Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

6 759 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 22:10

Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày, tháng , năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào? Trả lời: Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII , kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật phòng, chống ma tuý quy định những hành vi nghiêm cấm nào? Trả lời: Tại Điều 3 Luật phòng, chống ma tuý quy định những hành vi nghiêm cấm sau đây: 1.Trng cõy cú cha cht ma tỳy; . 2. Sn xut, tng tr, vn chuyn, bo qun, mua bỏn, phõn phi, giỏm nh, x lý, trao i, xut khu, nhp khu, quỏ cnh, nghiờn cu trỏi phộp hoc chim ot cht ma tỳy, tin cht, thuc gõy nghin, thuc hng thn; 3. S dng, t chc s dng trỏi phộp cht ma tỳy; xỳi gic, cng bc, lụi kộo, cha chp, h tr vic s dng trỏi phộp cht ma tỳy; 4. Sn xut, tng tr, vn chuyn, mua bỏn phng tin, dng c dựng vo vic sn xut, s dng trỏi phộp cht ma tỳy; 5. Hp phỏp húa tin, ti sn do phm ti v ma tỳy m cú; 6. Chng li hoc cn tr vic cai nghin ma tỳy; 7. Tr thự hoc cn tr ngi cú trỏch nhim hoc ngi tham gia phũng, chng ma tỳy; 8. Li dng chc v, quyn hn, ngh nghip vi phm phỏp lut v phũng, chng ma tỳy; 9. Cỏc hnh vi trỏi phộp khỏc v ma tỳy. Câu 3: Luật phòng, chống ma tuý quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trờng, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma tuý nh thế nào? Trả lời: iu 6. Cỏ nhõn, gia ỡnh cú trỏch nhim: 1. Giỏo dc thnh viờn trong gia ỡnh, thõn nhõn v tỏc hi ca ma tỳy v thc hin quy nh ca phỏp lut v phũng, chng ma tỳy; qun lý cht ch, ngn chn thnh viờn trong gia ỡnh tham gia t nn ma tỳy; 2. Thc hin ỳng ch nh ca thy thuc v s dng thuc gõy nghin, thuc hng thn cha bnh; 3. u tranh vi cỏc hnh vi trỏi phộp v ma tỳy ca thõn nhõn v ca ngi khỏc; 4. Tham gia, h tr hot ng cai nghin ma tỳy ti cỏc c s cai nghin v ti cng ng; theo dừi, giỳp ngi ó cai nghin ma tỳy hũa nhp cng ng; phũng, chng tỏi nghin. iu 7. Cỏ nhõn, gia ỡnh, c quan, t chc cú trỏch nhim phỏt hin, cung cp nhanh chúng cỏc thụng tin v t nn ma tỳy cho c quan cụng an hoc c quan khỏc cú thm quyn. C quan nh nc cú thm quyn phi xem xột, gii quyt kp thi nhng thụng tin, t giỏc v t nn ma tỳy. iu 8. 1. Cỏ nhõn, gia ỡnh, c quan, t chc cú trỏch nhim phỏt hin, bỏo cỏo kp thi cho c quan nh nc cú thm quyn vic trng cõy cú cha cht ma tỳy; tham gia trit phỏ cõy cú cha cht ma tỳy do chớnh quyn a phng t chc. iu 10. Nh trng v cỏc c s giỏo dc khỏc cú trỏch nhim: 1. T chc thc hin chng trỡnh giỏo dc v phũng, chng ma tỳy; giỏo dc phỏp lut v phũng, chng ma tỳy v li sng lnh mnh cho hc sinh, sinh viờn, hc viờn; qun lý cht ch, ngn chn hc sinh, sinh viờn, hc viờn tham gia t nn ma tỳy; 2. Phi hp vi gia ỡnh, c quan t chc v chớnh quyn a phng qun lý, giỏo dc hc sinh, sinh viờn, hc viờn v phũng, chng ma tỳy; 3. Phi hp vi c quan y t v chớnh quyn a phng t chc xột nghim khi cn thit phỏt hin hc sinh, sinh viờn, hc viờn nghin ma tỳy. Câu 4: Luật phòng, chống ma tuý quy định nh thế nào là ngời nghiện ma tuý? Trả lời: Tại khoản 11 điều 2 Luật phòng, chống ma tuý quy định: Ngời nghiện ma tuý là ngời sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hớng thần bị lệ thuộc vào các chất này. Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định chính sách của Nhà nớc về cai nghiện matuý nh thế nào? Trả lời: iu 25 c sa i, b sung nh sau: "iu 25 Chớnh sỏch ca Nh nc v cai nghin ma tỳy bao gm: 1. p dng ch cai nghin i vi ngi nghin ma tỳy, khuyn khớch ngi nghin ma tỳy t nguyn cai nghin; 2. T chc c s cai nghin ma tuý bt buc; 3. Khuyn khớch cỏ nhõn, gia ỡnh, c quan, t chc thc hin vic cai nghin t nguyn cho ngi nghin ma tỳy, h tr hot ng cai nghin ma tuý, qun lý sau cai nghin v phũng, chng tỏi nghin ma tỳy; nghiờn cu, sn xut, ng dng thuc v phng phỏp cai nghin ma tỳy; 4. H tr kinh phớ thc hin cai nghin ma tỳy, qun lý sau cai nghin v phũng, chng tỏi nghin ma tỳy; 5. T chc, cỏ nhõn trong nc, t chc, cỏ nhõn nc ngoi h tr, u t vo hot ng cai nghin ma tuý, qun lý sau cai nghin v phũng, chng tỏi nghin ma tuý c hng chớnh sỏch u ói theo quy nh ca phỏp lut." Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định những những đối tợng nào đợc cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình cộng đồng. Trả lời: iu 27 c sa i, b sung nh sau: "iu 27 1. Hỡnh thc cai nghin ma tỳy ti gia ỡnh, cai nghin ma tỳy ti cng ng c ỏp dng i vi ngi t nguyn cai nghin, tr trng hp ngi nghin ma tỳy t nguyn cai nghin ti c s cai nghin. Trng hp ngi nghin ma tỳy khụng t nguyn cai nghin thỡ ỏp dng bin phỏp cai nghin ma tỳy bt buc ti cng ng theo quyt nh ca Ch tch y ban nhõn dõn cp xó. 2. Thi hn cai nghin ma tỳy ti gia ỡnh, cai nghin ma tỳy ti cng ng t sỏu thỏng n mi hai thỏng. 3. y ban nhõn dõn cp xó cú trỏch nhim t chc cai nghin ma tỳy ti cng ng, hng dn, h tr cai nghin ma tỳy ti gia ỡnh. 4. Chớnh ph quy nh c th v t chc cai nghin ma tuý ti gia ỡnh, cai nghin ma tỳy ti cng ng v trỡnh t, th tc ỏp dng bin phỏp cai nghin ma tỳy bt buc ti cng ng." Câu 7: Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tợng nào bị đa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt buộc ngời nghiện có trách nhiệm gì? Ngời nghiện ma tuý có thể tự xin vào có sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện đợc không? Trả lời: iu 28. 1. Ngi nghin ma tỳy t 18 tui tr lờn ó c cai nghin ti gia ỡnh, cng ng hoc ó c giỏo dc nhiu ln ti xó, phng, th trn m vn cũn nghin hoc khụng cú ni c trỳ nht nh phi c a vo c s cai nghin bt buc. 2. Vic a ngi nghin ma tỳy vo c s cai nghin bt buc c thc hin theo quyt nh ca Ch tch U ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh. Thi hn cai nghin ma tỳy ti c s cai nghin bt buc t mt nm n hai nm. 3. Ngi nghin ma tỳy t nguyn lm n xin cai nghin thỡ c nhn vo cai nghin ti c s cai nghin bt buc v khụng b coi l b x lý vi phm hnh chớnh. 4. T chc v hot ng ca c s cai nghin bt buc, ch cai nghin bt buc, th tc a ngi nghin ma tỳy quy nh ti khon 1 iu ny vo c s cai nghin bt buc c thc hin theo quy nh ca phỏp lut v x lý vi phm hnh chớnh. iu 29. 1. Ngi nghin ma tỳy t 12 tui n di 18 tui ó c cai nghin ti gia ỡnh, cng ng hoc ó c giỏo dc nhiu ln ti xó, phng, th trn m vn cũn nghin hoc khụng cú ni c trỳ nht nh thỡ c a vo c s cai nghin bt buc dnh riờng cho h. 2. Ngi nghin ma tỳy t 12 tui n di 18 tui t nguyn hoc c gia ỡnh lm n xin cai nghin thỡ c nhn vo cai nghin ti c s cai nghin bt buc dnh riờng cho h. 3. Vic cai nghin ma tỳy i vi ngi nghin ma tỳy quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny khụng coi l vic x lý vi phm hnh chớnh. 4. T chc v hot ng ca c s cai nghin bt buc, thm quyn, thi gian, ch cai nghin, th tc a ngi nghin ma tỳy quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny vo c s cai nghin bt buc do Chớnh ph quy nh. iu 30. Trong thi gian cai nghin bt buc, ngi nghin ma tỳy cú trỏch nhim: 1. Tuõn th ni quy v chu s qun lý, giỏo dc ca c s cai nghin bt buc; 2. Lao ng, hc tp, cha bnh cai nghin v gúp phn m bo i sng trong thi gian cai nghin. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, ngời nghiện đợc đa vào những hình thức quản lý sau cai nghiện nào? Đối tợng nào đợc đa vào quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý? Trả lời: iu 33 c sa i, b sung nh sau: "iu 33 1. Ngi nghin ma tỳy sau khi chp hnh xong thi gian cai nghin ma tỳy bt buc ti c s cai nghin phi chu s qun lý sau cai nghin t mt nm n hai nm theo mt trong hai hỡnh thc sau õy: a) Qun lý ti ni c trỳ do y ban nhõn dõn cp xó thc hin i vi ngi khụng thuc trng hp quy nh ti im b khon ny; b) Qun lý ti c s qun lý sau cai nghin i vi ngi cú nguy c tỏi nghin cao. 2. Ni dung qun lý sau cai nghin bao gm: a) Qun lý, hng dn, giỳp phũng, chng tỏi nghin; h tr hc ngh, tỡm vic lm v tham gia cỏc hot ng xó hi ho nhp cng ng i vi ngi c qun lý ti ni c trỳ; b) Qun lý, t vn, giỏo dc, dy ngh, lao ng sn xut v chun b tỏi hũa nhp cng ng i vi ngi c qun lý ti c s qun lý sau cai nghin. 3. Ngi c qun lý ti c s qun lý sau cai nghin tham gia lao ng sn xut c hng thnh qu lao ng ca mỡnh theo quy nh ca Chớnh ph. 4. Ngi ang c qun lý ti c s qun lý sau cai nghin m b trn thỡ ngi ng u c s ra quyt nh truy tỡm; c quan cụng an cú trỏch nhim phi hp vi c s qun lý sau cai nghin trong vic truy tỡm a ngi ú tr li c s thc hin tip thi gian cũn li. 5. C s qun lý sau cai nghin phi tụn trng danh d, nhõn phm, tớnh mng, sc khe, ti sn ca ngi c qun lý sau cai nghin. Câu 9: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có ngời nghiện ma tuý có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện này? Trả lời: 6. Ngi ó hon thnh thi gian qun lý sau cai nghin theo quy nh ti im b khon 1 iu ny c y ban nhõn dõn cp xó ni c trỳ, gia ỡnh tip nhn, to iu kin hc ngh, tỡm vic lm, vay vn, tham gia cỏc hot ng xó hi ho nhp cng ng, giỳp phũng, chng tái nghiện. 7. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện; chế độ quản lý chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện; tổ chức hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện.” C©u 10: Tr¶ lêi: . Bài dự thi tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số. sng trong thi gian cai nghin. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung, Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung, Bài dự thi tìm hiểu luật PC Ma túy và sửa đổi bổ sung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn