Đồ án CSTKM co so thiet ke may thiet ke he dan dong bang tai

66 35 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2020, 16:51

Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Số liệu cho trước: 1.Lực kéo băng tải F (N) 3250 2.Vận tốc băng tải v (m/s) 1,3 Đường kính băng tải D (mm) 425 Thời gian phục vụ (giờ) 16000 Số ca làm việc Góc nghiêng đường nối tâm truyền ngồi α (độ) 8.Đặc tính làm việc 45 Nhẹ Chương I:Chọn động phân phối tỉ số truyền Tính tốn cơng suất Cơng suất làm việc băng tải : Trong đó: F: Lực kéo băng tải V: Vận tốc băng tải Theo đề động làm việc tải trọng tác dụng không thay đổi: Công suất tương đương: Ptđ =Plv =4,225(kW) Hiệu suất trục động cơ: Trong đó:Theo =0,95 =0,97 =0,95 =0,99 =0,849 bảng 2.3 trang 19 tài liệu [1] ta có: Hiệu suất truyền đai Hiệu suất truyền bánh côn Hiệu suất truyền xích Hiệu suất cặp ổ lăn Công suất động : =4,97(kW) Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền a Chọn động SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Số vòng quay làm việc: ) Trong đó: V: Vận tốc băng tải(m/s) D:Đường kính băng(mm) Số vòng quay sơ bộ: Tỷ số sơ truyền hệ dẫn động: Theo bảng 2.4 trang 21 tài liệu [1] :Tỷ số truyền truyền ngồi(đai, xích): Chọn =2,8 ,=2.5 :Tỷ số truyền hộp giảm tốc(bánh côn, hộp giảm tốc cấp) Chọn =3 =2,8.2,5.3=21 =58,42.21=1226,82(vòng/phút) Động phải thỏa mãn điều kiện sau: + = 4,97 (kW) + = 1226,82 (vòng/phút) + ≥ =1,7 Tra phụ lục “ Sách thiết kế hệ dẫn động khí tập I trang 237” ta chọn động : Kiểu động Cơng suất P Tốc độ quay n (kW) (vòng/phút) 5,5 1425 4A112M4Y3 Cos φ 0,85 2,2 2,0 b Phân phối tỉ số truyền Tỉ số truyền hệ thống: = Phân phối tỉ số truyền hệ dẫn động cho truyền: Ta có: Chọn ,,15 = Tính thơng số kĩ thuật truyền a.Công suất trục SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc + Công suất trục làm việc: = 4,225 (kW) + Công suất trục II ( trục bị động ): PII = = = 4,50(kW) + Công suất trục I ( trục chủ động ): PI = = = 4,68(kW) + Công suất trục động : Pđc = = = 4,97(kW) b.Số vòng quay trục + Số vòng trục động cơ: nđc = 1425 ( vòng/phút ) + Số vòng quay trục I ( trục chủ động ): nI = = = 508,93 (vòng/phút) + Số vòng quay trục II ( trục bị động ): nII = = =161,56 (vòng/phút) + Số vòng quay trục làm việc: nlv = = = 58,53 (vòng/phút) c Moment xoắn trục: + Moment xoắn trục động cơ: + Moment xoắn trục I ( trục chủ động ): + Moment xoắn II ( trục bị động ): + Moment xoắn trục làm việc: Bảng tính tốn thơng số trục : Trục Động Thông số Công suất P (kW) 4,97 SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Làm việc 4,68 4,50 4,22 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Tỉ số truyền u 2,8 Số vòng quay n(vg/ph) Moment xoắn T(N.mm) 1425 32182,65 3,15 508,93 84749,04 2,76 161,56 256808,61 58,53 664759,95 Chương II: Tính tốn thiết kế truyền I Tính tốn thiết kế truyền đai Chọn loại đai tiết diện đai - Các thông số động tỉ số truyền đai , ; - Do khơng có u cầu nên ta chọn đai hình thang thường loại A - Tra bảng 4.13 tài liệu [I] ta chọn sau: SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Loại đai Kích thước mặt cắt (mm) Diện tích A () () Thang A - Hình vẽ thể kích thước mặt cắt ngang dây đai Xác định thơng số truyền đai - Đường kính bánh đai nhỏ : theo dãy tiêu chuẩn chọn - Tính vận tốc bánh đai: nhỏ vận tốc đai cho phép - Chọn - Từ tính đường kính bánh đai lớn Theo công thức 4.2 tài liệu [I] = 200.2,8.(1-0,01)=554,4mm Theo dãy tiêu chuẩn bảng 4.21 tài liệu [I] chọn Suy tỉ số truyền thực tế SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc < 4% sai số tỉ số truyền - Xác định khoảng cách trục a Trị số a tính cần phải thỏa mãn điều kiện sau: Công thức 4.14 tài liệu [I] Dựa vào tỉ số truyền đường kính chọn chiều dài sơ khoảng cách trục a theo bảng 4.14 tài liệu [I] - Chiều dài đai sơ l Theo công thức 4.4 tài liệu [I] Theo dãy tiêu chuẩn bảng 4.13 tài liệu [I] chọn - Số vòng chạy đai Theo công thức 4.15 tài liệu [I] - Từ chiều dài đai tiêu chuẩn cần tính xác khoảng cách trục a theo cơng thức 4.6 tài liệu [I] Trong đó: - Kiểm tra điều kiện khoảng cách trục a thỏa mãn điều kiện SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc - Góc ơm xác định theo cơng thức 4.7 tài liệu [I] với điều kiện Góc thỏa mãn điều kiện Xác định số đai Số đai z tính theo cơng thức 4.16 tài liệu [I] Trong đó: - công suất bánh đai chủ động - Tra bảng 4.19 tài liệu [I] công suất cho phép - Tra bảng 4.7 tài liệu [I] hệ số tải trọng tĩnh (làm việc ca) - hệ số kể đến ảnh hưởng góc ơm ,theo bảng 4.15 tài liệu [I] lấy: - Tra bảng 4.16 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai - Tra bảng 4.17 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng tỉ số truyền - Tra bảng 4.18 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng phân bố không tải trọng cho dây đai Chọn số đai - Từ số đai xác định chiều rộng bánh đai B theo công thức 4.17 tài lệu [I] Tra bảng 4.21 tài liệu [I] , - Đường kính ngồi bánh đai tính theo cơng thức 4.18 tài liệu [I] SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Đường kính ngồi bánh đai nhỏ : Đường kính bánh đai lớn : Xác định lực căng ban đầu lực tác dụng lên trục - Lực căng ban đầu xác định theo công thức 4.19 tài liệu [I] Trong đó: lực căng ly tâm sinh Theo công thức 4.20 tài liệu [I] Trong đó: Tra bảng 4.22 tài liệu [I] khối lượng 1m chiều dài đai vận tốc vòng đai cơng suất trục bánh đai chủ động Vậy lực căng ban đầu - Lực tác dụng lên trục tính theo cơng thức 4.21 tài liệu [I] SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Thơng số truyền đai Đường kính bánh đai nhỏ (mm) Đường kính bánh đai lớn (mm) Chiều rộng bánh đai (mm) Chiều dài dây đai l (mm) Số đai (z) Khoảng cách trục a (mm) 627,6 Góc ơm Lực căng ban đầu (N) Lực tác dụng lên trục (N) SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc PHẦN II - Thiết kế truyền xích II Thiết kế truyền xích Chọn loại xích - Chọn xích ống lăn hay gọi tắt xích lăn có độ bền mòn cao xích ống, chế tạo đơn giản khơng phức tạp xích răng, giá thành hạ xích lăn sử dụng rộng dãi - Do truyền không lớn nên ta chọn loại xích Xác định thơng số truyền xích a Chọn số đĩa xích Theo cơng thức =23,48 chọn số - Tính số đĩa xích Chọn b Xác định bước xích Điều kiện đảm bảo tiêu độ bền mòn truyền xích Theo cơng thức 5.3 tài liệu [I] Trog đó: cơng suất tính tốn kw cơng suất cần thiết kw công suất cho phép kw hệ số hệ số vòng quay Trong đó: SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 10 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc m 720 30 62 50, 45, 16 m 14 m 17.2 1,5 0,5 13,5 23, 17, Sơ đồ tính tốn b.Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ Khả tải động ổ xác định theo CT 11.1[I]: Cđ = QE C Trong đó: QE tải trọng động tương đương , kN m – Bậc đường cong mỏi thử ổ lăn, với ổ đũa m=10/3 L tuổi thọ tính triệu vòng quay; gọi Lh tuổi thọ ổ tính theo CT 11.2[I]: Lh= => L = Trong đó: Lh tuổi thọ làm việc ổ: Lh= 16000 n số vòng quay trục I; n= 508,93 v/p ta có L = = = 488,57 triệu vòng Tính tải trọng động quy ước theo CT 11.3[I]: Q = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ Trong đó: Fr Fa tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục , kN V- hệ số kể đến vòng quay; vòng quay V=1 SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 52 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc kt -hệ số ảnh hưởng nhiệt độ, kt= với � = 105C kđ – hệ số kể đến đặc tính tải trọng ; tra bảng 11.3[I] va đập êm ta lấy kđ = 1,2 X,Y hệ số tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục Ta có: ổ dạng ổ đũa đỡ chặn theo bảng (11.4) [I] tính e = 1,5tan Lực dọc trục lực hướng tâm tác dụng lên ổ bi theo CT 11.8[I]: Fs0= 0,83.e.Fr0 = 0,83.0,36 909,13 = 271,65 N Fs1= 0,83.e.Fr1 = 0,83.0,36 = 1000,70 N Fa0 = | Fs1–Fa |= |1000,70-288,77|= 711,93 > Fs0 = 271,65 N Chọn Fa0 = 711,93 N Fa1 = | Fs0+ Fa |= 271,65 + 288,77 = 560,42N < Fs1 = 1000,70N Chọn Fa1 = 1000,7N Ta thấy: = = 0,78 > e = 0,36 tra bảng 11.4[I] X=0,4 ; Y= 0,4 Cotg=0,4.cotg (15,3)=1,67 Ta có tải trọng động là: Q0 = (X.V.Fr0+ Y.Fa0) kt.kđ = (0,4.1 909,13 + 1,67.711,93).1.1,2=1474,3 N Ta thấy: = = 0,3 e = 0,36 tra bảng 11.4[I] => => X= 1; Y= Ta có tải trọng động Q1 = (X.V.Fr1+ Y.Fa1) kt.kđ= (1.1 3349,04 + 1000,7).1.1,2 =4018,85 N Ta thấy Q1> Q0 Chọn Q = Q1 = 4018,85 N=4,02kN Cđ = Q = 4,02 = 25,69 kN Cđ > C= 23,9 kN Vậy ổ chọn khơng đủ khả tải động Ta chọn ổ cỡ nhẹ rộng Tra bảng P 2.11 [I] ta có thơng số ổ đũa : Ký d, D, d1, C1, T, r, hiệu m m D1, mm B, m mm m m m m m m SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH r1, m m , (o) C, kN Co, kN 53 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc m 750 30 62 50 m 45, 20 m 17 21,2 1,5 0,5 13,6 34, Cđ Xo= 0,6; Y0 = 0,22.cotg=0,90 Vậy Qt = 0,6 3349,04 + 0,90.288,77 = 2269,32 N 0,3 = = 0,39 > 0,3 Do ta chọn ổ bi đũa côn cỡ nhẹ với d =40 mm Tra bảng P 2.7 [I] ta có thơng số đũa côn : Ký d, D, D1, d1, C1, T, hiệu m m mm mm B, m mm m m m m SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH r, m r1, m , (o) C, kN Co, kN 54 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc m 720 40 80 66, 59, 18 m 17 m 19.7 2,0 0,8 14,3 42, 32, Sơ đồ tính tốn b.Tính kiểm nghiệm khả tải động ổ Khả tải động ổ xác định theo CT 11.1[I]: Cđ = QE C Trong đó: QE tải trọng động tương đương , kN m – Bậc đường cong mỏi thử ổ lăn, với ổ đũa m=10/3 L tuổi thọ tính triệu vòng quay; gọi Lh tuổi thọ ổ tính theo CT 11.2[I]: Lh= => L = Trong đó: Lh tuổi thọ làm việc ổ: Lh= 16000 n số vòng quay trục II; n= 161,56 v/p ta có L = = = 155,1triệu vòng Tính tải trọng động quy ước theo CT 11.3[I]: SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 55 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc Q = (X.V.Fr+ Y.Fa) kt.kđ Trong đó: Fr Fa tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục , kN V- hệ số kể đến vòng quay; vòng quay V=1 kt -hệ số ảnh hưởng nhiệt độ, kt= với � = 105C kđ – hệ số kể đến đặc tính tải trọng ; tra bảng 11.3[I] va đập nhẹ ta lấy kđ = 1,2 X,Y hệ số tải trọng hướng tâm tải trọng dọc trục Ta có: ổ dạng ổ bi đỡ chặn theo bảng (11.4) [I] tính e = 1,5tan Lực dọc trục lực hướng tâm tác dụng lên ổ bi theo CT 11.8[I]: Fs0= 0,83.e.Fr0 = 0,83.0,38 3013,91 = 950,59 N Fs1= 0,83.e.Fr1 = 0,83.0,38 5306,95 = 1673,81 N Fa0 = | Fa – Fs1 |= 2084,46-1673,81 = 410,65 < Fs0 = 950,59 N Chọn Fa0 = 950,59 N Fa1 = | Fs0+ Fa |= 950,59+ 2084,46 =3035,05 N > Fs1 = 1673,81N Chọn Fa1 = 3035,05 N Ta thấy: = = 0,315 < e = 0,38 tra bảng 11.4[I] => X= 1; Y= Ta có tải trọng động là: Q0 = (X.V.Fr0+ Y.Fa0) kt.kđ = (1.1 3013,91+ 0.950,59).1.1,2=3616,70 N Ta thấy: = = 0,57 e = 0,38 tra bảng 11.4[I] => X=0,4 ; Y= 0,4 Cotg=0,4.cotg (14,33)=1,57 Ta có tải trọng động Q1 = (X.V.Fr1+ Y.Fa1) kt.kđ= (0,4.1 5306,95 + 1,57 3035,05).1.1,2 =8265,37 N Ta thấy Q1> Q0 Chọn Q = Q1 = 8265,37N=8,27kN Khả tải động ổ xác định theo CT 11.1[I]: Cđ = Q1 = 8,27 = 37,51 kN Cđ < C= 42,40 kN Vậy ổ chọn đủ khả tải động SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 56 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc c.Tính kiểm nghiệm khả tải tĩnh ổ Ta xét vị trí ổ chịu lực lớn Fr1= 5306,95 N; Fa1= 3035,05N Tải trọng tĩnh tác dụng lên ổ lăn Theo CT 11.19[I]: Qt = Xo.Fr1+Yo.Fa1 Trong đó: X0; Y0 hệ số tải trọng hướng tâm hệ số tải trọng dọc trục ; Theo bảng 11.6[I], với ổ đũa côn => Xo= 0,5; Y0 = 0,22cotg Vậy Qt = 0,5 5306,95 + 0,86 3035,05 = 5263,62 N < Fr1 =5306,95 N Theo CT 11.20[I]: chọn Qt = Fr1= 5306,95 N = 5,31 kN < C0 =32,7kN Vậy ổ đủ khả tải tĩnh PHẦN VII.TÝnh kÕt cÊu vá hép I.Vỏ hộp: NhiƯm vơ cđa vá hộp giảm tốc bảo đảm vị trí tơng đối chi tiết phận máy , tiếp nhận tải trọng chi tiết lắp vỏ truyền đến , đựng dầu bôi trơn , bảo vệ chi tiết tránh bụi bặm Vật liệu phổ biến dùng để đúc hộp giảm tốc gang xám GX 15-32 1).Chọn bề mặt lắp ghép nắp thân: Bề mặt ghép vỏ hộp (phần vỏ nắp , phần dới thân ) thờng qua đờng tâm trục , nhờ việc lắp ghép chi tiết thuận tiện Bề mặt ghép thờng chọn song song với mặt đế 2).Xác định kích thớc vỏ hộp: a).Chiều dày thân nắp + Chiều dầy thân hộp : Xác định theo công thức sau = 0,03.a + > LÊy  = mm + Chiều dầy nắp hộp 1: = 0,9. = 0,9.8=7,2 mm chn = mm b).Gân tăng cøng : SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 57 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc + Chiều dầy gân e : e = (0,8 1). = (0,8 1).8 = (6,4 8) mm s4 s3 LÊy e = mm + ChiÒu cao h : lÊy h =50 mm < 58 mm + Độ dốc: 20 c).Các đờng kính bulông vít : + Đờng kính bulông nÒn d1 : d1 > 0,04.a + 10 > 12 Lấy d1 = 18 mm + Đờng kính bulông cạnh æ d2 :d2 = (0,7 0,8).d1 = ( 12,6 14,4)mm Lấy d2 = 14 mm + Đờng kính bulông ghép bích nắp thân: d3 = (0,8 0,9).d2= (11,2 12,6) mm LÊy d3 = 12 mm + §êng kÝnh vÝt ghÐp n¾p ỉ d4: d4 = (0,8 0,9).d2= (7,2 8,4) Lấy d4 = mm +Đờng kính vít nắp cửa thăm d5 : d5 = (0,5 0,6).d2 = (7 8,4) mm Lấy d5 = mm d).Mặt bích ghép nắp thân: + Chiều dầy bích thân hộp S3: S3= (1,4 1,8).d3 = (1,4 1,8).12 = 16,8…21,6 LÊy S3 = 18 mm + Chiều dầy bích nắp hộp S4: S4= (0,9 1).S3 = (18 20) LÊy S4 = 18 mm + Bề rộng bích nắp thân K3 = K2 - (3 5) mm K2 = E2 + R2 + (3 5) mm E2 = 1,6.d2 = 1,6.14 =22,4 mm R2 = 1,3.d2 = 1,3.14 =18,2 mm => K2 = 22,4 + 18,2 + (35) mm K2 = (43,6…45,6) mm Lấy K2 =44 mm K3 = K2 - (3 5) = 44 - (3 5) = (41…39) mm K3 Lấy K3 = 40 mm 58 SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH R3 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc e).kích thước gối trục Kích thước gối trục tra theo bảng 18.2_trang 88_[I] , ta có bảng số liệu sau: D2 D3 D4 h d4 z Trục D I 75 90 115 65 10 M8 II 85 100 125 75 10 M8 f).§Õ hép : + Chiều dầy đế hộp có phần lồi S1: S1 (1,4 1,7).d1 = (25,2 30,6) mm Chän S1 = 30 mm S2 (1 1,1).d1 = (18 19,8) mm Chän S1 = 19 mm + Chiều dầy đế hộp khụng cã phÇn låi S1: S1 (1,3 1,5).d1 = (23,4 27) mm Chän S1 = 25 mm + BỊ réng mỈt ®Õ hép: K1  3.d1 = 3.18 = 54 mm q  K1 + 2. = 54+2.8=70 mm g) Khe hở chi tiết : + Khe hở bánh với thành hộp ( 0.8 1,2). = (0.8 1,2).8 = 6.4 9.6 mm, lấy + Khe hở đỉnh bánh lớn với đáy hộp: = (3 5)  = (3 5).8 = 24 40 mm Chọn = 40 mm h, Số lợng bulông nÒn: Z = = = 3,2 ; LÊy Z = 3) Một số chi tiết khác: a) Cửa thăm: SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 59 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc 77 §Ĩ kiĨm tra quan s¸t chi tiÕt m¸y hép lắp ghép để đổ dầu vào hộp, đỉnh hộp có lắp cửa thăm, cửa thăm đợc đậy nắp, cửa thăm có kết cấu kích thớc nh h×nh vÏ , A 65 m 53 100 B C 75 100 100 37 12 150 K - 87 R Số lượng Vít 12 M8 x 22 b).Nót thông hơi: Khi làm việc nhiệt độ nắp tăng nên, để giảm áp xuất điều hoà không khí bên bên hộp ta dùng nút thông hơi, theo bảng 18-6 (trang 93 T2) ta chọn đợc nút thông với thông số cho bảng sau: Thông số kích thớc nút thông A B C D E G H I K L M N O P Q R S M27x 3 3 5 2 15 28 SVTH: TRINH PHUC KHANH 30 25,4 M20 c) Nút tháo dầu: Sau thời gian làm việc , dầu bôi trơn chứa hộp bị bẩn, bị biến chất , cần phải thay dầu mới, để tháo dầu cũ đáy hộp có lỗ tháo dầu, lúc làm việc lỗ tháo dầu đợc bịt kín bàng nút tháo dầu, kết cấu kích thớc nh hình vẽ 22 60 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:V c Phỳc Hình dạng kích thớc nút tháo dầu trụ Thông số kích thớc nút thỏo du d b m f L C q D S D0 M20x 2, 17, 25, d) KiÓm tra 8 mức dầu: Để kiểm tra mức dầu hộp ta dùng que thăm dầu, que thăm dầu có kích thớc kết cấu nh hình vẽ 30 12 12 18 e) Chốt định vị Mặt ghép nắp thân nằm mặt phẳng chứa đờng tâm trục Lỗ trụ lắp nắp thân hộp đợc gia công đồng thời, để đảm bảo vị trí tơng đối nắp thân trớc sau gia công nh lắp ghép, ta dùng chốt định vị , nhờ có chốt định vị , xiết bulông không bị biến dạng vòng ổ 1:50 Theo bảng 18.4a tài liệu II ta có kết chốt định vị sau: d=5 mm ; c=0,8 mm ; l=10-100 mm PHẦN VIII : BÔI TRƠN ĂN KHỚP , Ổ TRỤC VÀ CHỌN LẮP GHÉP Để giảm mát công suất ma sát , giảm mài mòn , đảm bảo thoát nhiệt tốt đề phòng tiết SVTH: TRINH PHUC KHANH 61 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ c Phỳc máy bị han gỉ cần phải bôi trơn liên tục truyền hộp giảm tốc I Các phơng pháp bôi trơn hộp giảm tốc: Bôi trơn hộp Theo cách dẫn dầu đến bôi trơn tiết máy , ngời ta phân biệt bôi trơn ngâm dầu bôi trơn lu thông , truyền bánh hộp giảm ®Ịu cã vËn tèc v < 12 m/s nªn ta bôi trơn bánh hộp phơng pháp ngâm dầu Với vận tốc vòng bánh v = 2,17 m/s tra bảng 18-11 (trang100 [II]) ta đợc độ nhớt 11 ứng với nhiệt độ 100C Theo bảng 18-13 ta chọn đợc loại dầu AK-15 có độ nhớt 20 Centistoc Bôi trơn hộp Với truyền hộp thiết bị che dậy nên dễ bị bụi bặm vào truyền ta thờng bôi trơn mỡ định kỳ II Bôi trơn ổ lăn Khi ổ đợc bôi trơn kỹ thuật , không bị mài mòn , ma sát ổ giảm , giúp tránh không để chi tiết kim loại trực tiếp tiếp xúc với , điều bảo vệ đợc bề mặt giảm đợc tiếng ồn Thông thờng ổ lăn bôi trơn dầu mì , nhng thùc tÕ th× ngêi ta thêng dùng mỡ so với dầu mỡ bôi trơn đợc giữ ổ dễ dàng , đồng thời có khả bảo vệ ổ tránh tác động tạp chất độ ẩm Ngoài mỡ đợc dùng lâu dài bị ảnh hởng nhiệt độ theo bảng 15-15a [II] ta dùng loại mỡ LGMT2 chiếm 1/2 khoảng trống Để che kín đầu trục , tránh xâm nhập bụi bặm tạp chất vào ổ nh ngăn mỡ chảy , ta dùng loại vòng phớt, theo bảng 15-17 tra đợc kích thớc vòng phớt cho c¸c ỉ nh sau d 30 40 d1 31 41 d2 29 39 D 43 59 a b 4,3 6,5 S0 12 Bảng thống kê dùng cho bôi trơn Tên dầu SVTH: TRINH PHUC KHANH Thiết bị Lợng dầu Thời gian 62 ỏn mụn hc sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc hc mì Dầu ôtô máy kéo AK- 15 Mỡ LGMT2 cần bôi trơn Bộ truyền hộp Tất ổ truyền mỡ thay dầu mỡ 0,6 lít/Kw tháng 1/2 chỗ rỗng phận ổ năm III - Xác định chọn kiểu lắp: Thứ tự Tên mối ghép Bánh trục II Kiểu lắp 45 Vòng ổ lăn với trục II 40k6 Vòng ổ lăn lắp với hộp 80H7 Then trục II SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH N9 14 h9 Sai lệch giới hạn lỗ trục Ghi chó + 25 m +15m +2m +15m +2 m +30m 0 m Hai ỉ l¾p gièng bxh =12x8 -36 m +10m +1m 63 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc +33m Bạc chắn dầu trục II 40 Bánh xích víi trơc II 38 +18m +2m + 21 m +15m Nằm bánh ổ lăn +2m +39m Bạc chặn bỏnh xớch trục II 38 +18m Dïng khèng chÕ b¸nh xích +2m +18 m Then vµ bạc trơc I -18 m +10m bxh = 8x7 +1m 12 Vòng ổ lăn trc I Vòng ổ lăn với vỏ hộp trục I 30 k6 +15 m +2 m +30 m 62 H7 Hai ỉ l¾p gièng Hai ỉ l¾p giống +30 m 13 Lỗ hộp trục I nắp ổ H7 62 d11 -100 m Mối ghép bánh trục với yêu cầu không tháo lắp thờng xuyên, khả định tâm đảm bảo, không di trỵt däc SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 64 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc trục nên ta dùng kiểu lắp Còn mối ghép bạc trục độ đồng tâm yêu cầu không cao nên ta dùng kiểu lắp Mối ghép then trục ta dùng mối ghép trung gian , mối ghép lỗ hộp nắp ta dùng mối ghép lỏng H7 chẳng hạn d11 Mối ghép ổ trục lắp theo hệ thống lỗ ta chọn kiểu lắp k6, mối ghép vòng ổ lỗ hộp ta dùng mối ghép H7 IV- phơng pháp lắp ráp hộp giảm tốc 1)-Phơng pháp lắp ráp tiết máy trục ổ lăn đợc lắp trục nên vỏ hộp phơng pháp ép trực tiếp phơng pháp nung nóng, để tránh biến dạng đờng lăn không cho lực lắp tác dụng trực tiếp lên lăn, cần tác dụng lực đồng vòng lắp ổ trục vòng vỏ , mặt khác để dễ dàng lắp ổ trục vỏ , trớc lắp cần bôi lớp dầu mỏng nên trục lố hộp dùng bạc chặn mặt mút vòng ổ để định vị bánh răng, sử dụng cần đảm bảo tiếp xúc xác mặt mút bánh răng, bạc chặn vòng ổ , chiều dài bạc cần phải đảm bảo xác phải dài đoạn trục lắp bạc 2)- Phơng pháp điều chỉnh ăn khớp truyền Sai số chế tạo chi tiết theo kích thớc chiều dài sai số lắp ghép làm cho vị trí bánh trục không xác, để bù vào sai số thờng lấy chiều rộng bánh nhỏ tăng lên 10% so với chiều rộng bánh lớn Khi chiều rộng bánh nhỏ là: bw = 38,55.110% [mm], lấy bw= 42 mm Để đảm bảo ăn khớp truyền có hai phơng pháp sau:Dịch chỉnh bánh trục cố định, sau định vị bánh 3).Phơng pháp điều chỉnh khe hở ổ lăn Khe hở ảnh hởng đến phân bố tải lăn độ bỊn l©u cđa ỉ , lùa chän khe hë thÝch hợp có khả giảm tiếng ồn, giảm dao động tăng độ cứng gối trục Theo bảng 15-12 ổ đỡ lắp trục I II ta tra đợc khe hở dọc trục cho phép la: Min = 20 m, max =40 m SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH 65 Đồ án môn học sở thiết kế mỏy GVHD:V c Phỳc Điều chỉnh ổ cách dịch chỉnh vòng đợc thực cách sau: + Điều chỉnh nhờ đệm đặt lắp vỏ hộp +Điều chỉnh khe hở tạo độ dôi vòng đệm + Điều độ dôi ổ vít, vít tỳ vào vòng trung gian tác động đến vòng ổ làm cho vòng dịch chuyển theo phơng dọc trục + Mài bớt vòng ổ đặt vòng ổ miếng bạc có chiều dầy khác Bảng thông kê chi tiết tiêu chuẩn TT Ký Tên gọi Số lợng hiệu M8 bul«ng M12 Bul«ng M10 Bul«ng 7506 7208 SVTH: TRỊNH PHÚC KHÁNH ổ đũa côn cỡ nhẹ rộng ổ đũa cụn c nh Ghi bulông nắp cửa thăm Bulông cạnh ổ Bulông ghép bích nắp thân Lắp trục I Lắp trục II 66 ... trọng tĩnh: NHE =NFE =N=60.c.n.t Theo (6.6) [I] Trong đó: c - Số lần ăn khớp vòng quay bánh răng; n - Số vòng quay bánh phút t - Tổng số làm việc bánh xét =16000 Ta có: với bánh nhỏ (bánh 1): c... kích thước liên quan đến truyền Chiều dài may bánh đai ,đĩa xích ,may bánh trụ tính theo cơng thức Theo CT 10.10 [I]: Lm (1,2… 1,5)d Chiều dài moay bánh đai bị dẫn là: Lm12= (1,2 1,5).30 = (... PHÚC KHÁNH m Fr =3009,55N 16 Đồ án môn học sở thiết kế máy GVHD:Vũ Đức Phúc PHẦN III: Thiết kế truyền bánh III.Thiết kế truyền bánh Chọn vật liệu chế tạo bánh Bánh nhỏ: Chọn vật liệu thép 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án CSTKM co so thiet ke may thiet ke he dan dong bang tai, Đồ án CSTKM co so thiet ke may thiet ke he dan dong bang tai

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn