cơ sở dữ liệu đề 1 (cau3) sinhvienzone com

1 15 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2020, 14:27

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Khoa Hệ Thống Thông Tin ĐỀ 01 Môn thi: CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian: 90 phút (Sinh viên không phép sử dụng tài liệu) (đề thi gồm có trang) Cho lược đồ sở liệu quản lý tiền gửi tiết kiệm khách hàng bưu cục bưu điện sau: BUUCUC(SoHieuBC, TenBC, DiaChi, DienThoai, TinhTP) Tân từ: bưu cục bưu điện có số hiệu (SoHieuBC) để phân biệt với bưu cục khác, thông tin bưu cục địa (DiaChi), số điện thoại (DienThoai), tỉnh (hay thành phố) (TinhTP) TAIKHOAN(MaTK, HoTenKH, DiaChi, CMND, SoHieuBC_Mo_TK, NgayMoTK) Tân từ: khách hàng gửi/rút tiền bưu cục cấp sổ tài khoản giao dịch (MaTK) mở tài khoản khách hàng sử dụng sổ cho lần giao dịch Thông tin tài khoản bao gồm họ tên khách hàng (HoTenKH), địa (DiaChi), số chứng minh nhân dân (CMND), số hiệu bưu cục mở tài khoản cho khách hàng (SoHieuBC_Mo_TK), ngày mở tài khoản (NgayMoTK) GIAODICH(STT,MaTK, SoHieuBC, NgayGD, SoTien, HinhThucGD) Tân từ: khách hàng có giao dịch gửi/rút tiền (HinhThucGD=‘Gui’, HinhThucGD=‘Rut’) đánh số thứ tự theo bưu cục (STT) thông qua sổ tài khoản khách hàng (MaTK), ngày giao dịch (NgayGD), bưu cục (SoHieuBC), số tiền giao dịch (SoTien) Các khách hàng gửi/rút tiền bưu cục khác tồn quốc, ngày thực nhiều giao dịch Yêu cầu: Viết đại số quan hệ: a Cho biết họ tên khách hàng có gửi rút tiền bưu cục thành phố Hồ Chí Minh (TinhTP=„TPHCM‟) (1.5 điểm) b Tối ưu hóa biểu thức câu a (viết biểu thức tối ưu vẽ sơ đồ cuối cùng) (2 điểm) Viết SQL câu sau: a Cho biết họ tên khách hàng, địa chỉ, CMND gửi tiền bưu cục có tên bưu cục Sài Gòn (2 điểm) b Cho biết tổng số tiền gửi bưu cục năm 2005 Thông tin hiển thị gồm: Số hiệu bưu cục, tên bưu cục, tỉnh/thành phố tổng tiền gửi (2 điểm) c Với mã tài khoản khách hàng, cho biết tổng tiền gửi, tổng tiền rút theo tháng năm 2006 Thơng tin hiển thị gồm có: Mã tài khoản, tháng, tổng tiền gửi, tổng tiền rút Sắp xếp kết hiển thị theo mã tài khoản, tháng (1 điểm) Phát biểu cách chặt chẽ ràng buộc toàn vẹn (RBTV): “Trong ngày, khách hàng phép rút tổng tiền tối đa 15.000.000 đồng lần giao dịch” (1.5 điểm) == HẾT == CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ sở dữ liệu đề 1 (cau3) sinhvienzone com , cơ sở dữ liệu đề 1 (cau3) sinhvienzone com