luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực của công ty cổ phần bất động sản khải hoàn land

133 33 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:58

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu luận văn số liệu trung thực tự nghiên cứu, khảo sát thực Học viên thực luận văn Đỗ Hà Kiều Anh ii LỜI CẢM ƠN Học viên Đỗ Hà Kiều Anh – Lớp CH20B, chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Thương mại Hà Nội xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt thầy cô giáo khoa sau Đại học trường Đại học Thương mại Chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo TS Mai Thanh Lan q trình hồn thành luận văn: “Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land” Tác giả xin chân thành cảm ơn nhà quản lý, anh chị Cơng ty cổ phần Khải Hồn Land cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến q trình hồn thiện luận văn Hà Nội, ngày tháng….năm 2016 Học viên thực luận văn Đỗ Hà Kiều Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nhân lực .8 1.1.2 Quản trị nhân lực 1.1.3 Tuyển dụng nhân lực .10 1.2 Nội dung tuyển dụng nhân lực 11 1.2.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 12 1.2.2 Tuyển mộ nhân lực 14 1.2.3 Tuyển chọn nhân lực .15 1.2.4 Đánh giá tuyển dụng nhân lực 18 1.3 Các nhân tố tác động đến tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp .18 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 19 1.3.2 Các yếu tố khách quan .24 1.4 Một số kinh nghiệm công ty tuyển dụng nhân lực 26 iv CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND 29 2.1 Tổng quan công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land .29 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land .29 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 31 2.1.4 Đặc điểm lao động công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 33 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land năm gần đây( 2013-2015) 34 2.2 Thực trạng tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land năm 2015 35 2.2.1 Kết tuyển dụng nhân lực công ty thời gian qua .35 2.2.2 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch nhân lực Công ty Khải Hoàn Land 37 2.2.3 Thực trạng tuyển mộ nhân lực Công ty Khải Hoàn Land 47 2.2.4 Thực trạng tuyển chọn nhân lực Cơng ty Khải Hồn Land .61 2.2.5 Thực trạng đánh giá hoạt động tuyển dụng nhân lực Cơng ty Khải Hồn Land 71 2.3 Thực trạng nhân tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 78 2.3.1 Các nhân tố bên .78 2.3.2 Các yếu tố thuộc bên tổ chức 81 2.4 Đánh giá chung tuyển dụng nhân lực cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land 86 2.4.1 Những thành công đạt công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land .86 2.4.2 Những hạn chế tồn cơng ty Khải Hồn Land 89 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 91 v CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY KHẢI HỒN LAND .92 3.1 Phương hướng phát triển công ty năm tới 92 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 93 3.2.1 Đối với hoạt động xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 93 3.2.2 Đối với hoạt động tuyển mộ nhân lực 96 3.2.3 Đối với hoạt động tuyển chọn nhân lực .99 3.2.4 Đối với đánh giá hoạt động tuyển chọn nhân lực 102 3.3 Các đề xuất khác 103 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Cơ cấu sở hữu tập đoàn Khải Hoàn Group .31 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động công ty .33 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Bất động sản thời gian qua 34 Bảng 2.4 : Kết tuyển dụng nhân lực công ty thời gian qua 35 Bảng 2.5: Bảng nhu cầu nhân lực tuyển dụng năm 2013-2015 39 Bảng 2.6: Báo cáo tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân lực 40 Bảng 2.7 Kế hoạch tuyển dụng nhân lực chi tiết công ty Khải Hoàn Land 45 Bảng 2.8: Bảng tổng hợp đánh giá nguồn tuyển dụng nhân lực công ty Khải Hoàn Land 48 Bảng 2.9 : Số lượng hồ sơ ứng tuyển vào Công ty năm 2013-2015 53 Bảng 2.10: Kết số phương pháp tuyển dụng áp dụng Công ty 54 Khải Hoàn Land 54 Bảng 2.11: Mẫu phiếu cho điểm hồ sơ ứng viên .62 Bảng 2.12 : Cơ cấu lao động tuyển từ nguồn công ty giai đoạn 2013- 2015 72 Bảng 2.13: Bảng tỷ lệ sàng lọc ứng viên giai đoạn 2013 - 2015 74 Bảng 2.14: Bảng thống kê chi phí phát sinh tuyển dụng lao động từ năm 75 2005 - 2009 75 Bảng 3.1: Đề xuất mẫu kế hoạch tuyển dụng 94 Bảng 3.2 : Mục tiêu tuyển dụng Cơng ty Khải Hồn Land năm 2015-2107 95 Bảng 3.3: Đề xuất mẫu đánh giá ứng viên .102 Bảng 3.4: Đề xuất mẫu tổng hợp kết tuyển dụng nhân lực .103 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Khải Hồn Land 32 Hình 2.2: Kết cấu lao động theo trình độ 33 Hình 2.3: Kết cấu lao động theo giới tính 36 Hình 2.4: Kết cấu lao động theo độ tuổi .36 Hình 2.5: Quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng cơng ty 38 Hình 2.6 : Báo cáo tổng hợp tuyển dụng nhân lực cơng ty Khải Hồn Land 44 Hình 2.7 : Nguồn tuyển dụng cơng ty Khải Hồn Land 49 Hình 2.8: Kết điều tra nguồn thơng tin ứng viên biết để ứng tuyển 51 Hình 2.9 : Kết điều tra mức độ đánh giá ứng viên .63 Hình 2.10 : Kết điều tra số vòng vấn ứng viên tham gia 64 Hình 2.11: Tổng hợp kết sơ tuyển cơng ty Khải Hồn Land 64 Hình 2.12 : Kết điều tra đối tượng vấn ứng viên 67 Hình 2.13 Mẫu phiếu đánh vấn tuyển dụng .68 Hình 2.14 : Kết điều tra việc hội nhập nhân viên cơng ty 71 Hình 2.15: Biểu dồ thể kết tuyển dụng lao động từ nguồn công ty từ năm 2013 -2015 72 Hình 2.16: Ngân sách tuyển dụng/người cơng ty giai đoạn 2013 – 2015 76 Hình 2.17 : Chất lượng nhân viên tuyển dụng qua năm 77 Hình 2.18 : Kết điều tra lý ứng viên tham gia ứng tuyển 79 Hình 2.19: Tổng hợp kết điều tra đánh giá ứng viên 86 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TCHC Tổ chức hành NVKD Nhân viên kinh doanh HC Hành HCNS Hành nhân KHL Khải Hoàn Land TD Tuyển dụng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Để trì hoạt động tổ chức doanh nghiệp yếu tố định yếu tố người Hoạt động tổ chức chịu ảnh hưởng chi phối nhân tố mức độ ảnh hưởng khác qua thời kỳ, nguồn nhân lực ln giữ vai trò định hoạt động tổ chức Bởi mà quản trị nhân lực yếu tố thiếu hoạt động quản lý doanh nghiệp Trong tuyển dụng nhân lực đóng vai trò đặc biệt quan trọng quản trị nhân lực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình để tìm kiếm, lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động kinh doanh môi trường doanh nghiệp Trong tổ chức mà sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ đại, nguồn tài dồi mà chất lượng lao động thiếu yếu số lượng chất lượng hoạt động kinh doanh tổ chức doanh nghiệp không hiệu Chỉ nguồn nhân lực tuyển đầy đủ sử dụng có hiệu tổ chức hoạt động cách trơn tru đạt mục tiêu tổ chức Như biết, thành công doanh nghiệp tách rời yếu tố người Ở Việt Nam nay, xây dựng định vị doanh nghiệp thông thường yếu tố vốn, công nghệ xem mấu chốt chiến lược phát triển, yếu tố nhân thường khơng trọng, giai đoạn khởi đầu Sự thiếu quan tâm quan tâm không mức tới yếu tố nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị “loại khỏi vòng chiến” mức độ cạnh tranh ngày gia tăng Vì để nâng cao hiệu trình kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đặt công tác tuyển dụng nhân lên vị trí số nhằm mục đích có đội ngũ nhân đủ số lượng, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu công việc Thị trường lao động diễn phức tạp, đặc biệt kinh tế giai đoạn suy thoái Nhiều doanh nghiệp phải giải thể, nhu cầu nhân lực doanh nghiệp giảm, doanh nghiệp thường xuyên sa thải đăng tuyển nhân lực để tìm kiếm nhân lực chất lượng cao, phù hợp với công việc khiến cho thị trường lao động cân Trong đó, lực lượng lao động tham gia vào thị trường ngày tăng, năm nước ta có khoảng 1,5 triệu lao động qua đào tạo gia nhập thị trường, hội nghề nghiệp giảm, nhà tuyển dụng có nhiều hội để lựa chọn nguồn lực chất lượng cao phù hợp với công việc Kinh tế suy thối, cạnh tranh gay gắt khiến nhiều cơng ty muốn tiếp tục tồn phải tái cấu, cắt giảm số phận yếu tuyển dụng thêm nhân lực chất lượng cao để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng tốt, phù hợp với cơng việc Chính lẽ hoạt động tuyển dụng nhân lực thời gian gần ln gặp trở ngại Trong q trình tiến hành số hoạt động tuyển dụng, phận nhân ln gặp khó khăn khơng có để so sánh, đối chiếu với kế hoạch ban đầu cơng ty nên nhiều ảnh hưởng tới chất lượng tuyển dụng nhân lực cơng ty Vì nên tiến hành nghiên cứu thực trạng, tìm kiếm nguyên nhân đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực cho công ty thời điểm vô cần thiết Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài mặt lý luận, thực tiễn qua trình làm việc Cơng ty Cổ phần Bất động sản khải Hồn Land em nhận thấy vấn đề tuyển dụng công ty cần quan tâm Hơn nữa, công ty chưa đa dạng hố nguồn tuyển dụng ,cơng việc thông báo tuyển dụng công ty chưa rộng, nữa, hệ thống sách, chế độ cơng ty chưa hồn thiện, chưa thật đầy đủ công ty đà phát triển, yêu cầu cấp thiết cần mở rộng thêm quy mơ cần tuyển dụng thêm nhân lực điều cần thiết Vì em định chọn đề tài “Tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land” làm đề tài viết luận văn thạc sỹ Tổng quan nghiên cứu đề tài Công tác tuyển dụng nhân lực đóng vai trò quan trọng tới chất lượng trình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp trước nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Xuân Cầu (2010) Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB thống kê Vũ Thùy Dương, Hồng Văn Hải (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội TS Mai Thanh Lan (2014), Giáo trình tuyển dụng nhân lực, NXB thống kê Báo Cáo tuyển dụng cơng ty Khải Hồn Land năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh cơng ty Khải Hồn Land năm 2013 – 2014, 2014 – 2015 Phương án kinh doanh công ty Khải Hoàn Land năm 2016 Trang website: www.hrlink.vn ( Cộng đồng nhân Việt Nam) Website www.khaihoangroup.com 10 Website www.vietnamworks.com 11 Website www.24h.com.vn CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra trắc nghiệm nhân viên công ty Phụ lục 2: Câu hỏi vấn Phụ lục 3: Phiếu tổng hợp kết điều tra trắc nghiệm Phụ lục 4: Phiếu xác định nhu cầu lao động Phụ lục 5: Phiếu bố trí lao động thử việc PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY KHẢI HỒN LAND Ngày điều tra: / /201 Kính gửi anh (chị) cán bộ, nhân viên Cơng ty Khải Hồn Land Tôi nhân viên làm việc Quý cơng ty Để hồn thành đề tài: “Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land” tơi xin gửi anh (chị) phiếu điều tra, khảo sát tình hình tuyển dụng nhân lực Quý công ty Tôi mong nhận giúp đỡ anh (chị) để hoàn thành đề tài nghiên cứu với kết cao Kính mong anh (chị) cho biết thơng tin sau: (Vui lòng tích (X) vào phương án lựa chọn) A THÔNG TIN CHUNG Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Cấp bậc:……………………… SĐT:……………………… Bộ phận:………………………… Email:……………………………………… Thời gian làm việc công ty: Dưới năm Từ 1- năm Từ 3- năm Từ 5- 10 năm Trên 10 năm B CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Xin anh (chị) cho biết công tác tuyển dụng nhân lực, công ty thực công việc sau nào? STT Tên công việc Rất tốt Tốt Khá Trung Kém bình Xác định nhu cầu Tiến hành tuyển dụng Đào tạo nghề thử việc Nhận xét đánh giá Tiếp nhận ký HĐLĐ Hội nhập nhân viên, lưu hồ sơ Anh (chị) đánh công tác tuyển dụng công ty? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém Anh (chị) biết thơng tin tuyển dụng công ty qua phương tiện nào? Thông qua website việc làm Qua báo chí Qua thơng báo treo cổng công ty Thông qua giới thiệu CBCNV công ty Thông qua phương tiện truyền thông khác Lý ứng tuyển vào công ty anh/chị gì? Hình ảnh, uy tín cơng ty lớn Công việc phù hợp với khả Mức lương chế độ hấp dẫn Khơng tìm việc làm Lý khác Anh (chị) thi tuyển theo hình thức đây? Thi tự luận Thi trắc nghiệm Thi tay nghề Ấn tượng anh/chị cơng ty tiếp đón vấn gì? Rất tốt Tốt Khá Bình thường Kém Khi bắt đầu vào công ty anh/chị làm quen với công việc người nào? Tham gia buổi học giới thiệu công ty Được giới thiệu với người phụ trách đồng nghiệp Được phát tài liệu công ty Vào làm việc Ý kiến khác Anh/chị đánh giá chương trình hội nhập nhân viên công ty? Rất tốt Tốt Khá tốt Bình thường Kém Mức độ thường xuyên hoạt động tuyển dụng nhân lực công ty? Thường xuyên Thỉnh thoảng Theo kế hoạch chung công ty Theo nhu cầu phận Không tuyển dụng 10 Anh (chị) có ý kiến để hồn thiện quy trình tuyển dụng cơng ty? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn anh (chị) tham gia trả lời bảng câu hỏi Xin chúc anh (chị) sức khỏe dồi dào, công tác tốt đạt nhiều thành công công việc sống PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Người vấn: Đỗ Hà Kiều Anh– Lớp CH20B – Trường ĐH Thương Mại Người vấn: Ơng Phùng Khoan – Trưởng phòng tổ chức hành – Cơng ty Khải Hồn Land Địa điểm vấn: Phòng TCHC cơng ty Khải Hồn Land Kính gửi anh Khoan- Trưởng phòng Tổ chức, Hành Cơng ty Khải Hoàn Land Em nhân viên đand làm việc Q cơng ty Để hồn thành đề tài: “Tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land” em xin gửi anh bảng câu hỏi vấn tình hình tuyển dụng nhân lực Quý công ty Em mong nhận giúp đỡ anh để em hoàn thành đề tài nghiên cứu với kết cao Kính mong anh trả lời câu hỏi đây: Cơng ty có áp dụng quy trình tuyển dụng khơng? Anh mơ tả bước quy trình tuyển dụng cơng ty áp dụng? Trả lời: - Hiện có quy trình TD, quy trình ghi nhận quy trình ISO cơng ty - Quy trình thể qua bước: Bước1: Xác định nhu cầu cần tuyển lao động Bước 2: Trình cấp xem xét nhu cầu cần tuyển đợi phê duyệt Bước 3: Tiến hành tuyển lao động cho phù hợp với nhu cầu cần tuyển Bước 4: Tiến hành đào tạo thử việc nhân viên tuyển Bước5: Đánh giá lực lao động sau tiếp nhận hồ sơ tiến hành ký hợp đồng lao động Nhu cầu tuyển dụng công ty xác định nào? Khi cơng ty tiến hành xác định nhu cầu tuyển dụng? Trả lời: - Nhu cầu tuyển dụng công ty vào kế hoạch sản xuất, định biên lao động biến động lao động công ty Trưởng đơn vị xác định nhu cầu TD đơn vị sau phòng TCHC xem xét nhu cầu Cuối giám đốc người phê duyệt - Công ty tiến hành xác định nhu cầu tuyển dụng dựa vào kế hoạch SXKD công ty kỳ kế hoạch so với thời kỳ tại, ước tính nhu cầu nhân lực cần thiết để hồn thành kế hoạch, từ xác định nhu cầu TD Việc xem xét nhu cầu tuyển dụng thực nào? Trả lời: Bắt đầu trình TD, nhân viên TD lập phiếu xác định nhu cầu tuyển dụng Trong phiếu xác định yêu cầu bao gồm thông tin liên quan đến kế hoạch cho vị trí cần tuyển (số người cần tuyển, tiêu chuẩn tuyển dụng, lý TD, thời gian cung cấp) Nhu cầu tuyển lao động phải phù hợp với tình hình SXKD cơng ty tương lai Nguồn tuyển dụng bên chủ yếu công ty nguồn nào? Trả lời: - Với nguồn tuyển dụng từ bên ngồi, cơng ty thường sử dụng nhiều phương pháp tuyển dụng như: tuyển mộ thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, tuyển dụng thông qua hội chợ việc làm, tuyển dụng thông qua “ Thông báo tuyển dụng” đăng trang web công ty, tuyển dụng thông qua giới thiệu cán công nhân viên công ty Bước tiến hành tuyển dụng quy trình bao gồm cơng việc gì? Trả lời: Tiến hành TD quy trình TD bao gồm công việc sau: - Xác định ngân sách dành cho tuyển dụng - Xác định nguồn tuyển mộ NL - Tiếp cận nguồn thu hút ứng viên - Tuyển chọn NL Thông thường ứng viên thường nộp hồ sơ qua hình thức nào? Đánh giá ông chất lượng hồ sơ qua nguồn ấy? Trả lời: - Thông thường ứng viên làm việc lao động phổ thông công ty nộp hồ sơ công ty quy định Nhưng vị trí nhân viên văn phòng, ứng viên thường nộp hồ sơ qua địa mail công ty mail chuyên viên TDNL công ty - Chất lượng hồ sơ qua nguồn thường tốt, đáp ứng yêu cầu mà công ty đạt thông báo tuyển dụng Cơng ty có xây dựng bảng câu hỏi vấn trước khơng? Nếu có xây dựng dựa tiêu chí nào? Trả lời: - Hiện công ty chưa xây dựng bảng câu hỏi vấn trước Đối với ứng viên tham gia vấn, chuyên viên tuyển dụng tiến hành vấn ứng viên đưa câu hỏi theo kinh nghiệm mà họ tích lũy Trong thời gian tới, công ty suy xét việc xây dựng câu hỏi vấn dành cho ứng viên tham gia vấn công ty Việc đánh giá ứng viên định tuyển dụng thực nào? Trả lời: Hiện nay, công ty có tiến hành đánh giá TD dừng lại việc đánh giá số lượng, chất lượng chi phí cho TD Cơng tác đánh giá chi tiết bước TD đánh giá việc truyền thông tuyển mộ, sơ tuyển, thi tuyển,…chưa thực rõ rang Cơng ty có chương trình hội nhập nhân viên khơng? Nếu có với đối tượng chương trình hội nhập nhân viên thực nào? Trả lời: - Công ty có chương trình hội nhập nhân viên - Sau tiếp nhận ký HĐLĐ, người lao động tuyển đào tạo kiến thức an tồn lao động, nội quy quy chế cơng ty, tham gia buổi giới thiệu công ty, gồm giới thiệu tổng quan công ty, sứ mệnh, mục tiêu, quy định, quy chế cơng ty,….ngồi phát tài liệu cơng ty, đối tượng tham gia buổi học thường nhân viên khối văn phòng, với đối tượng cơng nhân, giới thiệu với người phụ trách, hướng dẫn thực công việc 10 Anh cho biết số khó khăn thực tuyển dụng nhân lực mà công ty áp dụng? Trả lời: - Việc lập kế hoạch cho TD chưa công ty thực đầy đủ, chưa có kế hoạch chi tiết cho cơng tác TD - Các thông tin TD công ty chưa cập nhận thường xuyên đến người lao động, thông tin TD Website công ty thường không quan tâm cập nhật mức Chân thành cảm ơn hợp tác anh! Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015 Người vấn Đỗ Hà Kiều Anh PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN Mẫu điều tra: 100 Xin anh (chị) cho biết công tác tuyển dụng nhân lực, công ty thực công việc sau nào? Rất tốt Trung Tên công việc Tốt Khá Xác định nhu cầu Tiến hành tuyển dụng Đào tạo nghề thử 16% 6% 10% 11% 11 22% 19 38% 10% việc Nhận xét đánh giá Tiếp nhận ký 12 24% 18 36% 4% 16% 18% 11 22% 10 20% 14 28% 12 24% 18% HĐLĐ Hội nhập nhân viên, 15 30% bình 11 22% 22 44% 11 22% 11% 18% 8% 16 32% 12 24% 12 24% 11% 13 26% lưu hồ sơ Anh (chị) đánh công tác tuyển dụng công ty? Rất tốt 14% Tốt 16% Khá 13 26% Trung bình 14 28% Kém 10% Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng công ty qua phương tiện nào? Website việc làm Báo chí Thơng báo trang web cơng ty Sự giới thiệu CBCNV Phương tiện truyền thông khác 19 18 38% 4% 36% 18% 4% 16 20 32% 40% 10% 18% Lý ứng tuyển vào công ty anh/chị gì? Hình ảnh, uy tín cơng ty Cơng việc phù hợp với khả Mức lương chế độ đãi ngộ hấp dẫn Khơng tìm việc làm Lý khác Anh (chị) thi tuyển theo hình thức đây? Kém 2% Thi tự luận Thi trắc nghiệm Thi kiến thức chuyên môn 17 26 34% 14% 52% Ấn tượng anh/chị cơng ty tiếp đón vấn gì? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém 11 13 18 4% 22% 26% 36% 12% Khi bắt đầu vào công ty anh/chị làm quen với công việc người nào? Tham gia học buổi giới thiệu công ty Được giới thiệu với người phụ trách 32 6% 64% đồng nghiệp Được phát tài liệu công ty Vào làm việc Lý khác 16% 14% Anh/chị đánh giá chương trình hội nhập nhân viên công ty? Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém 10 15 13 8% 20% 30 26% 16% Mức độ thường xuyên hoạt động tuyển dụng nhân lực công ty? Thường xuyên Thỉnh thoảng Theo kế hoạch chung công ty Theo nhu cầu phận Không tuyển dụng 12 27 16% 6% 24% 54% PHỤ LỤC Ngày BH: 19/08/2015 BM.01.QT.TCHC PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG Đơn vị: TT Ngành LĐ LĐ LĐ cần bổ Tiêu chuẩn TG Lý nghề theo sung cung có KH cấp BS Nam Nữ Văn C.mơn hóa nghiệp vụ Phụ trách đơn vị (ký tên) Ý KIẾN PHÒNG TCHC ngày .tháng năm TRƯỞNG PHÒNG TCHC PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC ngày tháng năm GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHỤ LỤC Ngày BH: 19/08/2012 BM.03.QT.TCHC Phòng TCHC PHIẾU BỐ TRÍ LAO ĐỘNG THỬ VIỆC - Căn nhu cầu nhân làm: - Căn vào nhu cầu đơn vị: - Sau xem xét hồ sơ tư vấn với người dự tuyển - Được Giám đốc Công ty đồng ý Nay giới thiệu bố trí thử việc Ơng,( Bà): sinh ngày Hộ thường trú: Là: Được bố trí phòng: Để thử việc thời gian tháng, kể từ ngày tháng năm Hà Nội,ngày tháng năm TL/GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRƯỞNG PHÒNG TCHC NHẬN XÉT SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC Từ ngày/ / / đến ngày / / 1- Đánh giá chung: + Về kết công việc làm thử: ……………………………………………………………………………………… + Về thực nội quy lao động: 2- Đồng ý ( hay không đồng ý) ký HĐLĐ làm việc: + Ngành nghề: Bậc lương Hệ số +Thời hạn: Kể từ ngày + Đề nghị khác (nếu có) Hà Nội,ngày …… tháng …… năm …… Người lao động ký Trưởng phòng/Q đốc ... nghiệm công ty tuyển dụng nhân lực 26 iv CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HỒN LAND 29 2.1 Tổng quan công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn. .. làm rõ vấn đề tồn tuyển dụng nhân lực cơng ty Cổ phần Bất động sản Khải Hồn Land - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land Đối tượng... Hoàn Land .29 2.1.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land .29 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty Cổ phần Bất
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực của công ty cổ phần bất động sản khải hoàn land , luận văn thạc sĩ tuyển dụng nhân lực của công ty cổ phần bất động sản khải hoàn land , Nguyên tắc: Nhằm đảm bảo rằng chúng tôi thu hút, tuyển dụng và kí hợp đồng lao động với ứng viên đủ điều kiện và thích hợp nhất có sẵn từ thị trường lao động bên ngoài., Tổng quan nghiên cứu đề tài, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA, 1 Một số khái niệm cơ bản, Hình 1.1 : Nội dung của tuyển dụng nhân lực, 3 Các nhân tố tác động đến tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp, 4 Một số các kinh nghiệm của các công ty trong tuyển dụng nhân lực., PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND, Bảng 2.7 Kế hoạch tuyển dụng nhân lực chi tiết tại công ty, Nguồn: Phòng TCHC Công ty khải Hoàn Land, Bảng 2.10: Kết quả một số phương pháp tuyển dụng áp dụng tại Công ty, Hình 2.11: Tổng hợp kết quả sơ tuyển của công ty Khải Hoàn Land., Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn: Ở giai đoạn trước và trong phỏng vấn việc đặt câu hỏi phỏng vấn phù hợp giúp người phỏng vấn có cơ sở đánh giá sự phù hợp của ứng viên với công việc cần tuyển dụng. Khi đặt câu hỏi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ căn cứ vào bản mô, a, Đánh giá ứng viên, Hình 2.18 : Kết quả điều tra lý do ứng viên tham gia ứng tuyển, Hình 2.19: Tổng hợp kết quả điều tra đánh giá của ứng viên., MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY KHẢI HOÀN LAND, Bảng 3.2 : Mục tiêu tuyển dụng của Công ty Khải Hoàn Land năm 2015-2107, 3 Các đề xuất khác, Vì vậy qua luận văn hi vọng phần nào công ty Khải Hoàn Land có nhiều phương pháp cũng như nhiều lợi thế hơn để có thể tuyển dụng được những nhân lực phù hợp nhất với công ty của mình. Ngoài ra luận văn cũng hi vọng giúp đỡ các công ty Khải Hoàn Land trong, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm