de thi thu thptqg 2020 mon toan quang ha

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 10:27

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT QUANG HÀ ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ƠN THI THPTQG 2020, LẦN Mơn, Tốn Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 119 Họ tên học sinh: …………………………………….……………… Số báo danh: ……………… Câu Hàm số y   x3  3x  đồng biến khoảng đây? A  1;1 B   ;  1 1;    Câu Đồ thị hình bên hàm số đây? y h n 2 i s n e y Tu A y  x3  3x  1 O m o c C 1;    x 2 4 C y   x3  3x  Câu Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn  2;  A 1 B y  x3  3x  B Câu Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  D   ;  1 3x  D y  x3  3x  C 2 D x2  A B C D Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh 2a , SA   ABC  Góc hai mặt phẳng  SBC   ABC  30 Thể tích khối chóp S ABC a3 a3 A B 12 Câu Vật thể khối đa diện? A B Vật thể khối đa diện? C a3 C a3 D D Trang 1/8 - Mã đề thi 119 3x  đồng biến khoảng sau đây? x 1 A  ;  B ;2 C ;1 1; x  2019 Câu Tìm số tiệm cận đồ thị hàm số y  x 1 A B C Câu Hình đa diện bên có mặt? Câu Hàm số y  h n A B 11 Câu 10 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau i s n e y Tu Hàm số cho đồng biến khoảng đây? A 1;    B  0; 1 1;    D 0; D m o c C 10 D 12 C  ;  D  1;   1;   Câu 11 Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   x 1 đoạn 3;5 x 1 Khi M  m A B C D 2 Câu 12 Đồ thị sau hàm số y  f   x  Khi hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A y B O D C x Trang 2/8 - Mã đề thi 119 Câu 13 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số có dạng y  ax3  bx  cx  d  a   Hàm số đồng biến khoảng đây? y A  1;   B  ;1 C  1;1 D 1;   -1 x O m o c -3 h n Câu 14 Cho hàm số y  x3  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  B Hàm số nghịch biến khoảng  0;  i s n e y Tu C Hàm số nghịch biến khoảng  2;   D Hàm số đồng biến khoảng  0;  Câu 15 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O cạnh 2a Biết SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Tính thể tích khối chóp S ABO a3 a3 2a 4a A B C D 12 12 Câu 16 Cho đồ thị hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A   ;  B  2;  C  2;     Câu 17 Biết hệ số x khai triển nhị thức Newton   x  , n  n D  0;  *  60 Tìm n A n  B n  C n  D n  3x 1 Câu 18 Đồ thị  C  hàm số y  cắt trục tung điểm A Tiếp tuyến  C  điểm A có x 1 phương trình là: A y  5x  B y  x  C y  5x  D y  4 x  Câu 19 Tìm giá trị lớn hàm số y  x  x  15 đoạn  3; 2 Trang 3/8 - Mã đề thi 119 A max y  54  3;2 B max y   3;2 C max y  48  3;2 D max y  16  3;2 Câu 20 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số đạt cực đại điểm A  0;  3 B y  3 m o c C x  D x  3 Câu 21 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị (như hình dưới) Khi f  x  đồng biến khoảng: h n i s n e y Tu A  1;  , 1;    B  1;  ,  0;1 C  ;  1 , 1;    D  ;  1 ,  1;  Câu 22 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y  f   x   x  x   , x  Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  2;   B  0;   C  0;  D  ;0  Câu 23 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  3;1 B  ;   C  0;    D  2;  Trang 4/8 - Mã đề thi 119 Câu 24 Cho hàm số y  x3 – 3x  x  Phương trình tiếp tuyến A  0;  là: A y  7 x  B y  x  C y  7 x  D y  x  Câu 25 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA   ABC  SA  a Thể tích khối chóp S ABC 3a3 a3 3a3 3a3 A B C D Câu 26 Cho hình chóp SABCD có đáy hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA a Tính thể tích V khối chóp SABCD A V  a3 B a x2  4 h n Câu 27 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  m o c C V  a3 D V  a3 x 1 A B C D Câu 28 Hình chóp tứ giác SABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB  a, AD  a 2, SA   ABCD  , góc i s n e y Tu SC đáy 60 Thể tích hình chóp SABCD bằng? A 6a3 B 3a3 C 2a D a3 Câu 29 Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 4096 B 15 C 360 D 720 Câu 30 Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục có đồ thị hình vẽ bên Tìm giá trị nhỏ m giá trị lớn M hàm số y  f  x  đoạn  2; 2 A m  2; M  B m  5; M  Câu 31 Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d hàm số cho  a , b, c , d   C m  1; M  D m  5; M  1 có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị Trang 5/8 - Mã đề thi 119 y x O A B Câu 32 Với bảng biến thiên sau Khẳng định đúng? C h n D m o c A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Câu 33 Cho cấp số nhân  un  có số hạng đầu u1  công bội q  2 Số hạng thứ sáu  un  là: i s n e y Tu A u6  160 B u6  320 Câu 34 Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục C u6  160 D u6  320 có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có điểm cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu 3 C Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 4 Câu 35 Cho hình chóp SABCD có AC  2a ; góc mặt phẳng (SBC) mặt phẳng (ABCD) 45 Tính thể tích V khối chóp SABCD theo a a3 3a3 a3 A V  B V  a C V  D V  3 3 2 Câu 36 Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  (m  4) x  đạt cực đại x  A m  1 B m  C m  7 D m  Câu 37 Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 trường thpt X gồm học sinh có học sinh nam Chọn ngẫu nhiên học sinh thi học sinh giỏi cấp Huyện Tính xác suất để học sinh chọn thi có nam nữ học sinh nam nhiều học sinh nữ Trang 6/8 - Mã đề thi 119 45 46 11 55 B p  C p  D p  56 56 56 56 Câu 38 Cho nhơm hình vng cạnh 1 m  hình vẽ Người ta cắt phần tô đậm A p  nhôm gập thành hình chóp tứ giác có cạnh đáy x  m  , cho bốn đỉnh hình vng gập lại thành đỉnh hình chóp Tìm giá trị x để khối chóp nhận tích lớn A x  B x  h n 2 i s n m o c C x  D x  Câu 39 Tìm tất giá trị m để hàm số y  x  3x  mx  đồng biến khoảng 1;   A m  B m  C m  Câu 40 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị bên e y Tu D m  Hàm số y  f   x  nghịch biến khoảng nào? A  1;    B  0;  1  C  ;3  3  D   ;  1 Câu 41 Kết m để hàm số sau y  x  m đồng biến khoảng xác định A m  x2 B m  C m  D m  Câu 42 Một người bán gạo muốn đóng thùng tơn đựng gạo tích khơng đổi 8m3 , thùng tơn hình hộp chữ nhật có đáy hình vng, khơng nắp Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng 100.000 / m giá tôn làm thành xung quanh thùng 50.000 / m Hỏi người bán gạo cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy để chi phí mua nguyên liệu nhỏ nhất? A 1m B 2m C 1,5m D 3m Câu 43 Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vng cân B , AC  a 2, mặt phẳng  SAC  vng góc với mặt đáy  ABC  Các mặt bên  SAB  ,  SBC  tạo với mặt đáy góc 60 Tính theo a thể tích V khối chóp S ABC Trang 7/8 - Mã đề thi 119 3a 3a 3a 3a A V  B V  C V  D V  12 Câu 44 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , khoảng cách từ điểm A đến mặt a 15 a 15 phẳng  SBC  , khoảng cách SA BC Biết hình chiếu S lên mặt phẳng 5  ABC  nằm tam giác ABC , tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B  a3 C  a3 D a3 Câu 45 Cho hàm số y  x4  m2  m  x2  m   C  Tìm m để đồ thị hàm số  C  có cực trị m o c khoảng cách hai điểm cực tiểu nhỏ A m  B m  C m  D m  Câu 46 Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động s  t  6t  17t , với t  s  h n khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s  m  quãng đường vật khoảng i s n e y Tu thời gian Trong khoảng thời gian giây đầu tiên, vận tốc v  m / s  chất điểm đạt giá trị lớn A 26m / s B 36m / s C 17m / s D 29m / s Câu 47 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a , góc BAD 60 , gọi I giao điểm AC BD Hình chiếu vng góc S mặt phẳng  ABCD  trung điểm H BI Góc SC  ABCD  45 Thể tích khối chóp S ABCD là: A a 39 24 B a 39 12 Câu 48 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 C a 39 D  x2  mx  9 với x  a 39 48 Có số nguyên dương m để hàm số g  x   f   x  đồng biến khoảng  3;   ? A B C Câu 49 Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để hàm số D y  x3   m  1 x  3m  m   x nghịch biến đoạn  0;1 Tính tổng phần tử S A S  2 B S  1 C S  D S  Câu 50 Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng d : y  (2m  1) x   m vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  3x  A m  B m   C m  D m  -Hết - Trang 8/8 - Mã đề thi 119 ... sinh nam Chọn ngẫu nhiên học sinh thi học sinh giỏi cấp Huyện Tính xác suất để học sinh chọn thi có nam nữ học sinh nam nhiều học sinh nữ Trang 6/8 - Mã đề thi 119 45 46 11 55 B p  C p  ... 23 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n sau: Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  3;1 B  ;   C  0;    D  2;  Trang 4/8 - Mã đề thi 119 Câu 24 Cho hàm số y  x3 – 3x...  D m  5; M  1 có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị Trang 5/8 - Mã đề thi 119 y x O A B Câu 32 Với bảng biến thi n sau Khẳng định đúng? C h n D m o c A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thptqg 2020 mon toan quang ha, de thi thu thptqg 2020 mon toan quang ha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn