Thời gian và nội dung hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện quận Ô Môn, TP.HCM

5 43 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2020, 19:53

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả sự phân bố thời gian và nội dung thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Quận Ô môn đồng thời tìm các yếu tố liên quan đến sự phân bố này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Số * 2008 Nghiên cứu Y học THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƢỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN Ơ MƠN, TP CẦN THƠ Trần Thị Hạnh* TĨM TẮT Đặt vấn đề: Nhiệm vụ điều dưỡng Bộ Y tế qui định cụ thể qui chế bệnh viện kể từ năm 1997 Tuy nhiên bối cảnh bệnh viện có nhiều thay đổi để phù hợp với lọai hình dịch vụ y tế ngày đa dạng người dân mơ hình tự quản lý kinh tế y tế bệnh viện Điều dẫn đến thay đổi nhiệm vụ thực tế điều dưỡng bệnh viện Mục tiêu: Mơ tả phân bố thời gian nội dung thực nhiệm vụ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Quận Ô mơn đồng thời tìm yếu tố liên quan đến phân bố Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát cắt ngang cách quan sát ghi nhận 15 phút cách bí mật Việc quan sát thực hành chánh, vào ngày thứ năm tuần cuối q năm 2006 Có ½ điều dưỡng quan sát điều dưỡng trung học, đa số điều dưỡng viên (80,85%), có khoảng ¼ có nhiệm vụ trực Kết quả: Thời gian hoạt động ngày người điều dưỡng khoảng 7h45’, hoạt động hành chánh chiếm 31,36%, thời gian hoạt động trực tiếp chiếm 24,27%, hoạt động gián tiếp chiếm 14,15%, hoạt động cá nhân chiếm 24,20%, cập nhật kiến thức giáo dục sức khoẻ chiếm 3,12% hoạt động ngồi chun mơn chiếm 2,46% Thời gian dành cho hoạt động phát sinh ngày mà người điều dưỡng phải thực 59 phút Đề tài phát yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động ngày khoa, chức danh nhiệm vụ ngày; yếu tố liên quan đến hoạt động phát sinh khoa chức vụ; yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động cá nhân quí nhiệm vụ ngày Kết luận: Thời gian làm việc trung bình ngày điều dưỡng 7giờ45’, kh ảng 1/3 cho cơng việc hành chánh, ¼ trực tiếp với người bệnh, ¼ dành cho hoạt động cá nhân Thời gian người điều dưỡng thực hoạt động khơng thuộc nhiệm vụ l 59’ Yếu tố liên quan thời gian hoạt động ngày gồm Khoa, Chức danh Nhiệm vụ ngày; Yếu tố liên quan hoạt động không thuộc nhiệm vụ điều dưỡng gồm Khoa Chức vụ Khuyến nghị: Cần có biện pháp nhằm tăng thời gian cho người điều dưỡng trực tiếp bên người bệnh hội học tập nâng cao kiến thức, kỹ cho điều dưỡng; giáo dục sức khỏe cho người bệnh Ngoài đề tài cần mở rộng quan sát đối tượng khác để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân toàn diện ABSTRACT TIME AND CONTENT DISTRIBUTION FOR NURSING ACTIVITIES IN OMON DISTRICT HOSPITAL, CANTHO CITY Tran Thi Hanh * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 12 - No – 2008: 230 – 236 Introduction: Ministry of Health has stipulated nurse missions in hospitals since 1997 In fact real situation in hospital is changed in order to adapt on more muliply forms of health services and context for self-controlling in hospital economic This leads nurse mission in hospital are changed too Objective: To describe time and content distribution for nursing activities in Omon District Hospital, Cantho City, Vietnam in 2006 Method: A cross-sectional survey was carried out by observing and recording every 15 minutes secretly This is conducted in offical hours, in the last Thursday every quarter The observed sample consisted of all nurses who were working at clinic and paraclinic departments in the hospital There were 282 working days observed Most of respondents were 2nd degree nurses and over ¼ of them was in duty Result: Average working time in an official day was about 7h45’, in which time for administrative, direct nursing activities, indirect nursing, private, update knowledge and non nursing activities occupied 31.36%, 24.27%, 14.15%, 24.20%, 3.12% and 2.46%, respectively The time for unexpected activities in the whole working day in which the nurse had to was 59 minutes The researcher also found out that the average working time were related to departments and job titles Conclusion: Time distibution for nursing activities is 1/3 on administrative work, ¼ on direct nursing activities and 59 minutes on non-nurse mission Average working time is related departments, job postions and duty mission; non-nurse mission is ascociated to departments, job postion The suggestions comprised solutions to increase time for direct nursing activities, health education and chances for nurses to update their knowledge Besides, the survey should observe other types of health workers to improve total health care quality for patients độ cải thiện điều kiện làm việc Bộ y tế cho ban hành ĐẶT VẤN ĐỀ qui chế bệnh viện(1.1), qui định chức Nhận định tình hình chung nhiệm vụ cấp điều dưỡng việc thực Điều dưỡng (ĐD) phận thiết yếu hệ công tác chuyên môn Công tác điều dưỡng dựa sở thống chăm sóc sức khỏe nhân dân Trong năm qua, pháp lý trên, nên bước củng cố hệ thống điều dưỡng lưu ý đầu tư nâng cao trình * Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ 230 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Số * 2008 Nghiên cứu Y học vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc người bệnh Tuy nhiên, với phát triển yếu tố kinh tế, xã hội, nhu cầu loại hình chăm sóc sức khỏe người dân ngày đa dạng Xuất phát từ bối cảnh quản lý kinh tế y tế bệnh viện, người điều dưỡng phải kiêm thêm nhiều nhiệm vụ chưa có qui định chức năng, chức trách họ nhân lực điều dưỡng chưa có sở để điều chỉnh Điều dẫn đến tải cơng việc họ, chất lượng chăm sóc bệnh nhân bị ảnh hưởng Điều dưỡng Bệnh viện Ơmơn khơng nằm ngồi bối cảnh nêu Cơng việc hành chánh ngày phát sinh nặng nề, thời gian người điều dưỡng trực tiếp bên bệnh nhân giảm dần, người điều dưỡng khơng thời gian dành cho việc học tập phát triển kỹ kiến thức chuyên môn bệnh viện Thật cần thiết để nhà quản lý bệnh viện, quản lý điều dưỡng có thông tin thực trạng việc thực nhiệm vụ điều dưỡng bệnh viện Nội dung nhiệm vụ họ hợp lý chưa? Sự phân bố thời gian họ cho nhiệm vụ nào? Họ sử dụng thời gian lao động hợp lý chưa? Cơng tác chăm sóc người bệnh có đầu tư nhiều thời gian không? Đề tài “Thời gian nội dung thực nhiệm vụ điều dưỡng Bệnh viện Ơmơn” nhằm mơ tả bối cảnh làm việc điều dưỡng phát số yếu tố bất hợp lý, có ảnh hưởng đến cơng việc họ dưỡng, sổ sách, thủ tục toán… - Hoạt động cá nhân: Xem tivi, ăn cơm trực, thay trang phục chun mơn, giải trí, tán gẫu, căntin… - Cập nhật kiến thức giáo dục sức khỏe: Bao gồm hoạt động mở mang kiến thức, kỹ hình thức điều dưỡng công tác tuyên truyền hướng dẫn người bệnh - Hoạt động ngồi chun mơn: Cơng tác đồn thể, hội họp Hoạt động “phát sinh” Là hoạt động qui định chức trách điều dưỡng viên theo qui chế bệnh viện thực tế điều dưỡng thực Tóm tắt biến số đề tài nghiên cứu Biến số độc lập Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Bao gồm biến số: “Quí” (Thời điểm quan sát), “Khoa”, “Chức danh”, “Chức vụ” “Nhiệm vụ ngày” Biến số phụ thuộc Bao gồm hai biến số “Thời gian” “Nội dung” Đề tài tiến hành để khảo sát hoạt động thực tế điều dưỡng viên trực tiếp công tác khoa lâm sàng cận lâm sàng, Bệnh viện Quận Ơ mơn, kể biên chế hợp đồng Không khảo sát việc thực nhiệm vụ điều dưỡng phòng chức ĐD nghỉ phép, nghỉ ốm Dự kiến có khoảng 71 điều dưỡng viên thuộc đối tượng nghiên cứu Qui ƣớc số từ ngữ sử dụng đề tài Điều dưỡng viên Đề cập đến cán y tế hệ trung cấp trực tiếp tham gia công tác điều dưỡng, bao gồm: Điều dưỡng trung học, tất y sỹ, hộ sinh trung học, kỹ thuật viên xét nghiệm viên trung cấp Thời gian Khái niệm “Thời gian” tính phút đo lường hành chánh điều dưỡng viên Thời gian hoạt động ngày Chỉ thời gian mà người điều dưỡng có mặt bệnh viện ngày làm việc Hoạt động thực tế điều dưỡng Các hoạt động thực tế điều dưỡng chia thành nhóm chính: - Trực tiếp chăm sóc theo dõi người bệnh: Thủ thuật chuyên môn, lấy dấu hiệu sinh tồn - Các hoạt động gián tiếp: Xử lý dụng cụ, xếp khoa phòng, vận chuyển người bệnh - Hoạt động hành chánh: Ghi chép biểu mẫu điều Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Mô tả phân bố thời gian cho hoạt động điều dưỡng ngày phát yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động Mục tiêu cụ thể - Mô tả thời gian hoạt động ngày phân bố thời gian cho nhóm hoạt động điều dưỡng - Mơ tả thời gian trung bình nội dung hoạt động phát sinh - Xác định yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động ngày, thời gian hoạt động phát sinh thời gian hoạt động cá nhân Phƣơng pháp Dùng phương pháp khảo sát cắt ngang để mô tả việc thực nhiệm vụ điều dưỡng viên Công cụ để thu thập liệu phiếu quan sát, hình thức lại cơng việc theo thời gian Việc quan sát ghi nhận hành chánh, 15 phút cho điều dưỡng ngày làm việc tiến hành lần, vào tuần cuối q Q trình quan sát điều dưỡng trưởng khoa thực bí mật để đảm bảo tính khách quan, xác Dữ liệu mã hóa, sau nhập xử lý phần mềm MiniTab version 13 Thống kê mô tả sử dụng cho hầu hết biến số đề tài Sử dụng phép kiểm ANOVA để so sánh thời gian trung bình hoạt động điều dưỡng nhóm 231 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Số * 2008 Thời gian dành cho hoạt động phát sinh Table – Sự phân bố thời gian cho nhóm hoạt động ngày NỘI DUNG Hoạt động trực tiếp Hoạt động hành chánh Hoạt động gián tiếp Cập nhật kiến thức – GDSK Hoạt động ngòai chun mơn Hoạt động cá nhân Chung Tần suất 7,93 9,55 4,44 0,95 0,75 7,37 30,98 Phút 118,95 143,25 66,60 14,25 11,25 110,55 464,70 Giờ 1h59’ 2h23’ 1h07’ 14’ 11’ 1h51’ 7h45’ Qua bảng 2, kết cho thấy hoạt động diều dưỡng dành cho hoạt động hành chánh cao ngày (2h23’), hoạt động trực tiếp với người bệnh (1h59’) hoạt động cá nhân (1h51’) Thời gian dành cho hoạt động cập nhật kiến thức giáo dục sức khỏe cho người bệnh (14’) Thời gian hoạt động ngày người điều dưỡng khỏang 7h45’ Thời gian chưa tách riêng cho điều dưỡng làm Khoa Lao, có thời gian làm việc cho phép ngắn 8h/ngày Cá nhân 24.20% Trực tiếp 24.27% Phi chuyên môn 2.46% Cập nhật KT GDSK 3.12% Gián tiếp 14.58% Hành chánh 31.36% Biểu đồ – Sự phân bố thời gian cho hoạt động ngày Qua biểu đồ 1, hoạt động hành chánh chiếm gần 1/3 tổng số quỹ thời gian làm việc ngày người điều dưỡng, hoạt động trực dõi chăm sóc người bệnh chiếm chưa đến ¼ quỹ thời gian Thời gian dành cho hoạt động cá nhân cao, khoảng ¼ quỹ thời gian - Việc học tập nâng cao kiến thức điều dưỡng công tác giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân chưa ĐD lưu ý, có 3,12% quỹ thời gian NỘI DUNG Chiều Tần suất Phút Sao thuốc, y lệnh kết XN 0,38 5,7 Cả ngày Tần Tần Phút Phút suất suất 0,17 2,55 0,55 8,25 Tổng kết bệnh án 0,67 Thủ tục toán 0,50 7,5 0,54 Lĩnh thuốc Hoạt động ngồi chun mơn 0,28 4,2 0,37 5,55 0,65 9,75 Tổng 2,19 0,36 10,05 0,29 4,35 0,96 14,4 5,4 0,39 8,1 1,04 15,6 5,85 0,75 11,25 32,85 1,76 26,4 3,95 59,25 Tổng thời gian trung bình cho hoạt động phát sinh gần giờ, thủ tục tốn chiếm 15,6 phút tổng kết hồ sơ bệnh án 14,4 phút, hoạt động ngồi chun mơn 11,25 phút: Lĩnh thuốc 9,75 phút, toa thuốc y lệnh kết xét nghiệm 8,25 phút 12 10 Sáng Ngòai chuyên môn Sự phân bố thời gian cho nhóm hoạt động điều dƣỡng Sáng Thủ tục toán Có tổng số 282 ngày quan sát cho đối tượng nghiên cứu, phân bố tương đối cho quí lần khảo sát Số điều dưỡng quan sát khoa Nội chiếm tỉ lệ cao so với khoa khác (13,48%), kế Cận lâm sàng (11,35%), Ngoại (11,35%), Khoa Khám (10,99%) Khoa Sản (10,99%) Về chức danh: Hơn ½ số điều dưỡng quan sát điều dưỡng trung học (ĐDTH), đa số ĐD viên Có khoảng ¼ ĐD có nhiệm vụ trực ngày quan sát Table – Thời gian trung bình cho hoạt động phát sinh Sao y lệnh CLS KẾT QUẢ Đặc điểm mẫu nghiên cứu Nghiên cứu Y học Hình 2- So sánh hoạt động phát sinh ngày Qua biểu đồ cho thấy thời gian trung bình dành cho hoạt động phát sinh: Sao y lệnh – cận lăm sàng tổng kết bệnh án so sánh sáng chiều có chênh lệch nhau: (5,7 phút 2,55 phút 10,05 phút 4,55 phút) Các hoạt động khác: thủ tục toán, lĩnh thuốc hoạt động ngồi chun mơn tương đương So sánh thời gian hoạt động ngày theo nội dung hoạt động yếu tố khác Theo quí năm Mặc dầu tần suất nhóm hoạt động q có khác có nhóm hoạt động phục vụ chăm sóc hoạt động cá nhân có p< 0,05 (0,018 0,000) Điều cho thấy hoạt động chăm sóc điều trị q có khác hoạt động cá nhân quí khác Hoạt động phục vụ chăm sóc điều trị cao quí (77,85’) thấp quí (40,35’).Ngược lại hoạt động cá nhân cao vào quí (140,35’) thấp quí (96,90’) Theo khoa khác Bệnh viện Xét thời gian trung bình hoạt động khoa, kết cho thấy thời gian dành cho hoạt động trực tiếp khoa có khác biệt p = 0,000 < 0,05 Đồng thời thời gian hoạt động hành chánh dành cho khoa có 232 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Số * 2008 khác biệt p = 0,003 < 0,05 Đối với thời gian dành cho cập nhật kiến thức GDSK, hoạt đơng ngồi chun mơn, hoạt động cá nhân khơng khác biệt khoa p > 0,05 Theo chức danh khác Khảo sát thời gian hoạt động trung bình theo chức danh, kết cho thấy: Thời gian dành cho hoạt động trực chức danh có khác biệt p = 0,011 < 0,05 Đối với hoạt động hành chánh theo chức danh có khác biệt p = 0,010 < 0,05 Xét hoạt động gián tiếp, thời gian theo chức danh khác biệt p = 0,036 < 0,05 Riêng thời gian dành cho cập nhật kiến thức – GDSK, hoạt động chuyên môn, hoạt động cá nhân không khác biệt p > 0,05 Theo chức vụ khác điều dưỡng Nhận xét thời gian hoạt động trung bình theo chức vụ điều dưỡng, kết phản ánh: Công tác trực dõi chăm sóc người bệnh theo chức vụ có khác biệt p = 0,003 < 0,05, người điều dưỡng trưởng có thời gian hoạt động cao (hơn điều dưỡng viên) Nhận xét hoạt động hành chánh, thời gian dành cho chức vụ có khác biệt p = 0,001 < 0,05, điều dưỡng hành chánh có thời gian cao (214’) Các hoạt động lại như: Hoạt động gián tiếp, cập nhật kiến thức – GDSK, hoạt động ngồi chun mơn, hoạt động cá nhân khơng có khác biệt chức vụ p > 0,05 Theo nhiệm vụ ngày Xét thời gian trung bình theo nhiệm vụ ngày, nhìn chung, thời gian trung bình tất hoạt động người điều dưỡng trực người làm ngày đếu có khác biệt giá trị p 0.05) - Đối với hoạt động khác biệt có ý nghĩa thóng kê trên, người điều dưỡng trực có thời gian cho hoạt động trực tiếp hoạt động gián tiếp cao điều dưỡng làm ngày Ngược lại, người điều dưỡng làm ngày có thời gian hoạt động hành chánh, GDSK hoạt động cá nhân cao người điều dưỡng trực Các yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động trung bình ngày điều dƣỡng Thời gian hoạt động ngày ĐD khoa có khác nhau, khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,000 < 0,05 Các khoa có thời gian làm việc cao là: khoa Nội, Ngoại, Cấp cứu, Sản Xét chức danh: Sự khác biệt thời gian hoạt động ngày chức danh khác có ý nghĩa thống kê p = 0,001 < 0,05 Về chức vụ, thời gian hoạt động ngày khơng có khác biệt p = 0,664 > 0,05 Tuy nhiên thời gian hoạt động nhiệm vụ ngày có khác biệt nhau, khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,000 < 0,05 người điều dưỡng trực có thời gian làm việc cao điều dưỡng làm ngày (8h12 so với 7h61) Nghiên cứu Y học Các yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động pht sinh ngày điều dƣỡng Xét thời gian cho hoạt động phát sinh q khơng khác biệt p = 0,796 > 0,05 Thời gian cho hoạt động phát sinh khoa có khác biệt Sự khác biệt nầy có ý nghĩa thống kê với p = 0,000 < 0,05 Trong khoa dành nhiều thời gian cho hoạt động phát sinh Khoa Sản (95.40), Khoa Lao (86,55 phút), Nhi (79,65 phút), Nội (76,50 phút) Y học cổ truyền (76,20 phút) Khi xét thời gian cho hoạt động phát sinh chức danh khơng có khác biệt p = 0,245 > 0,05 Thời gian cho hoạt động phát sinh chức vụ có khác nhau, khác biệt có ý nghĩ thống kê p = 0,000 < 0,05, người điều dưỡng hành chánh có thời gian cho hoạt động phát sinh cao (116,70 phút), ĐTTK (81,60 phút) Tuy nhiên xét thời gian cho hoạt động phát sinh nhiệm vụ ngày khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê p = 0,881 > 0,05 Các yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động cá nhân ngày điều dƣỡng Thời gian trung bình cho hoạt động cá nhân q có khác biệt nhau, khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,000 < 0,05 Ở q 4/05 có thời gian hoạt động cá nhân cao Xét thời gian trung bình cho hoạt động cá nhân khoa, chức danh, chức vụ không khác biệt giá trị p lớn 0,05 Tuy nhiên xét thời gian trung bình cho hoạt động cá nhân nhiệm vụ ngày có khác biệt nhau, khác biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,000 < 0,05 người điều dưỡng làm ngày có thời gian cho hoạt động cá nhân cao người trực (117,75 phút 90,60 phút) KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua lần khảo sát q, có 282 ngày điều dưỡng quan sát Hơn điều dưỡng quan sát ĐDTH, đa số ĐDV (80,85%), có khỏang ¼ có nhiệm vụ trực ngày quan sát Đề tài phát thời gian hoạt động ngày người điều dưỡng khoảng 45 phút, đó, thời gian hoạt động trực tiếp 1h59 phút; hoạt động hành chánh 2h23 phút; hoạt động gián tiếp 1h07 phút; hoạt động cá nhân 1h51 phút; hoạt động cập nhật kiến thức/giáo dục sức khỏe 14 phút hoạt động ngồi chun mơn 11 phút Thời gian dành cho hoạt động phát sinh ngày mà người điều dưỡng phải thực 59 phút, thủ tục tốn cao (15,6 phút), tổng kết bệnh án (14,4 phút) Khảo sát yếu tố liên quan đến thời gian làm việc điều dưỡng, kết đề tài phát Khoa, Chức danh Nhiệm vụ ngày có liên quan đến thời gian hoạt động ngày điều dưỡng Đồng thời, Khoa Chức vụ có liên quan đến thời gian dành cho hoạt động phát sinh mà người điều dưỡng phải thực Riêng thời gian dành cho hoạt động cá nhân điều 233 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Số * 2008 dưỡng liên quan đến Quí Nhiệm vụ ngày họ Khuyến nghị Qua kết nghiên cứu đề tài nhận thấy, để nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị người bệnh Bệnh viện Ơ mơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày cao người dân, chúng tơi xin có đề xuất sau: Người điều dưỡng cần giảm bớt hoạt động phát sinh, để dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc trực tiếp bên người bệnh thời gian học tập cập nhật kiến thức/giáo dục sức khỏe cho người bệnh Cần điều chỉnh tiêu chuẩn nhân lực khoa, chức danh khác để giảm tải cho khoa chức danh điều dưỡng có thời gian làm việc cao Các nhà quản lý bệnh viện cần cải tiến lại biểu mẫu, sổ sách điều dưỡng để giảm bớt việc ghi chép phần hành chánh Nghiên cứu Y học Những hoạt động phục vụ chăm sóc điều trị cần xếp lại để người điều dưỡng khoa lâm sàng có thời gian trực tiếp chăm sóc, gần gủi người bệnh nhiều Quản lý bệnh viện, quản lý khoa cần lưu ý nhắc nhở để giảm thời gian dành cho hoạt động cá nhân điều dưỡng Bệnh viện Đề tài cần mở rộng quan sát đối tượng khác để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân toàn diện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y tế, Quy chế bệnh viện, Nhà xuất Y học, Hà nội 1997, trang 70 – 76 Bộ Y tế, Quản lý điều dưỡng, Nhà xuất Y học, Hà nội 2001 Bộ Y tế, Quyết định 1613/2002/QĐ-BYT ngày 03 tháng năm 2002 Kế hoạch hành động quốc gia tăng cường công tác điều dưỡng – hộ sinh giai đoạn 2002 – 2010 Trần Tấn Trâm Võ Kim Sa, Tài liệu Quản lý Bệnh viện, tháng 10 -2005 234 ... Mô tả phân bố thời gian cho hoạt động điều dưỡng ngày phát yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động Mục tiêu cụ thể - Mô tả thời gian hoạt động ngày phân bố thời gian cho nhóm hoạt động điều dưỡng. .. chánh điều dưỡng viên Thời gian hoạt động ngày Chỉ thời gian mà người điều dưỡng có mặt bệnh viện ngày làm việc Hoạt động thực tế điều dưỡng Các hoạt động thực tế điều dưỡng chia thành nhóm chính:... điều dưỡng - Mơ tả thời gian trung bình nội dung hoạt động phát sinh - Xác định yếu tố liên quan đến thời gian hoạt động ngày, thời gian hoạt động phát sinh thời gian hoạt động cá nhân Phƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thời gian và nội dung hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện quận Ô Môn, TP.HCM, Thời gian và nội dung hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện quận Ô Môn, TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn