Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng

40 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 09:49

Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 trình bày về Hợp đồng đầu tư quốc tế. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm đầu tư, đặc điểm của đầu tư, đầu tư quốc tế, đặc điểm của đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp,... CHƯƠNG 5 HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ MÔN HỌC: PHÁP LUẬT KDQT GV: TS NGUYỄN MINH HẰNG Tài liệu tham khảo – Luật đầu tư năm 2005 (có hiệu lực từ 1/1/2006), gọi Luật đầu tư chung – Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư Khái niệm đầu tư - Theo cách hiểu thông thường - Đầu tư việc bỏ nhân lực, vật lực, trí lực vào cơng việc sở tính tốn hiệu kinh tế, xã hội (chủ yếu hiệu kinh tế) - Dưới giác độ pháp lý - Điều khoản Luật đầu tư 2005: Đầu tư việc nhà đầu tư bỏ vốn- tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật nhằm tìm kiếm lợi nhuận (các lợi ích kinh tế) Đặc điểm đầu tư - Đầu tư: T  T’ (T’>T) - Đầu tư hoạt động kinh doanh: - Kinh doanh gì? Là việc thực liên tục một, số tất cơng đoạn q trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi (điều khoản Luật DN 2005) Đặc điểm đầu tư • Đầu tư hoạt động thương mại – Hoạt động thương mại gì? Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến TM hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (điều khoản Luật TM 2005) Đặc điểm đầu tư • Đầu tư hoạt động mang tính dài hạn, phức tạp • Hoạt động đầu tư thường gắn với việc thành lập tổ chức KT, hay thực dự án dài hạn Đầu tư quốc tế • Là hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngồi – Người nước đầu tư vào VN – Người VN đầu tư nước Đặc điểm đầu tư quốc tế - Nhà đầu tư có trụ sở quốc gia khác với quốc gia nơi tiến hành đầu tư - Có di chuyển vốn, tài sản nguồn lực khác từ quốc gia sang quốc gia khác - Vấn đề luật áp dụng - Vấn đề giải tranh chấp Nhà đầu tư – Cá nhân Việt Nam nước – Pháp nhân Việt Nam nước ngồi • Phân biệt: Người nước & người Việt Nam định cư nước ngồi (Việt Kiều)? • Phân biệt: Doanh nghiệp nước ngồi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi? – Các quan Nhà nước có thẩm quyền: chủ thể đặc biệt Sự di chuyển nguồn lực Nước nhà đầu tư Nước nhận đầu tư HĐ hợp tác KD (BCC) - Thực BCC: - Có quyền thành lập Ban điều phối (thỏa thuận HĐ) - Bên hợp doanh nước ngồi thành lập văn phòng điều hành Việt Nam (đại diện có ủy quyền bên nước để thực BCC) - Các bên thường thỏa thuận sử dụng dấu bên giao dịch HĐ hợp tác KD (BCC) - Trường hợp áp dụng: - Quan hệ hợp tác nhỏ, vốn khơng phức tạp - Dự án đầu tư có chu kỳ kinh doanh ngắn hạn, tránh việc phải thành lập pháp nhân tốn chi phí - Trong số lĩnh vực đặc thù HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thành công: - Lĩnh vực hạ tầng viễn thông - BCC VNPT Telstra (úc) (France Telecom, Comvik Thụy Điển) - SLD (Hàn Quốc) với Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn dự án S-Fone - Lĩnh vực NH BH: - Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - VCB Prudentiel HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thành công: - Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí số tài nguyên khác - Dự án đường ống dẫn khí Nam Cơn Sơn: BCC ONGC (Ấn Độ), BP (Anh), Statoil (Nauy), Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam - Lĩnh vực đào tạo: HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thất bại: BCC CLB Phú Thọ cty Thiên Mã để kinh doanh đua ngựa (2003) - CLB Phú Thọ góp mặt trường đua - Thiên Mã bỏ vốn 1,55 triệu USD - Thời hạn HĐ: năm HĐ hợp tác KD (BCC) Thực tiễn- thất bại: BCC CLB Phú Thọ cty Thiên Mã - Khó khăn việc quản lý dự án: Ban Giám đốc dự án - Rủi ro việc sử dụng dấu: “mượn” dấu pháp nhân CLB Phú Thọ - Khó khăn việc hạch toán lỗ lãi (CLB PT ko phải đvị KD mà đvị nghiệp có thu) - Khó khăn việc phân chia trách nhiệm: đóng dấu? Ai chịu trách nhiệm? - Tư vấn??? Hợp đồng BOT, BTO, BT - Khái niệm BOT, BTO, BT (khoản 17, 18, 19 điều Luật đtư 2005) - NĐ điều chỉnh: - NĐ 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 CP đtư theo hình thức HĐ BOT, BTO, BT - NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 CP đtư theo hình thức HĐ BOT, BTO, BT (thay NĐ 78) HĐ BOT, BTO, BT Đặc điểm - Chủ thể: - Nhà đầu tư (trong nước nước ngoài) - Nhà nước VN (CP, Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW) - Nguồn vốn: - Vốn nước - Vốn nước (vốn Nhà nước VN tổ chức, cá nhân VN) HĐ BOT, BTO, BT Đặc điểm - Chủ đtư chịu trách nhiệm tổ chức việc XD, kinh doanh chuyển giao - Nhằm khuyến khích XD sở hạ tầng đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu (thường có ưu đãi đặc biệt thuế, sử dụng đất) HĐ BOT, BTO, BT BOT BTO BT Chuyển giao  khơng bồi hồn Chuyển giao   quyền  kinh doanh Chuyển giao    thanh  toán/quyền thực  hiện một dự án  khác HĐ BOT, BTO, BT Doanh nghiệp BOT, BTO, BT - Doanh nghiệp BOT, BTO, BT (DN dự án) DN Nhà đtư thành lập để thực dự án BOT, BTO, BT - Có thể DN 100% vốn NN DN liên doanh HĐ BOT, BTO, BT Liên hệ thực tiễn - Phổ biến nhất: BOT - Tìm dự án CSHT thực theo dự án BOT - Cầu Phú Mỹ: 93 triệu USD - Nhà máy nhiệt điện chạy than Mông Dương 2, Cẩm Phả, Quảng Ninh: 1,4 tỷ USD (theo Biên ghi nhớ) N/c thực tiễn - Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 – 480 triệu USD - Chủ đtư: - EDF International (Pháp): 56,25% - Tập đồn Sumitomo: 28,125% - Cơng ty điện lực Tokyo TEPCO: 15,625% - Công ty BOT 100% vốn nước - Thời gian vận hành: 20 năm, sau chuyển giao khơng bồi hồn Ví dụ: Cấu trúc dự án BOT lĩnh vực điện lực Nhà cho vay Petro vietnam Các nhà đtư Công ty BOT Công ty cấp nước tỉnh BR-VT EVN UBND tỉnh BR-VT Ngân hàng Nhà nước Bộ Công nghiệp (trước đây) MPI Các bảo đảm Nhà nước - Bảo đảm Ngân hàng Nhà nước chuyển đổi ngoại tệ - Bảo lãnh Bộ Công nghiệp trách nhiệm EVN Petro Vietnam ... đtư VN- Nhà đtư VN -Tòa án VN - Trọng tài VN Nhà đtư VN- Nhà đtư NN Nhà đtư VN- DN có vốn đtư NN Nhà đtư NN- Nhà đtư NN - Tòa án VN - Trọng tài VN - Tòa án nước ngồi - Trọng tài quốc tế - Trọng... vốn- tài sản để tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật nhằm tìm kiếm lợi nhuận (các lợi ích kinh tế) Đặc điểm đầu tư - Đầu tư: T  T’ (T’>T) - Đầu tư hoạt động kinh doanh: - Kinh doanh. .. điểm đầu tư quốc tế - Nhà đầu tư có trụ sở quốc gia khác với quốc gia nơi tiến hành đầu tư - Có di chuyển vốn, tài sản nguồn lực khác từ quốc gia sang quốc gia khác - Vấn đề luật áp dụng - Vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng, Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Hằng, Đặc điểm của đầu tư, Sự di chuyển các nguồn lực, HĐ hợp tác KD (BCC), HĐ BOT, BTO, BT