Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - ThS. Bùi Huy Tùng

153 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2020, 08:57

Nội dung chương 8 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Pháp luật về hợp đồng, cụ thể như: Khái quát pháp luật hợp đồng ở Việt Nam, chế độ pháp lý hợp đồng dân sự, những quy định chung về hợp đồng trong hoạt động thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ,... CHƯƠNG VIII. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG  Nội dung nghiên cứu:  I.  KHÁI  QUÁT  PHÁP  LUẬT  HỢP  ĐỒNG  Ở  VIỆT  NAM  II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ  III.  NHỮNG  QUY  ĐỊNH  CHUNG  VỀ  HỢP  ĐỒNG  TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI  IV. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA  V. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ  I.  KHÁI  QUÁT  PHÁP  LUẬT  HỢP  ĐỒNG  Ở  VIỆT NAM  1. Khái niệm hợp đồng  2. Phân loại hợp đồng  3. Nguồn pháp luật điều chỉnh hợp đồng  1. Khái niệm hợp đồng      Trong  nền  KTTT,  mỗi  cá  nhân  hay  tổ  chức  tham  gia vào nhiều QHXH phong phú, đa dạng, trong đó  có các GDDS.  Căn cứ chủ yếu làm phát sinh các quyền và NVDS  là hợp đồng Khái  niệm  hợp  đồng  được  hiểu  một  cách  chung  nhất là HĐDS.  Hợp  đồng  là  hình  thức  thể  hiện  quyền  và  nghĩa  vụ  của  các  bên  đạt  được  thông  qua  sự  thỏa  thuận.  1. Khái niệm hợp đồng (tt)  Khái niệm hợp đồng và HĐDS:   Hợp  đồng  được  hiểu  theo  nghĩa  rộng  là  sự  thỏa  thuận giữa các bên về một vấn đề nhất định làm  phát  sinh,  thay  đổi  hay  chấm  dứt  các  quyền  và  nghĩa vụ.   “HĐDS là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác  lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và NVDS”  (Đ388 BLDS2005).   1. Khái niệm hợp đồng (tt)  Dấu hiệu của HĐDS:    Là sự thỏa thuận giữa các bên Nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt HĐDS  Các quyền và NVDS    2. Phân loại hợp đồng 2.1. Theo nội dung của hợp đồng  2.2. Theo tính chất đặc thù của hợp đồng  2.3. Theo sự tương xứng về quyền và nghĩa  vụ của các bên hợp đồng  2.4. Theo hình thức hợp đồng  2.5. Theo lĩnh vực áp dụng của hợp đồng  2.6. Theo tính thơng dụng của hợp đồng  2.1. Theo nội dung của hợp đồng     Hợp  đồng  khơng  có  tính  chất  kinh  doanh  (HĐDS  theo  nghĩa  hẹp):  nhằm  thỏa  mãn  mục  đích sinh hoạt, tiêu dùng.  Hợp đồng KD,TM: Giữa các chủ thể có ĐKKD  thực hiện các hoạt động KD,TM.   HĐLĐ: Giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả  cơng,  về  điều  kiện  lao  động,  quyền  và  nghĩa  vụ của mỗi bên trong QHLĐ.  2.2. Theo tính chất đặc thù của hợp đồng      Hợp  đồng  chính:  Hiệu  lực  khơng  phụ  thuộc  vào  hợp đồng phụ.  Hợp đồng phụ: Hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng  chính; nếu hợp đồng chính khơng có hiệu lực thì  hợp đồng phụ cũng khơng có hiệu lực.  Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: các chủ thể  hợp đồng thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của người  thứ ba.  Hợp  đồng  có  điều  kiện:  Hiệu  lực  của  hợp  đồng  phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm  dứt một sự kiện nhất định do các bên thỏa thuận.    2.3.  Theo  sự  tương  xứng  về  quyền  và  nghĩa vụ của các bên hợp đồng   Hợp  đồng  song  vụ:  các  bên  chủ  thể  đều  có  quyền  và  nghĩa  vụ  tương  xứng  nhau,  quyền  của bên này tương xứng với nghĩa vụ của bên  kia, và ngược lại.  Hợp  đồng  đơn  vụ:  Chỉ  có  một  bên  có  nghĩa  vụ.  2.4. Theo hình thức hợp đồng      Hợp  đồng  bằng  văn  bản,  kể  cả  bằng  thơng  điệp dữ liệu.   Hợp đồng bằng lời nói.  Hợp đồng bằng hành vi cụ thể.  Hợp  đồng  có  cơng  chứng,  chứng  thực  hay  phải đăng ký.  4.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  theo quy định của LTM2005     HĐMBHHQT  trước  hết  là  một  HĐMBHH  nên  nó  mang  đầy đủ các đặc điểm của HĐMBHH.  Ngồi  ra, nó còn  có  yếu tố quốc tế là yếu tố vượt ra  khỏi phạm vi một quốc gia nên nó phải thỏa mãn một  số u cầu do yếu tố này đòi hỏi.  LTM2005  tuy  khơng  trực  tiếp  đưa  ra  khái  niệm  HĐMBHHQT, nhưng ta có thể hiểu khái niệm này qua  quyết định gián tiếp sau:  “Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới  hình  thức  xuất  khẩu,  nhập  khẩu,  tạm  nhập,  tái  xuất,  tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu (Đ27 LTM2005).  Trong  HĐMBHHQT,  các  bên  có  quyền  thỏa  thuận  chọn luật áp dụng, đó có thể là luật quốc gia, ĐƯQT,  tập quán TMQT, án lệ…  ◙ Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia  Thứ  nhất,  khi  được  quy  định  trong  hợp  đồng, có hai cách quy định:   Một là, các bên quy định về luật áp dụng ngay từ  giai  đoạn  đàm  phán,  ký  kết,  bằng  cách  chỉ  rõ  trong  hợp  đồng  luật  của  một  nước  nào  đó  sẽ  được áp dụng.  Hai là, các bên thỏa thuận chọn luật áp dụng cho  hợp  đồng  sau  khi  ký  kết  hợp  đồng,  thậm  chí  là  sau khi có tranh chấp phát sinh.   ◙ Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia  Thứ  hai,  Tòa án trọng tài định “Đối  với  vụ  tranh  chấp  có  yếu  tố  nước  ngoài,  HĐTT  áp  dụng  luật  do  các  bên  lựa  chọn  (…).  Trong  tr.hợp  các  bên  không  lựa  chọn  được  luật  áp dụng thì HĐTT quyết định”.  ◙ Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia  Thứ ba, khi hợp đồng mẫu quy định   Để tiết kiệm thời gian, các bên hợp đồng thường  chỉ  quy  định  những  nội  dung  cơ  bản.  Những  nội  dung  còn  lại,  các  bên  thường  thỏa  thuận  dẫn  chiếu  đến  hợp  đồng  mẫu.  Đây  là  loại  hợp  đồng  thường  được  các  tập  đồn,  các  tổ  chức  nghề  nghiệp… soạn thảo.  Những hợp đồng mẫu này chỉ có giá trị khi được  các  bên  tham  chiếu  bằng  cách  chỉ  rõ  trong  hợp  đồng của mình. Và nó có giá trị bắt buộc đối với  các  bên,  kể  cả  điều  khoản  về  luật  áp  dụng  (nếu  có).   4.2  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  quốc  tế  theo quy định của Cơng ước Viên 1980  Một  trong  những  ĐƯQT  đóng  vai  trò  quan  trọng  trên  phương  diện  là  cơ  sở  pháp  lý  cho  các giao dịch mua bán HHQT là Công ước Viên  1980.  Công  ước  gồm  101  điều  khoản  được  chia thành bốn phần:  Phần  1:  Phạm  vi  áp  dụng  và  các  quy  định  chung.  Phần 2: Ký kết hợp đồng   Phần 3: Mua bán hàng hóa.  Phần 4: Những quy định cuối cùng.  4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa quốc tế  Cơng  ước  quy  định  về  việc  ký  kết  hợp  đồng  (Đ14  đến  Đ24),  bao  gồm  các  giai  đoạn  cháo  hàng,  chấp  nhận  chào  hàng  và  giao  kết  hợp  đồng.  4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa quốc tế (tt)  ◙ Chào hàng  Chào hàng là giai đoạn trong đó một bên “đề nghị về việc  ký  kết  hợp  đồng  được  gửi  đích  danh  cho  một  vài  người”  (Đ14 Cơng ước).  Chào  hàng  có  thể  là  bất  kỳ  một  lời  đề  nghị  nào  “đủ  rõ  ràng” và “chỉ rõ tên hàng, xác định một cách trực tiếp hoặc  ngầm định về số lượng và giá cả”.  Chào hàng chỉ phát sinh hiệu lực khi nó tới nơi người được  chào hàng (K1 Đ15).  Chào  hàng  có  thể  bị  hủy  nếu  thông  báo  của  người  chào  hàng  về  việc  hủy  chào  hàng  gửi  tới  nơi  người  được  chào  hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng (K2 Đ15).  Chào  hàng  sẽ  mất  hiệu  lực  khi  người  chào  hàng  nhận  được thông báo về việc từ chối chào hàng (Đ17 Công ước).      4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa quốc tế (tt) ◙     Chấp nhận chào hàng Người nhận được chào hàng có một lời tun bố hay  một hành vi khác biểu lộ sự đồng ý với chào hàng.  Nếu nhận được chào hàng nhưng im lặng hoặc khơng  hành động thì khơng được coi là chấp nhận chào hàng  (K1 Đ18).  Người đã chấp nhận chào hàng cũng có thể hủy chấp  nhận mà mình gửi đi nếu thơng báo về việc hủy chấp  nhận  tới  nơi  người  chào  hàng  trước  hoặc  cùng  thời  điểm chấp nhận có hiệu lực (Đ22 Cơng ước).  Nếu bên nhận chào hàng có khuynh hướng chấp nhận  nhưng có bổ sung, bớt đi hay thêm vào hay sửa đổi thì  được coi là từ chối chào hàng và tạo thành một chào  hàng mới.  4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa quốc tế (tt) ◙ Chấp nhận chào hàng  Nếu  những  điểm  bổ  sung,  sửa  đổi  hay  đề  nghị  này  không  làm  biến  đổi  nội  dung  chào  hàng  thì  được  coi  là  chấp  nhận  chào  hàng,  trừ  tr.hợp  người  chào  hàng  gửi  thông báo ngay lập tức thể hiện sự phản đối.  Chấp nhận chào hàng chỉ có giá trị nếu nó được gửi đến  cho người chào hàng trong thời hạn chấp nhận.  Thời  hạn  chấp  nhận  do  người  chào  hàng  quy  định,  bắt  đầu tính từ thời điểm người được chào hàng nhận được  chào hàng.  Hợp đồng được coi là đã được giao kết kể từ thời điểm  sự  chấp  nhận  chào  hàng  có  hiệu  lực  (Đ23  Cơng  ước).  Bắt  đầu  từ  thời  điểm  này  các  bên  có  những  quyền  và  nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.     V. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ  1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ  2. Phân loại hợp đồng dịch vụ  3.  Quyền  và  nghĩa  vụ  của  các  bên  trong  hợp đồng dịch vụ  1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ     Cung  ứng dịch vụ là một bên (bên cung  ứng dịch vụ) có  nghĩa  vụ  thực  hiện  dịch  vụ  cho  một  bên  khác  và  nhận  thanh tốn; bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có nghĩa  vụ  thanh  tốn  cho  bên  cung  ứng  dịch  vụ  và  sử  dụng  dịch vụ theo thỏa thuận (K9 Đ3 LTM2005).  Hợp  đồng  dịch  vụ  là  sự  thỏa  thuận,  theo  đó  bên  cung  ứng dịch vụ thực hiện cơng việc, còn bên th dịch vụ  phải trả tiền (Đ518 BLDS2005) BLDS2005  đưa  ra  những  quy  định  mang  tính  n.tắc  cho  hợp  đồng  dịch  vụ.  Trên  cơ  sở  đó,  LTM2005  ban  hành  những quy định chung đối với hoạt động cung  ứng dịch  vụ. LTM2005 có nhiều quy định về nội dung cụ thể của  các  dịch  vụ  liên  quan  đến  mua  bán  hàng  hóa  thơng  thường.  Dịch  vụ  trong  các  lĩnh  vực  kinh  doanh  đặc  thù  phải căn cứ vào VBPL chuyên ngành.  2. Phân loại hợp đồng dịch vụ   Căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh   Hợp đồng dịch vụ pháp lý;  Hợp đồng dịch vụ kế tốn, kiểm tốn;  Hợp đồng dịch vụ thơng tin, liên lạc;  Hợp đồng dịch vụ xây dựng;  Hợp đồng dịch vụ phân phối; đại lý;  Hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng;  Hợp đồng dịch vụ mơi trường;  Hợp đồng dịch vụ giáo dục, đào tạo;  Hợp đồng dịch vụ vận tải;  Hợp đồng dịch vụ du lịch;  Hợp đồng dịch vụ giải trí;  Hợp đồng dịch vụ y tế.v.v…             2. Phân loại hợp đồng dịch vụ (tt)  Căn cứ vào dịch vụ quy định trong LTM2005    Hợp đồng dịch vụ khuyến mại;  Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại;  Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch  vụ;  Hợp đồng đại diện cho thương nhân;  Hợp đồng ủy thác;  Hợp đồng đại lý;  Hợp đồng gia cơng;  Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa;  Hợp đồng dịch vụ quá cảnh;  Hợp đồng nhượng quyền thương mại.           3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong  hợp đồng dịch vụ          Nghĩa vụ của bên cung  ứng dịch vụ: Trừ tr.hợp có thỏa thuận  khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ:  Cung  ứng dịch  vụ  và  cơng  việc  liên  quan  theo thỏa  thuận  và  theo LTM2005 (K1 Đ78);  Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ (Đ81 LTM2005); Nghĩa vụ về thời gian hoàn thành dịch vụ (Đ82 LTM2005);  Nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu hợp lý của khách hàng liên  quan  đến  những  thay  đổi  trong  quá  trình  cung  ứng  dịch  vụ  (Đ83 LTM2005);  Bảo  quản  và  giao  lại cho khách hàng  tài liệu và phương tiện  được giao (K2 Đ78); Thông báo ngay cho khách hàng nếu thông tin, tài liệu không  đầy đủ, phương tiện khơng đảm bảo (K3 Đ78);  Giữ bí mật về thơng tin mà mình biết được (K4 Đ78).  3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong  hợp đồng dịch vụ   Nghĩa vụ của khách hàng (Đ85 LTM2005). Trừ  tr.hợp  có  thỏa  thuận  khác,  khách  hàng  có  nghĩa vụ:   Thanh tốn tiền cung ứng dịch vụ;  Cung  cấp  kịp  thời  các  kế  hoạch,  chỉ  dẫn  và  những chi tiết khác;  Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác;  Khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của  các bên, nếu dịch vụ do nhiều bên cung ứng.     ... Cơ chế kinh tế mới đòi hỏi phải có sự thay đổi về chính sách  và pháp luật,  trong đó có pháp luật về hợp đồng Pháp lệnh hợp đồng kinh tế của HĐNN (1 989 ) và sau đó là một  loạt  các  VB  như  NĐ/17/HĐBT,  QĐ/ 18/ HĐBT/1990  và  nhiều  văn ... quát  qúa  trình  phát  triển  của  pháp luật hợp đồng ở VN   Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KHHTT  ◙  Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT  ◙ ◙ Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KHHTT     Năm ... được giao chỉ tiêu, kế hoạch.  ◙ Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT        Đại  hội  VI  (1 986 )  chuyển  đổi  cơ  chế  KHHTT  sang  cơ  chế  thị  trường.  Cơ chế kinh tế mới đòi hỏi phải có sự thay đổi về chính sách 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - ThS. Bùi Huy Tùng, Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - ThS. Bùi Huy Tùng, CHƯƠNG VIII. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG, Phân loại hợp đồng, 6Theo tính thông dụng của hợp đồng(tt), Nguồn pháp luật điều chỉnh hợp đồng, Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT (tt), Áp dụng ĐƯQT, PL nước ngoài và TQTMQT, II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (tt), 3 Chủ thể của HĐDS(tt), Tổ hợp tác (THT), 4 Nội dung của HĐDS, 6 Trình tự giao kết HĐDS, Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng(tt), 9 Điều kiện có hiệu lực của HĐDS, Các tr.hợp HĐDS (GDDS) vô hiệu (Đ128 – Đ135 BLDS2005), Hậu quả pháp lý của GDDS vô hiệu (Đ137 BLDS2005), Chế độ thực hiện HĐDS, Thế chấp tài sản (Đ342 đến Đ357), Đơn phương chấm dứt thực hiện HĐDS (Đ426), 1 Khái niệm, đặc điểm của TNPL do vi phạm HĐDS (tt), 3 Các hình thức TNDS do vi phạm hợp đồng, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại (tt), Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động thương mại, Đặc điểm của hợp đồng thương mại(tt), 2 Hợp đồng dịch vụ (HĐDV) (Đ74 đến Đ87 LTM2005), 3 Các hình thức TNPL, Bồi thường thiệt hại (tt), Hủy bỏ hợp đồng thương mại, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa, Thời điểm chuyển rủi ro (tt), Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (tt), Hợp đồng quyền chọn (tt), Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia, 3 Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (tt)

Mục lục

Xem thêm