Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

5 1,133 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 09:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc ********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm Đăng Hợp Đơn Vị: Tổ Hoá Trờng THPT Cẩm Thủy I Cõu 1 Cõu 1: Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut phũng, chng ma tỳy c Quc hi nc Cụng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XII thụng qua ngy, thỏng, nm no? Bt u cú hiu lc thi hnh k t ngy, thỏng, nm no? Lut phũng, chng ma tỳy c Quc hi nc Cụng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XII thụng qua ngy 03 thỏng 6 nm 2008. Lut ny cú hiu lc thi hnh t ngy 01 thỏng 01 nm 2009. Cõu 2 Cõu 2: Lut phũng, chng ma tỳy quy nh nhng hnh vi nghiờm cm no? 1. Trng cõy cú cha cht ma tỳy; . 2. Sn xut, tng tr, vn chuyn, bo qun, mua bỏn, phõn phi, giỏm nh, x lý, trao i, xut khu, nhp khu, quỏ cnh, nghiờn cu trỏi phộp hoc chim ot cht ma tỳy, tin cht, thuc gõy nghin, thuc hng thn; 3. S dng, t chc s dng trỏi phộp cht ma tỳy; xỳi gic, cng bc, lụi kộo, cha chp, h tr vic s dng trỏi phộp cht ma tỳy; 4. Sn xut, tng tr, vn chuyn, mua bỏn phng tin, dng c dựng vo vic sn xut, s dng trỏi phộp cht ma tỳy; 5. Hp phỏp húa tin, ti sn do phm ti v ma tỳy m cú; 6. Chng li hoc cn tr vic cai nghin ma tỳy; 7. Tr thự hoc cn tr ngi cú trỏch nhim hoc ngi tham gia phũng, chng ma tỳy; 8. Li dng chc v, quyn hn, ngh nghip vi phm phỏp lut v phũng, chng ma tỳy; 9. Cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc v ma tỳy. Cõu 3 Cõu 3: Lut phũng, chng ma tỳy quy nh trỏch nhim ca cỏ nhõn, gia ỡnh, nh trng, c quan, t chc trong cụng tỏc phũng, chng ma tỳy nh th no? Cỏ nhõn, gia ỡnh, c quan, t chc cú trỏch nhim phỏt hin, cung cp nhanh chúng cỏc thụng tin v t nn ma tuý cho c quan cụng an hoc c quan khỏc cú thm quyn. C quan nh nc cú thm quyn phi xem xột, gii quyt kp thi nhng thụng tin, t giỏc v t nn ma tuý. Nh trng v cỏc c s giỏo dc khỏc cú trỏch nhim: 1. T chc thc hin chng trỡnh giỏo dc v phũng, chng ma tuý; giỏo dc phỏp lut v phũng, chng ma tuý v li sng lnh mnh cho hc sinh, sinh viờn, hc viờn; qun lý cht ch, ngn chn hc sinh, sinh viờn, hc viờn tham gia t nn ma tuý; 2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý; 3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ? 1. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này. 2. Người nghiện ma tuý là người sử dụng thuốc phiện, Heroin, ma túy tổng hợp và bị lệ thuộc vào các chất này. 3. Người nghiện ma túy là người cơ thể bị ràng buộc với các chất ma túy về mặt tinh thần và đôi khi cả về mặt sinh lý, khiến họ phải sử dụng một cách thường xuyên theo định kỳ nhằm thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, nếu không có thì cơ thể sẽ gây nên những phản ứng không thể chịu nổi. Câu 5 Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định chính sách của Nhà nước về cai nghiện như thế nào? Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy bao gồm: 1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; 2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; 3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; 4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; 5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật." Câu 6 Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định những đối tượng nào được cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ? 1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ sáu tháng đến mười hai tháng. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình. 4. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng." Cõu 7 Cõu 7: Lut phũng, chng ma tỳy quy nh nhng i tng no b a vo c s cai nghin bt buc? Thi gian cai nghin l bao lõu? Trong thi gian cai nghin bt buc ngi nghin cú trỏch nhim gỡ? Ngi nghin ma tỳy cú th t xin vo c s cai nghin bt buc cai nghin t nguyn c khụng? 1. Ngi nghin ma tỳy t 18 tui tr lờn ó c cai nghin ti gia ỡnh, cng ng hoc ó c giỏo dc nhiu ln ti xó, phng, th trn m vn cũn nghin hoc khụng cú ni c trỳ nht nh phi c a vo c s cai nghin bt buc. 2. Vic a ngi nghin ma tỳy vo c s cai nghin bt buc c thc hin theo quyt nh ca Ch tch U ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh. Thi hn cai nghin ma tỳy ti c s cai nghin bt buc t mt nm n hai nm. ch thc hin cai 1 nm cho ngi nghin, trong khi ú h tr v trng thỏi ban u (cha dựng ma tuý) cn cú thi gian tp trung cai l 60 thỏng Trong thi gian cai nghin bt buc, ngi nghin ma tỳy cú trỏch nhim: 1. Tuõn th ni quy v chu s qun lý, giỏo dc ca c s cai nghin bt buc; 2. Lao ng, hc tp, cha bnh cai nghin v gúp phn m bo i sng trong thi gian cai nghin. Ngi nghin ma tỳy t nguyn lm n xin cai nghin thỡ c nhn vo cai nghin ti c s cai nghin bt buc v khụng b coi l b x lý vi phm hnh chớnh. Cõu 8 Cõu 8: Theo Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Phũng, chng ma tỳy sau khi chp hnh xong thi gian cai nghin ma tỳy bt buc ti c s cai nghin, ngi nghin c a vo nhng hỡnh thc qun lý sau cai no? i tng no c a vo qun lý sau cai ti c s qun lý ? Ch tch UBND cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cú trỏch nhim phi hp vi cỏc t chc chớnh tr - xó hi trong cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut v phũng, chng ti phm ma tỳy, vn ng nhõn dõn tham gia cụng tỏc cai nghin ma tỳy v qun lý sau cai, dy ngh v gii quyt vic lm sau cai nghin. a) Qun lý ti ni c trỳ do y ban nhõn dõn cp xó thc hin i vi ngi khụng thuc trng hp quy nh ti im b khon ny; b) Qun lý ti c s qun lý sau cai nghin i vi ngi cú nguy c tỏi nghin cao. Cõu 9 Cõu 9: Theo Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Phũng, chng ma tỳy y ban nhõn dõn cỏc cp ni cú ngi nghin ma tỳy cú trỏch nhim gỡ trong cụng tỏc cai nghin ny? y ban nhõn dõn cp xó cú trỏch nhim t chc cai nghin ma tỳy ti cng ng, hng dn, h tr cai nghin ma tỳy ti gia ỡnh. Câu 10: Ma tuý và tác hại của ma tuý Tệ nạn ma tuý và các chất gây nghiện đang gây khủng hoảng toàn thế giới và riêng ở nớc ta, tệ nạn này đang phát triển theo chiều hớng rất xấu trong một bộ phận thanh thiêu niên tạo sự lo lăng cho toàn xã hội. Không chỉ tác hại do gây ra sự nghiện ngập và dẫn đến tội ác làm băng hoại thế hệ tre chính phơng các sử dụng ma tuý chủ yếu qua con đờng tiêm chích làm cho sựm lây nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ lan truyền rất rộng. Mặc sự thông tin về tác hại của ma tuý và các chất gây nghiện trên phơng tiên truyền thông đã đợc thực hiện khá nhiều nhng vẫn không ít ngời cha thấy rõ sự tác hại. Trong bài dự thi này xin đợc nhắc lại và nhấn mạnh những gì chúng ta cần biết về ma tuý và các chất gây nghiện cũng nh những tác hại không lờng của chúng. Trớc hết ma tuý. Đây là tù hán việt, với nghĩa: ma là tê mê, tuý là say sa. Nh vậy, ma tuý là chất đa đến sự say sa, mê mẩn. Đây cũng là từ tiếng Việt dùng để dịch chữ nớc ngoài để chỉ các chất gây nghiện thuộc loại nguy nhất đó là thuốc phiện (là nhựa lấy từ quả cây thuốc phiện), morphine (là chất trích ra từ cây thuốc phiện), Heroin (còn gọi là bạch phiến, là chất đợc bón tổng hợp từ morphine), cocain (là chất đợc trích từ lá coca, ở nớc ta ngời nghiện ít dung nhiều nhất), là một số thuốc tổng hợp có tác dụng tơng tự nh morphine đợc sử dụng trong điều trị y tế nhng nếu ngời nghiện lạm dụng thì cũng đợc xem là ma tuý, đó là pethidine (tên biệt dợc: Dolosal, Dolargan) Ngoài những chất đợc xếp vào loại ma tuý thật sự kể trên, còn có những chất gây nghiện khác cũng gây tác hại không kém nếu bị lạm dụng. Các chất gây nghịên này thờng dễ bị lạm dụng do hiểu lầm là ít hoặc không gây tác hại. Những chất này gồm có: 1. Cần sa tiếng lóm hiện nay gọi là bồ đà, đợc hút giống nh hút thuốc là. Nừu lu ý, cần sa trên phơng diện đợc học đợc phân vào nhóm chất gây ảo giác, trong đó có LSD là chất đang bị lạm dụng nhiều. 2. Các thuóc an thần gây ngủ nh: Seduxen, S conal (tiéng lóng là sì cọt) Iménoctan (tiếng lóng là immê) Rohypnol (tiếng lóng là rô hồng, rô cam). 3. Các thuốc kích thích loạ amphetamin nh ectasy báo chí gần đây có đề cập, bị sinh viên Mỹ lạm dụng và hiện đang lan tràn sang các nớc châu á. Tất cả các chất kể trên đều là chất gây nghiện. Nh vậy việc sử dụng những chất gây nghiện này cụ thể dẫ gây ra tình trạng nghiện thuóc nh thế nao? Có tác hại nguy hiểm ra sao khiến cho tất cả chúng ta đều cần phải cảnh giác tránh xa? + Gây sự lệ thuọc về mọi mặt thể chất hoặc về mặt tâm lí: Hay nói ngắn gọn là bị nô lệ. Ngời nghiện nếu đã quen dùng khó lòng ngng, không sử dụng chất gây nghiện. Ma tuý nguy hiểm vì nó gây sự lệ thuọc cả hai, thể chất và tâm lý. Về mặt tâm lý ngời nghiên luôn có sự ham muốn không kiêm chế đợc là phảI sử dụng ma tuý. Còn về mặtk thể chất nếu quen dùng lại ngng không sử dụng tiếp sẽ bị các rối loạn từ chuyên môn y học gọi là hội chứng cai thuôc gây cơn vật vã dữ dội nh bị tiêu chảy. ói mữa, đau nhức cơ xơng, tim đập hỗn loạn làm ngời nghiện đau đớn khổ sở không cjịu đợc phảI tiếp tục dùng ma tuý, thậm chí gây tội ác, cớp của, giết ngời để có tiền mua ma tuý. + Có khuynh hớng phảI tăng liều: Tức là, Ngời sử dụng chất gây nghiện cần có sự tăng liều sử dụng vơí đạt đợc tác dụng mong muốn. thí dụ lúc đầu chỉ csần hút 1,2 điếu cần sa trong ngày là thấy đủ nhng dần dần phảI hút cả một hai chục điếu mới thấy đủ hay nói theo ngời nghiện là mới thấy phê. Không những thế ngời nghiện không chỉ tăng liều lợng còn thay đổi chât gây nghiện. Nh lúc đầu chỉ hút vài điếu cần sa, sử dụng vài viên thuóc an thân gây ngủ loại seduxen gọi là để nếm cảm giác lạ, nhng dần dà khi quen dùng, do nhu cầu phảI đạt đợc cảm giác gọi là phê, ngời nghiện sẽ đI đến sử dụng ma tuý loại mạnh loại gây tác hại dữ dội cở nh heroin ròi từ phơng cách sử dụng chỉ là hút hít uống ngời nghiện sẽ đI đến sử dụng phơng cách tiêm chích, bởi vì tiêm chích là cách đạt đến cảm giác phê nhanh và mạnh nhất. Đến đây có thể là tận cùng của sự tác hại do sử dụng chât gây nghiện bởi vì tiêm chích ma tuý là con đờng thuận lợi nhất dẫn đến nhiễm HIV/AIDS và khi bị lây nhiễm HIV/AIDS do tiêm chich ma tuý, trong tình hình cha có thuóc chữa và ngừa nh hiện nay, bị lây nhiễm HIV/AIDS cũng có nghĩa là sẽ chết Ta nờn lu ý, ma tỳy v cỏc cht gõy nghin chớnh l c cht, ch cn dựng quỏ liu l a n t vong. Trong thi gian qua, cú khỏ nhiu bn tr nghin ngp phi c a vo bnh vin cp cu do ng c heroin. V nu cú dựng ỳng liu khụng a n t vong thỡ bn thõn ma tỳy v cỏc cht gõy nghin u cú sn s tỏc hi. Núi chung, cỏc cht gõy nghin u là các chất được gọi là "hướng tâm thần", hoặc là ức chế hoặc là kích thích hệ thần kinh trung ương. Lạm dụng các chất này sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ, đặc biệt dễ bị suy nhược tâm thần. Như người nghiện cần sa, thuốc kích thích amphetamin dễ bị bệnh tâm thần, dễ sa sút ý chí đưa đến có khuynh hướng tự tử. Các thuốc an thần, thuốc ngủ đều có tác dụng phụ nếu dùng lâu ngày sẽ gây tổn hại đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Ngoài tác hại do độc chất ma túy và chất gây nghiện làm nhiễm độc, cơ thể người nghiện còn bị tổn thương hoặc bị nhiễm trùng do phương cách sử dụng thuốc. Dân "chích choát", tức người nghiện dùng đường tiêm chích thì bị nhiễm trùng do tiêm thuốc bất kể điều kiện vô trùng, họ không chỉ bị lây nhiễm HIV còn bị nhiễm các bệnh lây qua đường máu như viêm gan siêu vi B, C .Người nghiện hít heroin, cocain thì bị thủng vách mũi, người hút cần sa thì bị viêm nhiễm đường hô hấp. Người nghiện amphetamin sau thới gian sử dụng kết hợp thuốc phiện và amphetamin thì tất cả răng đều bị gãy vụn. Do chỉ quan tâm đến sử dụng ma túy và chất gây nghiện để đạt cảm giác khoái cảm, người nghiện thường không tha thiết đến ăn uống và thường bị suy dinh dưỡng để từ đó bị nhiễm bệnh cùng một lúc. Tệ nạn ma túy và chất gây nghiện không chỉ tác hại khu trú ở cá nhân có tác động đến toàn xã hội. Chỉ cần có một người nghiện trong gia đình thì gia đình đó xem như gánh chịu một thảm họa. Không những thế, người nghiện rất dễ phạm tội ác, có thể làm bất cứ điều gì phương hại đến an ninh trật tự xã hội miễn sao có tiền để tiêm chích, hút sách thỏa mãn cơn nghiện. Tóm lại, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện là khôn lường. Nếu sa vào con đường nghiện ngập, chắc chắn sẽ là thảm họa cho cá nhân, gia đình và cho cả xã hội. Xin các bạn trẻ đường lạm dụng chất gây nghiện bất cứ lý do gì. Đối với các bật phụ huynh, xin hãy dành thời gian quan tâm, gần gũi, chăm sóc con cái, đặc biệt ở tuổi mới lớn. Chúng ta cần có biện pháp tích cực giáo dục phòng ngừa cho trẻ không sa vào con đường nghiện ngập ma túy và các chất gây nghiện. Cẩm Thuỷ, ngày 11 tháng 9 năm 2009 Ngêi tham gia thi Ph¹m §¨ng Hîp . ********************** bài dự thi bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma túy: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy Ngời tham gia dự thi: Phạm. khi cần thi t để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý. Câu 4 Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS, Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS, Bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuy HIV/AIDS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn