Ebook Tìm hiểu Bộ Luật lao động: Phần 2

68 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 11:52

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Cuốn sách sau đây nhằm phổ biến kiến thức đến người dân về luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook. Chương XV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ LAO ĐỘNG Điều 180 Quản lý Nhà nước lao động bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: Nắm cung cầu biến động cung cầu lao động làm sở để định sách quốc gia, quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực, phân bô sử dụng lao động toàn xã hội; Ban hành hướng dẫn thi hành vãn pháp luật lao động; Xây dựng tổ chức thực chương trình quốc gia việc làm, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, đưa người làm việc nước ngồi; Quyết định sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động sách khác lao động xã hội; xây dựng mối quan hệ lao động doanh nghiệp; Tổ chức tiến hành nghiên cứu khoa học lao động, thống kê, thông tin lao động thị trường lao động, mức sống, thu nhập người lao động; Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động xử lý vi phạm pháp luật lao động, giải tranh chấp lao động theo quy định Bộ luật này; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước tổ chức quốc tế lĩnh vực lao động 84 Điéu 181 Chính phủ thơng quản lý Nhá nước lao động phạm vi nước Bộ Lao động - Thương binh Xã hội thực quản lý Nhà nước lao động ngành địa phương trơng nước Uỷ ban nhân dân cấp thực quản lý Nhà nước lao động phạm vi địa phương Cơ quan lao động địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cấp quản lý Nhà nước lao động theo phân cấp cùa Bô Lao động - Thương binh Xã hội Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam cơng đồn cấp tham gia giám sát việc quản lý Nhà nước lao động theo quy định pháp luật Nhà nước tạo điều kiện cho người sử dụng lao động tham gia ý kiến với quan Nhà nước vể vấn đề quản lý sử dụng lao động Điều 182 Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi nhân cơng với quan lao động địa phương theo quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao dộng phải báo cáo với quan lao động địa phương việc chấm dứt sử dụng lao động Nơi sử dụng từ 10 người lao động trở lên, người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội 85 Điều 183 Người lao động cấp sổ lao độnc, sổ lương V;j sổ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật Điều 184 Việc đưa cơng dân Việt Nam nước ngồi làm việc phải có giấy phép Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quv định pháp luật Nghicm cấm việc đưa người nước làm việc (rái pháp luật Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cấp giấy phép lao động cho người nước vào Việt Nam để làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam quy định Điều 133 Bộ luật theo đơn yêu cầu đương doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu sử dụng lao động Chương XVI THANH TRA NHÀ NƯỚC VÊ LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO NG ô Mc I THANH TRA NHÀ NUỚC VỀ LAO ĐỘNG Điều 185 Thanh tra Nhà nước lao động hao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn ỉao động Thanh tra vệ sinh lao động 86 Bó Lao động - Thương binh Xã hói quan lao động địa phương thực tra lao động tra an toàn lao động Bộ Y tê quan y tế địa phương thực tra vệ sinh lao động Điều 186 Thanh tra Nhà nước lao động có nhiệm vụ sau đAy: Thanh tra việc chấp hành quy định lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động; Điều tra tai nạn lao động vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; Xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn an toàn lao động, giải pháp an toàn lao động tronc luận chứng kinh tế kỹ thuật, đề án thiết kế; đãng ký cho phép đưa vào sử tiụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thuộc danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định; Tham gia xem xét chấp thuận địa điểm, giải pháp vệ sinh lao động xây dựng mở rộng, cải tạo sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ tàng trữ chất phóng xạ, chất độc thuộc danh mục Bộ Y tế quy định; Giải khiếu nại, tố cáo người lao động vi phạm pháp luật lao động; Quyết định xử lý vi phạm pháp luật lao động theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý quan 87 Điều 187 Khi tiến hành tra, Thanh tra viên lao động có quyển: Thanh tra, điều tra nơi thuộc đối tượng, phạm vi tra giao lúc mà không cần báo trước; Yêu cầu người sử dụng lao động người có liên quan khác cung cấp tình hình tài liệu liên quan đến việc tra, điều tra; Tiếp nhận giải khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật lao động theo quy định pháp luật; Quyết định tạm đình việc sử dụng máy, thiết bị nưi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động chịu trách nhiệm định đó, đồng thời báo cáo cho quan Nhà nước có thẩm quyền Điều 188 Thanh tra viên lao động phải người khơng có lợi ích cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp với đối tượng thuộc phạm vi tra Thanh tra viên lao động, kể thơi việc, khơng tiết lộ bí mật biết thi hành công vụ phải tuyệt đối giữ kín nguồn tơ cáo Điều 189 Khi tiến hành tra, Thanh tra viên lao động phải cộng tác chặt chẽ với Ban chấp hành công đồn Nếu vụ việc có liên quan đến lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra viên lao động mời chuyên gia, kỹ thuật viên lành nghề lĩnh vực hữu quan 88 làm tư vấn; khám xét máv, thiết bị kho tàng, phải có mặt người sử dụng lao động người trực tiếp phụ trách máy, thiết bị, kho tàng Điéu 190 Thanh tra viên lao động trực tiếp eiao định cho đương sự, định phải ghi rõ ngày định bắt đầu có hiệu lực, ngày phải thi hành xong, cần thiết ghi ngày phúc tra Quyết định Thanh tra viên lao động có hiệu lực bắt buộc thi hành Người nhận định có quvển khiếu nại với quan Nhà nước có thẩm quyền, phải nghiêm chỉnh chấp hành định Thanh tra viên lao động Điều 191 Chính phủ quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Nhà nước lao động Bộ Lao động - Thươna binh Xã hội Bộ Y tế có trách nhiệm lập hệ thơng tổ chức tra Nhà nước lao động thuộc thẩm quyền chức nãng mình; quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, cách chức tra viên; cấp thẻ tra viên; quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất chế độ, thủ tục cần thiết khác Việc tra an toàn lao động, tra vệ sinh lao động lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, phương tiện vận tải đường sắt, dường thuỷ, đường bộ, đường hàng không đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 89 quan quản lý ngành thực với phối hợp Thanh tra Nhà nước lao động Mục II XỬPHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Điều 192 Người có hành vi vi phạm quy định Bộ luật này, tuỳ mức độ vị phạm mà bị xử phạt hình thức cảnh cáo, phạt tiền, đình thu hồi giấy phép, buộc phải bồi thường, buộc đóng cửa doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 193 Người có hành vi cản trở, mua chuộc, trả Ihù người có thẩm quyền theo Bộ luật họ thi hành cơng vụ tuỳ mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Điều 194 Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân định quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt giám đốc, người quản lý người (lại diện hợp pháp cho doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động trình điều hành quản lý lao động theo quy định pháp luật Trách nhiệm bồi hoàn người doanh nghiệp xử lý theo quy chế, điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng trách nhiệm ký kết theo quy định pháp luật 90 Điều 195 Chính phủ quy định việc xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động Chương XVII ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH Điều 196 Những quy định Bộ luật áp dụng hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể thỏa thuận hợp pháp khác giao kết trước ngày Bộ luật có hiệu lực Những thỏa thuận có lợi cho người lao động so với quy định Bộ luật tiếp tục thi hành Những thỏa thuận không phù hợp với quy định Bộ luật phải sửa đổi, bổ sung Điều 197 Bộ luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 Những quy định trước trái với Bộ luật bãi bỏ Điều 198 Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Bộ luật CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Đã kỷ: NÔNG ĐỨC MẠNH 91 LỆNH SỐ 08/2002/L-CTN NGÀY 12/4/2002 v é việc còng bố Luật sửa đổi, bổ sung sổ điều Bộ luật Lao động CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn Điều 103 Điểu 106 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm ỉ 992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị sô 5112001IQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội Khóa X Kỳ họp thứ 10; Cân vào Điều 91 Luật T ổ chức Quốc hội; Căn vào Điều 50 Luật Ban hành vân bán quy phạm pháp luật, Nay công bố: Luặt sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động Đã Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 11 thơng qua ngày 02 tháng năm 2002./ CHỦ TỊCH NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đã ký: TRẦN ĐỨC LƯƠNG 92 BỘ LUẬT LAO ĐÔNG *’ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Đã sửa đới, bó sung nãm 2002) Cân vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm ì 992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/200]/QH10 ỉĩíỊỜy 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật sửa dổi, bổ sung số điểu Bộ luậỉ Lao cỉộnẹ Quốc hội Khóa IX, Kỳ họp thứ thỏnạ qua ngáy 23 thánq năm 1994 Điều Sửa đổi, bổ sung Lời nói đầu sô điều Iỉộ luật Lao động: Đoạn cuối Lời nói đầu sửa đổi, bổ sung sau: ”Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử đụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo tài người lao động trí óc (*) L uật Q uốc hội nước Cộng h ò a xã hội chủ n g h ĩa V iệt N a m k hóa X, kỳ họp thứ 1 thom: q u a n gày 02 th n g nãm 2002 93 Điều 171b Trong quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành việc giải tranh chấp lao động khơng bên hành dộng đơn phương chống lại bên Mục IV ĐÌNH CƠNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CƠNG Điểu 172 Đinh công ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động để giải quvết tranh chấp lao động tập thể Điều 172a Đình cơng phải Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đồn lâm thời (sau gọi chung Ban chấp hành công đoàn sở) tổ chức lãnh đạo Đối với doanh nghiệp chưa có Ban chấp hành cơng đồn sở việc tổ chức lãnh đạo đình cơng phải đại diện tập thể lao động cử việc cử nàv thông báo với công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương (sau gọi chung đại diện tập thể lao động) Điều 173 Cuộc đình cơng thuộc trường hợp sau bất hợp pháp: Khơng phát sinh từ tranh chấp lao đóng tập thể; Không người lao động cung làm việc doanh nghiệp tiến hành; 137 Khi vụ tranh chấp lao động tập thể chưa quan, tổ chức giải theo quv định Bộ luật này; Không lấy ý kiến người lao động đình cơns theo quy định Điều 174a vi phạm thủ tục quy định khoản khoản Điều 174b Bộ luật này; Việc tổ chức lãnh đạo đình công không tuân theo quy định Điều 172a Bộ luật này; Tiến hành doanh nghiệp không đình cơng thuộc danh mục Chính phù quy định; Khi có định hỗn ngừng đình cơng Điều 174 Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động có quyền tiến hành thủ tục quy định Điều ] 74a Điềul74b Bộ luật để đình cơng trường hợp quy định khoản Điều 170a Bộ luật mà tập thể lao động không yêu cầu Tòa án nhân dân giải trường hợp quy định khoản Điều 171 Bộ luật Điều 174a Ban chấp hành công đoàn sở đại diện tập thổ lao động lấy ý kiến để đình cơng theo quy định sau đây: • a) Đối với doanh nghiệp phận doanh nghiệp có ba trăm người lao động lấy ý kiến trực tiếp người lao động; b) Đối vói doanh nghiệp phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên lấy ý kiến thành viên 138 Ban chấp hành công đồn sở Tổ trương tổ cơng đồn Tổ Irương tổ sản xuất: trường hợp khơng có cơng đồn sở lấy ý kiến Tố trưởng, Tổ phó tổ sản xuất Việc tổ chức lấy ý kiến có thê thực hình thức bỏ phiếu lấy chữ kv Thời gian hình thức tổ chức lấy ý kiến để đình cơng Ban chấp hành cơng đồn sờ đại diện tập thể lao động định phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ngày Nội dune lấv V kiến để đình cơns bao gồm: a) Các nội dung quv định điểm a, c d khoản Điều 174b Bộ luật này; • J b) Việc đồng ý hay khơng đồng V đình cơng Điều 174b Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động định đình cơng bàng văn lập yêu cầu có ý kiến đồng ý 50% tổng số người lao động doanh nghiệp phận doanh nghiệp có ba trăm người lao động 75% số người lấy ý kiến doanh nghiệp phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên Quyết định đình cơng phải nêu rõ thời điểm bắt đầu đình cơng, địa điểm đình cơng, có chữ ký đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động; trường hựp dại diện cỉlá Biin chấp hành cơng đồn sở phải đóng dấu tổ chức cơng dồn 139 Bản u cầu phải có nội dung chủ yếu sau điìy: a) Những vấn đề tranh chấp lao động tập thể quan, tổ chức giải tập thể lao động khơng cíồng ý; b) Kết lấy ý kiến đồng ý đình cơng; c) Thời điểm bắt đầu đình cơng; d) Địa điểm đình cơng; đ) Địa người cần liên hệ để giải năm ngày, trước ngày bắt đầu đình cơng, Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động phải cử đại diện nhiều ba người để trao định đình cơng u cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi cho quan lao động cấp tỉnh cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh Đến thời điểm bắt đầu đình cơng báo trước quy định điểm c khoản Điều này, người sử dụng lao động không chấp nhận giải u cầu Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động tổ chức lãnh đạo đình cơng Điều 174c Trước đình cơng q trình đình cơng, Ban chấp hành cơng đoàn sở đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây: Tiến hành thương lượng đề nghị cư quan lao động, Liên đồn lao động đại diện ngưòi sử dụng lao động địa phương quan, tổ chức khác tiến hành hòa giải; 140 Ban chấp hành cóng đồn sở đại diện tập thể la o đ ộ n g c ó q u y ề n đinh: a) Tiến hành đình công doanh nghiệp phận doanh nghiệp; b) Thay đổi đinh dinh công, yêu cầu rút định đình cơng, bán u cầu; c) Chấm dứt đình cơng d) u cầu Tòa án nhân dân xét tính hợp pháp đình cơng giai tranh chấp lao động tập thể vể quyền Người sử dụng lao dộng có định: a) Chấp nhận toàn phần nội dung yêu cầu thông báo văn cho Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động; b) Yêu cầu Tòa án nhãn dân xét tính hợp pháp đình cơng giải tranh chấp lao động tập thể quyền Điều 174d Trong thời gian đình cơng người lao động có quyền lợi sau đây: Người lao động khơng tham gia đình cơng phải ngừng việc lý đinh cơng trả lương ngừng việc theo quy định khoản Điều 62 Bộ luật quyền lợi khác theo quy định pháp luật lao động; Người lao động tham gia đình cơng khơng trả lưưng quyền lợi khấc theo quy định pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thỏa Ihuận khác; 141 Cán cơng đồn, ngồi thời gian sử dụng theo quy định khoản Điều 155 Bộ luật để làm cơng tác cơng đồn nghỉ làm việc ba ngày hưởng lương đê tham gia vào việc giải tranh chấp lao động tập thể doanh nghiệp Điều 174đ Những hành vi sau bị cấm trước, sau đình cơng: Cản trở việc thực quyền đình cơng kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng; cản trở người lao động khơng tham gia đình cơng làm việc; Dùng bạo lực; làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp; Xâm phạm trật tự, an tồn cơng cộng; Chấm dứt hợp đồng lao động xử lý kỷ luật lao động người lao động, người lãnh đạo đình cơng * H điều động người lao động, người lãnh đạo đình cơng sang làm cóng việc khác, làm việc nơi khác lý chuẩn bị đình cơng tham gia đình cơng; Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình cơng, người lãnh đạo đình cơng; Tự ý chấm dứt hoạt động doanh nghiệp để chống lại đình cơng; Lợi dụng đình cơng để thực hành vi vi phạm pháp luật 142 Điều 175 Khơng đình cóng sỏ doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích doanh nghiệp thiết yếu cho kinh tế quốc dân an ninh, quốc phòng theo danh mục Chính phủ quy định Cư quan quản lý nhà nước ph định kỳ tổ chức nghe ý kiến đại diện tập thể lao động người sứ dụng lao động doanh nghiệp để kịp thời giúp đỡ giải vêu cầu đáng tập thể lao độniz Trong trường hợp có tranh chấp lao dộng tập thể Hội cồng trọng tài lao động giải Nếu hai bên không đồng ý với định Hội đồng trọng tài lao động có quvền yêu cầu Tòa án nhân dãn giải Điều 176 Khi xét thấy đinh cơng có nguy xâm hại nghiêm trọng cho kinh tế quốc dân, lợi ích cơng cộng, Thủ tướng Chính phủ định hỗn ngừng đình cơng giao cho quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải quvết Chính phủ quy định vé việc hỗn ngừng đình cơng giải quyền lợi tập thể lao động Điều 176a Trong q trình đình cơng thời hạn ba tháng, kê từ ngày chấm dứt đình cơng, bên có quyền nộp đơn đến Tòa án u cầu xét tính hợp pháp đình cơng Đơn u cầu phải có nòi duna sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đon yêu cáu; 143 b) Tên Tòa án nhận đơn; c) Tên, địa người yêj cầu; d) Họ, tên, địa người lãnh đạo đình cơng; đ) Tên, địa người sử dụng lao động; e) Tên, địa doanh nghiệp, nơi tập thê lao động đình cơng; g) Nội dung u cầu Tòa án giải quyết; h) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải Người yêu cầu đại diện có thẩm quyền họ phải ký tên vào đơn yêu cầu Trường hợp người có đơn Ban chấp hành cơng đồn sở người sử dụng lao động phải đóng dấu tổ chức vào đơn Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn định đình cơng, yêu cầu, định biên hòa giải quan, tổ chức có thẩm quyền giải vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng có liên quan đến việc xét tính hợp pháp đình cơng Điều 176b Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng việc xét quvết định tính hợp pháp đinh cơng Tòa án thực tương tự thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cắp tài liệu, chứng Tòa án theo quy định Bộ luật Tô tụng dân 144 Điều 177 Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét tính hợp pháp đình cơns la Tòa en nhân dân cấp tỉnh nơi xảy đình cơng Tòa phúc thám '"òa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải khiếu nại đỏi với định tính hợp pháp đình cơng Tòa án nhân dân cấp tỉnh Điều I77a Hội đồng xét tír.h hợp pháp đình công gồm ba Thẩm phán Hội đồne giải quvết khiếu nại định tính hợp pháp đình cóng gồm ba Thẩm phán Điều 177b Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tô tụng thực theo quy định Bộ luật t ố t ụ n g dân Điều 177c Ngay sau nhận đcm yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phân công mộl Thẩm phán chịu trách nhiệm giải đơn yêu cầu Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thâm phán phân công phải định sau đây: a) Đưa việc xét tính họp pháp đình cơng xem xét; b) Đình việc xét tính hơp pháp đình cơng 145 Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày định đưa việc xét tính hợp pháp đình cơng xem xét đình việc xét tính hợp pháp đình cơng, Tòa án phải gửi định cho hai bên tranh chấp Điều 177d Tòa án đình việc xét tính hợp pháp đình cơng trường hợp sau đây: Người yêu cầu rút đơn yêu cầu; Hai bên thỏa thuận với giải đình cơng có đơn u cầu Tòa án khơng giải Điều 177đ Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày định xem xét tính hợp pháp đình cơng, Tòa án phải mở phiên họp đê xét tính hợp pháp đình cơng Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp đình cơng bao gồm: a) Hội đồng xét tính hợp pháp đình cơng Thẩm phán phân cơng chịu trách nhiệm làm chủ tọa; b) Đại diện hai bên tranh chấp; c) Đại diện quan, tổ chức theo yêu cầu Tòa án Điều 177e Việc hỗn phiên họp xét tính hợp pháp đình cơng áp dụng tương tự quy định Bộ luật Tố tụng dân việc hoãn phiên tồ Thời hạn tạm hỗn phicn họp xét tính hợp pháp đình cơng khơng q ba ngày làm việc 146 Điểu 177g Trình tự xét tính hợp pháp đình cơng quy định sau: Chủ toạ Hội đổne xét tính hợp pháp đình cơng trình bày q trình chuẩn bị tiến hành đình cơng; Đại diện hai bên tranh chấp trình bày ý kiến mình; Chủ toạ Hội dónc Xiét tính hợp pháp đình cơng u cầu đại diện c quan, tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến; Hội đ n g XĨI tính hợp p h p c ủ a c u ộ c d in h c ô n g th ả o luận định theo đa sơ Đieu 178 Quyết định Tòa án việc xét tính hợp pháp a n h cơng phái nêu rõ đình cơng hợp pháp cình cơng bất hợp pháp Khi kết luận đình cóng bất hợp pháp phải nêu rõ trường hợp bất hợp pháp cua đình cơng Trong trường hợp nay, tập thê lao động phai ngừng đình cơng trở lại làm việc chậm ngày, sau ngày Tòa án cơng bỏ qu/ết định Đối với tranh chấp lao động tập thể quyền bên có quỵền khởi kiện u cầu Tòa án giải (Ịuyết theo quy định pnáp luật tỏ tụng dân Quyết định Tòa án quv định khoản Điều có hióu lực thi hành ngav phải gửi cho hai bên tranh chấp Quyết định Tòa án gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cấp thời hạn nảm ngày làm việc, kể lừ ngiy định 147 Điều 179 Khi có định Tòa án vể đình bất hợp pháp mà người lao động khơng ngừng đình còng, khơng trở lại làm việc tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật lao động Trong trường hợp đình cơng bất hợp phấp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động tổ chức, cá nhân tham gia đình cơng có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Người lợi dụng đình cơng để gây trật tự cơng cộng, làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản doanh nghiệp; người có hành vi cản trở thực quyền đình cơng, kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng; người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình cơng, người lãnh đạo đình cơng tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Trong trình giải đình cơng, Tòa án phát người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật lao động u cầu quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật Điều 179a Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án cơng bố định việc xét' tính hợp pháp đình cơng, hai bên có quyền gửi đơn khiếu nại lên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao định dó 148 Ngay sau nhận đơn, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao phải có văn u cầu Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng chuyển hồ sơ vụ việc đê xem xét, giải Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận ván yêu cầu, Tòa án xét tính hợp pháp đình cơng phải chuyển tồn hồ sơ vụ việc lên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỏi cao để xem xét, giải Trong thừi hạn nãnn ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ xét tính hợp pháp icủa đình cơng, tập thể gồm ba Thẩm phán Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao định phải tiến hành giải khiếu nại Quyết định Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao định cuối vể xét tính hợp pháp đình cơng." Điều Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2007 Những quy định việc giải đình cơng Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động ngày 11 tháng năm 1996 hết hiệu lực kể từ ngàv Luật có hiệu lực Điều Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật này./ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Đã ký: NGUYỄN PHÚ TRỌNG 149 M Ụ C LỤC Trang BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 1994 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) .92 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2006) .124 NÌ TÌM HIỂU BỘ LU Ậ T L A O Đ Ộ N ( Luật gia THY ANH tuyển soạn NHÀ XUẤT BẢN DÂN T R Í Số - Ngõ 26 - phố Hoàng Cầu - Hà Nội ĐT: (04) 63280438 - Fax: (04) 35149839 Email: nxbdantri@gmai.com Chịu trách nhiệm xuất bản: TÔ ĐĂNG HẢI Chịu trách nhiệm thảo: NGUYỄN PHAN HÁCH Biên tập: THU HƯƠNG Vẽ bìa: ĐỨC LỢI Sửa in: Chế bàn: THU HÀ LAN HƯƠNG ... luật CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Đã kỷ: NÔNG ĐỨC MẠNH 91 LỆNH SỐ 08 /20 02/ L-CTN NGÀY 12/ 4 /20 02 v é việc còng bố Luật sửa đổi, bổ sung sổ điều Bộ luật Lao động CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... ngày Bộ luật có hiệu lực Những thỏa thuận có lợi cho người lao động so với quy định Bộ luật tiếp tục thi hành Những thỏa thuận không phù hợp với quy định Bộ luật phải sửa đổi, bổ sung Điều 197 Bộ. .. theo Nghị số 51 /20 0]/QH10 ỉĩíỊỜy 25 tháng 12 năm 20 01 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật sửa dổi, bổ sung số điểu Bộ luậỉ Lao cỉộnẹ Quốc hội Khóa IX, Kỳ họp thứ thỏnạ qua ngáy 23 thánq năm 1994
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Tìm hiểu Bộ Luật lao động: Phần 2, Ebook Tìm hiểu Bộ Luật lao động: Phần 2, Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đổnẹ hòa ị?iảI lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao dộng hòa giải khôní; Ihành, khi có đơn yêu, Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:, BỘ LUẬT LAO ĐÔNG *’ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, c)Công bố côn? khai các tiêu chuẩn, điều kiCn tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động;, Chính phủ quy định cụ thê vế việc người lao động có hợp, Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp., "Điều 185. Thanh tra nhà nước về lao động có chức năng thanh tra chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động., Bộ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA Đổi 2006'*», Người lao động được miễn ấn phí Irong các hoạt động, lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm quyén của hai bên tranh, Đơn yêu cầu phải có các nòi duna chính sau đây:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm