kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com

13 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2020, 23:15

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Ơn thi kỳ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nội dung ôn tập  Chương 0: Giới thiệu môn học  Chương 1: Tổng quan  Chương 2: Assembly MIPS  Chương 3: Phép toán số học máy tính CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Hiểu nắm kiến thức bản, định nghĩa kiến trúc máy tính, thành phần máy tính  Biết phân biệt loại máy tính  Biết thành phần bên chương trình ứng dụng  Biết cách chương trình ngơn ngữ cấp cao lưu trữ thực thi máy tính  Hiệu suất (chương theo đề cương) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Cho xử lý P1, P2 P3: chạy tập lệnh với tần số/tốc độ xung clock CPI cho bảng bên Bộ xử lý P1 P2 P3 Clock Rate Ghz 1.5 Ghz Ghz CPI 1.5 1.0 2.5  Bộ xử lý có hiệu suất cao dựa theo tiêu chí số lệnh thực thi giây (IPS) số triệu lệnh thực thi giây (MIPS)?  Nếu xử lý chạy chương trình hết 10 giây, tìm tổng số chu kì tổng số lượng lệnh tương ứng  Tìm IPC (số lệnh thực chu kì – instruction per cycle) cho xử lý CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Hiểu cách biểu diễn lệnh máy tính, cách lệnh thực thi  Phân biệt dạng toán hạng cách sử dụng chúng  Biết cách chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly mã máy  Biết cách chuyển đổi lệnh mã máy sang ngơn ngữ cấp cao  Biết cách lập trình ngôn ngữ assembly cho MIPS CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương  Chuyển câu lệnh C sang dạng hợp ngữ MIPS A f = g - h + B[7]; B f = g + A[B[6]]; C f = A[B[g] + 4]; • f, g, h, i, j lưu ghi $s0, $s1, $s2, $s3, $s4 • Địa sở/nền (base address) mảng A B lưu ghi $s6, $s7 Mỗi phần CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Thanh ghi $s0 $s1 lưu giá trị bên Hãy trả lời câu hỏi liên quan đến lệnh hợp ngữ MIPS bên tính tốn kết $s0 = 0x70100501; $s1 = 0x0C483FA2 Ghi chú: Khi 0x trước giá trị giá trị biểu diễn hệ 16 • Tính kết $t0 sau chạy chuỗi lệnh: add $t0, $s0, $s1 add $t0, $t0, $s0 • Kết ghi $t0 mong muốn phép tốn chưa? Có xảy tràn không? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chương Viết mã ASM mã máy cho đoạn lệnh sau: for (int i = 0; i
- Xem thêm -

Xem thêm: kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com , kiến trúc máy tính trương văn cường ôn thi giữa kỳ week 7 sinhvienzone com