ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (50)

4 38 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 22:23

ĐỀ THI SỐ 50 SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Đề thi có 40 câu – 04 trang BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 191 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Ở điều kiện thường, kim loại sau cứng nhất? A Cr B Al C Ag D Fe Câu 42 Ở điều kiện thường, chất sau chất khí? A Glyxin B Glucozơ C Anilin D Metylamin Câu 43 Polistiren (PS) trùng hợp từ monome sau đây? A C6H5–CH=CH2 B CH2=CH2 C CH3–CH=CH2 D CH3–COO–CH=CH2 Câu 44 Khi điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, bán phản ứng xảy anot A 2H2O → O2 + 4H+ + 4e B 2H+ + 2e → H2 C 4OH– → O2 + 2H2O + 4e D Cu2+ + 2e → Cu Câu 45 Kim loại sau điều chế cách dùng khí CO khử oxit kim loại nhiệt độ cao? A Mg B Na C Fe D AI Câu 46 Đipeptit có cơng thức cấu tạo H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–COOH viết tắt A Ala–Gly B Gly–Ala C Ala–Val D Val–Ala Câu 47 Khi đốt Na khí oxi, thu sản phẩm có cơng thức hóa học A NaOH B Na2O C Na2O2 D NaO2 Câu 48 Kim loại lấy dư, khử Fe3+ dung dịch thành Fe2+? A Al B Zn C Mg D Cu Câu 49 Muối mononatri aminoaxit sau dùng làm bột (mì chính)? A Lysin B Axit glutamic C Valin D Glyxin Câu 50 Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ống thép khối kim loại A Cu B Pb C Ag D Zn Câu 51 Dây điện hóa dãy cặp oxi hố/khử xếp theo chiều A tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa B giảm dần tính khử dạng oxi hóa C tăng dần tính khử dạng khử D giảm dần tính oxi hóa dạng khử Câu 52 Etyl axetat dùng làm dung môi tách, chiết chất hữu Công thức etyl axetat A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C C2H5COOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 53 Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Xenlulozơ B Amilopectin C Policaproamit D Polietilen Câu 54 Kim loại sau không tác dụng với H2SO4 loãng? A Ca B Cu C Zn D Fe Câu 55 Chất thuộc loại amino axít? A CH3COOCH3 B CH3CH2NH2 C H2NCH2COOH D CH3COONH4 Câu 56 Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch anilin, tượng quan sát A xuất kết tủa màu đen C có bọt khí B tách thành hai lớp chất lỏng D xuất kết tủa màu trắng Câu 57 Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,05 mol AgNO3 0,1 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng hồn tồn thu chất rắn có khối lượng A 6,4 gam B 12,8 gam C 10,2 gam D 8,6 gam o Câu 58 Cho sơ đồ phản ứng sau: CH2=CH–COOH + CH3OH (H2SO4 đặc, t ) → X Trùng hợp X thu Y Tên X Y HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 1/4 ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A Etyl acrylat poli(etyl acrylat) B Metyl acrylat va poli(metyl acrylat) C Vinyl axetat poli(vinyl axetat) D Metyl acrylat poli(vinyl axetat) Câu 59 Cho thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch AgNO3 (b) Miếng Fe quấn quanh sợi dây Cu nhúng vào dung dịch muối ăn (c) Cho miếng Cu vào dung dịch FeCl3 (d) Đốt miếng gang (hợp kim Fe–C) bình chứa khí clo Số thí nghiệm có xảy ăn mòn điện hóa học A B C D Câu 60 Cho sơ đồ phản ứng sau: M + H2SO4 loãng → MSO4 → M(OH)2 → MO (+H2) → M Kim loại M A Ca B Mg C Cu D Fe Câu 61 Cho 4,6 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu dung dịch X 2,8 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Giá trị m A 18,080 B 13,785 C 13,475 D 22,350 Câu 62 Cho 0,02 mol hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, đồng đẳng tác dụng với HCl dư, thu 1,77 gam hỗn hợp muối Công thức hai amin A CH5N C2H7N B C3H7N C4H9N C C2H7N C3H9N D C3H9N C4H11N Câu 63 Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch chứa AgNO3 dư, sau phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn Y dung dịch Z Thành phần cation Z gồm: A Fe3+, Cu2+, Ag+ B Fe2+, Cu2+, Fe3+ C Fe2+, Cu2+, Ag+ D Fe2+, Fe3+, Ag+ Câu 64 Thực phản ứng chuyển hóa kg xenlulozơ với dung dịch HNO3 đậm đặc (xúc tác H2SO4 đặc), thu 1,375 kg xenlulozơ trinitrat Hiệu suất chuyển hóa theo xenlulozơ A 60% B 80% C 90% D 75% Câu 65 Thủy phân hoàn toàn tripeptit Gly–Ala–Gly dung dịch HCl (dư), sau phản ứng kết thúc thu sản phẩm gồm A H2NCH2COOH, ClH3NCH(CH3)COOH B ClH3NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH C ClH3NCH2COOH, ClH3NCH(CH3)COOH D H2NCH2COOH, H2NCH(CH3)COOH Câu 66 Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cu vào dung dịch HCl lỗng, nóng B Cu vào dung dịch HNO3 lỗng, nóng C Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nóng D Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội Câu 67 Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X no đơn chức mạch hở, thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 68 Cho dãy chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly–Ala Số chất dãy bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng A B C D Câu 69 Điện phân nóng chảy (với điện cực trơ) muối clorua kim loại M Sau thời gian thu 2,24 lít (đktc) khí clo anot catot thu gam kim loại Kim loại M A NA B Ba C Ca D Mg Câu 70 Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala–Gly–Ala–Gly (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala–Gly–Ala, 7,5 gam Gly 14,6 gam Ala–Gly Giá trị m A 41,10 B 43,80 C 42,16 D 34,80 Câu 71 Cho hỗn hợp X gồm CuO Fe3O4 (tỉ lệ mol : 1) tan vừa hết dung dịch HCl, thu dung dịch Y Cho tiếp gam bột Mg vào Y, sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Z 13,8 gam chất rắn T Cho dung dịch AgNO3 dư vào Z, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn Glà trị m A 255,75 B 231,45 C 215,25 D 232,75 Câu 72 Cho thí nghiệm sau: (a) Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch CuSO4 (b) Cho khí H2 dư qua Al2O3 nung nóng HỌC HĨA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC (c) Nung AgNO3 nhiệt độ cao (d) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 (f) Cho glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Số thí nghiệm có tạo thành đơn chất kim loại A B C D Câu 73 Chất X (CnH2n+4O4N2) muối amoni axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m–4O7N6) hexapeptit tạo amino axit Biết 0,1 mol E gồm X Y tác dụng tối đa với 0,32 mol NaOH dung dịch, đun nóng, thu metylamin dung dịch chứa 31,32 gam hỗn hợp muối Phần trăm khối lượng X E có giá trị gần với giá trị sau đây? A 77 B 49 C 52 D 22 Câu 74 Cho khí CO dư qua hỗn hợp X gồm CuO, FeO, MgO nung nóng, thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch chứa CuSO4 FeCl3, thu chất rắn Z dung dịch T Z tác dụng với HCl, thu khí H2 Các phản ứng xảy hồn tồn Thành muối có dung dịch T A FeCl3 FeSO4 B MgSO4, MgCl2, FeCl2 FeSO4 C MgSO4 FeCl2 D MgCl2 MgSO4 Câu 75 Chất hữu X có cơng thức phân tử C7H13O4N Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa đinatriglutamat ancol Z no, đơn chức Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 76 Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thước thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Y Dung dịch AgNO3/NH3, to Kết tủa Ag trắng sáng Z Nước brom Kết tủa trắng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh X, Y, Z, T A Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ B Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin D Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin Câu 77 Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe Cu tác dụng với oxi, thu 1,2m gam hỗn hợp gồm kim loại Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 dư, có mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m A 40 B 24 C 48 D 36 Câu 78 Cho phát biểu sau: (a) Metyl fomat có phản ứng tráng bạc (b) Các polime sử dụng làm tơ tổng hợp tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng (c) Anilin làm màu nước brom tạo kết tủa trắng (d) Phân tử chất béo ln có sổ chăn ngun tử hiđro (e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozơ (f) Các protein tan nước lạnh tan nhiều đun nóng Số phát biểu A B C D Câu 79 Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Al, Fe (c) Có thể sử dụng Sn để bảo vệ sắt cách tráng lên bề mặt sắt lớp thiếc mỏng (d) Nhơm bị ăn mòn điện hóa cho vào dung dịch chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu dung dịch chứa hai muối (f) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch NaCl ln thu khí Hy catot Số phát biểu A B C D HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Câu 80 Hỗn hợp X gồm etyl axetat, glixeryl triaxetat, đimetyl oxalat Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1M Đốt cháy hoàn tồn m gam X cần dùng V lít khí O2 (đktc), thu sản phẩm chảy gồm 26,88 lít khí CO2 (đktc) 18 gam H2O.Giá trị V A 30,16 B 29,12 C 22,40 D 26,88 ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– 41A 51A 61C 71A 42D 52D 62C 72A 43A 53B 63A 73B 44A 54B 64D 74A HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM ĐÁP ÁN 45C 46B 55C 56D 65C 66A 75A 76D 47C 57C 67D 77C 48D 58B 68B 78C 49B 59B 69C 79C 50D 60D 70A 80B Mã đề thi 191 – Trang 4/4 ...ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC A Etyl acrylat poli(etyl acrylat) B Metyl acrylat va poli(metyl acrylat)... CuSO4 (b) Cho khí H2 dư qua Al2O3 nung nóng HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC (c) Nung AgNO3 nhiệt độ cao (d) Cho Ba vào dung dịch... NaCl ln thu khí Hy catot Số phát biểu A B C D HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 50 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Câu 80 Hỗn hợp X gồm etyl axetat, glixeryl triaxetat,
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (50) , ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (50)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn