Bài giảng Đạo đức công vụ: Chương 1, 2 - ThS. Nguyễn Hồng Hoàng

22 18 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2020, 13:35

Bài giảng Đạo đức công vụ - Chương 1, 2 trình bày lý luận chung về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm đạo đức; quá trình hình thành đạo đức; vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội; đạo đức cá nhân; đạo đức tổ chức. Mời các bạn tham khảo. Đạo đức cơng vụ GV: Ths. Nguyễn Hồng Hồng Khoa Tổ chức và Quản lý NS Chương I Lý luận chung về đạo đức      Khái niệm đạo đức Q trình hình thành đạo đức Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội Đạo đức cá nhân Đạo đức tổ chức Khái niệm đạo đức   Đạo đức là tồn bộ những quan niệm, tri thức và  các trạng thái cảm xúc, tâm lý chung của cộng  đồng về các giá trị: thiện, ác; đúng, sai; tốt,  xấu… Được cộng đồng thừa nhận như là những  quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa  cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội Đạo đức là phạm trù đề cập đến mối quan hệ  con người và các quy tắc ứng xử trong mối quan  hệ giữa con người với con người trong các hoạt  động sống.       Đạo đức là phạm trù có tính lịch sử. Mỗi xã hội  trong những giai đoạn lịch sử có những chuẩn  mực nhất định Mỗi xã hội, cộng đồng người có những hệ  thống chuẩn mực riêng, được hình thành trên cơ  sở nền văn hố, tơn giáo, luật lệ,  triết lý sống… Có những chuẩn mực là những giá trị phổ qt,  đúng với mọi cộng đồng người    Đạo đức được xem xét trên 2 mặt    Những giá trị, chuẩn mực đạo đức  Những hành vi đạo đức, những phẩm chất có thể  kiểm chứng trong thực tiễn Trong các mối quan hệ con người với con người,  các bên hữu quan dựa vào các chuẩn mực để  phán xét các hành động cụ thể là đúng hay sai,  tốt hay xấu và ra quyết định về hành vi sẽ thực  hiện… Một số quan niệm về đạo đức   Nguyên lý tự nhiên là Đạo, được vào trong  lòng người là Đức, cái lý pháp người ta  nên noi theo (Hán Việt tự điển Đào Duy Anh) oclnhngphmchtttpca conngidotudngtheonhngtiờu chunocmcú Cỏcthnhtcaoc 3.Quanhệđạo đứ c 1.ýthứ c đạo đứ c 2.Hànhviđạo đứ c Quỏtrỡnhhỡnhthnhocxóhi 4.Tínhpháplýho Các Châng iátrị (quytắc ,luậtlệ) 1.Nhậnthứ c c ánhân VềChâng iátrị Củac ác quanhệ Xhộ i c 3.Hìnhthànhnhậnthứ2.Hìnhthànhnhậnthứ c Củamộ tnhóm Vàc ông nhậnlẫnnhau Vềc ác Châng iátrị Các Châng iátrị Vaitrũcaoctrongcucsngcon người, xã hội  Điều chỉnh hành vi   Mỗi người tự giác trong ứng xử theo chuẩn  mực ( điều chỉnh của chủ thể đạo đức) Dư luận xã hội tác động khiến cá nhân điều  chỉnh hành vi, bằng cách khuyến khích những  hành vi phù hợp các giá trị, phản đối, lên án,  ngăn cản các hành vi sai trái  Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Chức năng giáo dục   Từ nhỏ con người được uốn nắn theo chuẩn  mực đạo đức (trong gia đình, nhà trường, xã  hội) Thơng qua giáo dục đạo đức, các cá nhân tiếp  thu các giá trị đạo đức xã hội, hình thành  phẩm chất đạo đức cá nhân Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Chức năng nhận thức  Nhận thức hướng ngoại: lấy ngun tắc,  chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng  nhận thức, chuyển hố thành ý thức, phẩm  chất đạo đức cá nhân  Nhận thức hướng nội: sự tự đánh giá về thái  độ, hành vi của bản thân so với ngun tắc,  chuẩn mực đạo đức xã hội, từ đó hình thành  các quan điểm, ngun tắc sống cho mình Đạo đức cá nhân   Đạo đức cá nhân là những giá trị mà từng  cá nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực cho  cá nhân Đạo đức cá nhân thể hiện thơng qua  những phẩm chất được hình thành qua q  trình tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo  đức cộng đồng, xã hội Đạo đức cá nhân Trong xã hội phong kiến Khổng giáo  Tam cương       Vua­Tơi Thầy­Trò Cha­Con Ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín Tam tòng: (Phụ ­ Phu ­ Tử) Tứ đức (Cong­Dung­Ngon­Hanh) Đạo đức cá nhân Trong xã hội hiện đại (XH cơng dân)  Tinh thần u nước  Y’ thức cộng đồng  Lối sống lành mạnh. Nếp sống văn minh  Lao động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp  Tích cực học tập, cầu tiến Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành  đạo đức cá nhân       Gia đình Tơn giáo Tập qn Kinh nghiệm sống Tư chất, tình cảm …………………… Đạo đức Hồ Chí Minh    Tìm hiểu đạo đức HCM là tìm hiểu những  chân giá trị về ứng xử của Người với  đồng bào, đồng chí, với bè bạn, với kẻ  địch, và với cơng việc Tìm hiểu đạo đức HCM qua những trước  tác Tìm hiểu đạo đức HCM qua cuộc đời hoạt  động, sự nghiệp Chương II Đạo đức nghề nghiệp Nghề nghiệp  Nghề nghiệp được hiểu là những hoạt  động, những công việc nhằm đáp ứng  những nhu cầu nhất định của xã hội (cung  cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng  nhu cầu nhất định)  Nghề nghiệp được hình thành trong q  trình phân cơng lao động xã hội Đạo đức nghề nghiệp  Mỗi nghề trong xã hội đều có những chân giá trị  (giá trị cốt lõi)  Những người lao động theo nghề (làm nghề)  ln hướng đến những chân giá trị đó. Hành vi  hành nghề hướng đến chân giá trị là hành vi đạo  đức nghề nghiệp  Đạo đức nghề nghiệp được duy trì dựa trên nỗ  lực cá nhân, của tổ chức nghề nghiệp, của nhà  nước, và kỳ vọng của xã hội  Vai trò của đạo đức nghề nghiệp    Với cá nhân người lao động, đạo đức  nghề nghiệp quyết định sự tồn tại và  trưởng thành trong nghề Với tổ chức, đạo đức nghề nghiệp quyết  định sự tồn tại và phát triển của tổ chức Với mỗi nghề nhất định, đạo đức nghề  nghiệp góp phần tạo lập sự ổn định, phát  triển xã hội cũng như sự phát triển của  chính nghề đó Đạo đức nghề nghiệp một số nghề cụ thể     Nghề báo: báo chí là phương tiện truyền thơng  đáp ứng nhu cầu thơng tin của con người. Người  hành nghề báo thu thập, xử lý thơng tin và viết  bài cung cấp thơng tin cho người đọc Người hành nghề: Phóng viên, Biên tập… Chân giá trị: Thơng tin trung thực, kịp thời Quy tắc hành nghề phóng viên     Nghề giáo: Giáo dục là hoạt động có vai trò đặc  biệt quan trọng đối với sự phát triển cá nhân và  phát triển xã hội Người hành nghề: Các nhà giáo, những người  quản lý các cơ sở giáo dục Chân giá trị: Cung cấp cho người học tri thức  theo những u cầu chất lượng nhất định. Đồng  thời nhà giáo là hình mẫu cho người học về hành  vi ứng xử (mơ phạm) Quy tắc hành nghề     Nghề Y: nghề phát hiện bệnh tật của  người và đưa ra cách chữa trị. Nghề y là  nghề cao q, mang tính nhân đạo Người hành nghề: Y, bác sỹ, điều dưỡng,  lương y… Chân giá trị: phát hiện chính xác bệnh và  hết lòng cứu chữa người bệnh Quy tắc hành nghề  .. .Chương I Lý luận chung về đạo đức      Khái niệm đạo đức Q trình hình thành đạo đức Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội Đạo đức cá nhân Đạo đức tổ chức Khái niệm đạo đức. .. thu các giá trị đạo đức xã hội, hình thành  phẩm chất đạo đức cá nhân Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Chức năng nhận thức  Nhận thức hướng ngoại: lấy ngun tắc,  chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng ... Có những chuẩn mực là những giá trị phổ qt,  đúng với mọi cộng đồng người    Đạo đức được xem xét trên 2 mặt    Những giá trị, chuẩn mực đạo đức Những hành vi đạo đức,  những phẩm chất có thể  kiểm chứng trong thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đạo đức công vụ: Chương 1, 2 - ThS. Nguyễn Hồng Hoàng, Bài giảng Đạo đức công vụ: Chương 1, 2 - ThS. Nguyễn Hồng Hoàng, Khái niệm đạo đức, Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội, Đạo đức cá nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn