TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (5)

103 32 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2020, 21:59

Họ tên: Lớp: Trường: Người Tổng hợp, Sưu tầm : Tam Kỳ, tháng 08 năm 2018 Hồ Khắc Vũ ĐỀ 01 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) ài 1: A 80 A B 235 100 10 B A 4,963 C 35 100 100 C 23 B 4,693 10 C 4,639 = …………………………… 10 21 = …………………………… 100 = 17,5 a) m2 = …………………………… b) km2 = ……………………… c) 2608 m2 = ………… …………… d) 30000hm = ………………… a/ + 145 10 17,500 14,5 b/ 10 4 10 10 ĐÁP ÁN ĐỀ 01 b) B c) A Bài .a) C Bài Bài 17,5 = 17, 500  4, 10 21 d) C  21, 08 100 145  14,5 10 Bài a)5 m2  50000 cm2 b) 2km2  200 c) 2608 m2  26 dam2 8m2 d )30000 hm2  30000 Bài 48 35 83 a)     56 56 56 107 43 64 32 b)10      10 10 10 10 10 Bài = ( : = 12 (ngày) ĐỀ 02 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I: Trắc nghiệm: E ã A B 12 C A 6,768 A 25 D ă B 62,768 10 B C 62,678 12 23 C 100 D 62,867 D 10000 100 P A 0,9 B 0,09 C 0,009 B 58,270 C 58,0027 D 9,00 27 1000 A 58,27 P II ự ( a 83,2 = 83,19 b 48,5 M 48,500 c 7,843 7,85 d 90,7 89,7 ằ a b D 58,027 ệ ằ ứ1 thóc? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 I.TRẮC NGHIỆM 1.D 2.C 3.C II TỰ LUẬN Câu .a) > b) = c) < ự a) ( Dệ b) ( =1 ( =1 m2 4.B d) 5.D > =1 = ( ( m2 ĐỀ 03 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời 7 A Câu 2: B 70 C 10 D 100 1000 A 5,0007 B 5,007 A.308,059 C.5,07 ă ă B 308,509 X e D 57, 1000 ă C 308,59 ứ ự D 308,590 é A 9,13; 9,078; 9,08; 8,69; 8,543; B 9,13; 9,08; 9,078; 8,543; 8,69 C 9,13; 9,08; 9,078; 8,69; 8,543; ( = A.9,400 > 9,40 B.9,400 = 9,40 C.9,400 < 9,40 ự A 38 B 39 C 40 A.1600,08 cm2 B.160,8 cm2 M 8mm2 = .cm2 C 16,8 cm2 ồ D 41 D 160,08cm2 17 ồ Phần II: ụ a) 2m2 dm2 = dm2 M ngà ã ă b) 720 = km2 ã 11 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 I.TRẮC NGHIỆM 1.D 2B 3A 4C 5B 6B 7A 8C II.TỰ LUẬN 1) a) 21 1000 b) 20, 03 2) a) 2m2 dm2  203 dm2 3) b) 720  7, km2 ã ã – = ( 11 = 7= ( ( ĐỀ 04 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) PHẦN I: Trắc nghiệm: ã ă A 15,023 B 15,23 D 105,23 C 0,008 D 0,08 C cm D m ă A 0,8 B 0,0008 C 15,203 ụ ă =1 A km G D …… B dam 7 100 A 700 B C A 0,6 B 0,006 10 D 1000 100 C 0,06 D 6,0 C 0,1654 D 1,654 a) 1654m2 = ……… A 1654 B 16,54 2 b) dam m = …… A 308 B 380 C 38 PHẦN II: Tự luận: D 3080 Bài a) 59,84 61,13 b) 0,92 0,895 (1 Bài 2: a) 127 10 b) ể 46 100 Bài 3: M ệ -ca-mét vuông? Bài ổ ổ ổ ổ ĐÁP ÁN ĐỀ 04 I.TRẮC NGHIỆM 1B 2D 3C 4D 5B 6C .a)C b) A II.TỰ LUẬN 1) a)59,84  61,13 2) a) 127  12, 10 b)0,92  0,895 b) 46  0, 46 100 Bài 3) M ủ Dệ ủ 40  40  1600(m2 ) 1600 m2  16 dam2 Bài 4) ệ ổ ổ ằ 16 dam2 –1= ( = ( ổ – =1 ( ổ ổ ổ = ( m2 ) ĐỀ 05 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: M è e D( ã / “M A 107,402 / ” B 17,402 C 17,42 D 107,42 ơ ơ / A 8,09 ă D B 7,99 2 d/ 6cm 8mm = …… ể A 68 ơ ; 8,9 là: C 8,89 D 8,9 B 608 C 680 D 6800 B 10,0 C 0,01 D 0,1 10 / A 1,0 e/G D ă Bài 2: a, e ứ ự é 42,56 ; 45,3 ; 43,13 ; 42,48 ; 45,29 ……………………………………………………………………………… b, e ứ ự é 0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,321 ; 0,187 ……………………………………………………………………………… Bài = … … Bài 71 ……………………………………………………………………………… Bài M ể ể ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ 43 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: ụ ă 25 100 Câu A 8,25 Câu 3: D ă ể B 82,5 “M ă C 8, 205 ” D 8, 025 A.107,56 Câu B.17,056 C.17,506 D 17,56 A.6,80 B 6,800 C 6,8000 D 6,080 900 =? 1000 Câu 5: A 42,900 Câu A.7kg99g B 42,90 C 42,9 D 4,2 B.7999g C.8020g D.8kg100g Câu A 7,95 B 6,949 Câu =……… A 3,15 B 3,105 Câu 9: 2,7km = …… A.27 B 270 Câu 10: 9hm 70dam2 = ……… A 9,7 B 9,07 Phần II : Tự luận Câu 1: = 2 c 42m 4dm = dm2 Câu 2: M é Câu ự 6,949 ; C 6,95 6,95 ; 7,1 : D 7,1 C.3,015 D 3,0015 C 2700 D 27000 C 9,007 D 97 = d 25m 8dm2 = m2 ồ é ĐÁP ÁN ĐỀ 43 I.TRẮC NGHIỆM 1.C 2.A 3.D 4.B 6.B 7.B 8.D 9.B 5.D 10.A II.TỰ LUẬN 1) a) km 35 m  3, 035 km b) ta 5kg  4, 05 ta c)42 m dm  4204 dm d )25 m 8dm  25, 08 m Bài Bài 0,8  x  2, 03 x  1; x  é é =1 ( = ( ĐỀ SỐ 44 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: (1 ổ - - ă ……………………………………… ă ụ ă ……………………… (1 - e ứ ự é ……………………………………………………………… - e ứ ự é ……………………………………………………………… ( Bài = 1 c 452g 4,5 kg 26 km2 d 260 Bài Tính: + = a b - = ổ Bài a 4,35m2 = ……… c = ……… =……… = ……… Bài a 25 A 100 B 28 100 C 14 100 D 38 100 10 A 7,0 B 0,07 Bài M C 70,0 ệ ủ D 0,7 ằ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 44 1) a) ă - 7,8 ă ụ b - é ă :450,73 -L é 1 = d) 260 < 26 km2 c) 452 g < 4,5 kg 45 28 73 a)     3) 63 63 63 12 10 b)     15 15 15 4) 4,35 m2  435 dm2  2500 m b) = kg 50 g  5,05kg 5) a) B b) D ổ ằ + = ( = ( – 50 = 40 (m) Dệ = ( ) ĐỀ SỐ 45 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: Tốn– Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút) Phần I: Trắc nghiệm E ã Câu 1: ( ể A 5,7 100 B 5,007 C 5,07 D 5,0007 Câu 2: ( ể = …… A 5, 302 Câu 3: ( B 53,02 C 5,0302 ể A 5,798 B 5,897 ể A 72 Câu 5: (1 ể M B 720 e ổ ă D 5,879 dm2 = ………… D 7002 ă e ủ A 18 xe C 5,789 Câu 4: ( ă D 530,2 C 702 ủ 2 e ổ e B xe C xe D 10 xe Câu M ủ A 18 km2 ẽ Dệ B 18 D 180 m2 C 18 dam Phần II: Tự Luận Câu 1: Tìm x a x x= b (1 a 6m 25 cm = m Câu 2: Câu 3: M N ệ ể b 25ha = km2 ã ụ 12 ệ 29 -x= ằ ể ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 45 I RẮ NG IỆM 1.C 2.A 3.B II Ự LUẬN 4.C 1) a )1  x  12 15 x  15 12 x : 15 x  12 105 x 72 35 x 24 b) 2) a) 6m 25 cm  6, 25 m ổ 3) 5.A 29 x 29 x  58 21 x  14 14 37 x 14 b)25  0, 25 km2 ằ – 6.C + = ( = = ( ( Dệ Dệ = ( = ( ĐỀ SỐ 46 Phần I: ã “Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám” A 47,480 B 47,0480 < 12,14 A C 47,48 D 47,048 B C D 17 ă A Hàng nghìn D 10 A 10,0 Phần II: B 1,0 C 0,01 D 0,1 = ………… = ……… Câu 2: Tính: a) ằ 1 + = M ứ b) = ử u kg thóc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Phần I 1C 2A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 46 3D 4D Phần II 1)16m75mm  16, 075m 28ha  0, 28km 1 2) a)     12 12 12 21 10 11 b)     35 35 35 3) Dệ = = ( ( ) =1 ( ĐỀ SỐ 47 ệ I- Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số thập phân gồm có: năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là: A 502,608 B 52,608 C 52,68 Chữ số số thập phân 82,561 có giá trị là: A 10 B 100 6 1000 D 6 viết dạng số thập phân là: 100 A 5,06 ` C D 502,68 B 5,600 C 5,6 D 5,60 Số lớn số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là: A.6,235 B.5,325 C.6,325 D.4,235 Số thập phân 25,18 số thập phân sau đây: A 25,018 B.25,180 C.25,108 D.250,18 0,05 viết dạng phân số thập phân là: A 100 B 10 C II Tự luận: D.5 m: = ……… = …… Bài toán M ể 1000 =……… d 12m2 5dm2 =…… ể ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 47 I.TRẮC NGHIỆM 1.D 2.B 3.A 4.C II.TỰ LUẬN 1) a)8m 5dm  8,5 m b) km 65 m  2, 065 km c) tan 562 kg  5,562 tan d )12m 5dm  12, 05 m 5.B 6.A ể ể Câu = 7=1 ( ( ĐỀ SỐ 48 ài E ă ụ A 6,428 B 64,28 ă ă A 5600,2 B 5060,2 3) C 642,8 D 0,6428 C 5006,2 D 56000,2 ă A D 100 B 1000 C ự 905 1000 D (… A B C a) 3,71 3,685 … D b) 95,2 95,12 a) 7m2 = …… c) 23dm2 =… 9050 1000 b) 6dm2 4cm2 = …… 2 d) 5,34km2 = …… Bài Tính: a) M + = b) ể 3 - = c) x = 10 d) ể : = ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 48 Bai 1C 2A 3C 4B 5C Bài a)3,71  3,685 b)95,  95,12 Bài a) 7m2  700 dm2 b)6 dm2 4cm2  604 cm2 c)23 dm2  0, 23 m2 d )5,34 km2  534 Bài 3 a)     4 4 3 24 15 b)     40 40 40  1 2 c)     10 10   15 5  1 d) :      8   12 Bài ể 1 = = ể ( ( ĐỀ SỐ 49 ã Câu 1: A B 10 Câu 2: A 4,278 B 4,287 C 100 D 1000 C 4,827 D 4,872 ù Câu 3: A 0,900 Câu 4: + A 12004 kg Câu 5: M B 9,00 C 0,090 D 0,9 C 12040 kg D 12400 kg = kg B 1204 kg Dệ ủ A 3525 m2 B 352,5 m2 C 35,25 m2 A Câu 7: ể Câu 6: 88 B ỉ ă 8dm2 =…… 808 Phần Tự luận: ( ( là: 8008 D 880 : B 750% C ủ A 7,5 % Câu D 3,525 m2 C 75% D 0,75 % ể ể 7, 69 + 8,14 45,34 - 3,19 …………………… …… …………………… ………………………… …… ……… … … ………………………… …… ………………… … ………………………… ……………………………………………… ………………………… ………………………… …………………… ………………………… ……………………… …………………………… ………………… …………………………… ……………………… …………………………… 66,45 x 5,7 …… …………………… 71,44 : 4,7 …………………… …… …………………… …………… ……… …… …… …………………… …… ………… … … ……………………… …… ………………… … ………………………… ………………… … ……………………… …………………… …… ………………………… …………………… ………………………… ……………… … ………………………………… …………………… ………………………… ………… ……… ………………………………… Câu ằ ệ b 9,6 x 3,6 – 8,6 x 3,6 a 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 …………… ………………………………………………… … .…………… ………………………………………………… … .…………… ………………………………………………… … Câu 3: ủ ể e e ằ ỉ ằ có ài giải ĐÁP ÁN ĐỀ 49 ĐỀ CHẴN: I Trắc nghiệm ể ( 1 ể 1- B ; - D; 3-C ; 4-A II Tự Luận Câu ể (M é Câu ể (M ể ể 5-B 6-B 7- C ể b 9,6 x 3,6 – 8,6 x 3,6 = (9,6 – 8,6) x 3,6 = x 3,6 = 3,6 a 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 x 4,2 = 42 Câu ể = (e ổ 125: (2+3) x = 50 (h ổ 125 – 50 = 75 (h 1 e ( ĐỀ SỐ 50 (1 ể Câu 1: Khoanh G A 90 B 95 é A 3,445; B 3,454; a) D 10 D 3,444 100 A 3,445 B 4,03 ỉ ă A 5,8% C 4,3 D 4,003 = …… % B 0,58% (1 a/ 369,4 + 284,2 ……………… c/ 100 3,455; 3,444 là: C 3,455 (1 ể C C 58% D 580% ể b/ 516,40 - 350,28 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… (1 45,54 : 18 ……………… ể d/ 25,04 x 3,5 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… (1 ể x + 18,7 = 50,5 : 2,5 …………………………………… …………………………………… …………………………………… (1 ể A 68 B 6,8 ể A 2,50 ể ủ C 6,08 ủ C 250 (1 ể B 2,05 mm2 = …… D 6,008 = …… D 25 ệ ủ tam giác ABC : A 5cm B 10 cm (1 C 15 cm ể M ệ D 20 cm ằ % ệ …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Câu 9: Bài toán ( L ổ ể 11 ổ % 11 ổ ủ …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… (1 Câu 10: Bài M ể ệ ằ M ứ ứ ủ tam giác …………………………………… …………………………………… …………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 50 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN LỚP HỌC KÌ NĂM HỌC 2017 -2018 ý ủ ể ụ ể 1b D 2a B 2b C; 6a C 1a C ( ể 6b é ể ể (1 ể x + 18,7 X + 18,7 X X Câu 8, 9, 10: ể ể ỉ Câu 8: B ự ụ ể = 50,5 : 2,5 = 20,2 = 20,2 - 18,7 = 1,5 ể ệ L é é ể ù G ể ă ứ e ể ể ể ù A ( 26 : = 6,5 (m) Dệ Dệ 26 x 6,5 = 169 (m2) ( m nhà : 169 : 100 x 62,5 = 105,625 ( m2) ( Câu : ỉ ă ủ 100 % - 75 % = 25 % 11 ổ = ( 11 ổ ( ( Câu 10: 240 : = 60 (m) ( Dệ 60 x 60 = 3600 (m2) ( 3600 x : 90 = 80 (m) ( é Câu 8, 9, 10 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, tính đủ điểm theo yêu cầu * Phụ ghi: Làm tròn điểm VD : 5,25 = ; 5,5= ; 5,75= ... A 11 ,11 0 B 11 , 011 Câu A 2,05 B 20,5 C 10 , 011 D 11 ,10 1 C 20,05 D 20 ,50 10 0 Câu A 5 ,10 0 B 0,05 Câu é A 45,538 B 45,835 Câu 5: 29 m 9cm = A 29,09 B 2,909 Câu 6: 2,4m2 =………… A 2400 B 2040 C 0 ,50. .. TRẮC NGHIỆM + = E A 18 A ã C D 12 B C 51 D 17 ể 15 km2 = ha? A 15 00 58 B B 15 00 0 C 15 00 00 D 15 0 27 10 00 phân nào? A 58,27 B 58,270 ă A 308,59 C 27,058 ă ă C 308,059 1 B 308 ,509 D 58,027 D 308,590... ………… ĐÁP ÁN ĐỀ 14 I.TRẮC NGHIỆM Câu 1. C 2B Câu Câu 76,8 > 76,79 3A 4C d)S 45,384 > 35,384 14 5 = 10 17 ,5 = 17 ,500 II.TỰ LUẬN 1) ổ ằ 14 ,5 +1= ( ứ =1 ( ứ 1 = ( =1 ( 1 Câu a) m2 = 500 00cm2 b) km2
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (5) , TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (5)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn