Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ - Nguyễn Thị Mỹ Linh

167 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 11:59

Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ do giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh biên soạn gồm có 3 nội dung chính, đó là: Giới thiệu các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm đối nhân – Bảo lãnh, giới thiệu chung về bảo đảm đối vật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết. BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Linh Tài liệu học tập - BLDS 2005 - Giáo trình BDNV- DHCT 2009 - Các vbqppl: 1/ NĐ 163/2006/NĐ-CP (29/12/2006) Về giao dịch bảo đảm 2/ NĐ 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 163/2006/NĐ- CP giao dịch bảo đảm 3/ NĐ 83/2010/NĐ-CP (23/7/2010) đăng ký giao dịch bảo đảm 4/ NĐ 05/2012/NĐ-CP (2/2/2012) sửa đổi, bổ sung NĐ đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 5/ TT 28/2012/ (10/2012) Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng 7/ NĐ 17/2010/NĐ-CP (4/3/2010) Về bán đấu giá tài sản 8/ TTLT 20/2011/ TTLT-BTP-BTNMT (18/11/2011) Hướng dẫn đăng ký chấp quyền sử dụng đất http://www.sites.google.com/site/nguyenlinhkhoa Kết cấu môn học: Bài 1: Giới thiệu biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Bài 2: Bảo đảm đối nhân – Bảo lãnh I Giới thiệu chung bảo lãnh II Giao kết hợp đồng bảo lãnh III Quyền nghĩa vụ người bảo lãnh IV Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh Bài 3: Giới thiệu chung bảo đảm đối vật I: Thế chấp tài sản II: Cầm Cố tài sản III: Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ đặc biệt IV: Hình thức bảo đảm Đặc quyền Bài 1: GIỚI THIỆU CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 1/ Bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự? • biện pháp pháp luật quy định • bên tham gia quan hệ nghĩa vụ thỏa thuận xác lập • nhằm thúc đẩy người có nghĩa vụ thực nghĩa vụ lợi ích bên có quyền Điều 318 BLDS liệt kê biện pháp BĐNV: Thế chấp; cầm cố; bảo lãnh; đặt cọc; tín chấp; ký cược; ký quỹ Vậy, thực tiễn biện pháp BĐNV khác hay khơng? + Có thể diễn quan hệ tốn M-X A khơng tốn cho X tốn khơng đầy đủ X u cầu trực tiếp M trả cho (M trừ chi phí sau tốn cho X, thiếu X quay lại đòi A) II Các biện pháp bảo đảm quyền sở hữu Mua trả chậm, trả dần: (bán với điều kiện bảo lưu quyền sở hữu) điều 461 BLDS Hợp đồng mua bán mà theo bên thỏa thuận tài sản bán giao cho bên mua quyền sở hữu chuyển giao sau nghĩa vụ tốn hồn thành hết * Chú ý: - Nếu có rủi ro tài sản thời gian sử dụng bên mua phải chịu rủi ro - Hợp đồng mua trả chậm, trả dần phải lập thành văn Bán với điều kiện bảo lưu quyền sở hữu: Hợp đồng mua bán mà theo bên thỏa thuận tài sản bán tài sản với điều kiện chuộc lại tài sản (một năm động sản, năm năm bất động sản) theo giá thị trường thời điểm chuộc lại * Chú ý: + Nghĩa vụ tốn hồn tất rủi ro thời hạn chuộc lại bên mua gánh chịu + Bên mua có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng bị hạn chế thời hạn chuộc lại BÀI Hình thức bảo đảm Đặc quyền • Là dạng bảo đảm đối vật đặc biệt luật quy định có tác dụng tạo cho chủ nợ có đặc quyền quyền ưu tiên tốn trước chủ nợ khác (chủ nợ có bảo đảm chủ nợ thường) Đặc điểm: + Xuất hiệu lực quy định luật + Tạo cho chủ nợ quyền ưu tiên đặc biệt trước tất chủ nợ khác (chỉ loại trừ chủ nợ có đặc quyền có thứ tự ưu tiên toán trước) I Đặc quyền Bộ luật dân Là quyền chủ thể có quyền ưu tiên tốn chi phí từ giá trị tài sản bảo đảm, quyền ưu tiên vượt qua quyền ưu tiên tốn nợ chủ thể có quyền quan hệ nghĩa vụ dân có bảo đảm Đặc quyền qui định cụ thể BLDS Các chủ nợ có đặc quyền: Điều 338 BLDS 2005 - Chủ nợ chi phí bảo quản tài sản cầm cố, chấp - Chủ nợ chi phí bán tài sản cầm cố, chấp Hiệu lực: - Xác lập đặc quyền: khơng có quy định đặc biệt thủ tục xác lập đặc quyền - Đặc quyền tạo cho chủ nợ quyền ưu tiên toán từ số tiền thu thừ việc bán tài sản II Đặc quyền ghi nhận Bộ luật hàng hải Các chủ nợ có đặc quyền: điều 37 BLHH (Bộ luật hàng hải) • Gồm nhóm gọi đặc quyền tàu biển: • Nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội cho thuyền viên, thuyền trưởng • Tiền bồi thường thiệt hại, tính mạng, sức khỏe, người • Các loại phí gồm có cảng phí, hoa tiêu phí, phí bảo hiểm hàng hải • Tiền cơng cứu hộ, bồi thường tổn thất vật chất tai nạn hàng hải tai nạn hàng hải khác • Các khoản bồi thường thiệt hại phát sinh hợp đồng Thủ tục xác lập đặc quyền: - Các chủ nợ có đặc quyền tuyên bố có đặc quyền bên có liên quan - Chủ nợ phải đăng ký tuyên bố quan đăng ký tàu biển quốc gia nơi tài đăng ký * Việc xác lập đặc quyền phải tiến hành thời hạn năm kể từ thời điểm phát sinh đặc quyền Hiệu lực đặc quyền: • Đặc quyền tạo cho chủ nợ quyền đeo đuổi tàu biển quyền ưu tiên toán trước chủ nợ khác * Chủ nợ có đặc quyền khơng quyền chủ động bán tàu để toán mà phải kiện tòa để xử lý ... đối so với nghĩa vụ + Nghĩa vụ phụ phải ≤ nghĩa vụ +Nghĩa vụ phát sinh nghĩa vụ khơng thực thực khơng nghĩa vụ 2.3 Phân loại bảo lãnh: a/ Căn vào thù lao bảo lãnh: Bảo lãnh có thù lao Bảo lãnh... định coi nghĩa vụ bảo đảm toàn 2/ Các đặc điểm biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ (tt) • Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân phát sinh từ thỏa thuận bên • Đối tượng biện pháp bảo đảm lợi ích... A -> A người bảo lãnh, X bên nhận bảo lãnh, B người bảo lãnh • 2.2 Đặc điểm bảo lãnh: - Thể hợp đồng đơn vụ - Làm phát sinh nghĩa vụ phụ tồn bên cạnh nghĩa vụ Tuy nhiên, nghĩa vụ bảo lãnh mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ - Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bài giảng Bảo đảm nghĩa vụ - Nguyễn Thị Mỹ Linh, 3 Phân loại bảo lãnh:, II. Giao kết hợp đồng bảo lãnh, Năng lực của người bảo lãnh: cần đảm bảo năng lực chủ thể, III. Quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh trong hợp đồng bảo lãnh, IV. Chấm dứt hợp đồng bảo lãnh đ371, 374 BLDS, Các quyền của bên nhận bảo đảm đối vật được thiết lập từ giao dịch bảo đảm đối vật, II. Giao kết hợp đồng thế chấp, III. Hiệu lực của hợp đồng thế chấp, IV. Chấm dứt hợp đồng thế chấp, V. Thế chấp quyền sử dụng đất, I. Khái niệm chung về cầm cố, II. Giao kết hợp đồng cầm cố, III. Thực hiện hợp đồng cầm cố, IV. Chấm dứt hợp đồng cầm cố, II. Các biện pháp bảo đảm bằng quyền sở hữu, I. Đặc quyền trong Bộ luật dân sự, II. Đặc quyền được ghi nhận trong Bộ luật hàng hải

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm