Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

42 741 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 01:10

1 1 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG DĂK LĂK 01/2007 NHÓM BỘ MÔN VẬT LÝ NHÓM BỘ MÔN VẬT LÝ D ÖÏ THI D ÖÏ THI 2 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÁC DẠNG CÂN BẰNG CỦA CÁC DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 3 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trọng tâm của vật là gì? xác định trọng tâm của một thước dài hình chữ nhật? 4 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ - Là điểm đặt của trọng lực . - Trùng tâm của thước Đáp án : 5 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 2.khi nào 1 lực tác dụng vào một vật trục quay cố định mà làm cho vật không quay ? 6 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Lực tác dụng giá không đi qua trục quay. Đáp án : 7 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua : a.Trọng tâm b.Trục quay c.Trục quay qua trọng tâm d.Trục quay cố định Đáp án : d 8 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền : 1.Cân bằng không bền : 0 0 G . . p ur Hãy quan sát hình vẽ ! Hãy quan sát hình vẽ ! G . . p ur N r P r F r P r N r 9 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Hiện tượng xảy ra Hiện tượng xảy ra như thế nào khi VR như thế nào khi VR lệch khỏi VT lệch khỏi VT CBKB?.Giải thích? CBKB?.Giải thích? 1.Cân bằng không bền : 1.Cân bằng không bền : 10 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền 1.Cân bằng không bền 0 0 G . . p ur G . . p ur N r P r F r P r N r Hợp lực gây ra một mô men làm cho vật rời ra xa VTCB Trọng lực gây ra một mô men làm thước quay ra xa VTCB [...]... chân đế là gì? Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc 31 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Hãy quan sát hình vẽ ! u r P 1 u r P u r P 2 3 u r P 32 4 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Nêu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế? 33 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 2 Điều kiện cân bằng Điều kiện cân bằng của một. .. DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm định: Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về được vị trí đó 28 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 11.Mặt chân đế là gì? Hãy quan sát hình vẽ ! Tiếp xúc với giá đỡ bằng cả mặt đáy 29 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? Hãy quan sát hình vẽ ! Tiếp xúc với giá đỡ bằng một số diện tích (điểm) rời nhau 30 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân. .. bằng Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực cắt mặt chân đế 34 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 3 Mức vững vàng của cân bằng cân bằng Quan sát các hình vẽ sau ! ●G ●G ●G Chiếc cốc nào dễ bị lật đổ nhất, chiếc cốc nào vững vàng nhất ?Vì sao? 35 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ 3 Mức vững vàng của cân bằng cân bằng Quan sát các hình vẽ sau ! Vật nào dễ bị lật đổ? vì sao?... gây ra một mô men làm cho vật trở về VTCB 17 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Trọng tâm của VR ở dạng CBB đặc điểm gì? 18 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Nguyên nhân gây ra dạng CBKB r N r N Trọng tâm ở vị trí thấp nhất O G u r p r F G r P r P ur p Trọng tâm ở vị trí thấp nhất 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Thế nào là dạng cân bằng bền của vật rắn ? 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền...CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền : Nguyên nhân gây ra dạng CBKB Trọng tâm của VR ở dạng CBKB đặc điểm gì? 11 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất G u r p 0 Nguyên nhân gây ra dạng CBKB r N r N r F G r P r P ur p Trọng tâm ở vị trí cao nhất 12 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền : Thế nào là cân bằng không bền của vật rắn ? 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng. .. vật lại CB ở VT mới 24 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Trọng tâm của VR ở dạng CBFĐ đặc điểm gì? 25 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định: Nguyên nhân gây ra dạng CBFĐ Vị trí CBFĐ, trọng tâm ở độ cao không đổi ur u N G,O u r P ur u N G u r P Vị trí CBFĐ, trọng tâm ở độ cao không đổi 26 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằngphiếm định: Thế nào là dạng cân bằng phiếm định của vật rắn ? 27 CÁC DẠNG... 1 .Cân bằng không bền : Một vật bị lệch ra khỏi VTCB không bền thì không thể tự trở về vị trí đó được 14 CÁC DẠNG CÂN BẰNG r Hãy quan sát hình vẽ ! N r N 2 .Cân bằng bền : O G u r p r F G r P r P ur p 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Hiện tượng xảy ra như thế nào khi VR lệch khỏi VT CBB?.Giải thích? 16 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : r N O G u r p G ur p Trọng lực gây ra một mô men làm thước... DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền : Một vật bị lệch ra khỏi VTCB bền thì tự trở về được vị trí đó 21 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Hãy quan sát hình vẽ ! ur u N G,O u r P ur u N G u r P u r p 22 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm định: Hiện tượng xảy ra như thế nào khi VR lệch khỏi VC CBFĐ?.Giải thích? 23 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm định : Khi lệch khỏi VTCB, vật lại CB ở VT mới ur u N ur . ra dạng CBKB 13 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là cân Thế nào là cân bằng không bền bằng không bền của vật rắn ? của vật rắn ? 1 .Cân bằng. ra dạng CBKB 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thế nào là d Thế nào là d ạng ạng cân bằng bền của cân bằng bền của vật rắn ? vật rắn ? 2 .Cân bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế, Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế, Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

Từ khóa liên quan