Ebook Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước ở đô thị: Phần 2

111 66 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 16:40

Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ những khái niệm cơ bản về đô thị và quản lý nhà nước về đô thị, nêu thực trạng trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước về đô thị, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần vào việc thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước đối với các đô thị ở Việt Nam hiện nay. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. C hương II Thực trạ n g trậ t tự , k ỷ cư n g tro n g quản lý nhà nước vể đ ô th ị đai cấp, đặc biệt ỏ câ'p sỏ yếu , v ậ n dụng đưòng lơl, sách, pháp lu ậ t vào thự c t ế máy móc Cơng tác đo đạc, lập đồ đ ịa c h ín h thiếu, yếu Hồ sơ địa khơng đầy đủ, kịp thòi Xử lý VI phạm chưa nghiêm Chính sách xử lý vi phạm nhiều b ấ t cập, chưa có chê tà i xử lý m ột sô' trường hợp vi phạm Cõng tác kiểm tra sử d ụ n g đ ấ t đai quận, huyện, phưòng, xă thị trấ n ch a th ò n g xuyên, chưa kiên xử lý d ứ t điểm vi p hạm , d ẫ n đến tình trạ n g tá i diễn leo thang • C hính sách đền bù giải phóng m ặ t b ằ n g chưa hồn chỉnh, khơng ổn định, có n h iề u bâ’t cập n h ấ t giá đ ền bù ch ín h sá ch , b iệ n p h p h ỗ trỢ di chuvên, tái định cư ổn định đòi sơng (chuyển đơi nghể nghiệp) P h ầ n lớn khiếu n i giải phóng m ặt liên qu an đến giá đâ't, n g uồ n gốc đâ't, kiểm đếm tài sản, giao đâ't quỹ n h tá i định cư N guyên nhân giá đâ't đền bù th ấ p so với giá thực tế, thiếu kiểm tr a chặt chẽ, kh âu kiểm đếm tà i sản , áp giá lỏng lẻo T hiếu m inh bạch tro n g việc cơng khai chủ trương sách quy đ ịn h củ a N h nưóc dịa phương T hiếu kinh phí chống lấn chiếm , xử lý tài sán giải đòi sơVig n h â n d â n có đ â t bị th u hồi Sự phôi hỢp, k ết hỢp giữ a cá c cđ q u a n ch ứ c n ăn g 89 GIẢI PHÁP C BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỲ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐỊ THỊ v ch ín h q u y ển sỏ v chủ dự án đ ầu tư chưa đồng bộ, thôhg n h ấ t, chưa khai thác đưỢc sức m ạnh tổ chức đoàn th ể xã hội Ý th ứ c chấp hành pháp lu ậ t c ủ a m ột sơ’ người dân th ấ p N h iều nơi, ch ín h q u y ển đ ịa p h đ n g cd sở n ể n a n g , th iếu kiên q u yết, n é tr n h tr o n g xử lý v i phạm • Việc đ ăn g ký đ ấ t đai, n h ấ t đ ả n g k ý biến động sử d ụ n g đ ấ t s a u k h i c ó s ổ đỏ tiế n h n h r ấ t chậm Tỷ lệ th p (H N ộ i m ới ch ỉ cấp tr ê n 40% G iấy ch ứ n g n h ậ n q u y ền sử d ụ n g đ ất sở h ữ u nhà) Đ iểu gảy khó k h ả n cho cơng tác hồn th iệ n hồ sơ địa ch ín h , q u ản lý m u a bán, ch u y ển nhượng, th a y đổi mục đích sử d ụ n g đ ấ t, thâ't th u ngân sách T rậ t tự kỷ cưdng tron g q u ản lý đ ấ t, n h ch ỉ th iế t lập ỏ khu đô th ị m ói (cáp đ n g lo t) gáy n h ũ n g cdn số t đả't giả tạo, gian lận tro n g t h ế c h ấ p n h đ ất N guyén n h ân tìn h tr n g n y có từ r ấ t n h iều p h ía n h n g ch ủ yếu nguồn gốc đ ấ t đ a i khòng rõ ràng, giây tò hỢp lệ không đầy đủ, th ủ tụ c đãng ký khó k h ă n phiền hà, ý thức ch âp h n h pháp lu ậ t ngưòi dân thấp , th iế u chê tà i xử lý dơi vói n h ù n g người không chịu đảng ký đâ't đ - V iệc c h u y ể n n h ợ n g q u y ền sử d ụ n g đất, mục 90 C hương II Thự c trạ n g trậ t tự, k ỷ cư n g tro n g quản lý nhà nư dc d ò th ị đích sử d ụ n g đ ấ t cũ n g chưa th ự c có tr ậ t tự , kỷ cưđng C h ín h quyền q u a n q u n lý v ẫ n chưa kiểm so t tr iệ t để H o t động m u a b n đ ấ t h o t động theo k ên h ngầm , tầ m k iể m s o t c ủ a N h nước, c h u y ế n m ục đích sử d ụ n g đà't từ đá't nông nghiệp s a n g đâ”t ỏ k h phổ b iế n , th ậ m chí ỏ quy m lớn, ch ín h quyền q u a n ch ứ c n ă n g m ngơ b u ông lỏn g quản lý N h ữ n g v ả n h h n g đ ến quy hoạch x â y dự n g đô th ị, phá võ q u y h o ch sử d ụ n g đất, giám quỹ đ ấ t n ôn g n g h iệp , g â y n g u y đ ến a n n inh lương thực, rỏ’i loạn th ị trường đ t đ ai, th ố t th u ngân sá ch N g u y ê n n h â n chủ yếu q u ả n lý lỏ n g léo, xử lý chưa n g h iêm vi phạm ; p h ô i k ế t hợp g iữ a câp ch ín h q u yển , cốc n g n h , đ ầ u m ốì ch a th n g nhất, đồng c h ặ t chẽ: ch a th iế t lậ p thị trường đất đai b t động sả n c h ín h th ứ c, xử lý vi phạm chưa n gh iêm Quản lý nhà nước nhà N h đô thị nói ch u n g n h tạ i cá c th n h phố trực th u ộc tru n g ương nói riên g có bước p h t triển ión vói tôc độ n h a n h từ c h u y ể n từ n ề n k in h tế 91 GIẢI PHÁP C BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ Đ ổ THỊ _ tậ p tru n g bao câ'p sang k in h t ế th ị trưòng, từ sách bao câ'p vể n h sang c h ính sách tạo điều kiện hổ trợ n h d, xă hội hóa n h ỏ Song bên cạnh th n h tự u n hiều v â n đề tồn tại, b ấ t cập xây dựng p h t triể n q u ản ỉý nhà nưốc n h Các th n h phố trực thuộc tru n g ương đ ã xây dựng định hưống chiến lược, quy hoạch p h t triển n h ỏ dài hạn, ngắn h n h àn g năm T rê n sở xác lập k ế hoạch, chương trìn h p h t triể n n h ỏ địa phương Đồng thòi vổi n hiều c h ế sách th u h ú t đầu tư, hỗ trợ th n h p h ầ n kinh té kinh doanh p h t triển nhà, hổ trd ngưòi d ân tự chăm lo xây dựng n h theo dự án tậ p tru n g quỹ nhà đô thị nói chung th n h phơ" trực thuộc tru n g ương đ ã tả n g lên n h a n h chóng K ết quà thê trê n m ật ỉà: • Hoàn th iệ n đổi vản b ản p h p quy, quy định, quy chế, sách xây dựng p h t triển quản lý n h ỏ để khai thác tiềm n ăn g 92 C h u o n g II Thực trạ n g trậ t tự, kỳ cư ơng tro n g quản lý nhà nưâc vể đ ô th ị th n h p h ầ n k in h t ế đầu tư x â y dựng p h t triển n h ở, quản lý việc xây dựng n h theo quy hoạch, k ếh o ạch p h áp lu ật Tăng cưòng hỗ trợ cho n h ữ n g người có th u n h ập th â p , người thuộc điện ch ín h sách có điều kiện n â n g cấp n h ở, biện p h áp th n h lập N gân h àn g n h cho vay vón đê cải tạo xây dựng n h dân; b a n h àn h chê phân phối quỷ đ ất, quỷ n h dự án n h ỏ cho tái định cư, cho người có th u n h ậ p th ấp • Đẩy m n h việc bán n h thuộc sỏ h ữ u n h nưỏc cho n h ữ n g người th u ê đé có điểu k iện th u ậ n lợi i tạ o n â n g cấp n h ở, th ôn g th o n g h ó a m trường p h áp lý m u a bán, chuyển nhượng n h th u ê N hà nước Đồng thòi, q u a n chức n àn g tả n g cường kinh phí tạo n ân g cấp khu chung cư đ ả xVig cấp, cải thiện mơi trư ò n g ỏ, tă n g cường công tác quản lý đê h ạn chê coi nối trá i phép, th u tiền n h , phí lệ phi, thuê chuyển nhựợng • T ổ chức đẩy m ạnh đăn g ký n h ỏ v cấp G iấy chứng n h ậ n sở hữu nhà sử d ụ ng đất ch o dân cư nội th n h , nội thị Tạo đ iều k iện đ ể người d ân x in p h ép cải tạo xây dựng n h Q u ản lý việc m u a bán, c h u y ể n nhượng nhà ó tư n h â n O n đ ịn h th ị 93 GIÀI PHÁP C BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự KỲ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ N c ỏ ĐÔ THỊ trường n h ỏ, tă n g th u ngân s c h T ín h đ ến cuõi năm 0 , có phường, th ị trấ n (ch iếm 68,8% tổn g sơ"phưòng, th ị trấ n nưốc) tổ c kê k h a i đ ãn g k ý sử d ụ n g đ ấ t ở, có phường, thị trấn (36,8%) tổ chức câ”p G iấy chứng n h ậ n quyền sở hữu n h kèm th e o q u y ền sử d ụ n g đ ấ t ỏ H N ội, đến th n g /2 0 , cấp G iấ y ch ứ n g n h ậ n q u yên sử dụ n g đ ất q u yển sở h ữ u n h đ t 40% U ỷ ban n h â n dân th n h phô" H Nội p h â n cấp cho ỷ ban n h â n dân h u y ện , q u ậ n x é t d u y ệt câ”p giây ch ứ n g n h ậ n cho h ộ g ia đ ìn h nội th n h , nội thị Đ ồng thời, th n h phô” trực th u ộc tr u n g ương đểu đ ẩ y m ạn h côn g tá c gắn biển sô" n h , n h ấ t đơl vói k h u th ị m ói, đư òng phơ m ỏ rộng, tạo điều k iện th u ậ n lợi t h ế chấ^p vay vô”n n g â n h àn g - X ây dựng dự n đầu tư p h t triển n h ở, kiểm tra h o t đ ộn g c ủ a dự n p h t triển n h ỏ th eo quy h oạch , k ế h o ch p h áp lu ậ t, x â y đự n g dự án n h ỏ cho người n g h èo th eo p h ơn g thứ c trả góp d i h ạn T h n h lập côn g ty, tổ n g côn g ty đ ầ u tư p h t tr iể n n h đô th ị, đầu tư vào dự án k h u đô th ị mới, x â y dự n g tậ p tr u n g th eo th òi g ia n n g ắ n đê tă n g n h a n h quỹ n h , th u h ú t n g u n lực x ã hội 94 C hương II Thực trạ n g trật tự, kỷ cương tro n g quản lý nhà nước vế đ ô th ị tron g nước v nước, phục vụ tá i định cư v cải th iệ n n h g iã n dán, n n g cao ch ấ t lượng k iến trúc m ỹ quan đô thị T uy đ t bưóc tiến lớn có n h iêu th n h tựu đ n g k ể n h n g việc p h át triển quản lý n h nưóc n h tạ i th n h phô’ trực thuộc tru n g ường cũ n g th ị khác nói ch u n g có n h iều tồn tại, yêu , cụ thể: - K hoảng cách cung - cầu nhà th ành phô”trực thuộc trung ương, tạ i H N ội th ành phơ Hồ Chí M inh lớn Tuy đà có n h iêu g ắ n g đầu tư phát triển quỷ nhà, diện tích sà n nhà tính theo đầu n ^ ò i có tăng lên, chất lượng tiện nghi n h củ a m ột phận dán cư dược n â n g cao son g tập trung ỏ m ột phận nhỏ ngưòi có tiền Đa s ố cán bộ, v iên chức nhà nưóc nh ữ ng người có thu h h ậ p th âp gặp nhiếu khó khăn v ề nhà ở, k ể công n h ân khu công nghiệp, sinh viên, lao đ ộn g tỉnh du nhập vào kiếm rơ m ay làm ản tả n g th êm thu nhập H iện nay, Hà Nội v th n h phô' Hồ 95 GIẢI PHÁP C BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ N c ỏ Đ ổ TH| Chí Minh có khoảng 30% dân có diện tích d - mVngưòi, thời, tiện nghi ch át lượng n h ỏ cùa họ râ t thấp N hững người thuộc diện tái định cư, giãn dân, thuyên chuyển công tác tách hộ có nhu cầu n h ỏ, song khả cung câ'p h n hẹp, thiếu trầm trọng ■ N hà x â y dự ng tự p h t ch iếm tỷ lệ r ấ t lớn n h xây dựng theo dự án râ^t thấp Đồng thời, việc xây dựng n h tư n h â n diễn râ't phức tạp, thiếu t r ậ t tự kỷ cương, quyền th ị chưa kiểm so t c h ậ t ch ẻ (70% ■ 80% xây dựng k h ôn g phép, trái phép) Điêu d ẫn đến tìn h trạ n g lấ n chiêm đ ất công, biến đ ấ t nông nghiệp th n h đ ấ t ở, sử dụng đ ấ t sai mục đích p h võ quy hoạch, lộn xộn, chắp vá kiến trúc, cảnh quan, ản h hường nghiêm trọng đến bào vệ môi trường, làm cho h tầ n g kỳ th u ậ t cũ nát, yếu lại th êm tả i trầ m trọng ■ N hà ch u n g cư th u ộc sỏ hữu n h nước, hộ thuê n h tự chuyển đổi, chuyển nhượng diện tích ỏ th, diện tích cơng trìn h phụ, diện tích đ ấ t lưu khơng, tự cải tạo cđi nới mà không phép cùa quan quản lý n h , k h ô n g trả tiền nhà Đ n g th òi, giá th u ê n h th ấ p , k h ôn g đủ đ ể cải tạ o d u y trì, 96 C hư ơng II Thực trạng trậ t tự, kỷ cư dng tro n g quản lý nhà nưdc đ ô th ị bảo dưỡng n ê n xuốn g cấp n h a n h , không đảm bảo tiện n g h i s d ụ n g độ an toàn cư trú K n ả n g ngân sách v h u y động vốn đầu tư cải tạ o n h iều khó k h ă n n ê n tỷ lệ n h ch u n g cư n iên h n sử d ụ n g tư ng đôl lớn T iên độ bán n h rả"t ch ậm chế ch ín h sá ch n h iều b ấ t cập, đặc b iệt giá th u ê nhà c ủ a N h nưdc h iện ch i m an g tín h h ìn h thức, nèn người th u ê khơng tích cực m ua tín h to n th iệ t hơn, ỷ lạ i n h ch ấ t lượng th ấp n ên ch â y ỳ, trốh trán h n g h ĩa vụ tà i ch ín h đỏi với N hà nưóc - Q uản lý n h nưóc nhà lỏng lẻo, có nơi có lúc bng xuôi, th iếu kiểm so t thư ờng xuyên cho n ê n tìn h trạn g n h ỏ tư nhân x â y dự ng không phép, trái phép, cởi nối n h ỏ ch u n g cư thuộc sở hữu nhà nưốc phổ biến làm cho ch ất lượng n h chun g cư xuôn g cấp ngh iêm trọng, m ặt nhà n h ếch nhác E)Ô1 với việc m ua bán chuyen nhượng nhà ỏ, chín h qu yền th ị chư a kiểm sốt được, h oạt động ch ủ yếu theo kên h ngắm tầm kiểm so t cđ quan n h nưóc Sụ th iếu trật tự ký cương n y gảy th ấ t th u cho ngán sách n h nước, tạo lên sốt nhà b ấ t động sản, đẩy giá nhà cao Hiện tượng đầu n h đẩy nh ữ ng ngưòi nghèo, ngưòi có thu nhập thấp lâm vào tìn h trạn g bê tác n h trầm trọng 97 GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ - Nước ỏ ĐÔ THỊ V iệc đăng ký n h ỏ, cấp G iấy ch ứ n g n h ặ n sỏ h ữ u n h q u yền sử d ụ n g đất tiế n h n h chậm V iệc đ ăn g ký, ch u y ển nhượng, m ua b n n h k h ôn g người dân tự giác ch ấp h àn h C hưa có h ệ th ố n g đăng ký th ống nhâ't, q u ản lý c h ặ t chẽ t h ế ch âp n h ỏ, V iệc trôn tránh nộp th u ê lệ p h í trỏ th n h th ói quen, k h ơng xử lý n g h iêm khắc trìn h thực h iện m u a bán, ch u y ển ợng nhà V a i trò điều tiế t N hà nước th ị trường n h chưa xác định, n h ấ t việc q u ản lý g iá m ua, giá bán C hưa tạo điểu k iện th u ậ n lợi cho ngư òi m u a, người b n gặp nhau, chưa c u n g cấp tô"t th ô n g tin n h đât, v ề trìn h tự th ủ tụ c ch ín h thứ c giao dịch dân nhà đất K h u n g p h áp lý cho việc v ậ n h àn h th ị trường nhà đ ất k h ơng thức, r ấ t sơ sà i n h iều kẽ hở N g u y ê n n h n củ a tồ n tạ i h ệ th ô n g ph áp lu ậ t chưa đ ầy đủ, đồng bộ, ch ậ m đổi Cò chế, ch ín h sá ch giá cả, c u n g cầ u ,cạ n h tra n h đ a n g bị biến d ạn g m éo mó, c h ế tà i xử p h t chưa n g h iêm m inh, cơng tá c quốn lý lỏ n g lẻo, th iế u p h ối k ế t hợp với cấp ch ín h q u y ền sở Đ ội n g ũ cá n côn g chức yếu k ém v ề ch u y ên m ôn n g h iệp vại M h ìn h q u ản lý chư a Ổn định Ý th ứ c ch ấp h n h p h áp lu ậ t người 98 C hư ng III Một s ố giải pháp c đè thiết lập trật tự, kỷ cưđng quàn lý nhả nư c dối vởi c c d ô thị dân cư th a m gia ngày n h iều tro n g lĩn h vực cung câ'p dịch vụ công - TỔ chức khai th ác th a m gia c ủ a tổ chức doàn thể, tổ chức c hính trị, c h ín h trị • xà hội, cộng dân cư vào m áy công tác q u ả n lý thị; p h át huy vai trò hòa giải, v ận động đ ể giải q uy ết khiếu tố, kiện tụ n g tro ng dân ; xảy d ự n g phong trào q u ầ n chúng tr ì t r ậ t tự đô thị, t r ậ t tự giao thông, vệ sinh thị: xây đ ự n g đòi sống v ă n hóa ỏ khu dàn cư - Xáy dựng chê tạo điều kiện th u ậ n lợi để cộng đồng dân cư th am gia vào kiểm sốt th ị (các trạm th u n h ậ n thơng tin, đường dây nóng ) để người dán cung cấp thơng tin cho chín h q uyển v quan chức n ă n g biểu h iện vi p h ạm p h p lu ậ t, p h p quy, gây rơì t r ậ t tự th ị từ c h ín h q u y ể n q u a n q u ản lý kịp thòi có biện p h áp n g ă n ngừa, xử lý C ần có c h ế thưởng bảo đảm a n to n cho người tố giác, p h t hiện, kể đơl vói vi p h m biểu tiêu cực m y công quyền 185 GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ N c ỏ ĐÔ THỊ DANH MUC TÀI LIẺƯ THAM KHẢO • • Văn kiện Đại hội Đ ảng khoá IX Luật đất đai nâm 2003 Luật bảo vệ môi trường năm 1995 Luật xây dựng năm 2003 Pháp iệnh thủ đô nâm 2000 Pháp lệnh vể nhà ò năm 1991 Pháp lệnh nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể Hội đồng nhân dân u ỷ ban nhân dãn cấp nâm 1996 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 1995 Nghị định số 04/1997/NĐ-CP ngày 10/01/1997 Chính phủ xử phạt vi phạm hành chinh đổi với vi phạm sử’ dụng đất quản lý đất đai 10 Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 26/05/2004 Chính phù xử lý phạm hành lĩnh vực xảy dựng bảo vệ cơng trình hạ tầng 11 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 186 Danh m ục tài liệu tham khảo C h ín h p h ủ v é hư ởn g d ẫ n thựd h iệ n L u ậ t đ ấ t đ a i n ăm 2003 12 Nghị đ ịn h số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 C hính p hủ p hư dng pháp xá c đ ịn h g iá d ấ t kh u n g giá c c loại đất 13 Nghị dịnh số 26/1996/NĐ-CP ngày 26/4/1996 C h ín h p h ủ vế h ớn g d ẫn x p h t vi p h m h n h ch ính tro n g (ĩnh v ự c b ả o vệ m ô i trường 14 N ghị đ ịn h s ố /1 9 /N Đ -C P n g y /0 /1 9 Chính phủ vé bào đảm trật tự an tồn giao thơng đường v trật tự an to àn g ia o th ò n g đ ò thị 15 N ghị đ ịn h s ố /1 9 /N Đ -C P n g y /7 /1 9 cùa C hính phủ vé việc b an hành quy chẽ' q u ả n lý đ ầu tư xảy dụhg 16 N ghị đ ịn h s ố /1 9 /N Đ -C P n g y /7 /1 9 q u y é n s hữu nhà ỏ vả q u y é n sử d ụ n g đ ấ t ỏ tạ i đ ô thị 17 N g h ị đ ịn h s ố /1 9 /N Đ -C P n g y /7 /1 9 C h ín h p h ủ m ua b án kinh d o a n h n hã ỏ, 18 N g h ị đ ịn h s ố /1 9 /N Đ -C P n g y /8 /1 9 cùa C hính p h ủ Đ iề u lệ q u ả n lỹ q u y h o c h đ ô thị 19 N ghị đ ịn h s ố /2 0 /N Đ -C P n g y 12/12/2001 C h in h p h ủ q u y đ ịn h p h â n c ấ p q u ả n lý m ộ t s ố íĩnh vự c ch o th n h p h ố H ổ C h i M inh 187 GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ N ước ỏ ĐÔ THỊ 20 N g h ị đ ịn h s ố /2 0 /N Đ -C P n g y /1 /2 0 củ a C h in h p hủ v ề v iệ c p h â n loại đ ô th ị v c ấ p q u ả n lý đ ô thị 21 N ghị q u y ế t s ố /2 0 /N Đ -C P n g y 9/1 /20 củ a C h in h p hủ v é c c g iả i p h p kíém c h ế g ia tả n g tiế n tỏ i g iả m d ẩn ỉai nạn g ia o th ô n g ùn tắ c g ia o th ô n g 22 N g h ị q u y ế t s ố /2 0 /N Q -H Đ củ a Hội đ n g nhân d ân th n h p h ổ Hà N ộ ỉ v ề m ộ t s ố g iả i p h p v c c h é , ch ính sá ch đ ể kiế m c h ế g ia tă n g v tiế n tớ i g iả m d ầ n tai n ạn g ia o ỉh ô n g vã ùn ỉắ c g ia o th õ n g trẽ n đ ịa b àn th n h p h ố H Nội 23 C h ì th ị s ố /B X D -K T Q H n g y /0 /1 9 củ a B ộ X â y dự ng v ể v iệ c tâ n g cư n g c ô n g tá c q u ả n lý vệ sin h m ôi ta iỡ n g m s c h , x a n h đ ô thị 24 C h ỉ th ị s ổ 2 /2 0 /C T -U B n g y /1 /2 0 Uỷ ban nhân d ân th n h p h ố Đ N ă n g vể tậ p tru n g thự c h iệ n m ộ t số b iệ n p h p cấ p b c h n h ằ m h n c h ế ta i n n g ia o ỉh ô n g v bảo đảm v ệ sin h m ôi trư n g trê n địa b àn th n h p hố Đ N ẳng 25 C h ỉ th ị s ố 2 /C T -T W n g y /0 /2 0 c ủ a B a n Bi th v ề tâ n g cư ng s ự lã n h đ o củ a Đ ả n g đ ổ i v i c ô n g tá c b ả o đ m trậ t tự a n to n g ia o th ô n g 26 C h ỉ th ị s ố /B X D -K T Q H n g y /1 /1 9 c ủ a B ộ X â y dựng v ể đ ịn h h n g phá t triể n c h iể u s n g đ ô thị 27 Q u y ế t đ ịn h s ố /2 0 /Q Đ -U B n g y /6 /2 0 củ a 188 Danh m ục tài liệu tham khảo u ỷ b a n n h ả n dản th n h p h ố Hố C hí M in h v ề q uả n lý người lang th a n g , xin ăn, s in h sô n g nơi c ô n g c ộ n g trẽ n đ ịa bàn th n h p h ố Hồ C h í M inh 28 Q u y ế t đ ịn h s ố /2 0 /Q Đ -U B n g y /6 /2 0 U ỷ ban n h n d â n th n h p h o H C hí M in h q u y đ ịn h m ức p h t đối v i m ộ t s ố h àn h vi vi phạm h n h ch ín h tro n g iĩnh vực v ệ sinh m õ i trư n g trê n đ ịa bàn th àn h p h ố H C hí M inh 29 Q u y ế t đ ịn h s ố /2 0 /Q Đ -U B n g y /6 /2 0 U ỷ ban n h ả n d â n th n h phơ’ H C hí M in h v ề p d ụ n g m ộ t sô' biện p h p x p h t vi p hạ m h n h ch ín h tro n g lĩnh v ự c an to n g ia o th ô n g đư ờng b ộ tạ i th n h phổ H C h í M inh 30 Q u y ế t đ ịn h s ố /2 0 /Q Đ -U B c ủ a u ỷ ban nhân d â n th n h p h ố H C h í M in h v ề q uyề n hạn trá c h n hiệ m C h ủ tịc h U ỳ b a n n hâ n d â n phường, xâ, th ị trấ n tro n g v iệ c xử p h t h àn h vi vi p hạ m h àn h q u ả n lý trậ t tự x â y dựng tạ i th n h p h ố H ổ C hí M inh 31 Q u y ế t đ ịn h s ố /1 9 /Q Đ -T T g n g y /6 /1 9 c ủ a T h ủ tư n g C h ín h p h ủ việc phê d u y ệ t đ iể u Chĩnh q u y h oạ ch c h u n g th ủ đ ỏ Hà N ội d ế n nâm 02 32 Q u y ế t đ ịn h s ố /1 9 /Q Đ -T T g n g y /0 /19 c ủ a T h ủ tư n g C hính p h ủ vế việc p h ê d u y ệ t đ iề u ch ỉn h q u y h oạ ch c h u n g th n h p h ố H ổ C h í M inh đ ế n n ă m 2020 189 GIẢI PHÁP Cơ BÀN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước OỔ THỊ 33 Q u y ế t định s ố /2 0 /Q Đ -T T g n g y 17/9/2001 củ a T h ủ tư n g C h in h p h ủ p h ê d u y ệ t C h n g trin h tổ n g th ể i cá ch h àn h nhà n ớc g iai đ o n 200 1-2 01 34 Q u y ế t d ịn h s ố 15 /2 0 /Q Đ -U B n g y /1 /2 0 củ a u ỷ b a n nhãn d â n th n h phô' Đ N ă n g b a n h àn h q u y đ ịn h m ộ t s ố v ấ n đ ề m ua sắ m , q u ả n lý đ ầ u tư x y d ự ng trê n địa bàn th n h p h ố Đ ã N âng 35 Q u y ế t đ ịn h s ố 15 /2 0 /Q Đ -U B n g y /1 /2 0 củ a u ỷ b a n n h ả n d â n th n h p h ố Đ N ầ n g b a n h àn h q u y d ịn h v ề xử p h t vi p hạ m h n h ch ín h cưởng chê’ h n h c h ín h vớ i h n h vi Không ch p h àn h q u y ế t đ ịn h ỉh u hồi đ ấ t trê n đ ịa bàn th n h p h ố Đ N ăng 36 Q u y ế t ® n h s ố 2 /B X D -Đ T ngày /1 /1 9 c ủ a Bộ X â y d ự ng v ể việc b a n h àn h Q u y đ ịn h lập đ ố n q u y h o c h x â y d ự ng đ ô thị 37 Q u y ế t đ ịn h s ố /1 9 /Q Đ -T T g củ a T h ù tu n g C h ín h p h ủ v é v iệ c p h è d u y ệ t đ ịn h h ó n g p h t triển c p n c đ ô thị q u ố c gia đ ế n năm 02 38 T h ô n g tư s ố /1 9 /T T -B K H ngày 11 /11 /1 9 c ù a B ộ K ế h o c h v đầu tư h n g d ẫ n q u ả n lý d ự án q u y h o c h 39 T h ô n g tư sô' /1 9 /T T -K T Q H n g y 2 /8 /1 9 B ộ X â y d ự n g hư ớng d ẫ n q u ả n lý c c d ự ản q u y h o c h 190 Danh m ục tài liệu tham khảo T h ò n g tư liên tịc h s ố /2 0 /T T L T -B X D -T C C B C P n g y /3 /2 0 c ủ a B ộ X â y dựng v B a n T ổ ch ứ c c n C hính p h ủ hư âng d ẫ n p h â n lo i đô th ị c ấ p q u ả n lý đ ỏ thị T h ỏ n g tư liên tịc h sô' y i9 9 /T T L T -B X D -T C Đ C B ộ X ả y d ự n g T ổ n g c ụ c Đ ịa v ề h ó n g d ẫ n c ấ p g iấ y p p x ả y dựng T h õ n g tư s ố /1 9 /B X D -K H Q H c ủ a B ộ X â y d ự ng hư ớng d ẫ n kiểm s o t v q u ả n lý th o t n ớc đ ô thị 43 T h ô n g tư s ô ’ /2 0 /T T -B T C n g y 04/10/2001 củ a Bộ T ài ch ín h hướng d ẫ n th ự c việc x lý, s ắ p xếp lại n h đất th u ộ c s ỏ hữu nhà n ớc trê n địa bàn th àn h p h ổ H ổ C hí Minh 4 Đ ịn h hư ớng p h t triể n kiến trú c V iệ t N a m đ ế n nâm 02 0, N x b X ả y d ự n ã H 00 3, Đ ịn h h n g q u y h o c h tổ n g th ể p h t triể n đ ô thị V iệ t N am đ ế n n ă m 02 0, N x b X â y dựng, H 99 B o cá o th ự c trạ n g , p h n g h n g n h iệ m vụ q u ả n lý q u y h o c h x â y dựng, k iế n trú c v p h t triể n đ ò th ị n ớc ỉa B ộ X â y d Ịử ig H 2003 Bùi Đ ình K h o a , P h ó V ụ trư ỏ n g V ụ Q H -K T , B ộ X â y dự ng, Thực trạ n g c sỏ hạ tầ n g đõ th ị V iệ t N am đến năm 2002, C hương trin h , k ế h o ạch thự c h iệ n đến năm 2010, th a m luận Hội nghị tổ n g k ế t đ ô thị V iệ t N a m , 00 191 GIẢI PHÁP Cơ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP TRẬT Tự KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ Nước ỏ ĐÔ THỊ C h iế n lư ợ c h ợ p tá c đ ô th ị V iệ t N am , H ội th ả o cùa A C V N /F C M (HỘI th ả o d ô th ị V iệ t N a m v C a n a d a ), Hà N ội th n g 10/2003 49 GS TS Bùi Thế Vinh, Đổi mõi mơ hình tổ chức quyền đ th ị th u ộ c tỉnh đ p ứ ng yê u cáu c ẩ i cá ch hành chinh H ọ c v iệ n H àn h q u ố c g ia , T h ô n g tin k h o a h ọ c hành c h in h s ố /20 50 G S T S H o n g Đ o Kính, P h ó C h ủ tịc h HỘI K iến trú c s V iệ t N am , K iến trú c đ ỗ th ị ■ P h t triể n quản lỳ T h a m lu ậ n H ội n gh ị tổ n g k ế t đ ó th ị V iệ t N am 0 , B ộ X â y dựng 51 GS TS Trần Văn Tá Thứ trưởng Bộ T i chính, Tài cho phàt triển thị Việt Nam Tham luận Hội thảo quốc tế Hợp tác phát triển đô thị Việt Nam ' Canada, H.2003, 52 Kê' h o ch s ố /K H -U B n g y /0 /2 0 củ a u ỷ b an n h n d ân ỉh n h p h ố H N ộ i v ể th íé t lậ p trậ t tự, k ỷ cư ơng, an to n , x a n h s c h đẹp 53 K ế h o c h s ố 10ft
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước ở đô thị: Phần 2, Ebook Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước ở đô thị: Phần 2, THựC TRẠNG TRẬT Tự, KỶ CƯƠNG TRONG QƯẢN LÝ NHÀ Nước VỂ ĐÒ THỊ, Quàn lý đất đai đô thị, Quản lý nhà nước về nhà 0, III.QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ HẠ TẨNG KỶ THUẬT, Quản lý nhà nưỏc vé vệ sinh môi triròng dò thị, Phát triển C0 sỏ hạ tầng kỹ thuật dô thị, Òíp điện fĨ chiếũ sảng đô ứíỊ, Quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển đõ thị, Thiết lập nền hành chính mạnh, Đổi mởi và hoãn thiện hệ ỉhống pháp luật, pháp quy, Xây dựng dống bộ các dịnh hưòng chíèn lược xây dựng phát triển vả quàn lý đô thị, ĐàV mạnh việc iập, xét duyệt và nâng ca> chất lượng quy hoạch xây dựìig đô thị, Phát triển nền tài chinh mạnh, Khuyến khích sự ỉham gia của cộng đồng dân cư vào xây dựng, phát triển và quàn lý đõ thị, DANH MUC TÀI LIẺƯ THAM KHẢO • •

Mục lục

Xem thêm