Bài 2: Thông tin và dữ liệu

8 640 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 04:10

1) Khái niệm thông tin dữ liệu: • Những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó • Trong tin học, dữ liệuthông tin đã được đưa vào máy tính. 2) ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN: • Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là Bit • Trong tin học, Bit dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong hai kí hiệu 0 1. Ví dụ: Một bóng đèn có hai trạng thái là tắt sáng, nếu ta kí hiệu 0 là tắt, 1 là sáng, như vậy ta có thể dùng 1 Bit để lưu trữ trạng thái của bóng đèn. 0 1 2) ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN: Ví dụ: Giả sử có dãy 8 bóng đèn được đánh số từ 1 đến 8, trong đó một số bóng đèn sáng một số khác tắt, chẳng hạn các bóng một, hai, năm, tám sáng, các bóng còn lại tắt. 0 1 1 1 1 0 0 0 Để lưu trữ dãy Bit trên ta dùng ít nhất 8 Bit 2) ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THƠNG TIN: • 1 Byte bằng 8 Bit. • Người ta còn dùng các đơn vị bội của Byte như bảng dưới đây: Kí hiệu Kí hiệu Đọc là Đọc là Độ lớn Độ lớn KB KB Ki-lô-bai Ki-lô-bai 1024 Byte 1024 Byte MB MB Mê-ga-bai Mê-ga-bai 1024 KB 1024 KB GB GB Gi-ga-bai Gi-ga-bai 1024 MB 1024 MB TB TB Tê-ra-bai Tê-ra-bai 1024 GB 1024 GB PB PB Pê-ta-bai Pê-ta-bai 1024 TB 1024 TB 3) CÁC DẠNG THÔNG TIN: Có thể phân thông tin thành hai loại: Loại số Loại phi số a)Loại số: Số nguyên ,số thực,… b)Loại phi số: • Dạng văn bản • Dạng hình ảnh • Dạng âm thanh 4) MÃ HỐ THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH: Muốn máy tính xử lý được, thông tin phải được biến đổi thành một dãy bit theo một quy tắc nào đó, mỗi quy tắc biến đổi như vậy được gọi là một cách mã hoá thông tin. 11001001 Thơng tin gốc Thơng tin mã hố 4) MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH: • Mỗi văn bản là một dãy các kí tự viết liên tiếp theo một quy tắc nào đó. Để mã hoá văn bản ta chỉ cần mã hoá các kí tự. Bộ mã ASCII sử dụng 8 Bit để mã hoá kí tự. • Trong bộ mã ASCII, các kí tự được đánh số từ 0255, các số này được gọi là mã ASCII thập phân của kí tự tuơng ứng. VD: A 65 01000001 Kí tự Mã ASCII thập phân Mã ASCII nhị phân • Bộ mã ASCII chỉ mã hoá được 256 kí tự, chưa đủ để mã hoá tất cả các bảng chữ cái của tất cả các nước trên thế giới. • Bộ mã Unicode có thể mã hoá được 25536 kí tự khác nhau, cho phép thể hiện trên máy tính tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Hiện nay nước ta sử dụng Unicode như một bảng mã chung để thể hiện các văn bản hành chính. . niệm thông tin và dữ liệu: • Những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó • Trong tin học, dữ liệu là thông tin. liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính. 2) ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN: • Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là Bit • Trong tin học, Bit dùng để chỉ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Thông tin và dữ liệu, Bài 2: Thông tin và dữ liệu, Bài 2: Thông tin và dữ liệu