Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính

41 48 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 16:32

Tài liệu Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm soát quyền lực Nhà nước, cách kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát hoạt động hành chính Nhà nước, phương thức kiểm soát hoạt động hành chính và một số kiến thức khác.     THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH      Câu Tại phải kiểm sốt quyền lực nhà nước? Câu Kiểm soát quyền lực nhà nước cách nào? Câu Phân tích khái niệm kiểm sốt hoạt động hành nhà nước? .2 Câu Tại phải kiểm sốt hoạt động hành nhà nước? ( đặc điểm hoạt động kiểm soát HCNN) _trả lời ý phần mục đích câu Câu Phân biệt phương thức kiểm soát hoạt động HCNN? ( Hay phân biệt tra, kiểm tra, giám sát) Vở ghi or tài liệu photo thúy .4 Câu Trong phương thức kiểm soát hoạt động hành phương thức quan trọng nhất, sao? Câu Tại hoạt động tra lại gắn liền với hoạt động QLNN? Câu Bình luận điều 13 luật tra (chưa bình luận được) .6 Câu 10 So sánh tra hành tra chuyên ngành? Câu 11 Em hiểu tra theo kế hoạch? .9 Câu 12 Ưu, nhược điểm quan tra trực thuộc quan hành nhà nước? 10 Câu 13 Phân tích làm sáng tỏ mục đích hoạt động tra? 11 Câu 14 Khi cần phải thực tra? Trình bày khó khăn việc xác định vấn đề cần tra? .12 Câu 15 Tại phải lập kế hoạch tra? Trình bày nội dung kế hoạch tra? 13 Câu 16 Trình bày yêu cầu chủ thể tra để thực hiệu hoạt động tra? 14 Câu 17 Lý ý nghĩa việc công bố định tra? 14 Câu 18 Lý mà chủ thể tra phải yêu cầu đối tượng tra báo cáo? 14 Câu 19 Hình thức báo cáo đối tượng tra gì? 15 Câu 20 Mối quan hệ nội đoàn tra? 15 Câu 21 Trong thực tiễn biểu hành vi chống đối hoạt động tra gì? Chủ thể tra cần xử lý hành vi nào? 15 Câu 22 Khi kết thúc tra chủ thể tra cần thực cơng việc gì? 16 Câu 23 Trình bày yêu cầu kết luận tra? Trong kết luận tra cần ý tới yếu tố .16 Câu 24 Trình bày khó khăn thực hoạt động tra? 17 Câu 25 Khi thực đánh giá kết hoạt động tra thực tiễn yêu cầu khó bảo đảm thực nhất, yêu cầu dễ thực ? .17 Câu 26 Trình bày khó khăn đánh giá chất lượng hoạt động tra? .18 Câu 27 Tại hoàn thiện pháp luật giải pháp để nâng cao hiệu tra ? 18 Câu 28 Trình độ nghiệp vụ cán cơng chức thực tra có vai trò quan trọng tới hoạt động tra ? 19 Câu 29 Tại đổi tổ chức giải pháp để nâng cao hoạt động tra .19 Câu 30 Kiểm tra giám sát hoạt động tra có ý nghĩa việc nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động tra? 19 Câu 31 Phân biệt khiếu nại tố cáo? .19 Câu 32 Nêu vai trò khiếu nại quản lý hành nhà nước? 21 Câu 33 Việc quy định thời hạn giải khiếu nại lần 1, thực tế hợp lý chưa? Tại Chưa hợp lý: 21 Câu 34 Tại lại quy định quyền nghĩa vụ người khiếu nại người bị khiếu nại luật .21 Câu 35 Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại tất trường hợp không? 21 Câu 36 Phân biệt tra viên chính, tra viên cao cấp, tra viên? 22 Câu 37 Tại định kỷ luật CBCC lại tách riêng thành loại khách thể khiếu nại? 28 Câu 38 Trong giai đoạn hoạt động tra giai đoạn quan trọng nhất? 29 Câu 39 Thủ tục giải khiếu nại tư pháp diễn nào? .30 Câu 40 Các trường hợp tra lại? 34 Câu 41 Viết mẫu định giải khiếu nại? tình huống: ơng A có mảnh đất nằm quy hoạch xây dựng thị trấn B Thị trấn B thu hồi với mức giá theo quy hoạch nhà nước duyệt ơng A khơng đồng tình với mức đền bù Ông làm đơn khiếu nại định thu hồi 34 Câu 1. Tại sao phải kiểm sốt quyền lực nhà nước? Khái niệm: Quyền lực NN là sức mạnh của NN buộc mọi người phải phục tùng ý chí của NN  thơng qua các cơ quan NN bằng BMNN do mình tổ chức ra Khi đã hình thành quyền lực thì phải có sự kiểm sốt quyền lực. Việc hình thành quyền lực dù  là quyền lực của tổ chức hay của cá nhân thì cũng phải được kiểm sốt.   Mục đích kiểm sốt nhằm: Tránh lạm quyền, lộng quyền, chun quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi Tránh việc làm trái quy định của pháp luật Câu 2. Kiểm sốt quyền lực nhà nước bằng cách nào? Khái niệm:  Kiểm sốt quyền lực NN là tổng hợp các hình thức và biện pháp do luật định để  đảm bảo cho hoạt động của hệ  thống các CQNN có thẩm quyền trong việc giám sát, kiểm tra, thanh   tra q trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của BM cơng quyền  cũng như hoạt động cơng   vụ của đội ngũ CBCC nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả của hoạt động QLHCNN Kiểm sốt quyền lực NN bằng cách: Tổ chức thực hiện quyền lực NN QLNN được chia thành 3 nhánh quyền ­ Lập pháp: trao cho quốc hội_đại diện ý chí chung của Quốc gia, thực hiện làm hiến  pháp , luật. Giám sát tối cao mọi hoạt động của NN, nhất là hoạt động thực hiện quyền hành pháp Đây là một hình thức kiểm sốt quyền lực NN bên trong tổ chức BMNN để  góp phần giúp cơ  quan hành pháp và tư  pháp làm đúng, làm đủ nhiệm vụ quyền hạn được giao hạn chế  sự lạm quyền,   lộng quyền Hành pháp:  là tổ chức thực hiện ý chí chung của quốc gia do CP đảm trách.   Trong hoạt   động thực thi quyền hành pháp phải có bộ phận thường xun thanh tra kiểm tra_một hình thức kiểm   sốt quyền lực bên trong bộ máy Hành pháp ­ ­ Tư  pháp: là quyền bảo vệ  ý chí chung của quốc gia, bằng việc xét xử  các hành vi vi   phạm hiến pháp, pháp luật từ phía cơng dân và CQNN. Kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKS; phúc  thẩm, giám đốc thẩm , tái thẩm của tòa án_là các hình thức kiểm sốt quyền lực NN bên trong BM tư  pháp  để đảm bảo quyền tư pháp độc lập chỉ tn theo pháp luật  Tuy nhiên trên thực tế nước ta 3 nhánh quyền này khơng được phân cơng rạch ròi mà có  sự phối hợp thực hiện giữa ba nhánh quyền Tạo lập cơ chế kiểm sốt quyền lực NN từ các chủ thể khác nhau Ngồi sự kiểm sốt của chính các cơ quan NN, còn chịu sự kiểm sốt của các tổ chức chính trị  ( Đảng chính trị), và các tổ chức chính trị xã hội ( mặt trận tổ quốc VN, cơng đồn, hội nơng dân VN,  đồn thanh niên cộn sản HCM, hội liên hiệp phụ  nữ  VN, hội cựu chiến binh). Thơng qua hoạt động   kiểm tra giám sát của các tổ chức này nhằm củng cố kỷ luật, nâng cao hiệu lực QLNN Câu 3. Phân tích khái niệm kiểm sốt hoạt động hành chính nhà nước? Khái niệm: Kiểm sốt hoạt động hành chính nhà nước là tổng thể  các phương tiện tổ  chức   pháp lý do các CQNN, các tổ chức XH và cơng dân tiến hành nhằm đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong  QLHCNN thiết lập trật tự bảo đảm bảo vệ quyền tự do lợi ích hợp pháp của cơng dân, lợi ích của NN   và xã hội Là tổng thể  các phương tiện pháp lý: hoạt động HCNN được thực hiện thơng qua  luật bằng văn bản pháp luật ­ ­ Chủ thể kiểm sốt hoạt động HCNN: Cơ quan NN + Cơ quan quyền lực: QH, HDDND các cấp + Cơ quan HCNN: chính phủ, bộ, các cơ quan ngang bộ, UBND các cấp +Tòa án, VKS Tổ chức xã hội +Đảng chính trị +Mặt trận tổ quốc +Đồn thanh niên +Hội nơng dân +Hội cựu chiến binh  +Hội liên hiệp phụ nữ  +Cơng đồn Cơng dân ­ Mục đích:  + Góp phần xây dựng NN pháp quyền xã hội chủ nghĩa Hiến pháp là tối cao, mọi hoạt động đều phải tn theo pháp luật của NN do đó trước tiên cần   phải kiểm sốt hoạt động của CQNN, CBCC có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ  được giao   khơng + Đảm bảo pháp chế và kỷ luật trong cơ quan HCNN + Phát hiện và xử lý các VPPL. Thơng qua việc kiểm sốt các hoạt động sau: Kiểm sốt thẩm quyền Kiểm sốt trình tự thực hiện Kiểm sốt hành vi vi phạm của người vi phạm + Làm cho hoạt động của CQNN trong sạch hơn + Bảo đảm và  bảo vệ quyền tự do, lợi ích hợp pháp của cơng dân, lợi ích của NN và XH Ví dụ: thơng qua quyền khiếu nại, tố cáo của cơng dân.  + Đề cao giá trị dân chủ Ví dụ: Việc sửa đổi hiến pháp 2013, phải lấy ý kiến của nhân dân + Đảm bảo quyền lực NN là thống nhất nhưng có sự  phân cơng, phối hợp kiểm sốt giữa 3  nhánh quyền LP, HP, TP + Đảm bảo sự thống nhất tính hệ thống của cơ chế kiểm sốt với BMNN Đảm bảo kiểm sốt hoạt động của cả 3 nhánh quyền LP ( cơng dân), HP (QH, HĐND,TA,VKS,   Cơng dân, TCXH), TP (QH, HĐND, CQHCNN, VKS, TCXH, cơng dân) Câu 4. Tại sao phải kiểm sốt hoạt động hành chính nhà nước? ( đặc điểm của hoạt động kiểm   sốt HCNN)  _trả lời từng ý phần mục đích câu 3 Câu 5. Phân biệt các phương thức cơ bản kiểm sốt hoạt động HCNN? ( Hay phân biệt thanh tra,   kiểm tra, giám sát). Vở ghi or tài liệu photo thúy ngày xưa Câu 6. Trong các phương thức kiểm sốt hoạt động hành chính phương thức nào quan trọng   nhất, tại sao? Các phương thức kiểm sốt hoạt động hành chính NN: thanh tra, kiểm tra, giám sát Cả ba phương thức kiểm sốt hoạt động HCNN đều rất quan trọng: ­ Thơng qua hoạt động kiểm tra sẽ đo lường được kết quả  rút ra được ưu, nhược điểm. Từ  đó   có được giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, điều chỉnh sai lệch và sửa chữa sai lầm. Mục đích  kiểm tra để tổ chức vận hành theo đúng mục tiêu ­ Thơng qua hoạt động giám sát để đảm bảo các tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật,   kịp thời ngăn chặn những sai lệch ­ Tuy nhiên hoạt động thanh tra là hoạt động quan trọng nhất vì thanh tra chỉ được thực hiện bởi    quan chun trách, mang tính quyền lực NN, còn kiểm tra, giám sát được thực hiện bởi  nhiều chủ thể trong đó có chủ thể như các tổ chức XH thì chỉ dừng lại ở việc đưa ra và nêu ý   kiến, kiến nghị chứ khơng được xử lý ngay khi phát hiện sai phạm. Do đó hoạt động kém hiệu  quả hơn Câu 7. Tại sao hoạt động thanh tra lại gắn liền với hoạt động QLNN? Thanh tra là hoạt động được tiến hành bởi các cơ quan chuyên trách, các cơ quan này trực thuộc   bộ máy HCNN_một trong những thiết chế QLNN. Các cơ quan này được sử dụng quyền lực NN trong   thực thi công vụ  và được hưởng lương cũng như  các chế  độ  khác theo quy định chặt chẽ  của pháp   luật. Do đó hoạt động thành tra ln gắn liền với hoạt động quản lí NN Câu 8. Phân tích các ngun tắc trong hoạt động thanh tra ? Ngun tắc trong hoạt động thanh tra là những tư tưởng, định hướng chủ đạo, đúng  đắn, khách quan, khoa học, được quy định trongpháp luật thanh tra mà các cơ quan nhà  nước, các tổ chức thanh tra , cán bộ, thanh ttra viên phải tn theo trong q trình hoạt  động thanh tra Các ngun tắc chung Tn thủ pháp luật + Tn thủ nội dung: Quyết định thanh tra về nội dung nào thì chỉ được tiến hành thanh  tra trong giới hạn thuộc nội dung thanh tra đó, khơng thanh tra nội dung khác mặc dù  phát hiện nội dung khác có dấu hiệu vi phạm + Tn thủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Việc thành lập Đồn thanh tra phải căn cứ  vào u cầu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi cuộc thanh tra. Trưởng đồn thanh tra, thành  viên Đồn thanh tra phải đáp ứng u cầu về năng lực, trình độ, chun mơn, nghiệp vụ  theo quy định.  + Đảm bảo về trình tự thủ tục + Thanh tra đúng đối tượng thanh tra theo quy định:  Bảo đảm chính xác, khách quan và trung thực Đồn thanh tra phải chịu áp lực từ nhiều phía, nhiều cá nhân, tổ chức gây áp lực có thể  khiến sự thật bị bóp méo, thiên lệch. Do đó, phải đảm bảo tính chính xác của bất kỳ số  liệu, tư liệu, nhận định nào Ngun tắc khách quan trong hoạt động thanh tra đòi hỏi, mọi cơng việc tiến hành trong  hoạt động này phải xuất phát từ thực tiễn quản lý hành chính nhà nước. Mọi quyết  định, kết luận hay kiến nghị trong hoạt động thanh tra đều phải xuất phát từ thực tiễn  khách quan đó chứ khơng phải là kết quả của việc suy di ễn ch ủ quan, h ời h ợt hay  mang tính áp đặt Cơng khai, dân chủ, kịp thời Nội dung các cơng việc của hoạt động thanh tra phải được thơng báo một cách đầy đủ  và rộng rãi cho mọi đối tượng có liên quan biết;  Cơ quan thanh tra phải có trách nhiệm thu hút đơng đảo quần chúng nhân dân tích cực  tham gia vào hoạt động thanh tra, đảm bảo phát huy mạnh mẽ tính dân chủ của hoạt  động này; Các kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra trong hoạt động thanh tra được thơng  báo cơng khai cho các đối tượng có liên quan biết Cơng khai trên phương tiện thơng tin đại chúng, trang thơng tin điện tử các quy định của  pháp luật về thanh tra, chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt  ngay sau khi người có thẩm quyền ký, duyệt; trừ trường hợp pháp luật có quy định  khác Thơng báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức liên quan hoặc cơng  khai trên phương tiện thơng tin đại chúng việc phân cơng thực hiện nhiệm vụ thanh tra,  quyết định phân cơng thanh tra viên chun ngành hoạt động độc lập, quyết định phân  cơng người giám sát đồn thanh tra, quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định  xử lý sau thanh tra, báo cáo giám sát đồn thanh tra ngay sau khi người có thẩm quyền  ký, duyệt; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Kế hoạch tiến hành thanh tra, phân cơng nhiệm vụ thành viên Đồn thanh tra, báo cáo  tiến độ, báo cáo kết quả thanh tra và các văn bản chỉ đạo, bổ sung, thay thế khác phải  cơng khai trong Đồn thanh tra và người được giao nhiệm vụ giám sát Đồn thanh tra Hoạt động thanh tra giúp kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm, phát hiện những sơ hở  trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật. Đảm bảo ngun tắc này người dân hiểu  rằng hoạt động của CQNN nhằm bảo vệ và mang lại lợi ích cho họ, và họ có quyền  giám sát các hoạt động đó để các hoạt độg đc thực hiện khơng xâm hại đến lợi ích của  cá nhân, xã hội, xã hội Đối tượng thanh tra có quyền đề đạt ý kiến, nguyện vọng đối với cơ quan thanh tra Khơng trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ  quan thực hiện chức năng thanh tra         Cùng thanh tra về 1 nội dung đối với cùng đối tượng, cơ quan khác khơng có quyền  tổ chức thanh tra trừ trường hợp ucầu Theo ngun tắc này: Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cần nghiên cứu, xem xét  kỹ các căn cứ và những điều kiện khác có liên quan trước khi ra quyết định thanh tra và  thành lập Đồn Thanh tra để tránh trùng lặp, cố gắng tránh hiện tượng có thể xảy ra là  1 năm liên tiếp có nhiều Đồn kiểm tra, thanh tra đến 1cơ quan, đơn vị, nhất là thanh tra,  kiểm tra về cùng 1 nội dung. Trong q trình thanh tra, kiểm tra, Trưởng đồn và các thành  viên Đồn Thanh tra cần thực hiện đúng kế hoạch thanh tra, đúng quyền hạn, trình tự thủ tục  và đúng thời gian, thời hiệu thanh tra Khơng làm cản trở hđ bình thường của CQ, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra Số lượng, đối tượng, cơng việc của đtg thanh tra như bình thường, khơng mang tính  chống đối. Ngun tắc khơng cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra có  ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, đặc biệt khi trên thực tế xuất hiện tình trạng một bộ  phận cán bộ thanh tra lợi dụng việc thanh tra để thực hiện nhưng hành vi tiêu cực, gây  ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động của đối tượng thanh tra, đặc biệt là của các đơn  vị thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh Các ngun tắc có tính nghiệp vụ (xem vở nhé) Coi trọng cơng tác tư tưởng chính trị Tn thủ quy định của PL Khi thực hiện hoạt động thanh tra, ngồi căn cứ vào tính hợp pháp, cần phải căn cứ vào  tính hợp lý Khơng làm cản trở hoạt động của cơ quan thanh tra Hoạt động thanh tra đúng thành phần, đúng đối tượng, đúng VB mẫu do PL quy định Câu 9. Bình luận  điều 13 luật thanh tra (chưa bình luận được) Điều 13 Luật thanh tra quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:  1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây   khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.  2. Thanh tra khơng đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao 3. Cố ý khơng ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai    thật; quyết định, xử  lý trái pháp luật; bao che cho cơ  quan, tổ  chức, cá nhân có hành vi vi phạm   pháp luật.  4. Tiết lộ thơng tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong q trình thanh tra khi chưa có kết luận   chính thức.  5. Cung cấp thơng tin, tài liệu khơng chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu,   vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.  6. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả  thù, trù dập người làm nhiệm vụ  thanh tra,   người cung cấp thơng tin, tài liệu cho cơ quan thanh tra nhà nước; gây khó khăn cho hoạt động thanh   tra.  7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, lợi dụng  ảnh hưởng của mình tác động   đến người làm nhiệm vụ thanh tra.  8. Đưa, nhận, mơi giới hối lộ.  9. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật   Câu 10. So sánh thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành? Tiêu chí Khái niệm Mục đích Thanh tra hành chính Thanh tra chuyên ngành Thanh   tra   hành       hoạt  động thanh tra của cơ  quan nhà nước  có   thẩm   quyền   đối   với     quan,   tổ  chức,   cá   nhân   trực   thuộc     việc  thực       sách,   pháp   luật,  nhiệm   vụ,   quyền   hạn     giao Thanh   tra   chuyên   ngành   là  hoạt động thanh tra của cơ  quan nhà  nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh  vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân    việc   chấp   hành   pháp   luật  chuyên   ngành,   quy   định     chuyên  môn   –   kỹ   thuật,   quy   tắc   quản   lý  thuộc ngành, lĩnh vực đó làm         máy,   bảo  bảo đảm sự  chấp hành pháp  đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý,  luật         quan,   tổ   chức,   cá  điều hành nhân,   bảo   đảm   trật   tự,   kỷ   cương    hoạt   động   sản   xuất,   kinh  doanh,   hoạt   động   kinh   tế   tài   chính,  kinh   tế   xã   hội         mọi  lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã  hội.  Chủ thể chủ   yếu     Thanh   tra   Chính  phủ         quan   Thanh   tra   nhà  nước   khác   (Thanh   tra   bộ,     tra  cấp tỉnh, Thanh tra sở, thanh tra cấp   huyện) quyết định và tiến hành. Ngoài  ra, đối với những vụ  việc phức tạp,  liên quan đến trách nhiệm quản lý của  nhiều cơ  quan, đơn vị  hoặc  đối với  những vụ việc đặc biệt phức tạp, liên  quan   đến   trách   nhiệm   quản   lý   của  nhiều   cấp,   nhiều   ngành     Thủ  trưởng cơ quan quản lý nhà nước (Bộ  trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp  tỉnh,  Giám   đốc sở, Chủ  tịch   Ủy  ban  nhân dân cấp huyện) Đối tượng các cơ  quan nhà nước và công  chức nhà nước.  Phạm vi rộng       nhiều   so   với  nội bộ  của bộ  máy nhà nước;    tra   hành       chủ   yếu   là  là thanh tra của cơ  quan cấp trên đối  khu   vực   tư,   chẳng   hạn     cuộc  với cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới    tra     vệ   sinh   an   toàn   thực  phẩm, thanh tra chất lượng mũ bảo  (thuộc quyền quản lý trực tiếp) hiểm xe máy, thanh tra tài nguyên môi  trường,     tra   việc   khám   chữa  bệnh hay hành nghề  y dược tư nhân,  thanh tra xây dựng  Tính chất ­chủ   yếu   áp   dụng     biện  pháp kỷ luật hành chính ­phải   tổ   chức   đồn     tra,  phải có quyết định thanh tra       quan   nhà   nước   có  thẩm   quyền   theo   ngành,   lĩnh   vực  quyết định và thực hiện. Cụ  thể  là,  Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra  sở,   Thủ   trưởng     quan     giao  thực hiện chức năng thanh tra chuyên  ngành ra quyết định thanh tra và thành  lập   Đoàn     tra   để   thực   hiện  quyết định thanh tra. Khi xét thấy cần  thiết,   Bộ   trưởng,   Giám   đốc   sở,   ra    định     tra     thành   lập  Đồn thanh tra KVC và KVT ­có quyền xử phạt hành chính  ­có thể  tổ  chức đồn hoặc có  thể được thực hiện bởi thanh tra viên  Trình độ về cơng tác thanh tra; tham gia xây  dựng các văn bản pháp luật về thanh tra,  giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống 69 tham nhũng; ­ Xây dựng chương trình, biên  soạn tài liệu chun mơn nghiệp vụ để đào tạo,  bồi dưỡng cho thanh tra viên chính,  cán bộ quản lý của các tổ chức thanh tra ­ Có bằng tốt nghiệp đại  Nắm vững chủ trương, đường lối,  học trở lên phù hợp với chun mơn thuộc  sách của Đảng, pháp luật của NN,  ngành, lĩnh các mục vực đang cơng tác; tiêu chiến lược phát triển kinh tế,  ­ Có văn bằng hoặc chứng  văn hóa, chỉ bồi xã hội trong từng thời kỳ, từng  dưỡng nghiệp vụ ngạch  ngành, từng thanh tra viên lĩnh vực chính; ­ Am hiểu sâu tình hình kinh tế ­  ­ Có văn bằng hoặc chứng  xã hội chỉ bồi trong nước và trên thế giới; nắm  dưỡng nghiệp vụ quản lý  vững các nhà nước ngun tắc, chế độ, chính sách,  ngạch chun viên chính; quy định ­ Có trình độ trung cấp lý  của Nhà nước trong quản lý nhà  luận chính trị nước, hoặc tương đương quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; ­ Có văn bằng hoặc chứng  ­ Có kiến thức sâu, rộng về  chỉ ngoại ngữ chun mơn trình độ B trở lên thuộc 01  nhiều ngành, lĩnh vực; có khả  trong 05 thứ năng đảm tiếng: Anh, Pháp, Nga,  nhận trách nhiệm trưởng đồn,  Trung Quốc, phó trưởng Đức. Đối với cơng chức  đồn thanh tra các vụ việc có quy  cơng tác tại các mơ lớn, địa phương ở vùng miền  tình tiết rất phức tạp, liên quan  núi, vùng sâu, đến nhiều vùng xa, vùng biên giới, hải  ngành, lĩnh vực; có khả năng tổ  25 a) Có bằng tốt nghiệp đại  học trở lên phù hợp với chun mơn thuộc ngành,  lĩnh vực đang cơng tác; b) Có văn bằng hoặc chứng  chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; c) Có văn bằng hoặc chứng  chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch  chun viên; d) Có văn bằng hoặc chứng  chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05  thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối  với cơng chức cơng tác tại các địa phương ở  vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải  đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ  trực tiếp cho cơng tác thì được thay thế chứng chỉ  ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ  quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủ trưởng cơ  quan thanh tra nơi cơng đảo có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số  phục vụ trực tiếp cho cơng tác thì được  thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng  chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do  cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc thủ  trưởng cơ quan thanh tra nơi cơng  chức đó cơng tác xác nhận; ­Sử dụng thành thạo tin  học văn phòng ­ Có bằng tốt nghiệp đại  học trở lên phù hợp với chun mơn thuộc  ngành, lĩnh vực đang cơng tác; ­ Có văn bằng hoặc chứng  chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra  viên cao cấp; ­ Có văn bằng hoặc chứng  chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà  nước ngạch chun viên cao cấp; ­ Có trình độ cao cấp lý  luận chính trị; ­ Có văn bằng hoặc chứng  chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên thuộc 01  trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga,  Trung Quốc, Đức; ­ Sử dụng thành thạo tin  học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học  văn phòng; ­ Có thời gian cơng tác ở  ngạch thanh tra chức, điều hành thanh tra viên chính thực hiện  nhiệm vụ thanh tra được giao; ­ Có năng lực phân tích, khái qt,  tổng hợp những vấn đề thuộc phạm vi  quản lý của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ­ Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu  lý luận về cơng tác thanh tra; tham gia xây  dựng các văn bản pháp luật về thanh tra,  giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,  chống 69 tham nhũng; ­ Xây dựng chương trình, biên  soạn tài liệu chun mơn nghiệp vụ để đào tạo,  bồi dưỡng cho thanh tra viên chính,  cán bộ quản lý của các tổ chức thanh tra Trình độ ­ Có bằng tốt nghiệp  đại học trở lên phù hợp với chun mơn thuộc ngành,  lĩnh vực đang cơng tác; ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra  viên chính; ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà  nước ngạch chun viên chính; ­ Có trình độ trung cấp lý luận  chính trị hoặc tương đương ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ  ngoại ngữ 26 chức đó cơng tác xác nhận; đ) Sử dụng thành thạo tin  học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; e) Có thời gian ít nhất 02  năm làm cơng tác thanh tra (khơng kể thời gian tập  sự, thử việc) Trường hợp là cán bộ, cơng  chức, viên chức, sỹ quan Qn đội nhân dân, sỹ  quan Cơng an nhân dân cơng tác ở cơ quan, tổ  chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh  tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm  giữ ngạch cơng chức, viên chức, cấp hàm tương  đương ngạch thanh tra viên viên chính và tương đương  tối thiểu là 06 năm, trừ trường hợp là cán  bộ, cơng chức, viên chức, sỹ quan Qn  đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân  công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và  đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp  hàm tương đương ngạch thanh tra viên  cao cấp chuyển sang cơ quan thanh tra nhà  nước 70 hoặc có chứng chỉ tin học  văn phòng; ­ Có thời gian cơng tác ở  ngạch thanh tra viên và tương đương tối  thiểu là 09 năm, trừ trường hợp là cán  bộ, cơng chức, viên chức, sỹ quan  Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân  dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị  khác và đang giữ ngạch công chức, viên  chức, cấp hàm tương đương ngạch  thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan  thanh tra nhà nước trình độ B trở lên thuộc 01 trong  05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung  Quốc, Đức. Đối với cơng chức cơng tác  tại các địa phương ở vùng miền núi, vùng  sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo  có sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phục  vụ trực tiếp cho cơng tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữ bằng chứng  tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan  có thẩm quyền cấp hoặc thủ trưởng  quan thanh tra nơi cơng chức đó  cơng tác xác nhận; ­Sử dụng thành thạo tin học văn  phòng ­ Có bằng tốt nghiệp đại học trở  lên phù hợp với chun mơn thuộc ngành,  lĩnh vực đang cơng tác; ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi  dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên  cao cấp; ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi  dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước  ngạch chun viên cao cấp; ­ Có trình độ cao cấp lý luận chính  trị; ­ Có văn bằng hoặc chứng chỉ  ngoại ngữ trình độ C trở lên thuộc 01 trong  05 thứ 27 tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung  Quốc, Đức; ­ Sử dụng thành thạo tin học văn  phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn  phòng; ­ Có thời gian cơng tác ở ngạch  thanh tra viên chính và tương đương tối  thiểu là 06 năm, trừ trường hợp là cán bộ,  cơng chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân  dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở  cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ  ngạch công chức, viên chức, cấp hàm  tương đương ngạch thanh tra viên cao  cấp chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước Câu 37. Tại sao quyết định kỷ luật CBCC lại tách riêng thành 1 loại khách thể của khiếu nại? Theo luật khiếu nại, tố  cáo, việc giải quyết khiếu nại quyết định riêng dó có những   điểm khác với giải quyết khiếu nại hành chính, hành vị  hành chính. Đây được coi là một loại khiếu   nại đặc thù xuất phát từ những sự khác biệt sau:  Một là,  về  đối tượng bị  khiếu nại : nếu như  quyết định hành chính, hành vi hành chính biểu   hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với cơng dân; giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý thì quyết   định kỉ luật cán bộ cơng chức lại biểu hiện mối quan hệ trong nội bộ cơ quan, tổ chức.   Hai là, về  địa vị  của chủ thể  khiếu nại: trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành  chính thì chủ thể khiếu nại là cơng dân, cơ quan , tổ chức ; trong quyết đinh kỷ luật chủ thể khiếu nại  là cán bộ, cơng chức chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.  Ba là, về  địa vị  của người giải quyết khiếu nại: đối với quyết định hành chính, hành vi hành  chính thì người giải quyết khiếu nại với tư cách là chủ thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối   với đời sống kinh tế­ xã hội ; còn đối với khiếu nại quyết định kỷ  luật, người giải quyết khiếu nại   với tư cách cấp trên đối với cấp dưới , của thủ trưởng đối với nhân viên 28 Câu 38. Trong các giai đoạn của hoạt động thanh tra giai đoạn nào là quan trọng nhất? vì sao ­ TH1: vào bàn cơ Hải: giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn quan trọng nhất vì: Hoạt động thanh tra   cũng giống như  các hoạt động quản lý nhà nước khác, đều cần có những điều kiện cụ  thể  để  tiến  hành một cách thơng suốt và hiệu quả. Việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành cuộc thanh  tra là vơ cùng quan trọng. Bởi đó chính là điều kiện cần để  cuộc thanh tra có thể  diễn ra, và là điều  kiện đủ để  cuộc thanh tra đạt được hiệu quả  cao nhất. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết sẽ  giúp  cho việc thanh tra dễ dàng, thuận lợi hơn và đi đúng hướng hơn ­ TH2: giai đoạn thực hiện  Quy trình tiến hành là một cuộc thanh tra gồm có ba giai đoạn đó là: chuẩn bị  thanh tra; tiến  hành thanh tra; kết thúc thanh tra. Các giai đoạn có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng bổ sung cho  nhau trong việc thực hiện một cuộc thanh tra. Trong đó giai đoạn tiến hành thanh tra có ý nghĩa rất lớn,  là yếu tố  quyết định sự  thành cơng trong thanh tra. Vì sao vậy, nếu như  chỉ  có giai đoạn tiến hành   chuẩn bị thanh tra thơi mà khơng có giai đoạn tiến hành thanh tra thì sự chuẩn bị có tốt đến mấy cũng  vơ nghĩa. Nói như vậy khơng có nghĩa là phủ nhận tầm quan trọng của giai đoạn chuẩn bị, nhưng phải   nói  là khi thực hiện giai đoạn tiến hành thanh tra thì ý nghĩa của sự chuẩn bị mới bộc lộ. Khi khơng có    chuẩn  bị chúng ta vẫn tiến hành thanh tra được tuy rằng kết quả khơng tốt, ví dụ  như  việc thanh  tra đột xuất thời gian chuẩn bị là rất ít thậm chí là khơng có. Như vậy bước tiến hành thanh tra là bước   hiện thực hố giai đoạn chuẩn bị, là sự đánh giá giai đoạn chuẩn bị đã tốt hay chưa. Giai đoạn này thực   hiện mục tiêu của cuộc thanh tra, như  tìm ra những sai phạm của đối tượng thanh tra. Đặc biệt khi   tiến hành thanh tra khơng chỉ thực hiện được mục tiêu của cuộc thanh tra mà còn rút ra được nhiều bài  học. Đó là những bài học về  kỹ năng thanh tra, bài học thu thập thơng tin, kinh nghiệm làm việc với   đối tượng thanh tra, bài học cho việc chuẩn bị thanh tra.  Hơn nữa giai đoạn tiến hành thanh tra là sự  quyết định cho giai đoạn kết thúc   thanh  tra.Trong giai đoạn này có kết luận thanh tra mà kết luận này phải dựa vào báo cáo kết quả thực hiện   thanh tra. Khơng có giai đoạn tiến hành tra thì khơng có giai đoạn kết thúc  Trong thực tế thì giai đoạn tiến hành  thanh tra ln chiếm một vị trí quan trọng  trong   vụ  việc thanh tra cụ thể, nó là sự thể hiện của giai đoạn chuẩn bị và là cơ  sở  cho giai đoạn kết thúc  thanh tra. Giai đoạn tiến hành thanh tra cũng đồng thời là giai đoạn sử  dụng thời gian cũng như  các   cơng cụ, phương tiện pháp lý nhiều nhất, nó đòi hỏi người thanh tra phải có kỹ năng cũng như am hiểu  pháp luật, do vậy đây là giai đoạn có ý nghĩa to lớn trong cả q trình thanh tra Mở  rộng hơn nữa, giai đoạn tiến hành thanh tra khơng những có tầm quan trọng tring   quy trình thanh tra mà nó còn đóng vai trò to lớn với cả hoạt động thanh tra. Như chúng ta đã biết thì   hoạt động thanh tra chủ yếu thơng qua hoạt động của đồn thanh tra, thanh tra viên và người được giao   nhiệm vụ thanh tra chun nghành, trong đó, hoạt động của đồn thanh tra là thường xun và chủ yếu.  Mà hoạt động của đồn thanh tra được thực hiện chủ yếu thơng qua quy trình thanh tra để  đưa ra kết   29 luận thanh tra, do vậy nếu thực hiện tốt giai đoạn tiến hành thanh tra sẽ  khơng chỉ  có ý nghĩ với quy   trình thanh tra mà còn có ý nghĩa với các hoạt động thanh tra, và xa hơn nữa là các hoạt động quản lý   nhà nước  Trong q trình thanh tra chúng ta phải kết hợp các giai đoạn với nhau phát huy sự hỗ trợ  giữa các giai đoạn. Các giai đoạn của cuộc thanh tra đều có ý nghĩa nên chúng ta khơng nên xem nhẹ  giai đoạn nào cả, cần phải hồn thiện cũng như  rút ra được kinh nghiệm khi tiến hành thanh tra. Có   như vậy mới phát huy được vai trò to lớn của thanh tra đối với quản lý nhà nước Câu 39. Thủ tục giải quyết khiếu nại tư pháp diễn ra như thế nào? Thủ tục giải quyết khiếu nại tư pháp được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ  luật tố  tụng dân sự, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính   Theo quy định của pháp luật, khiếu nại về  các quyết định trong hoạt động tư  pháp do  các cơ quan tư pháp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật về tố  tụng. Việc xác định   cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại về tư pháp phải căn cứ vào từng lĩnh vực tư pháp do   pháp luật quy định cho mỗi cơ  quan quản lý. Theo đó, khiếu nại về  các quyết định trong hoạt động   khởi tố, điều tra do cơ quan Cơng an, Viện kiểm sát xem xét, giải quyết. Khiếu nại về các quyết định  trong hoạt động truy tố do Viện kiểm sát xem xét, giải quyết. Khiếu nại về các quyết định trong hoạt   động xét xử và các biện pháp khắc phục hoạt động xét xử trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao   động do Tòa án nhân dân xem xét, giải quyết. Khiếu nại các quyết định trong thi hành các bản án dân  sự có hiệu lực pháp luật do cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự xem xét, giải quyết 1. Khiếu nại và việc xử lý đơn khiếu nại 1.1. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau  đây: 30 a) Người khiếu nại phải có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định,   hành vi tố tụng mà mình khiếu nại; b) Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trường   hợp người khiếu nại mắc bệnh tâm thần hoặc có nhược điểm về thể chất khơng thể tự khiếu nại thì   việc khiếu nại được thực hiện thơng qua người đại diện hợp pháp. Người đại điện cho người khiếu   nại phải có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình; c) Người khiếu nại phải làm đơn và gửi đến đúng cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết   trong thời hiệu quy định tại Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu người khiếu nại khơng thể tự làm  đơn thì cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải ghi biên bản về việc khiếu nại của họ. Biên bản trong tố  tụng hình sự  có ghi ý kiến khiếu nại của người có liên quan được coi là hình thức khiếu nại hợp lệ  thay cho đơn. Đơn hoặc biên bản ghi ý kiến khiếu nại phải ghi họ tên, địa chỉ  và phải có chữ  ký trực  tiếp của người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp của họ; d) Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết cuối cùng và chưa có đơn rút khiếu nại của   người khiếu nại 1.2. Trường hợp người khiếu nại gặp trở ngại khách quan như  ốm đau, thiên tai, địch họa, đi   cơng tác, học tập ở nơi xa hoặc gặp những trở ngại khách quan khác ngồi ý muốn chủ  quan của họ,   làm cho họ  khơng thể  khiếu nại đúng thời hiệu, thì người khiếu nại phải có giấy tờ, tài liệu chứng   minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 1.3. Việc xử lý đơn khiếu nại được thực hiện như sau: a) Đối với đơn khiếu nại khơng thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc đã có quyết định giải quyết  cuối cùng thì cơ  quan nhận được đơn khơng có trách nhiệm giải quyết, nhưng phải có văn bản chỉ  dẫn, trả lời cho người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần cho một việc khiếu nại   Trường hợp người khiếu nại gửi kèm giấy tờ, tài liệu là bản gốc thì phải trả  lại cho họ  giấy tờ, tài   liệu đó; nếu gửi trả lại qua bưu điện thì phải gửi bằng hình thức gửi bảo đảm; b) Đối với đơn khiếu nại có nhiều nội dung hoặc có nhiều người ký, thì cơ  quan, cá nhân có   thẩm quyền giải quyết phải hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng để  thực hiện việc   khiếu nại; c) Đối với biên bản được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Bộ luật Tố tụng hình sự có ghi   ý kiến khiếu nại thì cơ quan, cá nhân có thẩm quyền lập biên bản phải thơng báo bằng văn bản và gửi   kèm bản sao biên bản đó cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; d) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng q thời hạn và chưa được  giải quyết thì Thủ  trưởng cơ  quan cấp trên u cầu cơ  quan, cá nhân có thẩm quyền cấp dưới giải   quyết, đồng thời có biện pháp kiểm xa việc giải quyết; 31 đ) Đối với đơn hoặc biên bản ghi ý kiến khiếu nại có đủ  điều kiện, thì cơ  quan, cá thân có   thẩm quyền giải quyết phải thụ  lývà thơng báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Việc thụ lý   giải quyết phải được ghi chép đầy đủ nội dung vào sổ thụ lývà theo dõi giải quyết khiếu nại 1. 4. Việc giải quyết khiếu nại phải được thể hiện bằng quyết định và phải có hồ sơ Quyết định giải quyết khiếu nại phải ghi họ tên, địa chỉ  của người khiếu nại; người bị khiếu   nại; nội dung khiếu nại; căn cứ pháp luật áp dụng để giải quyết khiếu nại; các biện pháp trên quan Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải có đơn khiếu nại hoặc biên bản ghi ý kiến khiếu nại, văn bản   giải trình của người bị khiếu nại, biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, quyết định  giải quyết khiếu nại, các tài liệu khác có liên quan Hồ  sơ  giải quyết khiếu nại phải được đánh số  trang theo thứ  tự  tài liệu và lưu giữ  theo quy   định của pháp luật 2. Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại 2.1. Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại theo quy định tại  Điều 326 và Điều 327 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại  có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận khiếu nại ghi chép đầy đủ nội dung khiếu nại vào sổ thụ lý và  theo dõi giải quyết khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại có văn bản rút khiếu nại thì cơ quan,   cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định chấm đứt việc giải quyết khiếu nại Khi giải quyết khiếu nại, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền u cầu người khiếu nại trình bày  bổ  sung hoặc u cầu người bị khiếu nại giải trình bổ  sung, lập biên bản về  việc cung cấp tài liệu,   thơng tin liên quan đến khiếu nại; có quyền gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, cá nhân bị  khiếu  nại và những người có liên quan để xác minh những vấn đề cần làm rõ Kết thúc việc giải quyết khiếu nại, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết phải ban hành  quyết định giải quyết. Quyết định này phải được gửi cho người khiếu nại, người bị  khiếu nại, cơ  quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết cuối cùng và Viện kiểm sát cùng cấp Căn cứ kết quả giải quyết, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết phải áp dụng biện pháp  hoặc kiến nghị cơ quan, cá nhân có trách nhiệm áp dụng biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật đối   với quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị  cơ  quan có thẩm quyền   xử lý người có quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại, nếu sai phạm của họ đến mức phải xử lý kỷ  luật 2.2. Cơ  quan, cá nhân có quyết định, hành vi tố  tụng bị khiếu nại có trách nhiệm cung cấp tài   liệu liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Riêng   cơ quan điều tra chỉ cung cấp cho Viện kiểm sát những tài liệu mà Viện kiểm sát chưa có. Việc cung   cấp hồ  sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại được thực hiện trong thời hạn ba ngày, kể  từ  khi nhận được yêu cầu 32 Việc cung cấp hồ  sơ, tài liệu liên quan đến khiếu nại, giải quyết khiếu nại về  việc áp dụng  biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam được thực hiện trong thời hạn mười hai giờ, kể từ khi nhận được  u cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 2.3. Khi giải quyết khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam cần  thực hiện như sau: a) Quy định tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu   nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam chỉ áp dụng đối với khiếu nại liên   quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến   hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát;  b) Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam theo lệnh của cá  nhân có thẩm quyền trong cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra do   Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn hoặc truy tố giải quyết; c) Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam theo lệnh của Phó   Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết. Nếu khơng đồng ý với kết quả  giải quyết, người khiếu nại có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Khiếu nại liên  quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam theo lệnh của Viện trưởng Viện kiểm sát do   Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Việc giải quyết của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là  giải quyết cuối cùng d) Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giam theo lệnh của Phó Chánh án  do Chánh án Tòa án giải quyết, nếu khơng đồng ý với kết quả giải quyết, người khiếu nại có quyền  khiếu nại lên Tòa án cấp trên trực tiếp. Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giam   theo lệnh của Chánh án Tòa án do Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết. Việc giải quyết của Tòa án cấp   trên trực tiếp là giải quyết cuối cùng Khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giam theo lệnh của Thẩm phán giữ  chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân   tối cao giải quyết. Việc giải quyết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là giải quyết cuối cùng Thời hạn giải quyết khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giam của Tòa án  được thực hiện theo quy định về thời hạn tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; đ) Nếu khơng thuộc trường hợp cần phải có thời gian để  xác minh, thì thời hạn giải quyết   khiếu nại liên quan đến việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam là hai mươi bốn giờ, kể từ khi   nhận được khiếu nại hợp lệ 2.4. Cơ quan nhận được đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc cơ quan báo chí chuyển   đến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thụ lý giải quyết và thơng báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ  33 chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn đến biết; nếu đơn khiếu nại khơng thuộc thẩm quyền giải quyết thì  gửi trả lại và thơng báo bằng văn bản cho cơ quan hoặc cá nhân đã chuyển đơn biết Câu 40. Các trường hợp thanh tra lại? Điều 48 NĐ 86/2011/NĐ­CP  ngày 22 tháng 9 năm 2011 của CP Quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật Thanh tra Điều 48. Căn cứ thanh tra lại Việc thanh tra lại được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau đây: 1. Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong tiến hành thanh tra 2. Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra 3. Nội dung kết luận thanh tra khơng phù hợp với những chứng cứ  thu thập được trong q  trình tiến hành thanh tra 4. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đồn thanh tra, thành viên Đồn thanh tra, Thanh tra  viên, cơng chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chun ngành cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc   hoặc cố ý kết luận trái pháp luật 5. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đối tượng thanh tra chưa được phát hiện  đầy đủ qua thanh tra Câu 41. Viết mẫu quyết định giải quyết khiếu nại? tình huống: ơng A có mảnh đất nằm trong quy   hoạch xây dựng của thị trấn B. Thị trấn B thu hồi với mức giá theo quy hoạch đã được nhà  nước duyệt nhưng ơng A khơng đồng tình với mức đền bù. Ơng đã làm đơn khiếu nại về  quyết định thu hồi MẪU SỐ 15­KN (Ban hành kèm theo Thơng tư số  /2013/TT­TTCP ngày  /10/2013 của Thanh tra Chính phủ) UBND HUYỆN C ­­­­­­­­ CỘNG HỊA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 445/QĐ­UBND C, ngày 18  tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH 34 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn A (lần đầu) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN C Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ  Nghị  định số  75/2012/NĐ­CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ  quy định chi  tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Căn cứ Thơng tư số07/2013/TT­TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy  định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015; Xét đơn khiếu nại ngày 28/02/2015của ơng Nguyễn Văn A, địa chỉ số nhà 18, ngõ 32, thị trấn B,  huyện C, thành phố D I. Nội dung khiếu nại: Theo đơn khiếu nại ghi ngày 28 tháng 02 năm 2015 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C, ơng  Nguyễn Văn A khiếu nại Quyết định số 368/QĐ­UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân huyện C về việc thu hồi và bồi thường đất xây dựng cơng viên ở thị trấn B. Ơng Nguyễn   Văn A cho rằng mức đền bù tại Quyết định 368/QĐ­UBND khơng hợp lý II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 2.1 Kiểm tra về việc kiểm kê, thống kê, áp giá bồi thường Diện tích đất được bồi thường của ơng Nguyễn Văn A là 200m2 tại số  nhà số  nhà 18,   ngõ 32, thị trấn B, huyện C, thành phố D ( có một mặt tiếp giáp với đường, phố) Trong q trình kiểm kê, thống kê và áp giá bồi thường, Hội đồng bồi thường và giải  phóng   mặt       áp   dụng     giá     quy   định     Quyết   định   96/2014/QĐ­UBND   ngày  29/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh D áp dụng từ  ngày   01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 (cụ thể áp dụng đơn gia đối với đất ở thuộc vị trí 1 mục Đường quốc   lộ, khu vực huyện C là 4100 nghìn đồng/ m2) 2.2 Kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật trong việc tính tốn bồi thường  35 Hội đồng bồi thường cà giải phóng mặt bằng đã áp dụng đúng các quy định về  bồi   thường đất ở của Luật Đất đai 2013, Nghị định 47/2014/NĐ­CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính   phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Theo đó, số  tiền bồi thường mà ơng Nguyễn Văn A được nhận được tính theo cơng  thức: Diện tích đất (m2) x đơn giá (nghìn đồng) III. Kết quả đối thoại (nếu có): Ngày 10/03/2015, thừa  ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện tổ chức   đối thoại giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại và các bên có liên quan. Tại buổi đối thoại, cả  người khiếu nại và người bị khiếu nại đều đồng ý với kết quả xác minh khiếu nại IV. Kết luận Căn cứ  Quyết định 96/2014/QĐ­UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy  định về  giá các loại đất trên địa bàn tỉnh D áp dụng từ  ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019, căn cứ  vào kết quả  thẩm tra xác minh nội dung khiếu nại, khiếu nại của ông Nguyễn Văn A đối với Quyết   định Quyết định số 368/QĐ­UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C   về việc thu hồi và bồi thường đất xây dựng cơng viên ở thị trấn B là khơng có căn cứ Từ những nhận định và căn cứ trên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giữ ngun nội dung Quyết định Quyết định số 368/QĐ­UBND ngày 14 tháng 02 năm  2015 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện C về việc thu hồi và bồi thường đất xây dựng cơng viên ở  thị trấn B; Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu khơng đồng ý với   Quyết định giải quyết khiếu nại  ơng Nguyễn Văn A có quyền khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh D,  hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính Điều 3. Các ơng (bà) Nguyễn Văn A và Chủ  tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng   huyện C chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  36 Nơi nhận: ­ Như Điều 4; ­ UBND tỉnh; ­ Thanh tra huyện; ­ Lưu: VT, hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Trường hợp khiếu nại lần t2 thì làm theo mẫu MẪU SỐ 16­KN (Ban hành kèm theo Thơng tư số  /2013/TT­TTCP ngày  /10/2013 của Thanh tra Chính phủ) ……….(1)……… ……….(2)……… ­­­­­­­­ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: …/QĐ­ … , ngày … tháng … năm …   QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại  (3)… (lần hai) ………………….(4)………………… Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ­CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi  tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Căn cứ Thơng tư số  /2013/TT­TTCP ngày   tháng   năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy  định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Căn cứ  (5)  ; Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có); 37 Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của  (3)  ; Địa chỉ:   I. Nội dung khiếu nại:  (6) .  II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:  (7) .  III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:  (8) .  IV. Kết quả đối thoại:  (9) .  V. Kết luận:  (10) .  Từ những nhận định và căn cứ trên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1  (11)   Điều 2  (12)   Điều 3. Trong thời hạn   ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với  quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của  pháp luật về tố tụng hành chính Điều 4. Các ơng (bà)  (13)  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./   38   Nơi nhận: ­ Như Điều 4; ­ ….(14)….; ­ ….(15)….; ­ Lưu: VT, hồ sơ Người ra quyết định giải quyết  khiếu nại (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 39 ... Theo luật khiếu nại,  tố  cáo, việc giải quyết khiếu nại quyết định riêng dó có những   điểm khác với giải quyết khiếu nại hành chính, hành vị hành chính.  Đây được coi là một loại khiếu   nại đặc thù xuất phát từ những sự khác biệt sau: ...  của chủ thể khiếu nại:  trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thì chủ thể khiếu nại là cơng dân, cơ quan , tổ chức ; trong quyết đinh kỷ luật chủ thể khiếu nại là cán bộ, cơng chức chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. ...  Khơng. Vì theo điều 10 luật khiếu nại có quy định: “ Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại   bất cứ thời điểm nào trong q trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại;  việc rút khiếu nại phải được   thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;  đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính, Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính, Câu 35. Người khiếu nại có quyền rút khiếu nại trong tất cả các trường hợp không?, Câu 39. Thủ tục giải quyết khiếu nại tư pháp diễn ra như thế nào?, Câu 40. Các trường hợp thanh tra lại?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn