TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (1)

94 35 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2020, 21:59

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC KỲ I MƠN: TỐN LỚP Họ tên: Lớp: Trường: Người Sưu tầm, tổng hợp: Tam Kỳ, tháng 08 năm 2018 Hồ Khắc Vũ ĐỀ 01 Bài 1: Số?      Bài Đọc, viết số (theo mẫu): a) bảy: - năm: - tám: b) 2: hai - 3: - 6: Bài 3: Tính 10 -1 + -    -0 Bài 4: Tính + – = + = Bài 5: Số ? Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng Bài 6: Số ? a) + = b) - = Bài 7: < , >, = ? + + + – 10 – + Bài 8: Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: a) = = b) Bài : Viết phép tính thích hợp: Hải có : que tính Lan có : que tính Có tất cả: que tính? Bài 10: Số ? +3 +1 -5 +4 ĐÁP ÁN ĐỀ 01 Bài 1: Số?         Bài Đọc, viết số (theo mẫu): a) bảy: - năm: - tám: b) 2: hai - 3: .ba - 6: .sáu Bài 3: Tính 10 -1 + - 10 -0 Bài 4: Tính + – =.3 + = Bài 5: Số ? Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng Bài 6: Số ? a) +.6 = b) - = Bài 7: < , >, = ? + < – < 10 + = + – < + Bài 8: Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: a) + = 10 - = b) Bài : Viết phép tính thích hợp: Hải có : que tính Lan có : que tính Có tất cả: que tính? Bài 10: Số ? + = 10 +3 +1 -5 10 +4 ĐỀ 02 Bài (1 điểm): Số? ……… 000 00 000 000 0000 ………… ………… ………… Bài (1 điểm): Viết số? Bài (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời 1) + + = ……… 2) 10 - – = ……… A B C 10 Bài (2 điểm): Tính? + A B C 5 …… Bài (1 điểm): Số? + = A B C 4 + – Hình bên có: a Có ………… hình tam giác – …… … + = …… ……… …………… Bài (1 điểm): Điền số? 10 A B C …… b Có ………… hình vng Bài (2 điểm): Viết phép tính thích hợp? Bài (1 điểm): < > = ? 4+5 10 6+4 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 1) 0; ; 5; 2) ; 2; ;4; ;6; ;8; 3) 1) C 2) A 4) 5+5 = 10 4+3 = 10 – = 5) + = B 6+0=6A 6) có hình tam giác, hình vng 7) + = 8) + > 10 = + 8–4=4 ĐỀ 03 A/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Xếp số: 0, 9, 4, theo thứ tự từ bé đến lớn: A 4, 9, 6, B 0, 4, 6, C 9, 6, 4, Câu Kết phép tính: – = ? A B C Câu Đoạn thẳng dài là? A Đoạn thẳng CD B Đoạn thẳng MN C Đoạn thẳng AB D A• C• M • •B •D •N Câu Hình bên có hình tam giác? A hình tam giác B hình tam giác C hình tam giác Câu Trong hình có hình vng? A B C D B Phần tự luận (5 điểm) Câu 6: Tính a) + - = Câu 7: Viết phép tính thích hợp vào trống: Câu 8: Hình vẽ bên có: b) + = - Có hình tam giác - Có hình vng ĐÁP ÁN ĐỀ 03 A.TRẮC NGHIỆM 1.B 2.A 3.C 4.B 5.B B.TỰ LUẬN 6) a) 3+2=5 – =5 b) – = ; 5+5 =10 7) 5+ =7 8) có tam giác, hình vng ĐỀ 04 A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5điểm) Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Số bé số: 1, 0, 7, 6, là: A B C D Câu Số lớn số: 6, , 7, là: A B C.7 D Câu Kết phép tính : 10 – + = A B C D Câu + 4… + Điền dấu vào chỗ chấm: A > B < C = Câu Số điền vào trống phép tính = + … A B C D Câu Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., là: A B C D Câu Có: chanh A B C D Ăn: chanh Còn lại : …quả chanh? Câu Trong hình có hình vng? A B C D.7 II Phần tự luận (5 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Tính: + + + + 5 + Bài 2: (1 điểm) Tính: + + 1= … + + 1= … 10 – + =… Bài 3: (1 điểm) > < = ? + ….5 + 2….1 + + ….4 + + 2… + 1….1 + + 0… + Bài 4: (1 điểm) Viết phép tính thích hợpvào trống: Bài 5: (0,5 điểm) Hình bên có: - hình tam giác - hình vng ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04 5.A 6.C 7.B 8.B 9.B 1.B 2.D 3.C 4.C II TỰ LUẬN 1) 2+3=5 4+0=4 2+5=7 5+4=9 0+5=5 2) Tính: 6+1+1=8 5+2+1=8 10 – + 3=10 3) 2+3=5 2+2 > 1+2 1+4 = 4+1 2+2 < = Bài 4: + ….5 + 2… ? Số + 2….1 + 2 + 1….1 + + … = …+ = + ….4 + + 0… + + … = 2 + … = Bài 5: Viết phép tính thích hợp a 1) 2) 3) 2+3=5 1+2+1=4 2+3=5 2+2 1+2 1+4=4+1 2+1=1+2 5+0=2+3 1+1=2 0+3=3 2+0=2 2+3=5 1+4=5 0+5=5 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 44 1) 8+0=8 Đ 4–0>3.Đ 7+1 > S 10 – = 10 Đ 3+3 < S 0+6 < 1+0+5 S 2) – = 2+3=5 + =8 + = 3) 7+2=9 9+1=10 10 – = – = 4) 4+4 – = 9–5+2=6 5) > > > > 6)9–3=6 7) đoạn thẳng 8) kẹo 9)5–5=0 6+3=9 ĐỀ SỐ 45 BÀI Tính a) + = - = + = - = + + = – – = + + = 10 – – = + + = + – = b) 10 + _ + _ _ Bài 2: a) Khoanh vào số bé nhất: ; ; ; b) Khoanh vào số lớn : ; ; ; ; Bài 3: > ; < ; = … 10 …… … 2+8 10… 6+3 … – 8+1…….8+2 ; ; 10 ; 10… 8+2 4+4……5+3 4+5……5+4 Bài 4: Hà: cam Có: Lan: cam Cho bạn: mận có :…….quả cam 10 cam Còn lại : … mận? Bài Số 7- = + - = +6 + = + + = + Bài 6: Có hình tam giác ? THANG ĐIỂM − ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP Bài 1: điểm Câu a: điểm : Mỗi phép tính 0,2 điểm Câu b: điểm : Mỗi phép tính 0,2 điểm Bài 2: điểm Câu a: 0,5 điểm Câu b: 0,5 điểm Bài 3: điểm Điền ô trống 0,2 điểm Điền điểm Bài 4: điểm Cả Viết phép tính điểm Bài 5: điểm Điền chỗ chấm 0,25 điểm Bài 6: điểm Đáp án : hình tam giác ĐỀ SỐ 46 A ĐỀ Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào trống? Bài 2: (1 điểm) chọn câu khoanh tròn? Câu đọc viết đúng: a/ sáu (6) b/ sáu (9) c/ sáu (5) Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án khoanh tròn? a/ + 5= b/ + 5= c/ + 5= Bài 4: Tính( 1,5 điểm) 10 – 10 = 3+7= - = Bài 5: (2 điểm) Tính: 4+2+5= 10 - 1- = Bài 6: (2 điểm) > < = ? 5 + - + 9 + 10 … Bài 7: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp Bài 8: (1 điểm) Hình bên có hình vng? Có … hình vng B Hướng dẫn đánh giá đáp án mơn tốn lớp Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào trống? - Viết số đạt 0,5 viết số đạt: 1điểm Bài 2: (1 điểm) chọn ý a Bài 3: Tính: (0,5 điểm) chọn ý b Bài 4: Tính (1,5 điểm) Đúng phép tính đạt 0,5 điểm Bài 5: (2 điểm) Điền kết đạt điểm Bài 6: (2 điểm) phép tính đạt 0,5 điểm Bài 7: (1 điểm) Viết được: 6+ =7 Bài 8: (1 điểm) Có hình vng ĐỀ SỐ 47 Bài (1 điểm): Số? ……… ………… ………… ………… Bài (1 điểm): Viết số? Bài (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời 1) + + = ……… A B C 10 Bài (2 điểm): Tính? 2) 10 - – = ……… A B C Bài (1 điểm): Số? + = + = A B C A B C Bài (1 điểm): Điền số? Hình bên có: a Có ………… hình tam giác b Có ………… hình vng Bài (2 điểm): Viết phép tính thích hợp? Bài (1 điểm): 4+5 10 6+4 Hướng dẫn chấm năm học: 2017 - 2018 Mơn: Tốn Bài 1: (1 điểm) Học sinh điền số đạt 0,25 điểm Bài 2: (1 điểm )Học sinh điền số đạt 0,25 điểm Bài 3: (1 điểm) Học sinh khoanh phép tính đạt 0,5 điểm Bài 4: (2 điểm) Học sinh thực phép tính đạt 0,75 điểm Bài 5: (1 điểm) Học sinh điền số đạt 0,5 điểm Bài 6: (1 điểm) Học sinh điền số đạt 0,5 điểm Bài 7: (2 điểm) Học sinh viết phép tính thích hợp vào trống Bài 8: (1 điểm) Học sinh điền dấu đạt 0,5 điểm ĐỀ SỐ 48 Phần I: Trắc nghiệm Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Kết phép tính 10 - là: A 10 B C Câu 2: bé số sau đây: A B C 10 Câu 3: Điền số vào chỗ chấm phép tính để có + = 10 A B C Câu 4: Kết phép tính - - là: A B C B C Câu 5: Có: chanh Ăn: chanh Còn lại: chanh? A Phần II: Tự luận Câu 6: Viết số 2, 5, 9, a Theo thứ tự từ bé đến lớn: b Theo thứ tự từ lớn đến bé: Câu Tính + 10 - + - 10 - 3 ……… Câu 8: , = + + +4 + 6 + 2 + 4 + Câu 9: Tính 5+ =9 10 - +4 =8 =2 - =4 Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào trống: Câu 11 : Điền dấu số thích hợp để phép tính = Câu 12 Trong hình có … hình vơng? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 48 I Trắc nghiệm khách quan: 3,5 điểm Câu 1: 1,0 điểm Câu 4: 0,5 điểm Câu Câu 2: 1,0 điểm Câu 5: 0,5 điểm Đáp án B A B A C Câu 3: 0,5 điểm II Tự luận: 6,5 điểm Câu (1 điểm): Viết ý 0,5 điểm Viết sai thứ tự không điểm a Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, b Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, Câu (1 điểm): Mỗi phép tính 0,2 điểm Tính sai khơng điểm 10 10 + - + Câu (1 điểm): Điền phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+3 < 4+6 >6+2 + = +4 2+4=4+2 Câu (1 điểm): Điền số vào phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+ =9 10 - = +4 =8 - =4 Câu 10 (0,5 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai khơng điểm 10 - = Câu 11 (1điểm): Viết phép tính điểm 10 - = Hoặc: + = 7; + = 7; - = ; 5+2=7; 2+5=7; + =7; 6+1 =7; – 1=7; 7- = 7; + = 7; Câu 12 (1 điểm): Tìm hình vng điểm Tìm sai khơng điểm ĐỀ SỐ 49 Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: (1đ) Kết phép tính 10 - là: A 10 B C Câu 2: (1đ) bé số sau đây: A B C 10 Câu 3: (1đ) Điền số vào chỗ chấm phép tính để có + = 10 A B C Câu 4: (1đ) Kết phép tính - - là: A B C B C Câu 5: (1đ) Có: cam Ăn: cam Còn lại: cam ? A Câu 6: (1đ) Trong hình có … hình vng? Phần II: Tự luận (4 điểm ) Câu 7: (0,5) Viết số 2, 5, 9, a Theo thứ tự từ bé đến lớn: b Theo thứ tự từ lớn đến bé: Câu 8: (0,5) Điền dấu , = 5+3 …9 Câu : Tính + …6 + 10 + - Câu10: (1đ) Tính 5+ + =9 10 - +4 =8 Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào trống: =2 - =4 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 49 I Trắc nghiệm khách quan: điểm Câu 1: 0,5 điểm Câu 4: điểm Câu Câu 2: 0,5 điểm Câu 5: điểm Đáp án B A B A B Câu 3: điểm Câu 6: điểm Câu (1 điểm): Tìm hình vng điểm Tìm sai khơng điểm II Tự luận: điểm Câu (0,5 điểm): Viết ý 0,5 điểm Viết sai thứ tự không điểm a Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, b Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, Câu (0,5 điểm): Điền phép tính 0,25 điểm Điền sai khơng điểm 5+3 < 4+6 >6+2 Câu (1 điểm): Mỗi phép tính 0,2 điểm Tính sai khơng điểm 10 10 + + 3 Câu 10(1 điểm): Điền số vào phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+ =9 10 - = +4 =8 - =4 Câu 11 (1 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai không điểm 10 - = ĐỀ SỐ 50 Bài 1: Số? Bài Đọc, viết số (theo mẫu): a) bảy: b) 2: hai Bài 3: Tính -1 - năm: - 3: + - tám: - 6: 10 - -0 Bài 4: Tính + – = + = Bài 5: Số ? Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng Bài 6: Số ? c) + = b) - = Bài 7: < , >, = ? + - 10 + + – + Bài 8: Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: a) = = b) Bài : Viết phép tính thích hợp: Hải có : que tính Lan có : que tính Có tất cả: que tính? Bài 10: Số ? +3 +1 -5 +4 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM: Bài 1: (M1- điểm) Số? ( Mỗi ý 0, 25 điểm) Bài ( M2 - điểm): Đọc, viết số (theo mẫu): ( Mỗi ý 0, 25 điểm) a) bảy: - năm: - tám: b) 2: hai - 3: ba - 6: sáu Bài 3: ( M2 - điểm) : Tính ( Mỗi ý 0, 25 điểm) 10 -1 + - -0 10 Bài 4: ( M2 - điểm) : Tính ( Mỗi ý 0,5 điểm) 9+0=9 4+2–3=3 Bài 5: ( M1 - điểm) : Số ? ( Mỗi ý 0,5 điểm) Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng     < 79600 00810 045 ? 68SỐ 3066 - = + – 99-10 + 80 -+00    > 0000000436 50   2180 =   … … …… .…… …… Bài 6: ( M3 - điểm) : Số ? ( Mỗi ý 0,5 điểm) a) … …… ……… …………… 3+6=9 b) - = Bài 7: ( M3 - điểm) : < , >, = ? ( Mỗi ý 0, 25 điểm) 4+38 + – > 10 – = 10 – 6) – = ĐỀ 14 Bài : Điền... ĐỀ SỐ 18 1) a) 4+6 =10 – =6 5+3=8 2+7=9 10 – = 1+ 8=9 10 + = 10 b) 10 – +3=9 10 – + 2=7 10 +0 – = 6+2–3=5 7–4+6=9 8–3+3=8 2) 9=5 + 3+6 > – 3+6 < +3 10 = 7+3 10 – < – 10 – > +1 =10 – 0+8 = – 10 –
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (1) , TUYỂN tập 50 đề THI HK 1 TOÁN lớp (1)

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn