Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Hình thức và Hệ thống pháp luật

70 27 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 09:55

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Hình thức và Hệ thống pháp luật cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn luật, VBQPPL tại Việt Nam, hệ thống pháp luật, các ngành luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Hình thức Hệ thống pháp luật toanvs@gmail.com Tài liệu tham khảo  Sách giáo khoa  Bộ luật Dân 2005, hình 1999…  Luật ban hành văn qui phạm pháp luật 12/11/1996, sửa đổi 16/12/2002  Luật ban hành văn qui phạm pháp luật HĐND, UBND ngày 3/12/2004 toanvs@gmail.com I NGUỒN LUẬT (Hình thức bên ngoài) Là hình thức biểu bên pháp luật mà nhà nước thức thừa nhận để làm chuẩn mực cho hành vi cá nhân, tổ chức xã hội toanvs@gmail.com Phân loại: 1.1 Tập quán pháp: Tập quán cách thức xử hình thành trình nhận thức người xã hội lưu truyền xã hội Tập quán  pháp - tập quán phù hợp với lợi ích xã hội, giai cấp thống trò Nhà Nước thừa nhận qui tắc xử chung toanvs@gmail.com 1.2 Văn tôn giáo  Là hình thức tương đối lâu đời, xem nguồn luật có hiệu lực cao nước có hệ thống pháp luật tôn giáo  VD: kinh Coran hệ thống pháp luật hồi giáo toanvs@gmail.com 1.3 Tiền lệ pháp:  Các đònh trước cơ  quan hành chính hay xét xử Nhà Nước thừa nhận làm khuôn mẫu để giải vụ việc, tình tương tự  Có vò trí quan trọng hệ thống luật Anh – Mỹ  Những đònh, án án trước làm để toanvs@gmail.com 1.4 Văn bản qui phạm pháp luật:  Văn quan Nhà Nước có thẩm quyền ban hành chứa QPPL  Tên gọi: luật, luật, pháp lệnh, lệnh, nghò đònh, thông tư, đònh, thò …   Nguồn luật phổ biến nhiều hệ thống pháp luật: chủ nghóa xã hội châu âu lục đòa toanvs@gmail.com Đặc điểm VBQPPL  Do quan Nhà Nước có thẩm quyền ban hành  Nội dung qui tắc xử có tính chất bắt buộc chung  Được áp dụng nhiều lần thực tiễn đời sống có kiện pháp lý xảy  Tên gọi, nội dung trình tự ban hành loại văn QPPL qui đònh rõ ràng toanvs@gmail.com     13/1999/QH10: luật doanh nghiệp 121/2005/NĐ­CP 03/2004/QĐ­TTg 07/2001/TTLT/BKH­TCTK toanvs@gmail.com VBQPPL Việt Nam  Hệ thống VBPL xây dựng thành hệ thống thứ bậc thống với nội dung hình thức, trật tự cao – thấp rõ ràng toanvs@gmail.com 10 Điều kiện hợp pháp của một giao dòch  dân sự: d. Hình thức giao dòch phù hợp với qui đònh của  pháp luật - Lời nói - Hành vi cụ thể - Văn bản: có chứng thực, không cần chứng thực - Giao dòch điện tử toanvs@gmail.com 56 Ngành luật hình  Đối tượng điều chỉnh:  Những quan hệ xã hội phát sinh nhà nước người có hành vi vi phạm qui đònh luật hình  Phương pháp điều chỉnh: quyền uy, cưỡng chế  Bộ luật hình 1999 (Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghóa Việt Nam khoá X, kỳ họp toanvs@gmail.com thứ thông qua ngày 5721 tháng 12 năm 1999) Ngành luật hình  Chế đònh cơ bản  Tội phạm  Trách nhiệm hình  Hình phạt toanvs@gmail.com 58 Ngành luật hình sự: Tội  phạm  Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được  chủ thể thực hiện một cách có lỗi,  trái với các qui đònh của pháp luật hình  sự và phải chòu hình phạt  Tính nguy hiểm cho xã hội  Có lỗi chủ thể  Trái pháp luật hình toanvs@gmail.com 59 Ngành luật hình sự: Khách thể tội phạm  An ninh quốc gia  Tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người  Quyền tự do, dân chủ công dân  Quyền sở hữu  Chế độ hôn nhân gia đình  Trật tự quản lý kinh tế  Môi trường  Tội phạm Ma túy  An toàn công cộng, trật tự công cộng  Trật tự quản lý hành toanvs@gmail.com 60 Ngành luật hình sự: Hình phạt        Chính Cảnh cáo Phạt tiền Cải tạo không giam giữ Trục xuất Tù có thời hạn Tù chung thân Tử hình      Bổ sung Cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề, làm công việc đònh Cấm cư trú Quản chế Tước số quyền công dân Tòch thu tài sản toanvs@gmail.com 61 Ngành luật hình sự: Tình tiết  tăng, giảm trách nhiệm hình sự Giảm nhẹ thể hiện hậu quả hạn chế, mức độ nguy hiểm thấp  Người phạm tội ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại tội phạm  Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả; Chưa gây thiệt hại thiệt hại không lớn  Phạm tội hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà gây  Phạm tội lạc hậu  Thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; tự thú; tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm điều tra; lập công chuộc tội toanvs@gmail.com 62  Người có thành tích xuất sắc sản xuất, chiến đấu, công tác… Ngành luật hình sự: Tình tiết  tăng, giảm trách nhiệm hình sự Tăng  nặng  thể  hiện  mức  độ  nguy  hiểm  cao  đối  với  xã hội:  Phạm tội trẻ em, phụ nữ có thai, người già…  Phạm tội có tổ chức  Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội  Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ toanvs@gmail.com  Cố tình thực tội phạm đến 63 Ngành luật tài  Đối tượng điều chỉnh:  Tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình Nhà Nước động viên, phân phối sử dụng nguồn tiền tệ đònh, cần thiết cho việc thực chức nhiệm vụ Nhà Nước đáp ứng nhu cầu kinh tế- xã hội khác toanvs@gmail.com 64 Ngành luật tài  Các chế đònh:  Ngân sách Nhà Nước;  Tài doanh nghiệp;  Thuế khoản thu ngân sách;  Chế độ cấp phát tài toanvs@gmail.com 65 Ngành luật lao động  Đối tượng điều chỉnh:  Ngành luật điều chỉnh nhóm quan hệ lao động quan hệ liên quan chặt chẽ đến quan hệ lao động quan hệ người sử dụng lao động đại diện tập thể lao động, quan hệ bồi thường thiệt hại, bảo hiểm xã hội tranh chấp lao động  Phương pháp:   Thỏa thuận, bình đẳng (trong quan hệ lao động) mệnh lệnh (trong tổ chức toanvs@gmail.com 66 lao động)  Ngành luật lao động  Các chế đònh:      Việc làm Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể Tiền lương Giải tranh chấp lao động, đình công  toanvs@gmail.com 67 Ngành luật kinh tế:  Đối tượng điều chỉnh:  Quan hệ phát sinh lónh vực kinh doanh  Quan hệ phát sinh lónh vực quản lý Nhà Nước kinh tế  Quan hệ kinh tế nội  Chế đònh cơ bản:     Đòa vò pháp lý chủ thể kinh doanh Phá sản Hợp đồng Giải tranh chấp toanvs@gmail.com 68 Ngành luật hôn nhân gia đình:  Đối tượng điều chỉnh:  Ngành luật bao gồm QPPL điều chỉnh quan hệ nhân thân quan hệ tài sản phát sinh việc kết hôn nam nữ  Đối tượng điều chỉnh gồm quan hệ nhân thân quan hệ tài sản phát sinh việc kết hôn toanvs@gmail.com 69 Ngành luật hôn nhân gia đình: Chế đònh cơ bản  Kết hôn, điều kiện kết hôn;  Quan hệ vợ chồng;  Quan hệ cha mẹ cái;  Quan hệ tài sản vợ chồng;  Cấp dưỡng;  Ly hôn;  Con nuôi;  Quan hệ có yếu tố nước toanvs@gmail.com 70 ... Mỗi ngành luật hình thành nên từ các chế đònh  pháp luật NGÀN H  LUẬT CHẾ ĐỊNH  PHÁP LUẬT QPPL QPPL CHẾ ĐỊNH  PHÁP LUẬT QPPL QPPL QPPL toanvs@gmail.com CHẾ ĐỊNH  PHÁP LUẬT  QPPL QPPL QPPL 29 Hệ thống pháp luật bao gồm nhiều  ngành luật. .. Qui phạm pháp luật Phần tử cấu thành nhỏ hệ thống pháp luật Tất phận cấu thành khác hệ thống pháp luật hình thành kết hợp qui phạm pháp luật toanvs@gmail.com 28 Mỗi ngành luật hình thành nên từ các chế đònh ... 2.1 Phân loại: a Văn bản luật  Hiến pháp  Bộ luật, luật: luật dân sự, luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật doanh nghiệp… b. Văn Bản dưới luật  Nghò Quốc hội  Pháp lệnh, nghò UBTVQH 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Hình thức và Hệ thống pháp luật, Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Hình thức và Hệ thống pháp luật, 4 Văn bản qui phạm pháp luật:, 2 Hiệu lực của văn bản, II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, Ngành luật hành chính, Ngành luật dân sự: các chế đònh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn