skkn một số BIÊN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG về số LƯỢNG, CON số và PHÉP đếm môn làm QUEN với TOÁN

22 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 21:26

MỘT SỐ BIÊN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM MÔN LÀM QUEN VỚI TOÁN A, PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận: Như biết để đạt biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ phải biết xây dựng cho trẻ hệ thống khái niệm kiến thức tốn học bản, ban đầu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ trực quan đến trừu tượng… Đồng thời phải mối quan hệ tương ứng kiến thức nhằm giúp trẻ hiểu có khả vận dụng kiến thức trẻ phải diễn thông qua hoạt động chơi hoạt động mang tính chất vui chơi, để góp phần toàn diện trẻ thơ Là người giáo viên mầm non, ngồi việc quan tâm nhiệt tình chăm sóc giáo dục trẻ, tơi dành thời gian nghiên cứu học hỏi để có sáng tạo riêng cho mơn tốn Tơi thấy việc đổi “giáo dục làm quen với tốn” có định hướng đổi hình thức thực sở khoa học, đảm bảo tính đặc thù hoạt động tốn sơ đẳng Với yêu cầu nâng cao kỹ thuật thực hành giúp trẻ cảm nhận toán cách thoải mái, đồng thời tạo cho trẻ có kỹ kiến thức phong phú tốn Qua q trình dạy trẻ hoạt động với tốn theo hình thức cải cách, tơi nhận thấy trẻ thích hoạt động tốn chưa cao, kỹ gò ép nên trẻ hoạt động với tốn chưa hứng thú, chưa thể hết khả tốn Từ nhận thức thực tế sau học chuyên đề “đổi hình thức giáo dục làm quen với toán” lứa tuổi – tuổi, đặc biệt việc hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm cho trẻ Đây đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo – hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm môn làm quen với tốn” Trường mầm non n Thanh nói chung lớp mẫu giáo – tuổi trường thực chương trình hình thành biểu tượng tốn cho trẻ theo hình thức đổi Qua q trình dạy, tơi thấy khả hứng thú học tốn trẻ so với chương trình cải cách cao – Cơ sở thực tiễn * Thuận lợi: Lớp lớp điểm trường khu trung tâm, lớp có sở vật chất tương đối đầy đủ, bàn ghế quy cách Ban giám hiệu đạo giúp đỡ chuyên môn cho giáo viên nhiệt tình, có quan tâm giúp đỡ tận tình bậc phụ huynh, có quan tâm sâu sắc phòng giáo dục Bản thân tơi có trình độ chun mơn vững trực tiếp giảng dạy cho trẻ làm quen với tốn theo hình thức đổi lứa tuổi – tuổi trường * Khó khăn: Về sở vật chất phục vụ cho hoạt động làm quen với toán chưa đầy đủ Một số phụ huynh chưa nhận thức hết yêu cầu tầm quan trọng môn học Từ thuận lợi khó khăn tình hình thực trạng trên, qua q trình giảng dạy, tơi nghiên cứu 40 cháu lớp mẫu giáo – tuổi, thời gian nghiên cứu năm II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu q trình hình thành biểu tượng toán sơ đẳng trẻ mẫu giáo 5- tuổi, hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm cho trẻ mẫu giáo – tuổi, từ tìm biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- tuổi học lập số môn làm quen với toán III GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Trong khuôn khổ đề tài tập trung nghiên cứu áp dụng số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo – tuổi hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm mơn làm quen với tốn IV KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Khách thể nghiên cứu: – Nghiên cứu trẻ lớp mẫu giáo 5A1 trường mầm non Yên Đối tượng nghiên cứu: – Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo – tuổi hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm mơn làm quen với tốn V CÁC GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: – Việc dạy trẻ hình thành biểu tượng tốn sở đẳng đạt hiệu cao hơn, trẻ có kỹ năng, có đầy đủ biểu tượng tốn, trẻ hứng thú cao tham gia hoạt động hình thành biểu tượng toán cách thoải mái, tự tin giáo có biện gây hứng thú cho trẻ – tuổi hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm môn làm quen với toán VI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sở lý luận trình hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm trẻ mẫu giáo – tuổi Đề xuất số biện pháp gây hứng thú cho trẻ ẫu giáo – tuổi hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm môn làm quen với toán VII PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đề tài thực với số phương pháp sau đây: Phương pháp tham khảo tài liệu Phương pháp quan sát Phương pháp điều tra viết Phương pháp vấn Phương pháp thực nghiệm giáo dục Phương pháp trắc nghiệm khách quan Phương pháp phân tích nội dung Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động B PHẦN NỘI DUNG I HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI: Đặc điểm phát triển biểu tượng số lượng, số phép đếm trẻ mẫu giáo – tuổi: Trẻ sinh lớn lên giới vật tượng đa dạng Ngay từ nhỏ trẻ tiếp xúc làm quen với nhóm vật có màu sắc, kích thước số lượng phong phú, với âm chuyển độngcó xung quang trẻ Trẻ lĩnh hội số lượng chúng giác quan khác như: Thị giác, thính giác, giác quan vận động… Trẻ mẫu giáo lớn – tuổi có khả phân tích xác phần tử tập hợp, tập tập lớn Trẻ khái quát tập lớn gồm nhiều tập ngược lại nhiều tập hợp riêng biệt gộp lại với theo đặc điểm chung để tạo thành tập lớn đánh giá độ lớn tập hợp, trẻ mẫu giáo lớn bị ảnh hưởng yếu tố như: màu sắc, kích thước, vị trí đặt phần tử tập hợp Hoạt động đếm trẻ mẫu giáo lớn phát triển lên bước mới, trẻ thích đếm phần lớn trẻ nắm trình tự số từ 1- 10, trí nhiều số Trẻ biết thiết lập tương ứng 1:1 trình đếm, từ số ứng với phần tử tập hợp mà trẻ đếm Trẻ không hiểu rằng, đếm số cuối số kết ứng với tồn nhóm vật, mà trẻ bắt đầu hiểu số số cho số lượng phần tử tất tập hợp có độ lớn không phụ thuộc vào phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất cách đặt chúng Trẻ 5- tuổi bắt đầu hiểu mối quan hệ thuận nghịch số liền kề dãy số tự nhiên(mỗi số đứng trước nhỏ số đứng sau đơn vị số đứng sau lớn số đứng trước đơn vị) Trên sở trẻ hiểu quy luật thành lập dãy số tự nhiên n±1 Kỹ đếm trẻ ngày trở nên thục, trẻ không đếm số lượng nhóm vật mà âm động tác, qua trẻ hiểu sâu sắc vai trò số kết Mặt khác, trẻ khơng đếm vật mà đếm nhóm vật, qua trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa khái niệm đơn vị – đơn vị phép đếm nhóm vật khơng vật riêng lẻ Hơn tác động dậy học, trẻ lớn đếm xi mà biết đếm ngược phạm vi 10, trẻ nhận biết số từ 1-10 Trẻ hiểu số không diễn đạt lời nói mà viết, muốn biết số lượng vật nhóm khơng thiết lúc phải đếm, mà đơi lúc cần nhìn số biểu thị số lượng chúng Việc cho trẻ làm quen với số có tác dụng phát triển tư trìu tượng cho trẻ, phát triển khả trừu suất số lượng khỏi vật cụ thể, dậy trẻ thao tác với ký hiệu số Như cần tiếp tục phát triển biểu tượng tập hợp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, bước đầu cho trẻ làm quen với số phép tính tập hợp, điều tạo sở cho trẻ học phép tính đại số sau trường phổ thông Tiếp tục dạy trẻ phép đếm phạm vi 10, trẻ lớn không đếm vật riêng lẻ, mà đếm nhóm vật Nhờ mà tư trẻ tiếp tục phát triển, giúp trẻ hiểu sâu sắc khái niệm đơn vị, tạo tiền đề cho trẻ hiểu chất phép tính đại số mà trẻ học trường phổ thơng Nội dung hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Nội dung hình thành cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi biểu tượng số lượng, số phép đếm cần hướng tới việc củng cố làm sâu sắc kiến thức, kỹ mà trẻ học từ lớp trước Hơn nội dung dạy trẻ phải có tác dụng thúc đẩy phát triển trí tuệ tư tốn học cho trẻ nhỏ Ngay từ lớp mẫu giáo bé nhỡ, trẻ làm quen với tập học cách phân tách tập tập lớn theo dấu hiệu như: mằu sắc, kích thước, hình dạng… Trẻ nắm biện pháp so sánh độ lớn tập hợp tập tập lớn bắng cách thiết lập mối tương ứng 1:1 phần tử tập hợp tập con, xác định mối quan hệ chúng diễn đạt mối quan hệ lời nói Trẻ nắm kỹ đếm phạm vi 5, xác định số lượng phần tử tập hợp hay số tập tập lớn phép đếm phản ánh độ lớn tập hợp từ số lớp mẫu giáo lớn, giáo viên cần tiếp tục phát triển biểu tượng tập hợp cho trẻ Nếu trẻ bé va nhỡ thường nhận biết tập hợp theo dấu hiệu bên dễ nhận thấy như: màu sắc, kích thước, hình dạng, trẻ mẫu giáo cần nhận biết tập hợp theo dấu hiệu phức tạp Ví dụ: trẻ phân loại đồ chơi theo vật liệu tạo nên chúng ( đồ chơi nhựa, đồ chơi gỗ… ), sau đếm để xác định so sánh số lượng loại đồ chơi Trẻ mẫu giáo lớn cần tiếp tục hoc phép đếm xác định số lượng phạm vi 10, trẻ làm quen với cách lập số số đầu dãy số tự nhiên (6,7,8,9,10) sở so sánh tập hợp cụ thể có độ lớn nhau phần tử Trẻ học cách tạo tập hợp với số lượng định cách thêm bớt Trẻ học cách hình thành số từ số đứng trước cách thêm vào số đứng trước, qua trẻ hiểu mối quan hệ số liền kề thuộc dãy số tự nhiên Dạy trẻ nhận biết số từ 1-10 Để củng cố phát triển kỹ đếm cho trẻ 5-6 tuổi, cần tổ chức cho trẻ luyện tập đếm nhóm vật xếp theo cách khác không gian Qua luyện tập đếm, kỹ đếm trẻ không củng cố phát triển mà giúp trẻ hiểu rằng, số lượng nhóm vật khơng phụ thuộc vào tính chất vật, vào cách đặt chúng, vào hướng đếm (đếm từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ xuống dưới… ) Cần dạy trẻ đếm tách nhóm vật có số lượng phạm vi 10 theo số lượng mẫu theo số cho trước, luyện tập đếm giác quan khác nhau, nhận biết độ lớn tập hợp phạm vi 10 Các luyện tập đồng thời góp phần phát triển độ nhạy cảm giác quan Ngoài ra, nội dung dạy trẻ hướng vào việc cho trẻ làm quen với phép biến đổi đơn giản như: thêm, bớt, chia nhóm đồ vật có số lượng phạm vi 10 làm hai phần theo cách khác Trên sở cho trẻ làm quen với thành phần số giới hạn 10 từ hai số nhỏ hơn, dạy trẻ tạo tập hợp theo số cho trước từ hai tập hợp nhỏ II MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM MƠN LÀM QUEN VỚI TỐN Để nắm khả học lập số mơn làm quen với tốn trẻ từ tơi đưa biện pháp thực hiện, tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu đưa số biện pháp sau: 1) Khảo sát ban đầu: Tôi tiến hành khảo sát 100% số trẻ lớp 40 cháu Đầu năm học trẻ chuyển lớp từ Mẫu giáo – tuổi lên Mẫu giáo – tuổi, Qua khảo sát thấy số trẻ nắm kiến thức kỹ tham gia hoạt động thấp, khả nhận biết số lượng so sánh thêm bớt trẻ chưa đạt kết cao, trẻ hoạt động chưa thoải mái, tự tin Thực tế điều suy nghĩ Làm để đưa trẻ vào hoạt động với toán cách tự nguyện hứng thú, nắm vững kiến thức kỹ thực hành? Tôi định chọn biện pháp sau: 2) Các biện pháp: 2.1 chuẩn bị sử dụng đồ dùng trực quan cô trẻ Tôi tâm cho trẻ làm quen với tốn theo hình thức đổi mới, thực đầy đủ chương trình hoạt động với toán theo yêu cầu đổi Đầu tư vào soạn cho hoạt động chung đảm bảo đầy đủ nội dung tập hợp số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng khơng gian, có dạng có nội dung trọng tâm nội dung kết hợp Có nhiều sáng tạo q trình hướng dẫn, dẫn dắt để giúp trẻ cảm nhận với hoạt động mà trẻ thực giúp trẻ hứng thú hoạt động tích cực Có tích hợp số mơn học khác Tạo điều kiện dạy trẻ lúc nơi, kỹ chơi với trò chơi với tốn kỹ tập hợp số lượng kỹ kích thước, kỹ hình dạng, kỹ định hướng không gian Tạo điều kiện cho trẻ làm quen với kỹ học tốn Để thực tốt chương trình làm quen với tốn theo hình thức đổi mới, giúp trẻ hứng thú tự tin tham gia vào hoạt động với toán, phát huy tốt khả toán trẻ cần phải có điều kiện sở vật chất phải tham mưu với nhà trường, phát động phụ huynh mua sắm đồ dùng phục vụ tiết dạy Bản thân phải tự sưu tầm, làm đồ dùng phục vụ cho tiết dạy que tính hột hạt… vật, hình hộp, tranh ảnh… Để dạy trẻ có chất lượng thân phải tự bồi dưỡng học tập để có kiến thức, lực chun mơn nghiệp vụ Cần quan tâm đến kiến thức cá nhân trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng, uốn nắn, phát huy tích cực khả nhận biết trẻ Giáo viên phải có khả dạy trẻ tập hợp số lượng hình dạng, kích thước gây hứng thú hoạt động cho trẻ Tổ chức hoạt động với nhiều hình thức thay đổi: Sử dụng câu đố, thơ, truyện, trò chơi, hát, hoạt động vui chơi máy Kisdmart Cần phải biết động viên khuyến khích trẻ, gần gũi trẻ 2.2 Tích hợp kiến thức toán sơ đẳng hoạt động cho trẻ: Trước hết phải có chương trình kế hoạch tổ chức cao hoạt động chung, tuần phải có mơn tốn, có hoạt động chung khố, thời gian từ 30 – 35 phút Chuẩn bị cho hoạt động chung phải trước nhiều ngày để có thời gian giúp trẻ làm quen với hình thức hoạt động để vào hoạt động trẻ khơng lúng túng, trẻ tự tin vào hoạt động cách thoải mái Nắm bắt nội dung hoạt động để có kế hoạch chọn nội dung kết hợp cho phù hợp Không bắt buộc phải hợp lý có tích hợp 1- mơn học khác Đối với hoạt động chung cần phải có chuẩn bị cho trẻ làm quen trước nơi hoạt động: Đếm, nhận biết nhóm đối tượng, nhận biết mối quan hệ kém, so sánh thêm bớt nhóm đồ vật, biết cách chia nhóm đối tượng thành hai phần Các hoạt động không bắt buộc phải phong phú, sinh động buổi chiều ơn, tơi cho trẻ so sánh, thêm bớt chia nhóm đồ vật thành hai phần khác Làm vào hoạt động chung trẻ có sẵn kiến thức để hoạt động cách tự tin thoải mái Các hoạt động trẻ khơng thiết phải áp đặt gò bó để giúp trẻ hứng thú tự tin Để nâng cao hiệu giáo dục, tiết dạy cần lồng ghép, tích hợp cách lơ gích vài mơn học khác tích hợp cần bám vào chủ điểm Tơi ln khuyến khích động viên trẻ hoạt động khả toán trẻ nâng cao giáo viên cần có khả kiến thức kinh nghiệm để dạy trẻ kỹ làm quen với toán Trong hoạt động chung dạy trẻ lúc nơi Ngoài việc giáo dục đồng cho trẻ, quan tâm đến kiến thức cá nhân để có kế hoạch bồi dưỡng Ví dụ: Tơi phát trẻ có kỹ thêm bớt, so sánh chia nhóm tốt Sau tơi có kế hoạch bồi dưỡng thêm, giúp trẻ phát huy khả năng, kiến thức trẻ Đối với trẻ kỹ yếu, tơi nắm bắt, gần gũi động viên trẻ theo bạn, giúp trẻ hoà nhập với chất lượng chung Để đạt hiểu hoạt động chung, giáo viên cần phải có kế hoạch, biện pháp, kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhằm nâng cao khả kiến thức toán cho trẻ như: Tổ chức cho trẻ đếm nhận biết nhóm đồ vật, nhận biết mối quan hệ kém, chia nhóm đối tượng lúc nơi 2.3 Sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép dạy trẻ có biểu tượng số lượng: Thơ, truyện, trò chơi ln có sức hấp dẫn, lơi trẻ mẫu giáo Khi tổ chức hoạt động sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép dạy trẻ hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm, tạo ý, thích thú cho trẻ, học đạt hiệu tốt Ví dụ: Với dạy “Đếm đến Nhận biết nhóm phạm vi Nhận biết chữ số 9″, cho trẻ luyện tập nhận biết nhóm có đối tượng qua thơ ” Vườn xuân bé yêu” để trẻ đếm số hoa vườn xuân, gắn thẻ số tương ứng với số hoa vườn trồng thêm hoa để vườn xuân có đủ số lượng Qua trẻ ý, hứng thú tham gia hoạt động Ở dạy tơi tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi như: chung sức, bé vui xuân, trẻ gắn hoa đủ số lượng Đặc biệt, trẻ hoạt động vui chơi máy Kisdmart, trẻ lựa chọn hình ảnh để in bưu thiếp có đủ số lượng hình ảnh tơ màu cho đủ hình ảnh bưu thiếp Với cách tổ chức trên, trẻ tích cực tham gia hoạt động, biểu tượng số lượng, số phép đếm trẻ ngày cụ thể, rõ ràng * Sau số kinh nghiệm tơi dạy trẻ hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm: – Kinh ngiệm dạy trẻ đếm số lượng: Làm để lôi trẻ vào học, trẻ hứng thú say mê học tốn Đó u cầu cần thiết với giáo viên trước chuẩn bị cho hoạt động chuẩn bị tham khảo chương trình tìm tòi biện pháp tốt Tơi phải luyện cách đếm để giúp trẻ cảm nhận dạy trẻ từ cách theo thứ tự, từ phải qua trái, từ xuống dưới, dạy trẻ từ đơn giản đến khó, phù hợp với nhận thức trẻ, trẻ luyện thêm vào buổi chiều ôn – Kinh nghiệm dạy trẻ, so sánh, thêm bớt: Khi dạy đến dạng hoạt động này, tham khảo nhiều phương diện để vận dụng vào để phù hợp cho trẻ phù hợp với nội dung tính chất dạy Dạy vận động so sánh , thêm bớt cần phải có chuẩn bị đồ dùng đẹp, hấp dẫn phù hợp với dạy Để lối trẻ vào hoạt động tạo nhiều đồ dùng tự tạo gần gũi với trẻ giống, dối, tranh ảnh… để trẻ kết hợp vận động vào tiết học Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động hình thức trẻ hoạt động cần phải sáng tạo phong phú – Kinh nghiệm dạy trẻ: chia nhóm đối tượng Khi cho trẻ chia nhóm tơi phải người hướng dẫn đúng, biết kết hợp kỹ phù hợp để lôi trẻ thực Cho trẻ thực tiếp đồ dùng trực quan… từ việc cho trẻ chia nhóm với nhiều hình thức giúp trẻ hứng thú Từ giúp trẻ cảm nhận tính chất nội dung tiết học III GIÁO ÁN MINH HOẠ TÊN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN Chủ đề: Thế giới thực vật xung xung quanh bé Chủ đề nhánh: Tết mùa xuân HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Đếm đến Nhận biết nhóm phạm vi Nhận biết chữ số HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ: – Chơi trò chơi: Đi chợ xuân – Hát ngày tết Đối tượng: Lớp – tuổi Mục đích – yêu cầu: a, Kiến thức: – Trẻ biết đếm đến Nhận biết nhóm có đối tượng Nhận biết chữ số – Biết chơi trò chơi theo luật, cách chơi – Biết hát, đọc thơ ngày tết b, Kỹ năng: – Rèn khả ý, ghi nhớ, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ… – Rèn kỹ đếm, tạo nhóm trẻ c, Giáo dục: – Trẻ biết phong tục, tập quán ngày tết cổ truyền dân tộc – Trẻ có ý thức trồng, chăm sóc xanh, bảo vệ mơi trường xanh, sạch, đẹp Chuẩn bị: a, Đồ dùng, đò chơi: – Bộ tranh thơ có chữ: Vườn xuân bé yêu – Lãng hoa có bơng – Mỗi trẻ chậu, hoa hồng (8 hoa hồng, hoa cúc), thẻ số từ – ( Hai thẻ số 9) – Đồ dùng cô giống trẻ, kích thước hợp lý – Máy KIDSMART – Bài hát: Sắp đến tết rồi, Cùng múa hát mừng xuân, Em thêm một, Bài thơ: Tết bạn nhỏ b, Địa điểm: Trong lớp học c, Phương pháp: – Phương pháp trò chơi – Phương pháp trực quan – Phương pháp đàm thoại – Phương pháp luyện tập – thực hành Tổ chức hoạt động: IV KẾT QUẢ: Qua trình hoạt động làm quen với tốn theo hình thức đổi lớp vài năm Tơi thực nghiêm túc chương trình theo hướng đổi mới, với việc vận dụng số biện pháp, số kinh nghiệm Đến nhìn chung cháu thích học mơn tốn, thích hoạt động với toán, khả toán trẻ cao hơn, trẻ hoạt động tự tin thải mái, đặc biêt, trẻ có biểu tượng số lượng, số phép đếm Kết đạt sau So sánh kết ban đầu, số trẻ ham thích học tốn, nắm đwocj kiến thức kỹ thực hành tăng: 13 cháu tăng 35.5% V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Bằng kinh nghiệm thực tế qua trình dạy “Hoạt động làm quen với tốn” có giúp đỡ phòng giáo dục nhà trường thực giáo dục toán theo đổi đạt kết cao năm học Tôi rút số kinh nghiệm sau: – Giáo viên phải có lòng u nghề mến trẻ, có lòng nhiệt tình có lòng ham muốn mơn học – Giáo viên phải người giàu kinh nghiệm, phải có tính linh hoạt, tính tích cực tìm tòi, học hỏi – Giáo viên phải người có kiến thức chun mơn vững vàng hình thức giáo dục tốn đổi Có sáng tạo lời dẫn dắt dạy để gây hứng thú cho trẻ, thường xun sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp tích hợp vào dạy – Biết chọn kết hợp phù hợp theo nội dung dạy xếp dạy hợp lý, hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ Biết chọn nội dung tích hợp, trình bày, hấp dẫn phù hợp trẻ Nắm vững đặc điểm nhận thức trẻ để có phương pháp dạy phù hợp Phát triển khả nhận thức toán cho trẻ đảm bảo chất lượng giáo dục đồng Kết hợp khéo léo, sinh động gây hứng thú cho trẻ Quá trình dạy, giáo viên phải quan tâm đến kiến thức cá nhân để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp Phải tạo điều kiện dạy trẻ lúc, nơi Các tập chuẩn bị cho hoạt động chung dạy kỹ tốn cho trẻ Giáo viên phải có tham mưu với nhà trường vận động phụ huynh để có đủ đồ dùng phục vụ cho hoạt động toán C – KẾT LUẬN: Giáo dục làm quen với tốn theo hình thức đổi giúp trẻ hoạt động thoải mái, trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với toán cách tự tin Đổi hình thức làm quen với tốn giúp trẻ cảm nhận khả kiến thức, nội dung toán Giờ hoạt động làm quen với tốn theo hình thức đổi diễn nhẹ nhàng, khơng gò bó, trẻ hoạt động thoải mái, mở rộng kiến thức thông qua tổ chức đưa trẻ làm quen vào hoạt động Để hoạt động với toán đạt kết đòi hỏi giáo viên phải có lòng nhiệt tình, tính linh hoạt có khả kiến thức tốn, có kiến thức tổ chức hoạt ... dung hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Nội dung hình thành cho trẻ mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi biểu tượng số lượng, số phép đếm cần hướng tới việc củng cố làm sâu... BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM MƠN LÀM QUEN VỚI TỐN Để nắm khả học lập số môn làm quen với tốn trẻ từ tơi đưa biện pháp thực... cứu trẻ lớp mẫu giáo 5A1 trường mầm non Yên Đối tượng nghiên cứu: – Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo – tuổi hình thành biểu tượng số lượng, số phép đếm môn làm quen với toán V CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số BIÊN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG về số LƯỢNG, CON số và PHÉP đếm môn làm QUEN với TOÁN , skkn một số BIÊN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 – 6 TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG về số LƯỢNG, CON số và PHÉP đếm môn làm QUEN với TOÁN ,        I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Từ khóa liên quan