toàn bộ công thức toán 12

21 38 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2020, 10:17

Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUYÊN ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM A ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC VỀ ĐẠO HÀM Phƣơng trình tiếp tuyến Cho hàm số y  f ( x) (C) điểm M ( x0 ; y0 )  (C ) Phương trình tiếp tuyến với (C) M là: y  y0  f '( x0 )( x  x0 ) với y0  f ( x0 ) Ý nghĩa vật lý đạo hàm a) Vận tốc tức thời, gia tốc tức thời Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Xét chuyển động thẳng xác định phương trình s=s(t), với s=s(t) hàm số có đạo hàm đến cấp Khi vận tốc tức thời chuyển động thời điểm t0 đạo hàm hàm số s=s(t) t0 : v(t0)=s’(t0) Gia tốc tức thời chuyển động thời điểm t0 đạo hàm cấp hàm số s=s(t) t0: a(t0)=s’’(t0) b) Cƣờng độ tức thời Nếu điện lượng Q truyền dây dẫn hàm số thời gian: Q=Q(t) cường độ tức thời dòng điện thời điểm t0 đạo hàm hàm số Q=Q(t) t0: I(t0)=Q’(t0) B ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM VẤN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ @ Nếu f '( x) đổi dấu từ dương sang âm qua điểm x0 x0 điểm cực đại Nếu f '( x) đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x0 x0 điểm cực tiểu VẤN ĐỀ 3: TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ (Nếu (a; b) hàm số có cực trị) Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 VẤN ĐỀ 4: ĐƢỜNG TIỆM CẬN VẤN ĐỀ 5: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 VẤN ĐỀ 6: SỰ TƢƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT VẤN ĐỀ 1: CƠNG THỨC LŨY THỪA-LOGARIT Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 VẤN ĐỀ 2: KHẢO SÁT HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LŨY THỪA-HÀM SỐ LOGARIT Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 MỘT SỐ CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN HÀM MŨ ĐƢỢC VẬN DỤNG TRONG CÁC BÀI TỐN THỰC TẾ 1) Cơng thức lãi kép: Pn  P(1  r )n , P số vốn ban đầu, r lãi suất, Pn tổng số tiền lĩnh (cả vốn lẫn lãi) sau n năm  T 2) Cơng thức phân rã chất phóng xạ: m(t )  m0   , m0 khối lượng 2 phóng xạ ban đầu (t=0), m(t) khối lượng chất phóng xạ thời điểm t, T chu kì bán rã (tức khoảng thời gian để nửa số nguyên tử chất phóng xạ bị biến thành chất khác) 3) Cơng thức tính dân số giới: S  Aeni , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau n năm, i tỉ lệ tăng dân số hàng năm VẤN ĐỀ 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM MŨ VÀ HÀM LOGARIT VẤN ĐỀ 4: PHƢƠNG TRÌNH, BẤT PHƢƠNG TRÌNH MŨ- LOGARIT Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUYÊN ĐỀ 3: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VẤN ĐỀ 1: ĐỊNH NGHĨA NGUYÊN HÀM VÀ BẢNG NGUYÊN HÀM @ Một số cơng thức mở rộng Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 VẤN ĐỀ 2: PHƢƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM VẤN ĐỀ 3: TÍCH PHÂN VẤN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUN ĐỀ 4: SỐ PHỨC Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUN ĐỀ 5: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1) Cơng thức tính thể tích 2) Cơng thức tỷ số thể tích VS MNP SM SN SP  VS ABC SA SB SC S M N P A C B 3) Ƣng dụng thể tích để tính khoảng cách Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 d( S ;( ABC ))  3VS ABC 3V , d( A;( SBC ))  S ABC ,…… SABC SSBC 4) Một số hình chóp thƣờng gặp cách xác định chiều cao  Hìn chóp đều: Đường cao đường nối đỉnh hình chóp với tâm đa giác đáy  Hình Chóp có cạnh bên vng góc với đáy: + Nếu cạnh bên SA vng góc với đáy đường cao SA + Nếu giả thiết cho hai mặt bên (SAB) (SAC) vng góc với đáy (SAB)  (SAC)  SA  SA  ( ABC) nên đường cao SA  Hình chóp có mặt bên vng góc với đáy Giả sử hình chóp S.ABC có mặt bên SAB vng góc với đáy Khi đường cao hình chóp đường cao SH tam giác SAB 5) Chiều cao lăng trụ: + Nếu lăng trụ đứng chiều cao cạnh bên lăng trụ + Nếu lăng trụ thường chiều cao khoảng cách từ đỉnh tới mặt phẳng đáy lại CHUYÊN ĐỀ 6: MẶT CẦU – MẶT TRỤ - MẶT NĨN Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUYÊN ĐỀ 7: PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 M0(x0;y0;z0) A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Chú ý: + Nếu n p ud   d  ( P) d / /( P) + Nếu n p  kud d  ( P) + Nếu gọi  góc d (P) sin   cos(ud ; n p )  ud n p ud n p Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019  x  x0  at  Cách khác: Giả sử d  y  y0  bt  x  z  ct  + Gọi H hình chiếu M d  H ( x0  at; y0  bt; z0  ct ) + MH  d  MH ud   t  H Công thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 ...  H Công thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức. .. A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học... PHÂN Cơng thức tốn lớp 12 ơn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUN ĐỀ 4: SỐ PHỨC Cơng thức tốn lớp 12 ôn thi thpt quốc gia năm học 2018-2019 CHUN ĐỀ 5: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1) Cơng thức tính
- Xem thêm -

Xem thêm: toàn bộ công thức toán 12, toàn bộ công thức toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn