Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - ThS. Bùi Huy Tùng

91 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 11:05

Chương 9 giúp người học hiểu về Pháp luật về phá sản. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã,...Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG IX. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN   Các vấn đề nghiên cứu:  I. KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT PHÁ  SẢN  II.  THỦ  TỤC  PHÁ  SẢN  DOANH  NGHIỆP,  HỢP  TÁC Xà I.  KHÁI  QUÁT  VỀ  PHÁ  SẢN  VÀ  PHÁP  LUẬT PHÁ SẢN  1. Khái quát về phá sản  2. Khái quát về pháp luật phá sản  1. Khái quát về phá sản  1.1  Phá  sản  –  hiện  tượng  tất  yếu  trong  nền  KTTT  1.2 Khái niệm phá sản DN  1.3 Phân loại phá sản  1.4 Phân biệt phá sản và giải thể  1.1  Phá  sản  –  hiện  tượng  tất  yếu  trong  nền KTTT    Trong  nền  kinh  tế  tự  cung  tự  cấp,  hoạt  động  thương  mại  chưa  tồn  tại  nên  khơng  có  hiện  tượng phá sản.  Trong nền KTKHHTT, các chủ thể kinh tế chủ yếu  là các XNQD và HTX được NN thành lập và tài sản  thuộc sở hữu NN, được NN bảo trợ. Chúng khơng  bị  mất  khả  năng  thanh  tốn  nên  hiện  tượng  phá  sản không thể xảy ra.  1.1  Phá  sản  –  hiện  tượng  tất  yếu  trong  nền KTTT (tt) Trong KTTT, phá sản là một hiện tương KT­XH  tồn tại mang tính tất yếu khách quan, bởi các  lý do sau:     DN cũng chỉ là một thực thể xã hội, nên cũng có q  trình  phát  sinh,  phát  triển,  tồn  tại  và  tiêu  vong,  phù  hợp với quy luật sinh tồn của các sự vật, hiện tượng.  Cạnh tranh là một quy luật khách quan, các DN khơng  có  khả  năng  cạnh  tranh  sẽ  dẫn  tới  mất  khả  năng  thanh tốn và lâm vào tình trạng phá sản.  Trong  HĐKD,  DN  có  thể  thu  được  lợi  nhuận  nhưng  đồng thời cũng có thể phải gánh chịu những rủi ro xét  cả trên bình diện chủ quan cũng như khách quan.  1.2 Khái niệm phá sản DN  ◙ ◙ Khái niệm phá sản được xem xét trên hai bình  diện:   DN lâm vào tình trạng phá sản  Phá  sản  –  thủ  tục  phục  hồi  DN  hoặc  xử  lý  nợ  đặc biệt  ◙ DN lâm vào tình trạng phá sản      Ở  VN,  trong  cơ  chế  KHHTT,  trên  cả  bình  diện  pháp  luật và thực tiễn đều chưa xuất hiện phá sản.  Hiện  tượng  phá  sản  chỉ  mới  xuất  hiện  và  pháp  luật  phá sản mới chỉ ra đời khi chuyển đổi sang nền KTTT.  Hai VBPL đầu tiên đề cập đến phá sản là LDNTN1990  và LCT1990 LPSDN1993 đã quy định cụ thể hơn: “DN lâm vào tình  trạng  phá  sản  là  DN  gặp  khó  khăn  hoặc  bị  thua  lỗ  trong  HĐKD  sau  khi  áp  dụng  các  biện  pháp  tài  chính  cần  thiết  mà  vẫn  mất  khả  năng  thanh  tốn  nợ  đến  hạn” (Đ2).   DN lâm vào tình trạng phá sản(tt)    LPS2004 quy định DN lâm vào tình trạng phá sản theo  hướng đơn giản và hợp lý hơn: “DN lâm vào tình trạng  phá  sản  là  DN  khơng  có  khả  năng  thanh  tốn  được  các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có u cầu” (Đ3).  Khác  với  LPSDN1993,  LPS2004  khơng  quy  định  các  dấu hiệu cụ thể để xác định DN mất khả năng thanh  toán nợ đến hạn.  Điều  này  thể  hiện  sự  tiến  bộ  trong  nhận  thức,  phù  hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho việc sớm  mở  thủ  tục  phá  sản  cũng  như  khả  năng  phục  hồi  HĐSXKD của DN.  ◙ DN lâm vào tình trạng phá sản (tt) Một số khía cạnh cụ thể khi nghiên cứu dấu hiệu mất  khả năng thanh tốn nợ đến hạn:       Điều này khơng có nghĩa là DN hồn tồn cạn kiệt tài sản, trái  lại  DN  có  thể  có  nhiều  tài  sản  nhưng  chúng  khơng  có  tính  thanh khoản.  Nó  còn  thể  hiện  DN  đang  lâm  vào  tình  trạng  tài  chính  tuyệt  vọng,  có  nghĩa  là  khơng  trả  được  nợ,  khơng  có  lối  thốt,  trừ  phi có sự can thiệp của tòa án hoặc sự giúp đỡ của các chủ  nợ.  Đối  với  DNTN,  nếu  trong  HĐSXKD  có  giao  kết  bất  kỳ  hợp  đồng  nào  mà  sau  đó  phát  sinh  các  khoản  nợ  thì  chúng  cũng  được coi là cơ sở để đánh giá tình trạng phá sản của DN.  Pháp  luật  khơng  phải  quy  định  một  con  số  tuyệt  đối  một  khoản nợ là bao nhiêu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản vì  tình hình tài chính của các DN là rất khác nhau.   Bản  chất  của  việc  mất  khả  năng  thanh  tốn  có  thể  khơng  trùng với biểu hiện bên ngồi là trả được nợ hay khơng.  ◙ DN lâm vào tình trạng phá sản (tt) Tóm  lại:  Theo  pháp  luật  VN,  phá  sản  là  khái  niệm  dùng  để  chỉ  cá  nhân,  tổ  chức  lâm  vào  tình  trạng phá sản với dấu hiệu đặc trưng nhất là mất  khả  năng  thanh  tốn  nợ  đến  hạn  nếu  chủ  nợ  có  yêu  cầu.  Tuy  nhiên,  DN  lâm  vào  tình  trạng  phá  sản  chưa  hẳn  đã  bị  phá  sản.  DN  lâm  vào  tình  trạng  phá  sản  chỉ  được  coi  là  bị  phá  sản  khi  đã  tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản.  3.1  Các  tr.hợp  tòa  án  ra  quyết  định  mở  thủ tục thanh lý tài sản (tt)      Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thơng qua nghị quyết đồng ý với  dự kiến các giải pháp tổ chức lại HĐKD, kế hoạch thanh tốn  nợ cho các chủ nợ và u cầu DN, HTX xây dựng phương án  phục hồi HĐKD, nếu có một trong các tr.hợp sau thì tòa án ra  quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản (Đ80):   Thứ nhất, DN, HTX khơng xây dựng được phương án phục hồi  (K1 Đ68).  Thứ  hai,  hội  nghị  chủ  nợ  không  thông  qua  phương  án  phục  hồi.  Thứ ba, DN, HTX không thực hiện đúng hoặc không thực hiện  được  phương  án  phục  hồi,  trừ  tr.hợp  các  bên  có  thỏa  thuận  khác.  Hội nghị  chủ nợ lần 1 khơng thơng qua phương án phục hồi  (vấn đề này chưa được quy định trong LPS).   Nghiêm cấm các NH nơi DN, HTX có tài khoản  thực  hiện  các  hành  vi  sau  kể  từ  ngày  tòa  án  áp  dụng thủ tục thanh lý (Đ59):   Thanh  tốn  các  khoản  nợ  của  DN,  HTX,  trừ  việc  thanh toán được thẩm phán phụ trách đồng ý; Thực  hiện  bất  kỳ  hành  vi  nào  nhằm  bù  trừ  hoặc  thanh  toán  các  khoản  DN,  HTX  vay  của  ngân  hàng.  3.2  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết  khiếu nại, kháng nghị mở thủ tục thanh lý     DN, HTX, các chủ nợ có quyền khiếu nại, VKS có  quyền kháng nghị.  Những  người  mắc  nợ  DN,  HTX  có  quyền  khiếu  nại  phần  quyết  định  liên  quan  đến  nghĩa  vụ  trả  nợ của mình.  Tòa  án phải gửi hồ sơ  về phá  sản  kèm theo đơn  khiếu nại, quyết  định kháng nghị cho tòa án cấp  trên trực tiếp.  Chánh án tòa án cấp trên chỉ định một tổ gồm ba  thẩm phán xem xét, giải quyết.  3.2  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết  khiếu nại, kháng nghị mở thủ tục thanh lý (tt)  Tổ  thẩm  phán  phải  xem  xét,  giải  quyết,  và  có  quyền ra một trong các quyết định:     Khơng  chấp  nhận  khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giữ  nguyên quyết định mở thủ tục thanh lý; Sửa quyết định mở thủ tục thanh lý;   Hủy  quyết  định  mở  thủ tục  thanh  lý và  giao hồ sơ  cho tòa án cấp dưới Quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại,  kháng  nghị  của tòa án cấp trên là quyết định cuối cùng.  3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản Tài sản phá sản bao gồm (K1 Đ49):      Tài sản phá sản là tài sản của DN, HTX được xác định  từ thời điểm tòa án thụ lý đơn yêu cầu.  Tài  sản  và  quyền  về  tài  sản  có  tại  thời  điểm  tòa  án  thụ lý đơn; Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài  sản  sẽ  có  do  việc  thực  hiện  các  giao  dịch  được  xác  lập trước khi tòa án thụ lý đơn;  Tài  sản  là  vật  đảm  bảo  thực  hiện  nghĩa  vụ  của  DN,  HTX. Nếu tài sản là vật đảm bảo thực hiện nghĩa vụ,  nếu giá trị của vật vượt q khoản nợ thì phần vượt  q đó là tài sản của DN, HTX; Giá trị quyền sử dụng đất của DN, HTX 3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt)    Thời điểm xác định tài sản là 3 tháng trước ngày  tòa án thụ lý đơn.   Đối với DNTN và CTHD thì tài sản còn bao gồm cả  tài sản của chủ DNTN và của TVHD (K2 Đ49) Tài sản từ các giao dịch của DN, HTX bị coi là vơ  hiệu (Đ43).  3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt) Thứ tự xử lý các khoản nợ:   Đối  với  các  khoản  nợ  có  bảo  đảm  được  xác  lập  trước khi tòa án thụ lý đơn thì được  ưu tiên thanh  tốn bằng tài sản đó.     Nếu  giá  trị  của  tài  sản  không  đủ  thanh  tốn  thì  phần  nợ còn lại sẽ được thanh tốn trong q trình thanh lý  tài sản.   Nếu tài sản lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được  nhập vào giá trị tài sản còn lại của DN, HTX (Đ35).  Đối  với  các  khoản  nợ  chưa  đến  hạn  vào  thời  điểm  mở  thủ  tục  thanh  lý  được  xử  lý  như  các  khoản nợ đến hạn nhưng khơng được tính lãi đối  với thời gian chưa đến hạn (Đ34).  3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt) Sau khi thanh tốn các khoản nợ có bảo đảm,  thứ tự các khoản nợ được phân chia:     Phí phá sản;  Các  khoản  nợ  lương,  trợ  cấp  thôi  việc,  BHXH  và  các  quyền  lợi  khác  theo  thỏa  ước  lao  động  và  HĐLĐ;  Các khoản nợ khơng có bảo đảm phải trả cho các  chủ  nợ  trong  danh  sách  chủ  nợ  theo  n.tắc  mỗi  chủ nợ được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng.  3.3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt) Phần còn lại (nếu còn) thuộc về (Đ37):     Xã viên HTX; Chủ DNTN; Các  thành  viên  của  công  ty,  các  cổ  đông  của  CTCP; Chủ sở hữu DNNN.  3.4 Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản  Thẩm  phán  ra  quyết  định  đình  chỉ  thủ  tục  thanh lý trong những tr.hợp:   DN, HTX khơng còn tài sản để phân chia; Phương  án  phân  chia  tài  sản  đã  được  thực  hiện  xong.  Quyết  định  này  đã  kết  thúc  thủ  tục  thanh  lý  để tòa án tuyên bố DN, HTX bị phá sản nhằm kết  thúc sự tồn tại của DN, HTX.  4. Tuyên bố DN, HTX bị phá sản   4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tun  bố  phá  sản  (Đ86,  Đ87) 4.2 Thơng báo quyết định tun bố phá sản  4.3  Khiếu  nại,  kháng  nghị  và  giải  quyết  khiếu  nại, kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản  4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tuyên  bố  phá  sản  (Đ86, Đ87)   Thứ  nhất,  đồng  thời  với  việc  ra  quyết  định  đình  chỉ  thủ  tục  thanh  lý  tài  sản,  thẩm  phán  ra  quyết  định  tuyên bố DN, HTX bị phá sản (Thủ tục phá sản thông  thường).  Thứ  hai,  trong  thời  hạn  30  ngày,  kể  từ  ngày  hết  hạn  nộp  tiền  tạm  ứng  án  phí,  chủ  DN  hoặc  đại  diện  của  DN,  HTX  khơng  còn  tiền  và  tài  sản  để  nộp  tiền  tạm  ứng  phí  thì  tòa  án  ra  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản  (Thủ tục đặc biệt – thủ tục rút gọn) (K1 Đ87).  4.1  Các  tr.hợp  tòa  án  tuyên  bố  phá  sản  (Đ86, Đ87) (tt)  Thứ ba,  sau khi thụ lý đơn và nhận các tài liệu do các  bên  gửi  đến,  tòa  án  ra  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản,  nếu  DN,  HTX  khơng  còn  tài  sản  hoặc  còn  nhưng  khơng đủ để thanh tốn phí phá sản (Thủ tục đặc biệt  – thủ tục rút gọn) (K1 Đ87) Quyết  định  tun  bố  DN,  HTX  bị  phá  sản  nhằm  chấm  dứt  sự  tồn  tại  về  mặt  pháp  lý  cũng  như  chấm  dứt  quan  hệ  nợ  nần,  trừ  tr.hợp  phá  sản  DNTN  và  CTHD, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp  luật có quy định khác.  4.2 Thơng báo quyết định tun bố phá sản      Tòa  án  gửi  quyết  định  phá  sản  cho  DN,  HTX,  VKS  cùng cấp và thơng báo cho các chủ nợ, những người  mắc nợ DN, HTX, đồng thời đăng báo 3 số liên tiếp.  Tòa án phải gửi quyết định phá sản cho CQĐKKD để  xóa  tên  DN,  HTX;  trong  tr.hợp  TANDTC  ra  quyết  định  giải quyết khiếu nại, kháng nghị theo quy định tại Đ92  thì  thời  hạn  này  có  thể  dài  hơn  nhưng  khơng  q  25  ngày (Đ89) DN,  HTX,  các  chủ  nợ,  những  người  mắc  nợ  DN,  HTX  có quyền khiếu nại, VKS có quyền kháng nghị quyết  định tun bố phá sản (Đ91, Đ92).  Tòa án phải gửi hồ sơ về phá sản kèm theo đơn khiếu  nại,  quyết  định  kháng  nghị  cho  tòa  án  cấp  trên  trực  tiếp.     4.2  Thơng  báo  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản(tt)    Ngay sau  khi nhận  được hồ sơ về phá sản kèm theo  đơn  khiếu  nại,  kháng  nghị,  chánh  án  tòa  án  cấp  trên  trực tiếp chỉ định một tổ gồm ba thẩm phán xem xét,  giải quyết.  Tổ  thẩm  phán  phải  xem  xét,  giải  quyết  khiếu  nại,  kháng nghị, và có quyền ra một trong các quyết định  sau:   Khơng chấp nhận khiếu nại, kháng nghị và giữ ngun quyết  định tun bố phá sản; Hủy  quyết  định  tuyên  bố  phá  sản  và  giao  hồ  sơ  về  phá  sản  cho tòa án cấp dưới tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản.  Quyết  định  giải  quyết  khiếu  nại,  kháng  nghị  của  tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng (Đ92) ... phá sản mới chỉ ra đời khi chuyển đổi sang nền KTTT.  Hai VBPL đầu tiên đề cập đến phá sản là LDNTN 199 0  và LCT 199 0 LPSDN 199 3 đã quy định cụ thể hơn: “DN lâm vào tình  trạng  phá  sản  là  DN  gặp  khó  khăn ... quyền  tự  do  kinh doanh khơng được pháp luật đặt ra.   2. Khái qt về pháp luật phá sản 2.1 Khái niệm pháp luật phá sản 2.2 Nội dung của pháp luật phá sản  2.3 Vai trò của luật phá sản  2.1 Khái niệm pháp luật phá sản... tuyên  bố  phá  sản;  thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản…  LPS2004 với 9 chương và 95  điều ◙ Nội dung của LPS2004 (tt)   Chương 1, về những quy định chung, gồm 12 điều (từ  Đ1  đến  Đ12):  Xác 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - ThS. Bùi Huy Tùng, Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - ThS. Bùi Huy Tùng, CHƯƠNG IX. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN, 2 Khái niệm phá sản DN, 3 Phân loại phá sản, 4 Phân biệt phá sản và giải thể, Phân biệt phá sản và giải thể (tt), 1 Khái niệm pháp luật phá sản, 2 Nội dung của pháp luật phá sản, Nội dung của LPS2004 (tt), 1Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu DNNN, các cổ đông, TVHD (tt), 2 Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (tt), 3 Mở thủ tục phá sản (tt), 4 Hội nghị chủ nợ, Điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ(tt), Thanh lý tài sản, các khoản nợ (tt), Nghiêm cấm các NH nơi DN, HTX có tài khoản thực hiện các hành vi sau kể từ ngày tòa án áp dụng thủ tục thanh lý (Đ59):, 3 Tài sản và thứ tự phân chia tài sản(tt), Tuyên bố DN, HTX bị phá sản

Mục lục

Xem thêm