Bài giảng Thuế

57 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 11:41

Bài giảng Thuế với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp và các thủ tục kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. Mơn học:     THUẾ  • Thời gian: 60 tiết • GV: Nguyễn Văn Nhơn • Khoa QTKD Mục tiêu mơn học  Trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ  năng tính tốn số tiền thuế phải nộp và các  thủ tục kê khai nộp thuế vào NSNN CHƯƠNG TRÌNH  Đại cương về thuế Luật quản lý thuế Thuế xuất, nhập khẩu (XNK) Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế khác *Giáo trình  Thuế, khoa Tài chính kế tốn, ĐH Cơng        nghiệp TP. HCM 2009 *Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình thuế Học viện tài chính 2007 2. Giáo trình thuế trường ĐH Kinh tế quốc dân 3. Các Luật thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, XNK, 4. Các Nghị định, thơng tư hướng dẫn và các văn  bản về chính sách thuế,… Quy định chung *Cách tính điểm hết mơn học  *Cách điểm danh *Cách dạy và học *Cấm thi  ­                                   TÌM VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ http://www.mof.gov.vn http://www.hcmtax.gov.vn Thư viện Nhà sách     Tiểu luận môn học 1. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX  theo P2 khầu trừ 2. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành ăn  uống theo P2 khầu trừ 3. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành dịch  vụ theo P2 khầu trừ 4. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành  thương nghiệp theo P2 khầu trừ 5. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN ngành ăn  uống theo P2 trực tiếp trên GTGT Tiểu luận môn học 6. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành  thương nghiệp theo P2 trực tiếp trên GTGT, MB,  QT thuế VAT 7. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX  theo P2 trực tiếp trên GTGT 8. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN đối với hộ  ấn định thuế 9. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với  hàng SX trong nước theo P2 khấu trừ 10. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với  hàng SX trong nước theo P2 trực tiếp trên GTGT Tiểu luận môn học 11. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với  hàng nhập khẩu theo P2 trực tiếp trên GTGT  12. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với  hàng nhập khẩu theo P2 khấu trừ 13. Thực hành kê khai thuế Xuất khẩu  14. Thực hành kê khai thuế Nhập khẩu  15. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người VN 16. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người nước  ngồi 17. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với ca sĩ CHƯƠNG I  ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế  suất có các loại sau: Mức thuế thống nhất  Mức thuế ổn định  Mức thuế lũy tiến + Từng phần:  + Toàn phần                               Mức thuế lũy thối  1.2.5- Miễn, giảm thuế Là yếu tố ngoại lệ được qui định trong 1 sắc  thuế.  Miễn thuế: Là khơng phải nộp tồn bộ số thuế     vào NSNN Giảm thuế: Là chỉ nộp một phần số tiền thuế  vào NSNN.  1.2.6­ Qui trình khai báo & thủ tục thu  nộp thuế ­ Về kê khai:  ĐTNT tự kê khai, tính thuế theo mẫu quy định (tờ  khai), định kỳ phải nộp đúng thời hạn cho CQ  thuế ­ Về nộp thuế:  Quy định nộp ở đâu, nộp bằng gì, thời gian nộp  thuế ? và xử lý vi phạm (nếu có) 1.3- Phân loại thuế Phân loại thuế là việc sắp xếp các sắc thuế trong  hệ  thống thuế thành những nhóm khác nhau theo tiêu  thức nhất định 1.3.1­ Căn cứ vào phương thức đánh thuế  ­ ­ Thuế trực thu: thuế TNDN,TNCN, thuế NĐ,… ­ ­ Thuế gián thu: thuế VAT, TTĐB, XNK, ­ ­ Đặc điểm thuế trực, gián thu 1.3.2­ Căn cứ vào cơ sở đánh thuế                             + Thuế thu nhập                           + Thuế tiêu dùng                          + Thuế tài sản Tài sản tài chính               Tài sản cố định Thuế động sản               Thuế bất động sản 1.3.3­ Căn cứ vào chế độ phân cấp và điều  hành ngân sách Thuế trung ương Thuế địa phương 1.3.4- Căn theo phương thức SD Thuế tổng hợp Thuế có lựa chọn 1.4- Một số nguyên tắc đặt cho hệ thống thuế Thuế phải rõ ràng và mang tính đại chúng Thuế thu phải có hiệu quả Thuế thu phải cơng bằng Thuế thu phải cân nhắc đến yếu tố chính trị  PHÍ VÀ LỆ PHÍ  Điều 2 Pháp lệnh về phí và lệ phí  1­ KN: Phí là khoản thu nhằm thu hồi chi phí đầu  tư cung cấp các dvụ cơng cộng khơng thuần túy theo  qui định của Pháp luật và khoản tiền mà tổ chức, cá  nhân phải trả khi SD các dvụ cơng cộng đó 2­ KN: Lệ  phí  là  khoản  thu  gắn  liền  với  việc  cung  cấp  trực  tiếp  dvụ  hành  chính  pháp  lý  của  NN  cho  các  thể  nhân và pháp nhân nhằm phục vụ cho cơng việc quản lý  hành chính NN theo quy định của pháp luật.  3­ Sự khác biệt so với thuế Thuế 1- Về đẳng cấp pháp lý 2- Tác dụng 3- Tên Phí, lệ phí - Thuế có mức độ Dưới pháp lý cao Nghò dạng Luật, Nghò Quyết đònh QH pháp lệnh, Nghò phủ đònh UB Thường vụ QH dạng đònh, đònh Chính Có tác dụng Bù lại chi phí + Tạo nguồn thu hoạt động NSNN số quan + Điều tiết hạt động SX-KD + Bình đẳng Có mục đích, phản Rõ ràng 4­ Phí và lệ phí khơng bao gồm các khoản.  ­ Thuộc phúc lợi XH, bảo hiểm khác.  ­ Của các tổ chức ch/trị, ch/trị XH, các hội nghề nghiệp.  ­ Phí cung cấp h/hóa dvụ của các t/chức, cá nhân hoạt  động SX­KD  được quản lý theo chính sách giá của NN  quy định.  ­ Các khoản huy động vì mục đích XD cơng trình hạ  tầng, cơng cộng khác theo quy định NN.  ­ Các khoản đóng góp từ thiện, tài trợ.  5­ Cơ quan được phép thu.  ­ Cơ quan thuế Nhà nước ­ Cơ quan, tổ chức, quản lý và SD tài sản, tài ngun  hoặc chủ quyền quốc gia được pháp luật quy định.  6­ Một số lệ phí điển hình ­ Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh.  ­ Lệ phí trước bạ.  ­ Lệ phí chứng thư.  ­ Lệ phí hải quan.  ­ Lệ phí hạn ngạch (quota) Chúc em sức khoẻ, thành công! ... Gồm 7 sắc thuế: 1. Thuế nơng nghiệp 2. Thuế cơng thương nghiệp: thuế DT, thuế thực  lãi, thuế qn hàng, thuế bn chuyến 3. Thuế hàng hóa 4. Thuế sát sinh 5. Thuế trước bạ 6. Thuế tem 7. Thuế XNK... *Giai đoạn 3 năm khơi phục kinh tế ­ Thuế nơng nghiệp  ­ Thuế doanh thu  ­ Thuế lợi tức DN  ­ Thuế hàng hóa, thuế bn chuyến  ­ Thuế sát sinh  ­ Thuế Kd nghệ thuật, ­ Thuế muối, thuế rượu ­ Thuế thổ trạch  ­ Thuế XNK ­ Thuế hàng hoá tồn kho... ­ 1983 ban hành PL thuế cơng thương nghiệp  + Phục hồi thuế mơn bài + Điều chỉnh biểu thuế suất thuế: Thuế lợi  tức DN, thuế hàng hố, thuế DT, ­ 12/1987 ban hành luật thuế XNK Hệ thống thuế giai đoạn 1990 ­ đến 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thuế, Bài giảng Thuế, Tiểu luận mơn học, CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ, 1- Khái niệm, vai trò của thuế, Cải cách thuế bước II (1997 – 2001), Thuế là cơng cụ điều tiết vĩ mơ nền kinh tế, Trả lời các câu hỏi, 2- Các yếu tố cấu thành một sắc thuế, Là người đem tiền thuế nộp cho NN, Căn cứ vào đặc điểm của mức thuế suất có các loại sau:, 4- Một số nguyên tắc đặt ra cho 1 hệ thống thuế

Mục lục

Xem thêm