ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (47)

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 22:23

ĐỀ THI SỐ 47 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu – 03 trang BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 191 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Polime thiên nhiên X sinh trình quang hợp xanh Ở nhiệt độ thường, X tạo dung dịch màu xanh tím với dung dịch iot X A glucozơ B xenlulozơ C tinh bột D saccarozơ Câu 2: Trùng hợp vinyl clorua thu polime có tên gọi A polipropilen B polietilen C poli(vinyl clorua) D polistiren Câu 3: Cho chất sau: metylamin, axit glutamic, axit axetic, natri axetat Số chất phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 4: Chất không bị thủy phân môi trường axit A fructozơ B xenlulozơ C tinh bột D saccarozơ Câu 5: Thủy ngân dễ bay độc Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ dùng chất chất sau để khử độc thủy ngân? A Bột lưu huỳnh B Bột sắt C Bột than D Nước Câu 6: Trong chất sau: CH3COOH, CH3CH2OH, CH3COOCH3, HCOOH, chất có độ tan nước nhỏ A HCOOH B CH3CH2OH C CH3COOH D CH3COOCH3 Câu 7: Dung dịch chất sau làm quỳ tím hóa xanh? A Anilin B Alanin C Metylamin D Glyxin Câu 8: Chất sau tham gia phản ứng màu biure? A Gly–Ala–Ala B Ala–Gly C Ala–Gly–Gly D Ala–Ala–Gly–Gly Câu 9: Chất sau tạo kết tủa trắng với nước brom? A Anilin B Alanin C Metylamin D Glyxin Câu 10: Cho polime sau: (1) polistiren; (2) nilon–7; (3) nilon–6,6; (4) poli (vinyl axetat) Các polime điều chế phản ứng trùng ngưng là: A (2), (3) B (2), (4) C (1), (4) D.(1), (2) Câu 11: Xà phòng hóa hồn tồn CH3COOCH2CH3 dung dịch NaOH đun nóng thu CH3COONa A CH3OH B CH3CH2OH C (CH3)2CHOH D CH3CH2CH2OH Câu 12: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Fructozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 13: Phân tử vinyl axetat có số nguyên tử H A B C D Câu 14: Chất béo X trieste glixerol với axit cacboxylic Y Y axit đây? A C6H5COOH B CH3COOH C С17Н35СООН D C2H5COOH Câu 15: Glucozơ có nhiều nho chín nên gọi đường nhọ Cơng thức glucozơ A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C2H4O2 D C6H12O6 Câu 16: Chất sau aminoaxit? A Etyl axetat B Etylamin C Anilin D Alanin Câu 17: Cho polime sau: tinh bột, poli(vinyl clorua), tơ tằm, polietilen Số polime thiên nhiên A B C D Câu 18: Trong kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al Kim loại có tính khử yếu HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 1/3 ĐỀ THI SỐ 47 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A AI B Ag C Cu D Fe Câu 19: Chất tham gia phản ứng trùng hợp A CH3–CH(OH)–COOH B H2N–CH2–COOH C CH2=CH–COO–CH3 D CH3CH2–COO–CH3 Câu 20: Để phân biệt dung dịch glucozơ fructozơ dùng chất sau làm thuốc thử? A HCl B AgNO3/NH3 C Nước Br2 D NaOH Câu 21: Polime X có phân tử khối trung bình 33600 hệ số polime hóa trung bình 1200 X A poli(vinyl clorua) B polietilen C polipropilen D nilon–6 Câu 22: Ở điều kiện thường, chất sau trạng thái lỏng? A Triolein B Natri stearat C Tripanmitin D Tristearin Câu 23: Số đồng phân este có cơng thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 24: Ở nhiệt độ thường, kim loại có tính dẫn điện tốt A Ag B Cu C Al D Au Câu 25: Ở điều kiện thường, kim loại sau tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm mạnh? A Fe B Al C Na D Cu Câu 26: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, thành phần tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều gỗ, bơng gòn… Cơng thức xenlulozơ A (C6H10O5)n B C12H22O11 C C6H12O6 D C2H4O2 Câu 27: Kim loại có độ cứng cao A Al B Cr C Fe D Ag Câu 28: X este no, đơn chức, mạch hở Biết 9,00 gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M đun nóng X A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D HCOOCH3 Câu 29: X chất rắn, không màu, vị ngọt, dễ tan nước X có nhiều mật ong nên làm cho mật ong có vị sắc Thủy phân chất Y thu X glucozơ X Y A glucozơ fructozơ B fructozơ saccarozơ C saccarozơ glucozơ D saccarozơ xenlulozơ Câu 30: Nilon–6 có tính dai, mềm, óng mượt, thấm nước, mau khô, bền với nhiệt, axit, kiềm Trong thực tế, nilon–6 thường dùng để dệt vải, vải lót săm lốp xe, bít tất, dây cáp, dây dù, đan lưới… Nilon–6 điều chế phản ứng trùng ngưng chất sau đây? A HOOC–[CH2]4–COOH H2N–[CH2]6–NH2 B HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH C HOOC–[CH2]4–COOH HO–[CH2]2–OH D H2N–[CH2]5–COOH Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam amin no, đơn chức, mạch hở X thu CO2, H2 1,12 lít N2 (đktc) X A C3H9N B C3H7N C C2H7N D CH5N Câu 32: Cho 5,6 gam sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch CuCl2 thu m gam kim loại Giá trị m A 6,4 B 3,2 C 12,8 D 9,6 Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp glucozơ saccarozơ, thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) 5,04 gam H2O Giá trị m A 8,64 B 13,76 C 8,36 D 9,28 Câu 34: Đun nóng 250 ml dung dịch glucozơ x (mol/l) với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 27,0 gam Ag Giá trị x A 1,0 B 0,1 C 0,2 D 0,5 Câu 35: Thực bước thí nghiệm sau: • Bước 1: Cho chất X vào ống nghiệm chứa nước, khuấy đều, thấy dung dịch bị vẩn đục • Bước 2: Cho lượng dư dung dịch chất Y vào ống nghiệm sau bước thấy dung dịch suốt • Bước 3: Cho lượng dư dung dịch chất Z vào ống nghiệm sau bước 2, khuấy thấy dung dịch lại bị vẩn đục X, Y, Z là: HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/3 ĐỀ THI SỐ 47 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A C6H5NH2 (anilin), NaOH, HCl B CH3NH2, HCl, NaOH C C6H5NH2 (anilin), HCl, NaOH D C2H5NH2, NaOH, HCl Câu 36: X, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng (MX < MY), T este tạo X, Y với ancol Z (hai chức) Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T lượng khí O2 vừa đủ, thu 2,576 lít CO2 (đktc) 2,07 gam H2O Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch gồm KOH 0,1M NaOH 0,1M, đun nóng Cho phát biểu sau (a) Đun X với dung dịch AgNO3/NH3 dư không sinh Ag (b) Trong M, tổng số mol T Z chiếm 50% (c) Phần trăm khối lượng Y M gần 9,34% (d) Tổng số nguyên tử cacbon T Số phát biểu không A B C D Câu 37: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển hồng Y Dung dịch AgNO3/NH3 Kết tủa Ag Z Nước brôm Kết tủa trắng X, Y, Z là: A axit axetic, fructozơ, metylamin B metyl amin, fructozo, phenylamin C axit aminoaxetic, glucozơ, anilin D axit glutamic, glucozơ, phenylamin Câu 38: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở, tạo thành từ aminoaxit có dạng H2NCnH2nCOOH Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 8,19 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần vừa đủ 4,2 lít O2 (đktc), dẫn tồn sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm m (gam) so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32,0 B 22,0 C 25,0 D 29,0 Câu 39: Để xác định độ mạnh yếu bazơ (lực bazơ) dựa vào Giá trị pKb đại lượng pKb Giá trị pKb lớn tính bazơ yếu Cho chất 10 sau: amoniac (NH3), metylamin (CH3NH2), anilin (C6H5NH2), p– toluidin (p–CH3–C6H4–NH2) đánh dấu chữ chữ X, Y, Z, T Giá trị pKb thể bảng sau Chọn phát biểu A X metylamin B Y anilin C Z p–toluidin D T amoniac Câu 40: Tên gọi este có cơng thức CH3COOCH3 A etyl axetat B metyl axetat C vinyl axetat D metyl propionat X Y Z T ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– 1C 11B 21B 31C 2C 12C 22A 32A 3D 13D 23B 33A 4A 14C 24A 34D HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM ĐÁP ÁN 5A 6D 15D 16D 25C 26A 35C 36B 7C 17B 27B 37D 8B 18B 28D 38B 9A 19C 29B 39A 10A 20C 30D 40B Mã đề thi 191 – Trang 3/3 ...ĐỀ THI SỐ 47 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC A AI B Ag C Cu D Fe Câu 19: Chất tham gia phản ứng trùng hợp A CH3–CH(OH)–COOH B H2N–CH2–COOH... khuấy thấy dung dịch lại bị vẩn đục X, Y, Z là: HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 191 – Trang 2/3 ĐỀ THI SỐ 47 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A C6H5NH2 (anilin), NaOH, HCl B CH3NH2, HCl, NaOH... với dung dịch AgNO3/NH3 dư không sinh Ag (b) Trong M, tổng số mol T Z chiếm 50% (c) Phần trăm khối lượng Y M gần 9,34% (d) Tổng số nguyên tử cacbon T Số phát biểu không A B C D Câu 37: Kết thí
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (47) , ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (47)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn