Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc

34 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 09:50

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và đặc trưng của nhà nước, chức năng nhà nước, hình thức và bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,... GIẢNG VIÊN: Th.s NGUYỄN HỮU LẠC BỘ MƠN LUẬT HÀNH CHÍNH – KHOA LUẬT ­ ĐHCT ĐT: 0939345168, EMAIL: nhlac@ctu.edu.vn Tài liệu tham khảo MƠN HỌC KẾT CẤU GỒM PHẦN NHƯ SAU: PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHẦN II: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT  TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHẦN III: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ PHẦN IV: ĐÀO TẠO LUẬT VÀ NGHỀ LUẬT Ở VI3ỆT  NAM ĐIỂM Q TRÌNH: 2 ĐIỂM ĐIỂM THI: 8 ĐIỂM HÌNH THỨC THI: TRẮC NGHIỆM 1. Pháp luật có vai trò như  thế nào đối xã hội?  2. Pháp luật có từ lúc  nào và do ai ban hành? 3. Tại sao chúng ta phải  nghiên cứu luật? …….???? PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA  NHÀ NƯỚC II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC 10 Cơ  quan  nhà  nước  là  một  tổ  chức  mang  quyền lực nhà nước, được thành lập trên cơ sở  pháp luật và được giao những nhiệm vụ, quyền  hạn  nhất  định  để  thực  hiện  chức  năng  và  nhiệm  vụ  của  nhà  nước  trong  phạm  vi  luật  20 định Nguyên thủ Quốc gia ­  Là  người  đứng  đầu  nhà  nước,  có  quyền  thay  mặt  nhà  nước  về  mặt  đối  nội  và  đối  ngoại ­  Về  nguyên  tắc,  nguyên  thủ  quốc  gia  là  đại  diện  tượng  trưng  cho  sự  bền  vững  và  tập trung của nhà nước ­  Thẩm  quyền  được  thể  hiện  trong  cả  ba  lĩnh vực: lập pháp, hành pháp và tư pháp 22 Nghị viện ­ Là cơ quan lập pháp; ­  Thực  hiện  chức  năng  giám  sát  Chính  phủ,  chức  năng  tài  chính,  chức  năng  đại diện 23 Chính phủ ­ Là cơ quan hành pháp; ­  Thực  hiện  chức  năng  quản  lý  xã  hội  trên cơ sở Luật của Nghị viện ­  Hoạch  định  các  chính  sách;  khởi  xướng    và  hoạch  định  các  chính  sách  đối nội và đối ngoại của nhà nước 24 Tòa án ­ Là cơ quan tư pháp; ­ Thực hiện chức năng xét xử 25 26 2.Tổ chức và hoạt động của cơ quan  trong bộ máy nhà nước Cộng Hòa xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam 27 Chủ tịch  nước Quốc hội Chính phủ TAND tối  cao VKSND tối  cao TAND cấp  cao VKSND cấp  cao UBND cấp  tỉnh HĐND cấp  tỉnh TAND cấp  tỉnh VKSND cấp  tỉnh UBND cấp  huyện HĐND cấp  huyện TAND cấp  huyện VKSND cấp  huyện UBND cấp  xã HĐND cấp  xã 28 Chính phủ Bộ, cơ quan  ngang Bộ UBND cấp  tỉnh Sở, tương  đương UBND cấp  huyện Phòng, tương  đương UBND cấp xã Cơng chức 29 30 31 CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘCỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Sở Nội vụ: Sở Tư pháp: Sở Kế hoạch Đầu tư: Sở Tài chính: Sở Cơng Thương: Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn: Sở Giao thông vận tải: Sở Xây dựng: Sở Tài nguyên Môi trường: 10 Sở Thông tin Truyền thông 11 Sở Lao động - Thương binh Xã hội: 12.Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch: 13 Sở Khoa học Công nghệ: 14 Sở Giáo dục Đào tạo 15 Sở Y tế: 16 Thanh tra tỉnh 17 Văn phòng Ủy ban nhân dân: 18 Sở Ngoại vụ: 19 Ban Dân tộc: 20.Sở Quy hoạch - Kiến trúc Đặc thùTPHCM HN 32 33 34 ... I: ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHẦN II: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT  TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHẦN III: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ PHẦN IV: ĐÀO TẠO LUẬT VÀ NGHỀ LUẬT Ở VI3ỆT ... HÌNH THỨC THI: TRẮC NGHIỆM 1. Pháp luật có vai trò như  thế nào đối xã hội?  2. Pháp luật có từ lúc  nào và do ai ban hành? 3. Tại sao chúng ta phải  nghiên cứu luật? …….???? PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP... NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA  NHÀ NƯỚC II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC 10 11 12 13 14 Hình thức chính thể Hình  thức  nhà  nước Hình thức cấu trúc Chế độ chính trị 15 Hình thức thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc, Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Lạc, PHẦN THỨ NHẤT ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, II. CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC