ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (44)

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 22:23

ĐỀ THI SỐ 44 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu–04 trang BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 101 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Hỗn hợp A gồm pentapeptit X hexapeptit Y mạch hở Thủy phân peptit X Y thu Gly Ala Thủy phân 17,4 gam hỗn hợp A dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn B Nung nóng B với oxi dư thu 13,78 gam Na2CO3 37,6 gam hỗn hợp gồm CO2, nước N2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần trăm theo khối lượng Y A gần với giá trị sau đây? A 24% B 95% C 19% D 86% Câu 42: Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc gia bên ngồi áo khốc, đồ nội thất, ) thường làm từ nhựa PVC Công thức phân tử đơn vị mắc xích PVC A C4H6 B C2H3Cl C C2H4 D C3H7Cl Câu 43: Cho X, Y, Z ba peptit mạch hở MX > MY > MZ Đốt cháy 0,16 mol peptit X 0,16 mol peptit Y 0,16 mol peptit Z thu CO2 có số mol nhiều số mol H2O 0,16 mol Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y, 0,16 mol Z; số mol X nhỏ số mol Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa muối alanin valin có tổng khối lượng 101,04 gam Phần trăm khối lượng X có hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 95% B 12% C 54% D 10% Câu 44: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta–1,3–đien stiren thu loại polime A cao su Buna– S Đem đốt mẫu A, thấy số mol O2 phản ứng 1,325 lần số mol CO2 sinh Nếu cho 19,95 gam A tác dụng hết với dung dịch brom có gam brom tham gia phản ứng? A 42,67 B 36,00 C 30,96 D 39,90 Câu 45: Cho phát biểu sau: (a) Các este có nhiệt độ sơi thấp axit ancol có cacbon (b) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt chuối xanh xuất màu xanh tím (c) Khi nấu canh cua, tượng riêu cua lên đơng tụ protein (d) Một số este có mùi thơm dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm (e) Vải làm từ nilon–6,6 bền nước xà phòng có tính kiềm (f) Dùng giấm ăn chanh khử mùi cá amin gây Số phát biểu A B C D Câu 46: So sánh số tính chất vật lý kim loại phát biểu sai? A Kim loại nhẹ liti (Li) B Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao vonfram (W) C Kim loại dẫn điện tốt đồng (Cu) D Kim loại cứng crom (Cr) Câu 47: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al Hòa tan m gam hỗn hợp X dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu 7,616 lít hỗn hợp khí NO N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro 318/17, dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 324,3 gam muối khan Giá trị m gần giá trị sau đây? A 59,76 B 29,88 C 30,99 D 61,98 Câu 48: Khi để rượu lâu ngày khơng khí có vị chua chứng tỏ tạo axit sau ? HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 101 – Trang 1/4 ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A Axit lactic B Axit oxalic C Axit axetic D Axit acrylic Câu 49: Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilopectin B Polietilen C Xenlulozơ D Cao su thiên nhiên Câu 50: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có bốn liên kết pi (π) phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 9,165 gam E O2, thu 4,995 gam H2O Mặt khác, cho 0,18 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 1,25 M, thu hỗn hợp X gồm muối axit cacboxylic khơng no, có số ngun tử cacbon phân tử; hai ancol khơng no, đơn chức có khối lượng m1 gam ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam Tỉ lệ m2 : m1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,8 B 1,2 C 0,7 D 0,35 Câu 51: Ngâm đinh sắt 200ml dung dịch CuSO4 x(M) Sau phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 3,2 gam Giả sử tất lượng Cu sinh bám hết vào đinh sắt Giá trị x A 1,5 B 1,0 C 2,0 D 0,5 Câu 52: Dung dịch chất sau có phản ứng màu biure? A Glyxin B Triolein C Anbumin D Gly–Ala Câu 53: Phát biểu sau đúng? A Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu muối ancol B Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit kiềm thu glixerol C Phản ứng axit hữu ancol có H2SO4 đặc phản ứng chiều D Khi thủy phân chất béo thu C2H4(OH)2 Câu 54: Cacbohidrat X chất rắn khơng màu, tan nước tạo dung dịch có vị X không làm màu nước brom lại có phản ứng tráng gương Vậy X chất sau đây? A Saccarozo B Tinh bột C Glucozo D Fructozo Câu 55: Chất sau tan nước? A CH3CH2OH B HCHO C HCOOCH3 D CH3COOH Câu 56: Hỗn hợp X gồm axit axetic metyl fomat Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M Giá trị m A 18,0 B 24,6 C 2,04 D 1,80 Câu 57: Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa HCl 0,4M Cu(NO3)2 0,2M Lắc cho phản ứng xảy hoàn toàn, sau phản ứng thu 0,75m gam hỗn hợp kim loại V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử N+5) Giá trị m V A 9,13 2,24 B 5,44 0,448 C 5,44 0,896 D 3,84 0,448 Câu 58: Oxi hoá hết 4,4 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 9,6 gam CuO Cho toàn lượng anđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 47,52 gam Ag Hai ancol : A C2H5OH, C3H7CH2OH B CH3OH, C2H5OH C CH3OH, C2H5CH2OH D C2H5OH, C2H5CH2OH Câu 59: Phát biểu sau sai? A Thành phần sợi bông, gỗ, nứa xenlulozơ B Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò sữa đậu nành có kết tủa xuất C Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối D Tinh bột lương thực người Câu 60: Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh A Hiđroclorua B Metylamin C Etanol D Glyxin Câu 61: Cho 10 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 160 B 100 C 80 D 320 Câu 62: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển sang màu đỏ HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 101 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Y Nước brom Kết tủa trắng Z Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Kết tủa trắng bạc T Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam Các dung dịch X, Y, Z, T A Axit axetic, anilin, saccarozơ, glucozơ B Axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ C Axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ D Natri axetat, anilin, glucozơ, saccarozơ Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH3COOC2H3, C2H5COOCH3 (CH3COO)3C3H5 cần 17,808 lít O2 (đktc) thu 30,36 gam CO2 10,26 gam H2O Lượng X phản ứng tối đa với mol NaOH? A 0,18 B 0,2 C 0,16 D 0,12 Câu 64: Một nguyên nhân gây tử vong nhiều vụ cháy nhiễm độc khí X Khi vào thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả vận chuyển oxi máu Khí X A N2 B CO C H2 D He Câu 65: Đốt nóng 5,6 gam Fe bình kín chứa 0,12 mol khí Cl2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp chất rắn chứa m gam muối Giá trị m A 16,25 B 14,12 C 7,62 D 13,0 Câu 66: Dung dịch sau không làm đổi màu quỳ tím? A NaOH B CuSO4 C HCl D Ba(NO3)2 Câu 67: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin tác dụng với dung dịch HCl dư thu (m + 13,87) gam muối Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thu (m + 17,48) gam muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 32,25 B 33,75 C 39,60 D 41,06 Câu 68: Theo IUPAC ankin CH3C  CCH2CH3 có tên gọi : A pent–2–in B pent–3–in C pent–1–in D etylmetylaxetilen Câu 69: Có chất sau: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon 6–6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac Trong chất có chất mà phân tử chúng có chứa nhóm –NH–CO? A B C D Câu 70: Trong chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, metyl fomat Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 71: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 27,25 gồm: butan, but–1–en vinylaxetilen Đốt hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X thu tổng khối lượng CO2 H2O m gam Mặt khác, dẫn 0,15 mol hỗn hợp X vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có a gam brom phản ứng Giá trị m a là: A 35,175 gam 42 gam B 43,95 gam 21 gam C 35,175 gam 21 gam D 43,95 gam 42 gam Câu 72: Cho hỗn hợp X gồm este no, đơn chức Y ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,35 mol ancol Z Khi đun nóng Z với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu chất hữu T có tỉ khối so với Z 1,7 Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít (đktc) khí O2 Cơng thức phân tử axit tạo Y A C3H6O2 B C2H4O2 C C5H10O2 D C4H8O2 Câu 73: Phản ứng đặc trưng este A phản ứng este hoá B phản ứng nitro hố C phản ứng vơ hố D phản ứng thuỷ phân Câu 74: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin trimetylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,615 mol O2 Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 (trong số mol CO2 0,40 mol) Cho lượng X vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng Giá trị a A 0,08 B 0,09 C 0,07 D 0,06 Câu 75: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit thành phần tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều gỗ, nõn Công thức phân tử xenlulozơ A C2H4O2 B C12H22O11 C C6H12O6 D (C6H10O5)n Câu 76: Chỉ dùng thuốc thử phân biệt lọ nhãn chứa: Fomon; axit fomic; axit axetic; ancol etylic ? HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 101 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A CuO B Cu(OH)2/OH– C dd AgNO3/NH3 D NaOH Câu 77: Dung dịch X chứa ion Fe3+; NO3–; NH4+; Cl– Chia dung dịch X thành phần nhau: Phần tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng 6,72 lít khí (đktc) 21,4 gam kết tủa Phần cô cạn thu 56,5 gam muối khan Cho vào phần dung dịch H2SO4 dư, dung dịch thu hòa tan tối đa m gam Cu tạo khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 35,2 B 86,4 C 105,6 D 28,8 Câu 78: Cho mệnh đề sau: (1) Có thể phân biệt glucozo fructozo phản ứng tráng gương (2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo dùng để pha chế thuốc (3) Glucozo va fructozo tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol (4) Tinh bột tạo thành xanh nhờ q trình quang hợp (5) Các chất béo có gốc axit béo không no thường chất lỏng Số mệnh đề là: A B C D Câu 79: Thuỷ phân este X môi trường axit thu hai sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương Công thức X A HCOOCH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 80: Trong phân tử amilozơ chứa loại liên kết sau đây? A α–1,6–glicozit B β–1,4–glicozit C β–1,6–glicozit D α–1,4–glicozit ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– 41A 51C 61A 71A 42B 52C 62B 72B 43B 53B 63A 73D 44B 54D 64B 74A HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM ĐÁP ÁN 45A 46C 55C 56D 65D 66D 75D 76B 47C 57B 67D 77A 48C 58C 68A 78A 49A 59C 69C 79C 50D 60B 70D 80D Mã đề thi 101 – Trang 4/4 ...ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MÔN HÓA HỌC A Axit lactic B Axit oxalic C Axit axetic D Axit acrylic Câu 49: Polime... thử Hiện tượng X Quỳ tím Chuyển sang màu đỏ HỌC HĨA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 101 – Trang 2/4 ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC Y Nước brom Kết tủa trắng Z Dung dịch AgNO3/NH3, đun... Fomon; axit fomic; axit axetic; ancol etylic ? HỌC HÓA HỌC – CHEMYROOM Mã đề thi 101 – Trang 3/4 ĐỀ THI SỐ 44 BỘ ĐỀ THI THPTQG 2020 MƠN HĨA HỌC A CuO B Cu(OH)2/OH– C dd AgNO3/NH3 D NaOH Câu 77:
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (44) , ÔN THI THPT QUỐC GIA môn HOÁ đề (44)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn