Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước - Nguyễn Xuân Đào

104 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 10:35

Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước tập trung trình bày các vấn đề về tổng quan về đấu thầu; phương pháp đấu thầu; hợp đồng; kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; đấu thầu dịch vụ tư vấn;... PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU  SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC            Chuyên đề 1  Chuyên đề 2  Chuyên đề 3  Chuyên đề 4  Chuyên đề 5  Chuyên đề 6   Chuyên đề 7  Chuyên đề 8 Chun đề 9 Chun đề 10 Tổng quan về đấu thầu Phương pháp đấu thầu Hợp đồng Kế họach đấu thầu Sơ tuyển nhà thầu Đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Đấu thầu dịch vụ tư vấn  Quy trình lựa chọn khác Quản lý họat động đấu thầu Tình huống trong đấu thầu Biên soạn: Nguyễn Xn Đào Ngun Phó cục trưởng Cục QLĐT – Bộ KH&ĐT Hà Nội, tháng 9/2013 Chun đề 1   tổng quan về đấu thầu  Các nội dung chính : I Hệ thống pháp lý về đấu thầu hiện hành  II Khái niệm về đấu thầu  III Các quy định cơ bản của Pháp luật đấu thầu     I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11        Ngày Quốc hội thơng qua  29/11/2005 (hiệu lực 1/4/2006) : Luật bao gồm 6 chương, 77 điều :  Chương I      Những quy định chung  Chương II           Lựa chọn nhà thầu (4 mục) : (1) Hình thức lựa chọn nhà thầu;                               (2) Quy định  chung về đấu thầu; (3) Trình tự thực hiện đấu thầu;                              (4) Huỷ đấu thầu và loại bỏ HSDT Chương III     Hợp đồng  Chương IV     Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu  Chương V      Quản lý hoạt động đấu thầu Chương VI     Điều khoản thi hành  Luật sửa đổi số 38/2009/QH12        Ngày Quốc hội thơng qua 19/6/2009 (hiệu lực 1/8/2009) Luật gồm 7 điều về sửa đổi, bổ sung 5 luật (Luật XD, Luật ĐT, DN, Đất đai và Nhà ở)    Tại Điều 2 có sửa đổi bổ sung liên quan đến 21 điều thuộc 5 chương của Luật Đấu thầu bao  gồm các nội dung chính sau : (1) Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, (2) Chỉ định thầu,  (3) Phân cấp trong đấu thầu, (4) Xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu     I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH  Nghị định 85/2009/NĐ­CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Luật XD  Ngày Chính phủ thơng qua : 15/10/2009  Ngày có hiệu lực : 1/12/2009 thay thế Nghị định số 58/NĐ­CP ngày 5/5/2008   Nghị định cú 13 Chương 77 Điều (như NĐ 58/CP) :               Chương I Những quy định chung Chương II  Kế hoạch đấu thầu Chương III Sơ tuyển nhà thầu Chương IV  Đấu thầu rộng rói và hạn chế đối với gúi thầu dịch vụ tư vấn Chương V  Đấu thầu rộng rói và hạn chế đối với gúi thầu mua sắm hàng húa, xõy lắp  Chương VI  Chỉ định thầu Chương VII    Cỏc hỡnh thức lựa chọn khỏc Chương VIII   Quy định về hợp đồng Chương IX     Phõn cấp trỏch nhiệm thẩm định, phờ duyệt trong đấu thầu Chương X      Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Chương XI   Xử lý vi phạm phỏp luật về đấu thầu Chương XII     Cỏc vấn đề khỏc  Chương XIII    Điều khoản thi hành Nghị định 68/2012/NĐ­CP Sửa đổi một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ­CP           Ngày Chính phủ thơng qua : 12/9/2012 ;  Ngày có hiệu lực : 1/11/2012  Quyết định 50/2012/QĐ­TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2012/NĐ­CP           Ngày ký ban hành : 9/11/2012 ;  Ngày có hiệu lực : 1/1/2013   Chỉ thị 494/CT­TTg ngày 20/4/2010 của TTCP (Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện tại  văn bản 3081/BKH­QLĐT, 11/5/2010) về sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước  Chỉ thị 734/CT­TTg ngày 17/5/2011 của TTCP về chấn chỉnh quản lý gói thầu EPC  10 11 12 13 14 15 16     I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH Hướng dẫn thi hành Nghị định 85/CP của Bộ KH&ĐT  Thông tư 01/2010/QĐ­BKH,  06/01/2010 (Mẫu HSMT XL)  Thông tư 02/2010/TT­BKH, 19/01/2010 (Mẫu HSMT XL quy mô nhỏ) Thông tư 03/2010/TT­BKH, 27/01/2010 (Mẫu HSMST XL)  Thông tư 04/2010/TT­BKH, 01/02/2010 (Mẫu HSYC chỉ định thầu XL)  Thông tư 05/2010/TT­BKH, 10/02/2010 (Mẫu HSMT MSHH)  Thông tư 06/2010/TT­BKH, 9/3/2010 (Mẫu HSMT DVTV)  Thông tư 08/2010/TT­BKH, 21/4/2010 (Mẫu BC thẩm định KQĐT)  Thông tư 09/2010/TT­BKH, 21/4/2010 (Mẫu BC đánh giá HSDT MSHH, XL)  Thông tư 10/2010/TT­BKH, 13/5/2010 (Quy định về đào tạo đấu thầu) Thông tư 11/2010/TT­BKH, 27/5/2010 ( Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh)  Thơng tư 15/2010/TT­BKH, 29/6/2010 (Mẫu BC đánh giá HSDT đối với TV)  Thơng tư 17/2010/TT­BKH, 22/7/2010 (Quy định đấu thầu điện tử thí điểm) Thơng tư 20/2010/TTLT­BKH­BTC, 21/9/2010 (Quy định đăng Báo đấu thầu) Thơng tư 21/2010/TT­BKH, 28/10/2010 (Mẫu BC thẩm định HSMT, HSYC)  Thơng tư 01/2011/TT­BKHĐT, 04/01/2011 (Quy định kiểm tra về đấu thầu)  Thơng tư 09/2011/TT­BKHĐT, 07/9/2011 (Mẫu HSYC chỉ định thầu TV)       I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH Các văn bản hướng dẫn khác  Thơng tư số 18/2010/TT­BLĐTB&XH, 10/6/2010 (Quy định về tiền lương  tư vấn trong nước) Thơng tư số 03/2009/TT­BKH, 16/04/2009 (Lựa chọn nhà đầu tư có sử  dụng đất) Thơng tư số 03/2011/TT­BKHĐT, 27/01/2011 (Hướng dẫn thực hiện lựa  chọn nhà đầu tư dự án BOT, BTO, BT theo NĐ 108/2009/NĐ­CP) Thông tư 13/2006/TT­BTM, 29/11/2006 (Thủ tục XNK HH đối với nhà  thầu trúng thầu) (cần ban hành lại)  Thông tư 68/2012/TT­BTC, 26/4/2012 (Quy định Mua sắm thường xuyờn  của cơ quan nhà nnước)  Thông tư 01/2012/TTLT­BYT­BTC, 19/01/2012 (Mua thuốc chữa bệnh)    II. KHÁI NI ỆM VỀ ĐẤU THẦU II Các thuật ngữ về đấu thầu 1. Luật Đấu thầu (Điều 4) có 39 thuật ngữ  (1) Đấu thầu (4) Người có th quyền (7) Nhà thầu phụ (10) Giá dự thầu (13) Giá trúng thầu (2) Vốn Nhà nước (5) BMT (8) Gói thầu (11) Giá đánh giá  (14) Giá ký hợp đồng (3) Đấu thầu trong nước/QT (6) Nhà thầu chính (9) Giá gói thầu (12) Giá đề nghị trúng thầu (15) Thẩm định đấu thầu … 2. Nghị định 85/CP (Điều 2) có 11 thuật ngữ (1) Sử dụng vốn nhà nước (2) Hồ sơ yêu cầu (3) Hồ sơ đề xuất (4) Kết quả lựa chọn nhà thầu (5) Vi phạm pháp luật về đấu thầu (6) Tham gia đấu thầu (7) Gói thầu lựa chọn tổng thầu (8) Thời gian có hiệu lực của HSDT (9) Thời gian có hiệu lực của BĐDT (10) B/c đầu tư, B/c DAĐT (11) Danh sách ngắn III. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU  THẦU   1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (Điều 1 LĐT) là các gói  thầu sử dụng vốn nhà nước thuộc Dự án sau : a) Dự án sử dụng từ 30% vốn NN trở lên so với TMĐT cho mục  tiêu đầu tư phát triển : (i) DA xây dựng mới, nâng cấp mở rộng;  (ii) DA mua sắm tài sản / thiết bị khơng cần lắp đặt; (iii) DA quy  hoạch vùng, ngành, đơ thị, nơng thơn; (iv) DA nghiên cứu khoa  học, cơng nghệ, hỗ trợ Kỹ thuật b) Dự án sử dụng vốn NN để mua sắm tài sản để duy trì hoạt  động thường xun của cơ quan nhà nước, tổ chức ­ đồn thể,  đơn vị vũ trang nhân dân c) Dự án sử dụng vốn NN để  mua sắm tài sản nhằm phục vụ cải  tạo sửa chữa lớn thiết bị, dây chuyền sản xuất, cơng trình nhà  xưởng đã đầu tư của DNNN III. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU  THẦU 2. Quy định áp dụng Luật Đấu thầu  a) Đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu (Điều 2 LĐT)   Đối tượng bắt buộc là các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia  hoạt động đấu thầu sử dụng vốn NN và các tổ chức cá nhân  liên quan thuộc phạm vi đièu chỉnh của Luật Đấu thầu Tổ chức cá nhân khác tuỳ chọn b) áp dụng Luật Đấu thầu và pháp luật khác  (Điều 3 LĐT)   Mọi họat động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh phải tn  thủ Luật Đấu thầu và pháp luật có liên quan  Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp  dụng theo quy định của luật đó  Trường hợp sử dụng ODA thực hiện lựa chọn nhà thầu theo  điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế   III. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU  THẦU 3. Đăng tải thông tin về đấu thầu (Điều 5 LĐT, Đ 7 NĐ85, TT 20/TTLT­BKH­BTC) a) Phương tiện đăng tải :   Báo Đấu thầu và Website về đấu thầu tại http://muasamcong.mpi.gov.vn  Các phương tiện thông tin đại chúng khác (chỉ đăng lại) b) Nội dung đăng tải trên báo Đấu thầu :   Kế hoạch đấu thầu (chỉ áp dụng DA có TMĐT 5 ≥ tỷ đ)   Thơng báo mời sơ tuyển, mời quan tâm, mời thầu (mọi trường hợp)   Thơng báo mời chào hàng cạnh tranh (gói thầu có giá 500 ≥ triệu đ)   Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu (mọi trường hợp)  Kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu có giá 2 ≥ tỷ đ)   Thơng tin về DA BOT, BTO, BT, đầu tư có sử dụng đất (mọi trường hợp)   Xử lý vi phạm pháp luật đấu thầu, văn bản QPPL hiện hành … c) Chi phí đăng tải trên báo Đấu thầu :  Thơng báo mời thầu : 200.000đ/3kỳ/gói (mời chào hàng 100.000đ/3kỳ/gói)  Thơng báo lựa chọn nhà đầu tư (BOT, BTO, BT…) : 300.000đ/3kỳ/gói   TBMT, mời sơ tuyển, mời nộp quan tâm đối với ODA: 400.000đ/3kỳ/gói  10 Ví dụ : Đánh giá HSĐX chào hàng cạnh tranh (Giá gói thầu 1.050 triệu đ gồm lô : Lô : 500 tr, Lô 2: 400 tr, Lô 3: 100 tr, Lô 4: 50 tr) Nhà thầu A B C D E I Kiểm tra tính hợp lệ HSĐX Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt II Đánh giá Kü thu ật Đạt Đạt Đạt Đạt K đạt - Giá chào lô (tr đồng) 460 - 450 - - - Giá chào lô (tr đồng) 440 390 - 410 - - Giá chào lô (tr đồng) 100 110 - - 105 - Giá chào lô (tr đồng) - - - - - Giảm giá chọn 8% 5% - - - III So sánh giá chào (giả sử tất nhà thầu khơng có lỗi sai lệch) 90 V QUY TRÌNH ĐẤU THẦU GĨI THẦU QUY MƠ NHỎ MSHH ≤ tỷ đ; XL, EPC ≤ tỷ đ (Điều 33 NĐ 85/CP) Lập HSMT : Bên mời thầu lập trình chủ đầu tư phê duyệt (XL theo Thông tư 02/TT-BKH, 19/1/2010) Mời thầu phát hành HSMT : HSMT phát hành kể từ đăng tải thông báo mời thầu Chuẩn bị nộp HSDT : Thời gian lập HSDT tối thiểu 10 ngày kể từ ngày phát hành HSMT (nhà thầu nộp Bảo đảm dự thầu 1% giá gói thầu) Đánh giá HSDT:  Đánh giá lực, KN Kỹ thuật theo tiêu chí “đạt / khơng đạt”  Không phải phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng mặt KT  Nhà thầu đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm, kỹ thuật có giá dự thầu thấp sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch khơng vượt giá gói thầu xét chọn  Thời gian đánh giá HSDT tối đa 20 ngày Trình duyệt, thẩm định phê duyệt KQĐT : Chủ đầu tư phê duyệt KQĐT Báo cáo BMT ý kiến Cơ quan, tổ chức thẩm định; BMT tiến hành hương thảo, hòan thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Ký hợp đồng : Chủ đầu tư nhà thầu ký HĐ, Nhà thầu nộp Bảo đảm thực 91 HĐ 3% giá HĐ MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUY MƠ NHỎ (theo Thơng tư 02/2010/TT-BKH, 19/01/2010 Bộ KH&ĐT) Phần I Chỉ dẫn nhà thầu Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương II TCĐG Chương III Biểu mẫu dự thầu Phần II Yêu cầu xây lắp Chương IV Giới thiệu dự án gói thầu Chương V Bảng tiên lượng Chương VI Yêu cầu tiến độ thực Chương VII Yêu cầu mặt kỹ thuật Chương VIII Các vẽ Phần III Yêu cầu hợp đồng Chương IX Điều kiện chung hợp đồng Chương X Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương XI Mẫu hợp đồng 92 Ví dụ : Đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp quy mô nhỏ Nhà thầu A B C D E Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt K đạt 5.500 5.600 5.580 5.700 5.550 b) Sửa lỗi số học - 10 - 50 - 20 - 100 - c) Sai lệch (thừa thiếu) + 70 - + 10 + 20 - Cộng 5.560 5.550 5.570 5.620 - - I Kết đ giá bước sơ II K đ giá bước chi tiết K đ giá Kü thu ật Xác định nhà thầu trúng thầu: a) Giá dự thầu (triệu đ) III Xếp hạng 93 VI ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN NN, ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ VTND THEO TT 68 BTC Đối tượng áp dụng : Cơ quan NN, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức KH&CN công lập, đơn vị VTND, quan Đảng, tổ chức trị xã hội Phạm vi điều chỉnh : (1) Trang thiết bị làm việc quan, cán CNVC; (2) Vật tư công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xun; (3) Máy móc t/bị phục vụ chun mơn,ATLĐ, PCCC; (4) May sắm trang phục ngành; (5) DA CNTT sử dụng vốn SN; (6) Phương tiện vận chuyển; Sản phẩm in, tài liệu, sách VHP; (7) Phim ảnh; (8) Dịch vụ bảo trì sửa chữa dịch vụ khác Thẩm quyền định mua sắm : (1) Bộ trưởng, người đứng đầu quan TW, chủ tịch UBND cấp phân cấp cho quan, đơn vị cấp dưới; (2) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp phân cấp; (3) Thủ trưởng đơn vị SN (NĐ 43); (4) Thủ trưởng tổ chức KH&CN công lập (NĐ 115) Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Thủ trưởng quan NN, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức KH&CN công lập, đơn vị VTND, quan Đảng, tổ chức trị xã hội Thẩm quyền phê duyệt HSMT, KQLCNT : Thủ trưởng quan NN, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức KH&CN công lập, đơn vị VTND, quan Đảng, tổ chức trị xã hội ủy quyền cho cấp 94 VII ĐẤU THẦU MUA THUỐC THEO TT 01 BYT Đối tượng áp dụng : Đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN, nguồn quỹ bảo hiểm y tế nguồn thu hợp pháp khác (Không áp dụng Thuốc NN đặt hàng NSNN; Dược liệu thuốc YHCT; Máu chế phẩm máu) Phạm vi điều chỉnh : Đấu thầu mua thuốc đối tượng áp dụng phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh chữa bệnh Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc CP, chủ tịch UBND tỉnh, TP; Chủ tịch HĐQT, thủ trưởng đơn vị ngồi cơng lập Thẩm quyền phê duyệt HSMT, KQLCNT : Thủ trưởng đơn vị công lập (trường hợp đấu thầu tập trung Sở YT chịu trách nhiệm) Thẩm định : (1) KHĐT : Thủ trưởng quan TW quy đnh quan TĐ, địa phương : Sở YT; (2) HSMT : Thủ trưởng đơn vị quy định, Đấu thầu tập trung Sở YT quy định; (3) KQLCNT : Thủ trưởng đơn vị định Giá thuốc trúng thầu : Giá trúng thầu mặt hàng ≤ giá mặt hàng thuốc KHĐT; trường hợp giá mặt hàng thuốc cao KHĐT thủ trưởng đơn vị định : (1) Ý kiến HĐ thuốc Điều trị đơn vị, (2) Giá mặt hàng thuốc không vượt giá tối đa Bộ YT công bố gần giá bán buôn kê khai; (3) Tổng giá trị thuốc trúng thầu khơng 95 vượt giá gói thầu duyệt Chuyên đề 9 QUẢN Lí HỌAT ĐỘNG ĐẤU THẦU Các nội dung chính : I II III IV V Quản lý nhà nước về đấu thầu Quyền và nghĩa vụ của cỏc bờn  Phõn cấp trong đấu thầu Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Xử lý vi phạm trong đấu thầu 96 I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  ĐẤU THẦU  Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu : (Điều 66 LĐT) 1) Ban hành, phổ biến hướng dẫn văn bản QPPL 2) Đào tạo bồi dướng nghiệp vụ 3) Tổng kết đánh giá báo cáo tình hình đấu thầu 4) Quản lý Hệ thống thơng tin dấu thầu 5) Hợp tác quốc tế 6) Kiểm tra / thanh tra, giải quyết kiến nghị khiếu nại tố cáo  trong đấu thầu 97 II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA  CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU   1) Người có thẩm quyền (K 18 Điều 2 LSĐ) 2) Chủ đầu tư (Điều 61 LĐT, K19 Điều 2 LSĐ) 3) Bên mời thầu (Điều 62 LĐT) 4) Tổ chuyên gia đấu thầu (Điều 63 LĐT) 5) Nhà thầu (Điều 64 LĐT) 6) Cơ quan, tổ chức thẩm định (Điều 65 LĐT) 98   III. PHÂN CẤP TRONG ĐẤU THẦU 1. Phê duyệt trong đấu thầu  Thủ tướng Chính phủ (Điều 54 NĐ 85/CP)  Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh (Điều 55 NĐ 85/CP)  Chủ tịch UBND cấp huyện, xã (Điều 56 NĐ 85/CP)  HĐQT họăc giám đốc doanh nghiệp (Điều 57 NĐ 85/CP)  HĐQT DN liên doanh, cổ phần, HĐHTKD (Điều 58 NĐ 85/CP) 2. Thẩm định trong đấu thầu (Điều 59 NĐ 85/CP)  Giúp TTCP : Bộ KH&ĐT  Giúp chủ tịch UBND tỉnh : Sở KH&ĐT  Giúp Bộ trưởng : do Bộ trưởng quy định  Giúp chủ tịch UBND huyện : Phòng TC ­KH  Các trường hợp khác : do thủ trưởng cơ quan liên quan quy định  Giúp CĐT : do CĐT lựa chọn tổ chức, cá nhân hoặc tư vấn  99 IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ  (ĐIỀU 72+73 LĐT, ĐIỀU 60­62 NĐ 85/CP) 1. Nguyên tắc giải quyết kiến nghị a) Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về KQĐT và những vấn đề liên quan b) Người có trách nhiệm giải quyền kiến nghị về đấu thầu là : (1) Bên mời thầu;  (2) Chủ đầu tư; (3) Người có thẩm quyền; (4) Tòa án c) Thời gian để kiến nghị liên quan đến KQĐT tối đa là 10 ngày kể từ khi có thơng  báo KQĐT. Trường hợp khác, thời gian kiến nghị kể từ khi xảy ra sự việc đến  khi có thơng báo KQĐT 2. Quy trình giải quyết kiến nghị  a) Trường hợp nội dung kiến nghị khơng phải là KQĐT : 3 cấp giảI quyết : (1)  gửi đến Bên mời thầu (thời hạn tối đa 5 ngày); (2) gửi đến Chủ đầu tư  (7  ngày); (3) gửi đến Người có thẩm quyền (10 ngày) b) Trường hợp nội dung kiến nghị là KQĐT : 3 cấp giải quyết : (1) gửi đến Bên  mời thầu (5 ngày); (2) gửi đến Chủ đầu tư  (7 ngày); (3) gửi đồng thời đến  người có thẩm quyền và đến Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị (gồm Chủ  tịch Hội đồng là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, đại diện  người có thẩm quyền và đại diện Hiệp hội nghề nghiệp)  HĐTV có báo cáo kết quả làm việc trong thời hạn tối đa là 20 ngày (chỉ có 2  cấp HĐTV : TW và Bộ /Địa phương)   Người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị tối đa là 5  ngày kể từ khi HĐTV có báo cáo kết quả làm việc   Chi phí cho HĐTV do nhà thầu nộp bằng 0,01% giá dự thầu, tối thiểu 2  100 triệu đ ­ tối đa 50 triệu đ. Kiến nghị đúng được bồi hồn V. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU  (ĐIỀU 75 LĐT, K3 K21 Đ2 LSĐ, ĐIỀU 63­66 NĐ 85/CP) 1. Ngun tắc xử phạt : (i) theo 3 hình thức (CBCC theo PLCBCC), (ii) q. dịnh xử  phạt gửi người bị xử phạt, Bộ KH&ĐT, CQ liên quan, (iii) q. định xử phạt  hiệu lực cả nước, (iv) người bị xử phạt có quyền kiện ra tòa án 2. Thẩm quyền xử phạt : Người có thẩm quyền. Trường hợp bị cảnh cáo ≥ 3 lần ­   Bộ KH&ĐT quyết định xử lý cấm 6 tháng, thêm 1 hành vi bị cấm tương ứng  thêm 3 tháng nhưng khơng q 3 năm  Cảnh cáo : Vi phạm các nội dung ngồi các trường hợp Luật cấm tại Điều 12  Luật đấu thầu và K21 Điều 2 LSĐ  Phạt tiền : Hành vi vi phạm gây hậu quả làm thiệt hại đến lợi ích của các bên  theo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực KH­ĐT  Cấm tham gia hoạt động đấu thầu : khi vi phạm quy định tại Điều 12 LĐT, K3  K21 Điều 2 LSĐ theo 3 mức : (i) 6 tháng ­1 năm, (ii) 1 ­3 năm, (iii) 3­5 năm  Hủy, đỡnh chỉ, khụng cụng nhận KQLCNT:           Xử lý của người cú thẩm quyền khi phỏt hiện cỏc hành vi vi phạm (1) Hủy khi  HSMT / HSYC khụng phự hợp, thụng đồng; (2) Đỡnh chỉ khi vi phạm trước  khi phờ duyệt KQLCNT; (3) Khụng cụng nhận KQLCNT sau khi cú quyết  định phờ duyệt 3. Cụng bố cụng khai tổ chức cá nhân vi phạm: đăng tải trên báo Đấu thầu và trang  thơng tin điện tử về đấu thầu của Nhà nước 101 Chun đề 10 TèNH HUỐNG TRONG đấu thầu Các nội dung chính :    Cỏc tỡnh huống theo Nghị định 85/CP Cỏc tỡnh huống do giảng viờn biờn soạn Trả lời cỏc tỡnh huống, cõu hỏi vướng mắc của học  viờn 102 1) 2) CÁC TÌNH HUỐNG THEO NGHỊ ĐỊNH 85/CP  (ĐIỀU 70 NĐ 85/CP)  Trường hợp cú lý do cần điều chỉnh giỏ / nội dung gúi thầu: Điều chỉnh KHĐT  trước khi mở thầu (trừ tỡnh huống 6) Trường hợp DT  giỏ gúi thầu nhưng  khụng > TMĐT: Chủ đầu tư quyết định (khụng phải điều chỉnh KHĐT)  3) Trường hợp  giỏ gúi thầu MSHH, XL: BMT bỏo cỏo  để (i) Cho phộp chào lại giỏ, (ii) Cho phộp chào lại giỏ + xem xột lại giỏ gúi  thầu, HSMT hoặc (iii) Mời nhà thầu cú giỏ đỏnh giỏ thấp nhất vào đàm phỏn  HĐ Trường hợp chỉ cú một HSDT vượt qua bước đỏnh giỏ về KT: khụng cần xỏc  định giỏ đỏnh giỏ đối với MSHH, XL, gúi thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng  thầu TK), khụng cần xỏc định điểm tổng hợp đối với tư vấn thụng 7) 103 CÁC TÌNH HUỐNG THEO NGHỊ ĐỊNH 85/CP  (TIẾP) 8) Trường hợp HSDT có kết đánh giá ngang nhau: Ưu tiên nhà thầu có giá DT sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp 9) Trường hợp giá đề nghị ký HĐ vượt giá trúng thầu duyệt sau thương thảo, hồn thiện HĐ: Đảm bảo khơng vượt giá gói thầu, DT TMĐT 10) Trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp bất thường < 50% giá gói thầu: Lập tổ thẩm định liên ngành, đưa biện pháp phù hợp HĐ để đảm bảo tính khả thi 11) Trường hợp < nhà thầu đáp ứng yêu cầu bước sơ tuyển / lựa chọn danh sách nhà thầu : (i) Phát hành HSMT; (ii) Sơ tuyển bổ sung, lựa chọn bổ sung 12) Trường hợp HSMT có quy định nhà thầu đề xuất biện pháp thi công khác: Không hiệu chỉnh sai lệch phần khối lượng sai khác (nếu có) 13) Trường hợp có thư giảm giá: Khi xét thầu cần xác định giá dự thầu ghi đơn dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá theo thư giảm giá Giá trị tuyệt đối lỗi số học sai lệch giá dự thầu ghi đơn 14) Trường hợp < nhà thầu đủ điều kiện để mời tham gia đấu thầu hạn chế: (i) có 1-2 nhà thầu phải báo cáo người có thẩm quyền định, (ii) có 3-4 nhà thầu CĐT định 104 ... tổng quan về đấu thầu Các nội dung chính : I Hệ thống pháp lý về đấu thầu hiện hành  II Khái niệm về đấu thầu III Các quy định cơ bản của Pháp luật đấu thầu     I. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH... ỆM VỀ ĐẤU THẦU II Các thuật ngữ về đấu thầu 1. Luật Đấu thầu (Điều 4) có 39 thuật ngữ  (1) Đấu thầu (4) Người có th quyền (7) Nhà thầu phụ (10) Giá dự thầu (13) Giá trúng thầu (2) Vốn Nhà nước. .. 2. Nghị định 85/CP (Điều 2) có 11 thuật ngữ (1) Sử dụng vốn nhà nước (2) Hồ sơ yêu cầu (3) Hồ sơ đề xuất (4) Kết quả lựa chọn nhà thầu (5) Vi phạm pháp luật về đấu thầu (6) Tham gia đấu thầu (7) Gói thầu lựa chọn tổng thầu (8) Thời gian có hiệu lực của HSDT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước - Nguyễn Xuân Đào, Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước - Nguyễn Xuân Đào, I. H THNG PHP Lí V U THU HIN HNH, III. CC QUY NH C BN CA PHP LUT U THU, I. HèNH THC LA CHN NH THU, IV. TRèNH - THM NH - PHấ DUYT (CC IU 11-12 N 85/CP), II. QUY TRèNH S TUYN NH THU (IU 14 N 85/CP), Bc 3. ỏnh giỏ HSDT (iu 29), Bc 3. ỏnh giỏ HSDT (iu 18, 19), IV. QUY TRèNH CHO HNG CNH TRANH (iu 43 N 85/CP), V. QUY TRèNH U THU GểI THU QUY Mễ NH MSHH 5 t ; XL, EPC 8 t (iu 33 N 85/CP), V. X Lí VI PHM PHP LUT V U THU (IU 75 LT, K3 K21 2 LS, IU 63-66 N 85/CP)

Mục lục

Xem thêm