 3.1: Bảng liệu để tính tốn giá trị Z-Score 68 Bảng 3.2: Bảng liệu để tính tốn giá trị MKV 69 Bảng 3.3: Bảng Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) 73 Bảng 3.4: Phân loại AU ROC 76 Bảng 3.5: Số Doanh nghiệp nghiên cứu Sở GDCK TP HCM năm 2014-2016 77 Bảng 4.1: Số lượng doanh nghiệp niêm yết số ngành chủ đạo HNX HOSE 85 Bảng 4.2 Danh sách doanh nghiệp huỷ niêm yết thua lỗ HOSE năm 2015 86 Bảng 4.3 Danh sách doanh nghiệp huỷ niêm yết thua lỗ HNX năm 2015 .87 Bảng 4.4 Quy mơ thị trường chứng khốn giai đoạn 2016 - 2017 .88 Bảng 4.5 Hoạt động doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2016 - 2017 .89 Bảng 4.6 Giao dịch toàn thị trường qua năm (2014, 2015, 2016, 2017) .89 Bảng 4.7 Danh sách hủy niêm yết HOSE thua lỗ năm 2015 – 2017 .90 Bảng 4.8: Bảng tổng hợp kết sử dụng mơ hình Z-Score (1968) Z – Score (1993) 91 Bảng 4.9: Bảng Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) theo Z-Score (1968) .91 Bảng 4.10: Bảng Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) theo Z-Score (1993) .92 Bảng 4.11: Bảng tổng hợp kết sử dụng mơ hình KMV 92 Bảng 4.12: Bảng Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) theo KMV .93 Bảng 4.13: Bảng kết tính tốn hệ số tương quan 93 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Khái niệm mơ hình Merton 32 Hình 1.2 Vị tương đương nắm giữ nợ 34 Hình 2.1 Phân phối rủi ro vỡ nợ rủi ro thị trường .47 Hình 2.2 Khái niệm mơ hình Merton 59 Hình 2.3 Vị tương đương nắm giữ nợ 60 Hình 2.4 Khái niệm mơ hình KMV 64 Hình 2.5 Đồ thị mối quan hệ EDF DD 65 Hình 3.1 Đường cong ROC 75 Hình 3.2 Diện tích đường ROC 76 Hình 4.1 Một số tiêu tài tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết 2010 - 2015 83 Hình 4.2 ROA, ROE doanh nghiệp niêm yết từ 2010- 2015 83 Hình 4.3: Đường cong ROC kiểm định Z-score (1993) 94 Hình 4.4: Đường cong ROC kiểm định KMV 95 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Vỡ nợ doanh nghiệp kết cục khơng mong đợi, ành hưởng trực tiếp tới quyền lợi, nghĩa vụ nhà đầu tư, chủ nợ, người lao động đối tượng có liên quan Việc tìm phương pháp dự báo sớm xác vỡ nợ doanh nghiệp nhà khoa học, nhà quản lý ngày quan tâm ảnh hưởng sâu, rộng xử lý hậu khó khăn từ vụ vỡ nợ doanh nghiệp Việc đánh giá lực doanh nghiệp đặc biệt dự báo vỡ nợ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng cho nhà quản lý nhà nước, NHTM, đối tác liên quan để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh biện pháp để đảm bảo hoạt động ổn định, phát triển Tại Việt Nam, doanh nghiệp tham gia ngừng kinh doanh có biến động lớn Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 phạm vi nước ước tính 561.064 doanh nghiệp Trong năm 2018, nước có 131.275 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký 1.478.101 tỷ đồng, tăng 3,5% số doanh nghiệp tăng 14,1% số vốn đăng ký Tuy nhiên năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn nước 27.126 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với kỳ năm 2017 nâng tổng số lũy kế doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể phá sản gần 100.000 doanh nghiệp Theo số Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia số nợ xấu hệ thống cơng bố tháng 12/2017 nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng 9,3% phân loại theo chuẩn mực Bass II số cao Chính Quốc hội ban hành NQ số 42/2017/QH14, Chính phủ ban hành QĐ số 1058/QĐ-TTg Thủ tướng phủ xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 triển khai đồng giải pháp cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Đối với tổ chức tín dụng việc nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cần lượng hóa mức độ rủi ro khâu cấp tín dụng việc cần thiết phải sử dụng mơ hình dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Việc đưa mơ hình dự báo vỡ nợ vào quy trình đánh giá để hỗ trợ định mức tín nhiệm hay định tín dụng TCTD khơng q lạ giới, chí bước quan trọng quy trình đánh giá doanh nghiệp Tính tới thời điểm có nhiều nghiên cứu phương pháp đo lường vỡ nợ doanh nghiệp kể đến cách tiếp cận kế toán (tiêu biểu mơ hình Z-Score, Logit, Probit ), cách tiếp cận thị trường (tiêu biểu mơ hình cấu trúc, mơ hình KMV ) hay phương pháp mạng Nơ-ron nhân tạo Tuy nhiên, nghiên cứu dự báo vỡ nợ doanh nghiệp chủ yếu theo cách tiếp cận kế toán cách tiếp cận thị trường Altman (1968), Zhou & Zhao (2006), Porporato & Sandin (2007), Cerovac & Ivicic (2009), Ann - Katrin Napp (2011) Cũng có số nhà nghiên cứu giới so sánh hai phương pháp dự báo vỡ nợ theo cách tiếp cận kế toán theo cách tiếp cận thị trường với số liệu doanh nghiệp cụ thể nước khác Mei - Ying Liu et al (2011); Vinet Agarwal and Richard Taffler (2008) Hiện nghiên cứu tìm lời giải đáp sử dụng phương pháp hiệu hơn, hay cần phối hợp bổ trợ hai phương để dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Dự báo nguy vỡ nợ mơ hình dự báo nước nghiên cứu, áp dụng rộng rãi nghiên cứu áp dụng Việt Nam chưa trọng Các dự báo vỡ nợ phần nhiều sử dụng phương pháp định tính tính xác thơng tin đầu vào, thói quen sử dụng phương pháp truyền thống… Cùng với xu minh bạch hóa số liệu tiêu chuẩn áp dụng dần chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức tín dụng Việt Nam dần áp dụng chuẩn mực theo chuẩn mực quốc tế Basel Bản thân tổ chức tín dụng phép lựa chọn, sử dụng phương pháp xếp hạng nội cho doanh nghiệp vay vốn để thiết lập chi phí vốn rủi ro tín dụng danh mục đầu tư dự báo vỡ nợ phải lượng hóa, việc áp dụng mơ hình để dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Hiện có số nghiên cứu mơ hình vào dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Việt Nam có áp dụng mơ hình theo cách tiếp cận kế tốn cách tiếp cận thị trường Tuy nhiên cần thêm nhiều nghiên cứu sâu với nhiều góc cạnh để áp dụng vào thực tiễn dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Việt Nam cần thiết phải có nghiên cứu cách tồn diện dự báo vỡ nợ doanh nghiệp đồng thời hai phương pháp kế toán phương pháp thị trường Đối với doanh nghiệp Việt Nam dự báo vỡ nợ phương pháp truyền thống kế tốn có xác không hay cần phải thêm phương pháp khác phương pháp thị trường, phương pháp thị trường so với phương pháp kế tốn phương pháp dự báo vỡ nợ doanh nghiệp tốt thị trường Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng mạnh mẽ thơng lệ quốc tế lượng hóa vấn đề rủi ro xu tất yếu Việc nghiên cứu mơ hình lượng hóa áp dụng dự báo vỡ nợ cho doanh 156 Mã STT CK 782 MEC 783 MHC Z 1968 0.11 KQ theo Z 1968 Vỡ nợ 18.21 Không vỡ nợ Z 1993 0.044 KQ theo Z 1993 Vỡ nợ EDF 0.923 KQ theo KMV Vỡ nợ Theo QS Vỡ nợ 24.519 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 784 MSN 0.93 Vỡ nợ 1.877 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 785 MWG 1.19 Vỡ nợ 2.388 Không vỡ nợ 0.027 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 786 NAF 3.39 Không vỡ nợ 6.096 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 787 NAV 1.75 Vỡ nợ 3.540 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 788 NBB 1.09 Vỡ nợ 3.379 Không vỡ nợ 0.066 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 18.527 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 1.753 Không vỡ nợ 0.117 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 789 NCT 11.40 Không vỡ nợ 790 NKG 0.87 Vỡ nợ 791 NLG 2.28 Không vỡ nợ 5.798 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 792 NNC 7.05 Không vỡ nợ 12.259 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 793 NSC 3.69 Không vỡ nợ 6.165 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 794 NT2 1.37 2.354 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 795 NTL 4.04 Không vỡ nợ 7.206 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 796 NVL 1.16 Vỡ nợ 3.838 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 797 NVT 1.40 Vỡ nợ 1.612 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 798 OGC -1.45 Vỡ nợ Vỡ nợ -2.241 Vỡ nợ 0.943 Vỡ nợ Vỡ nợ 799 OPC 3.32 Không vỡ nợ 6.224 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 800 PAC 0.98 2.110 Không vỡ nợ 0.001 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 801 PAN 4.29 Không vỡ nợ 6.810 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 802 PC1 1.74 Vỡ nợ 3.026 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 803 PDN 1.37 Vỡ nợ 1.921 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 804 PDR 1.52 Vỡ nợ 5.401 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 805 PET 0.70 Vỡ nợ 1.476 Không vỡ nợ 0.110 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 806 PGC 0.95 Vỡ nợ 1.748 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 807 PGD 1.85 Không vỡ nợ 3.888 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 808 PHC 0.53 1.288 Không vỡ nợ 0.472 809 PHR 1.97 Không vỡ nợ 2.651 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Không vỡ nợ 157 Mã STT CK Z 1968 KQ theo Z 1968 810 PIT 0.54 Vỡ nợ 811 PJT 1.92 Không vỡ nợ Z 1993 KQ theo Z 1993 EDF KQ theo KMV 1.518 Không vỡ nợ 0.313 3.858 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Vỡ nợ -0.20 Vỡ nợ 813 PNJ 1.77 Vỡ nợ 4.519 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 814 POM 0.83 Vỡ nợ 1.539 Không vỡ nợ 0.001 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 815 PPC 2.15 Không vỡ nợ 4.887 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 816 PPI 0.89 Vỡ nợ 0.786 0.179 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 817 PTB 1.66 Vỡ nợ 3.098 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 818 PTC 1.18 Vỡ nợ 4.246 Không vỡ nợ 0.002 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 819 PTL 1.58 Vỡ nợ 3.002 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 820 PVD 2.19 Không vỡ nợ 3.192 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 821 PVT 1.53 Vỡ nợ 3.065 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 822 PXI 0.63 Vỡ nợ 2.039 Không vỡ nợ 0.001 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 823 0.83 Vỡ nợ 1.195 Không vỡ nợ 0.092 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 824 PXS 1.16 Vỡ nợ 1.920 Không vỡ nợ 0.002 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 825 PXT -0.67 Vỡ nợ 0.025 Không vỡ nợ Vỡ nợ 826 QBS 0.89 Vỡ nợ 1.863 Không vỡ nợ 0.092 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 827 QCG 1.51 Vỡ nợ 3.313 Không vỡ nợ 0.001 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 828 RAL 1.03 Vỡ nợ 2.624 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 829 RDP 1.09 Vỡ nợ 1.565 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 830 REE 3.29 Không vỡ nợ 4.705 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 831 RIC 3.36 Không vỡ nợ 4.139 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 832 ROS 2.29 Không vỡ nợ 4.365 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 833 S4A 0.80 1.548 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 834 SAB 3.29 Không vỡ nợ 6.059 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 835 SAM 2.27 Không vỡ nợ 3.054 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 836 SAV 0.80 Vỡ nợ 1.247 Không vỡ nợ 0.018 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 837 SBA 1.19 Vỡ nợ 1.599 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ -0.257 Vỡ nợ Không vỡ nợ 812 PNC QBS -0.746 Vỡ nợ Theo QS Vỡ nợ Vỡ nợ 158 Mã STT CK Z 1968 KQ theo Z 1968 Z 1993 KQ theo Z 1993 EDF KQ theo KMV Theo QS 838 SBT 1.15 Vỡ nợ 2.471 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 839 SC5 0.72 Vỡ nợ 2.219 Không vỡ nợ 0.002 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 840 SCD 3.83 Không vỡ nợ 7.452 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 841 SCR 1.52 Vỡ nợ 3.663 Không vỡ nợ 0.001 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 842 SFC 1.42 Vỡ nợ 2.957 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 843 SFG 1.77 Vỡ nợ 4.064 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 844 SFI 2.94 Không vỡ nợ 5.408 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 845 SGN 3.73 Không vỡ nợ 7.230 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 846 SGR 1.75 Vỡ nợ 4.259 Không vỡ nợ 0.112 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 847 SGT 0.24 Vỡ nợ 1.437 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 848 SHA 2.14 Không vỡ nợ 4.477 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 849 SHI 1.32 Vỡ nợ 2.759 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 850 SHP 1.16 Vỡ nợ 1.517 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 851 SII 0.99 Vỡ nợ 1.801 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 852 SJD 4.73 Không vỡ nợ 7.007 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 853 SJS 1.02 2.360 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 74.490 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 0.071 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 854 SKG Vỡ nợ 67.03 Không vỡ nợ 855 SMA 0.43 Vỡ nợ 856 SMB 3.10 Không vỡ nợ 4.364 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 857 SMC 0.50 1.234 Không vỡ nợ 0.266 Không vỡ nợ 858 SPM 2.90 Không vỡ nợ 4.455 Không vỡ nợ 0.005 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 859 SRC 1.64 Vỡ nợ 3.956 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 860 SRF 1.16 Vỡ nợ 2.531 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 861 SSC 8.83 Không vỡ nợ 12.904 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 862 ST8 6.44 Không vỡ nợ 10.375 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 863 STG 1.57 Vỡ nợ 2.968 Không vỡ nợ 0.009 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 864 STK 0.70 Vỡ nợ 0.675 Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 865 STT -2.44 Vỡ nợ -2.059 Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ 0.707 Vỡ nợ Vỡ nợ 159 Mã STT CK Z 1968 866 SVC 0.97 867 SVI KQ theo Z 1968 Vỡ nợ Z 1993 KQ theo Z 1993 EDF KQ theo KMV Theo QS 1.654 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 1.87 Không vỡ nợ 3.720 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 868 SVT 5.22 Không vỡ nợ 6.198 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 869 SZL 1.82 Không vỡ nợ 4.477 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 870 TAC 1.61 3.501 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ 871 TBC 21.74 Không vỡ nợ 25.808 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 872 TCH 15.22 Không vỡ nợ 17.727 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 873 TCL 3.80 Không vỡ nợ 5.414 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 874 TCM 0.73 0.848 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 875 TCO 9.82 Không vỡ nợ 12.942 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 876 TCR 1.45 2.559 Không vỡ nợ 0.019 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 32.682 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 2.139 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 3.494 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 877 TCT Vỡ nợ Vỡ nợ 26.91 Không vỡ nợ 878 TDC 0.65 879 TDH 2.18 Không vỡ nợ 880 TDM 0.12 Vỡ nợ -1.250 Vỡ nợ 0.011 Không vỡ nợ Vỡ nợ 881 TDW 0.58 Vỡ nợ 0.195 Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 23.687 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 2.896 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 882 TEG Vỡ nợ Vỡ nợ 20.38 Không vỡ nợ 883 THG 1.57 Vỡ nợ 884 TIC 7.99 Không vỡ nợ 9.974 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 885 TIE 7.31 Không vỡ nợ 10.060 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 886 TIP 5.11 Không vỡ nợ 8.592 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 887 TIX 1.52 3.020 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 888 TLG 3.74 Không vỡ nợ 7.323 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 889 TLH 2.52 Không vỡ nợ 5.378 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 890 TMP 3.87 Không vỡ nợ 6.398 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 891 TMS 2.21 Không vỡ nợ 3.028 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 892 TMT 0.48 Vỡ nợ 1.387 Không vỡ nợ 0.018 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 893 TNA 1.13 Vỡ nợ 2.598 Không vỡ nợ 0.081 Không vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ 160 Mã STT CK Z 1968 KQ theo Z 1968 Z 1993 KQ theo Z 1993 EDF KQ theo KMV 894 TNC 18.47 Không vỡ nợ 22.358 Không vỡ nợ 895 TNT 2.35 Không vỡ nợ 2.794 Không vỡ nợ 0.328 896 TPC 1.58 2.884 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 897 TRA 3.93 Không vỡ nợ 7.312 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 898 TRC 5.38 Không vỡ nợ 6.556 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 899 TS4 0.22 0.383 0.003 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 900 TSC 9.28 Không vỡ nợ 11.104 Không vỡ nợ 0.060 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 901 TTB 4.51 Không vỡ nợ 7.485 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Theo QS Vỡ nợ Vỡ nợ 902 TTF -2.16 Vỡ nợ -4.469 Vỡ nợ 0.846 903 TV1 0.37 Vỡ nợ 0.991 Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 904 TYA 2.72 Không vỡ nợ 5.668 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 905 UDC 0.79 1.506 Không vỡ nợ 0.487 906 UIC 2.14 Không vỡ nợ 4.096 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 907 VAF 3.09 Không vỡ nợ 6.208 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 908 VCF 4.73 Không vỡ nợ 7.780 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 909 VFG 2.34 Không vỡ nợ 4.630 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 910 VHC 2.74 Không vỡ nợ 5.109 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 911 VHG 162.72 Không vỡ nợ 171.673 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ 0.419 Vỡ nợ Vỡ nợ Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ 912 VIC 0.34 913 VID 3.18 Không vỡ nợ 4.382 Không vỡ nợ 0.002 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 914 VIP 2.22 Không vỡ nợ 2.866 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 915 VIS 0.42 Vỡ nợ 0.768 Vỡ nợ 0.191 Vỡ nợ Không vỡ nợ 916 VLF -6.27 Vỡ nợ -12.394 Vỡ nợ 0.340 Vỡ nợ Vỡ nợ 917 VMD 0.12 Vỡ nợ 0.425 Vỡ nợ 0.632 Vỡ nợ Vỡ nợ 918 VNA -1.11 Vỡ nợ -2.494 Vỡ nợ 1.000 Vỡ nợ Vỡ nợ 919 VNE 2.23 Không vỡ nợ 3.758 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 920 VNG 0.91 Vỡ nợ 1.337 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 921 VNH -15.56 Vỡ nợ -19.745 Vỡ nợ 0.995 Vỡ nợ Vỡ nợ 161 Mã STT CK Z 1968 KQ theo Z 1968 Z 1993 KQ theo Z 1993 EDF KQ theo KMV Theo QS 922 VNL 3.05 Không vỡ nợ 6.300 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 923 VNM 5.05 Không vỡ nợ 9.319 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 924 VNS 1.51 Vỡ nợ 1.633 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 925 VOS -0.57 Vỡ nợ -0.674 Vỡ nợ 0.996 926 VPD 0.73 Vỡ nợ 0.714 Vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 927 VPH 1.46 Vỡ nợ 3.989 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 928 VPK 1.01 Vỡ nợ 0.899 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 929 VPS 2.92 Không vỡ nợ 6.140 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 930 VRC 2.52 Không vỡ nợ 3.294 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 931 VSC 2.48 Không vỡ nợ 3.996 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 932 VSH 1.57 Vỡ nợ 3.266 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 933 VSI 1.74 Vỡ nợ 3.209 Không vỡ nợ 0.000 Không vỡ nợ Không vỡ nợ 934 VTB 0.83 Vỡ nợ 1.923 Không vỡ nợ 0.445 935 VTO 1.19 Vỡ nợ 0.994 0.000 Không vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Vỡ nợ Không vỡ nợ 162 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHỈ SỐ Z-SCORE VÀ KMV THEO PHƯƠNG PHÁP ROC Case Processing Summary Observation Valid N (listwise) Positivea 59 Negative 876 163 Area Under the Curve Test Result Variable(s): zscore Area Std Error 805 Asymptotic 95% Confidence Interval Asympto tic Sig.b a 018 Lower Bound 000 Upper Bound 770 840 Coordinates of the Curve Test Result Variable(s): zscore Positive if Greater Than or Equal Toa Sensitivity -1.0000 5000 2.0000 - Specificity 1.000 1.000 000 1.000 389 000 Case Processing Summary Observation a Positive Negative Valid N (listwise) 59 876 164 Area Under the Curve Test Result Variable(s): MKV Asymptotic Sig.b a Area Std Error 993 002 000 Asymptotic 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 988 997 Coordinates of the Curve Test Result Variable(s): MKV Positive if Greater Than or Equal Toa -1.0000 5000 2.0000 Sensitivity 1.000 1.000 000 - Specificity 1.000 015 000 165 Observation Khong vo no zscore Vo no Khong vo no Vo no Case Processing Summary N Marginal Percentage 876 59 535 400 935 Valid 93.7% 6.3% 57.2% 42.8% 100.0% Missing Total 935 Subpopulation 2a a The dependent variable has only one value observed in (50.0%) subpopulations Model Fitting Information Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests -2 Log Likelihood Model Intercept Only Final Chi-Square 111.312 5.759 105.553 df Sig 000 Goodness-of-Fit Chi-Square Pearson Deviance 000 000 df Sig 0 Pseudo R-Square Cox and Snell Nagelkerke McFadden 107 284 240 166 Measures of Monotone Association Concordant N Pairs Measures 31565 Discordant Percentage N 61.1% Tied Percentage N 0.0% 20119 Total Percentage N 38.9% 51684 Percentage 100.0% 611 Somers' D Goodman and Kruskal's Gamma Kendall's Tau-a 1.000 072 Concordance Index C 805 Likelihood Ratio Tests Model Fitting Criteria Effect Intercept zscore -2 Log Likelihood of Reduced Model 5.759a 111.312 Likelihood Ratio Tests Chi-Square 000 105.553 df Sig 000 Parameter Estimates 95% Confidence Interval for Exp(B) a Observation Khong Intercept vo no [zscore=.00] B 1.754 23.047 [zscore=1.0 0b 0] a The reference category is: Vo no Std Error Wald 141 154.802 Lower Bound df 000 Classification Upper Bound Sig Exp(B) 000 1021501 1021501 102150114 1447.85 1447.850 47.850 167 Predicted Observed Khong vo no Khong vo no Vo no Overall Percentage Vo no 876 59 100.0% Percent Correct 0 0.0% 100.0% 0.0% 93.7% Observed and Predicted Frequencies Frequency zscore Observation Khong vo no Khong vo no Observed Khong vo no Vo no Pearson Residual Predicted Observed Predicted 535 535.000 000 100.0% 100.0% 000 000 0.0% 0.0% 341 341.000 000 85.3% 85.2% 59 59.000 000 14.8% 14.8% Vo no Vo no Percentage Case Processing Summary N Marginal Percentage Observation Khong vo no 876 93.7% MKV Vo no Khong vo no 59 863 6.3% 92.3% 72 7.7% Valid 935 100.0% Missing Total Subpopulation 935 2a Vo no Model Fitting Information Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests -2 Log Likelihood Model Intercept Only Final Chi-Square 376.446 31049.008 df Sig Goodness-of-Fit Chi-Square Pearson 000 df Sig 168 Deviance 000 Pseudo R-Square Cox and Snell Nagelkerke McFadden 000 000 000 Measures of Monotone Association Pairs Measures Concordant N Percentage 0.0% Discordant N Percentage 50917 98.5% Tied N Percentage 767 1.5% Total N Percentage 51684 100.0% Somers' D Goodman and Kruskal's Gamma -.985 -1.000 Kendall's Tau-a Concordance Index C -.117 007 Likelihood Ratio Tests Effect Intercept Model Fitting Criteria -2 Log Likelihood of Reduced Model 31049.008a Chi-Square 000 376.446 MKV a Observation B Likelihood Ratio Tests df Sig Parameter Estimates Std Error Wald df Sig Exp(B) 95% Confidence Interval for Exp(B) 169 Lower Bound Khong Intercept vo no [MKV=.00] 263.353 -259.524 236 1245799.542 000 1.950E-113 [MKV=1.00] 0b a The reference category is: Vo no Upper Bound 000 1.950E113 1.950E113 Classification Predicted Observed Khong vo no Vo no Overall Percentage MKV Observation Khong Khong vo no vo no Vo no Vo no Khong vo no Vo no Khong vo no 876 Vo no 59 100.0% Percent Correct 100.0% 0.0% 0.0% 93.7% Observed and Predicted Frequencies Frequency Obser Pearson ved Predicted Residual Observed 863 13 59 844.647 18.353 72.000 000 4.330 -4.330 1.068E+58 Percentage Predicted 100.0% 0.0% 18.1% 81.9% 97.9% 2.1% 100.0% 0.0% The percentages are based on total observed frequencies in each subpopulation Valid Khong vo no Vo no Total Frequency 535 400 935 zscore Percent Valid Percent 57.2 57.2 42.8 100.0 Cumulative Percent 57.2 42.8 100.0 100.0 MKV Frequency Valid Khong vo no 863 Percent 92.3 Valid Percent 92.3 Cumulative Percent 92.3 170 Vo no 72 7.7 7.7 Total 935 100.0 100.0 100.0 Observation Valid Khong vo no Vo no Total Frequency 876 59 935 Percent Valid Percent 93.7 93.7 6.3 100.0 6.3 100.0 Cumulative Percent 93.7 100.0 ... NGHIÊN CỨU .8 1.1 Nghiên cứu dự báo vỡ nợ doanh nghiệp theo cách tiếp cận kế toán 1.1.1 Nghiên cứu theo cách tiếp cận kế toán giới .8 1.1.2 Nghiên cứu theo cách tiếp cận kế toán Việt. .. án sau: - Nghiên cứu đưa sở lý luận vỡ nợ dự báo vỡ nợ doanh nghiệp, áp dụng sở lý luận dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Việt Nam - Tập trung nghiên cứu khả dự báo vỡ nợ hai cách tiếp cận: kế tốn qua... nhà nghiên cứu mà đối tượng sử dụng kết nghiên cứu Chính vậy, Nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài Nghiên cứu cách tiếp cận kế toán cách tiếp cận thị trường dự báo vỡ nợ doanh nghiệp Việt Nam đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cách tiếp cận kế toán và cách tiếp cận thị trường trong dự báo vỡ nợ của doanh nghiệp việt nam , Nghiên cứu cách tiếp cận kế toán và cách tiếp cận thị trường trong dự báo vỡ nợ của doanh nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn