De KS dau nam K2-3.doc

3 272 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 22:10

đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp 2 Năm học: 2007 2008 Môn Toán: Thời gian: . Câu 1: (4điểm) Đặt tính rồi tính. 38 - 13 98 - 3 42 + 6 73 + 26 Câu 2: (3điểm) Tính 30 + 40 20 = 98 28 + 10 = Câu 3: (3điểm). Hà có 24 que tính, Nga có 12 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính ?. đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp 2 Năm học: 2007 2008 Môn Tiếng việt: Thời gian: . Câu 1: (3điểm). Điền K hay c Thớc ẻ Xâu .im Cây .ổi Cây ầu Câu 2: (6điểm). Viết. Bài: Phần thởng (Tập chép) Tr15 (Trình bày sạch đẹp 1 điểm) Môn Tiếng việt Lớp 3 Thời gian: . Câu 1. Viết chính tả: (5điểm) .(Đoạn 1). Bài: Cậu bé thông minh Câu 2: (2điểm). Điền vào chỗ trống ch hay tr. .uồng gà Cá .ôi .ăn trâu Chỏng e. Câu 3: (2điểm) Đặt câu với mỗi từ sau: Chăm chỉ, đoàn kết (Trình bày sạch đẹp 1 điểm) đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp 3 Năm học: 2007 2008 Môn Toán: Thời gian: . Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính. 47 + 36 464 + 235 82 - 47 976 - 322 Câu 2. (3điểm). Tìm x 5 ì x = 45 x 39 = 48 Câu 3. (3điểm). Lan hái đợc 37 bông hoa, Hà hái đợc 19 bông hoa. Hỏi Hà hái đợc ít hơn Lan mấy bông hoa ? đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp 3 Năm học: 2007 2008 Môn Toán: Thời gian: . Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính. 47 + 36 464 + 235 82 - 47 976 - 322 Câu 2. (3điểm). Tìm x 5 ì x = 45 x 39 = 48 Câu 3. (3điểm). Lan hái đợc 37 bông hoa, Hà hái đợc 19 bông hoa. Hỏi Hà hái đợc ít hơn Lan mấy bông hoa ? đề khảo sát chất lợng đầu năm lớp 3 Năm học: 2007 2008 Môn Toán: Thời gian: . Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính. 47 + 36 464 + 235 82 - 47 976 - 322 C©u 2. (3®iÓm). T×m x 5 × x = 45 x – 39 = 48 C©u 3. (3®iÓm). Lan h¸i ®îc 37 b«ng hoa, Hµ h¸i ®îc 19 b«ng hoa. Hái Hµ h¸i ®îc Ýt h¬n Lan mÊy b«ng hoa ?
- Xem thêm -

Xem thêm: De KS dau nam K2-3.doc, De KS dau nam K2-3.doc, De KS dau nam K2-3.doc