Câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học

141 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2020, 09:21

Câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên bộ câu hỏi trắc nghiệm để sinh viên có thể tự đánh giá kiến thức của mình về môn học trong quá trình học và ôn tập, cũng như làm quen với loại hình đánh giá theo kiểu trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo. TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ BỘ MÔN VI SINH VẬT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH Y HỌC Huế, 2009 HƢỚNG DẨN SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH Y HỌC Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh sử dụng kèm theo giáo trình Vi sinh Y học giáo trình thực tập Bộ môn Vi sinh Đại học Y Huế biên soạn Mục đích nhằm cung cấp cho sinh viên câu hỏi test để sinh viên tự đánh giá kiến thức mơn học q trình học ơn tập, làm quen với loại hình đánh giá theo test trắc nghiệm Mỗi học gồm có 3-4 loại câu hỏi test: * Câu hỏi trả lời ngắn * Câu hỏi sai * Câu hỏi ghép * Câu hỏi chọn 1/5 Nội dung câu hỏi tập trung vào nội dung then chốt giảng Sinh viên nên sử dụng câu hỏi để đánh giá lượng kiến thức sau : Học thuộc nội dung học xong gấp sách lại Dùng câu hỏi học làm test vào tờ giấy nháp ghi rõ ngày lần test, tính lượng thời gian làm test Dùng nội dung giảng để kiểm tra lại số câu tính tỷ lệ % câu tổng số câu test Học lại giảng làm lại test lần II để bổ sung test làm sai, so sánh với lần test I, để đánh giá kiến thức đạt so với lần I Bằng cách sinh viên nắm lượng kiến thức học Bộ mơn sử dụng câu hỏi test kỳ kiểm tra, thi kèm theo câu liên quan đến nội dung mà giáo viên giảng dạy lớp Trong trình biên soạn in ấn câu hỏi không tránh khỏi sai sót, có điểm chưa rõ sinh viên liên hệ với Bộ mơn để đính Bộ mơn Vi sinh vật Trƣờng Đại học Y Dƣợc Huế MỤC LỤC Trang Phần I: Đại cƣơng vi sinh y học Đối tượng nghiên cứu lịch sử phát triển vi sinh vật học Hình thể, cấu tạo sinh lý vi khuẩn Di truyền vi khuẩn 14 Anh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến phát triển vi sinh vật 18 Tiệt trùng, khử trùng kháng sinh 21 Đại cương virus 26 Bacteriophage 33 Phòng ngừa điều trị bệnh virus 35 Nhiễm trùng độc lực vi sinh vật 39 Kháng nguyên vi sinh vật 45 Sự đề kháng thể chống lại vi sinh vật gây bệnh 47 Kỹ thuật miễn dịch sử dụng chẩn đoán vi sinh vật 53 Vaccine huyết 58 Vi sinh vật tự nhiên ký sinh người.Các đường truyền bệnh 63 Nhiễm trùng bệnh viện 65 Phần II: Các vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp 71 Các cầu khuẩn gây bệnh 71 Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) 81 Vi khuẩn dịch hạch Legionella pneumophila 88 Haemophilus Bordetella 92 Trực khuẩn mủ xanh Burkholderia pseudomallei 95 Vibrio 98 Campylobacter Helicobacter 100 Các xoắn khuẩn gây bệnh 102 Vi khuẩn bạch hầu 107 Trực khuẩn than Listeria monocytogenes 110 Các Clostridia gây bệnh 112 Họ Mycobacteriaceae 116 Rickettsia, Chlamydia Mycoplasma 121 Phần III: Các virus gây bệnh thƣờng gặp 126 Các virus họ Herpesviridae 127 Adenovirus 132 Enterovirus 134 Rotavirus 134 Virus cúm 141 Paramyxoviridae 143 Flaviviridae 145 Virus dại 148 Các virus sinh khối u 151 Các virus viêm gan 154 Virus HIV/AIDS 159 PHẦN I ĐẠI CƢƠNG VI SINH Y HỌC ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC I Câu hỏi trả lời ngắn 1.Vi sinh vật bao gồm: A , nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật .B A B Kể đơn vị dùng để đo kích thước vi sinh vật: A B C Giới nguyín sinh (Protista) phân biệt với A .ở tổ chức đơn giản chúng: dù đơn bào đa bào, tế bào chúng không B Hạt virus gồm phần tử A .B nằm bên vỏ protein gọi capsid Vi khuẩn nằm nhóm giới sinh vật nhân A , virus thuộc nhóm giới sinh vật chưa có B Tế bào nhân nguyên thuỷ có cấu trúc tế bào đơn giản Nhân gồm có nhiễm sắc thể không A ., B lại phức tạp II Câu hỏi sai Virus có tế bào nhân nguyên thuỷ E.Jenner phát minh vaccine dại R Koch phát vi khuẩn lao, vi khuẩn tả Tế bào nhân nguyên thuỷ có nhân nhiễm sắc thể không màng nhân Giới Protista phân biệt với giới thực vật động vật chỗ tế bào chúng khơng biệt hóa thành mơ Năm 1969 nhă sinh thâi học Mỹ R.H Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại giới 7.Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th sinh vật trín giới thuộc giới khâc 8.Phần lớn vi sinh vật nằm giới: Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh vă Nấm hệ thống giới Virus khác với tất thể có tế bào kể vi khuẩn Rickettsia 10 Sự phât vi sinh vật gắn liền với phât minh knh hiển vi 11 Thế kỷ XX cho thấy bước phát triển lớn vi sinh vật học nhờ công lao Louis Pasteur vă Robert Koch III Câu hỏi 1/5 Micromet = a 10-3 m b 10-6 m c 10-9 m d 10-1 mm e 10-5 m Nanomet = a 10-6 m b 10-5 mm c 10-3 m d 10-9 m e 10-10m Angstrom = a 10-9 m b 10-12m c 10-10m d 10-6 m e 10-7 m Theo E Haeckel giới Protista là: a Giới động vật b.Giới thực vật c.Giới vừa động vật vừa thực vật d.Giới vi sinh vật e Giới vi khuẩn virus Giới Protista phân biệt với giới thực vật giới động vật vì: a bao gồm thể đơn bào b bao gồm thể đơn bào đa bào c tế bào khơng biệt hóa thành mơ d tổ chức đơn giản thể e xuất trước động vật thực vật Tác giả R.H Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại năm giới, đ lă giới a Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật b Khởi sinh, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật e Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th phần lớn vi sinh vật nằm giới: a Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Động vật b Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật e Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật Theo quan điểm đại (P.H Raven, G.B Johnson, 2002) th sinh vật trín giới thuộc giới khâc nhau: a Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật b Khởi sinh, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật c Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật e Vi khuẩn, Vi khuẩn lam, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật Tế bào nhân thật có nhân: a.nằm nội chất nguyên sinh b chứa 2n nhiễm sắc thể c.chứa nhiễm sắc thể d.nối liền với nội chất nguyên sinh e Khơng có màng nhân 10 Plastit bao gồm: a ty lạp thể lục lạp b.những yếu tố di truyền nằm nhiễm sắc thể c hệ thống chuyên chở điện tử d.lục diệp tố thành phần quang hợp khác e.hệ thống enzyme 11 Nhiều vi sinh vật tế bào nhân thật có : a vách tế bào phức tạp b vách tế bào tạo nên celluloza, chitin oxyt silic c nguyên tương phức tạp d.nguyên tương bao quanh nhiễm sắc thể e nhiễm sắc thể phức tạp 12 Tế bào nhân nguyên thủy: a khơng có plastit tự chép b co 2n nhiễm sắc thể c.có màng nhân bao bọc nhiễm sắc thể d có vách tế bào đơn giản e nguyên tương phức tạp 13 Hạt virus chứa: a.RNA DNA b.RNA c DNA d DNA RNA e DNA biến đổi thành RNA 14 Virion chứa : a RNA DNA b nhiều loại protein c.một phân tử DNA RNA nằm bên capxit d máy tổng hợp axit nucleic protein e hệ thống tạo lượng 15 Kính hiển vi phát vi sinh vật phát minh: a cách 300 năm b cách 100 năm c cách 1000 năm d cách 2000 năm e.từ thời phục hưng 16 Trước Van Leeuwenhoek người ta: a chế tạo kính hiển vi phát vi sinh vật b chưa chế tạo kính hiển vi c chế tạo kính lúp d chế tạo kính hiển vi quan sát hồng cầu, phấn hoa e chưa có kính hiển vi 17.Đến kỷ 19 vi sinh vật học phát triển mạnh mẽ nhờ: a L.Pasteur b R.Koch c.E.Jenner d.L.Pasteur R Koch e.Fleming, Florey Chain 18 L.Pasteur: a.hoàn chỉnh việc nghiên cứu vi sinh vật b.chỉ mơ tả xác vi sinh vật c.chỉ khảo sát tính chất sinh lý vi sinh vật d.điều chế vaccine dịch hạch e điều chế vaccine sabin 19 R Koch: a phát vi khuẩn dịch hạch b phát kỹ thuật cố định nhuộm vi khuẩn c phát minh vaccine phòng bệnh lao d điều chế huyết kháng bạch hầu e điều chế vaccine phòng bệnh tả 20 Đầu kỷ 20 vi sinh vật học là: a.một khoa học b.một khoa học người c.một khoa học điều trị bệnh nhiễm trùng d khoa học ứng dụng e khoa học tự nhiên 21 Đầu kỷ 20: a phần lớn vi khuẩn gây bệnh khám phá b.sulfonamit điều chế c.cấu trúc DNA khám phá d.kính hiển vi điện tử phát minh e.vaccine sabin điều chế 22 Ở bệnh viện khoa lây nhận bệnh nhân bệnh nhiễm trùng: a.từ ngàn xưa b đầu kỷ 20 c.từ lúc Jenner phát minh vaccine đậu mùa d.ở cuối kỷ 18 e từ chiến thứ 23 Tế bào nhân nguyên thủy có: a plastit tự chép ty lạp thể b nhân gồm nhiễm sẵc thể không màng nhân c cấu trúc tế bào phức tạp d vách tế bào đơn giản e nguyên tương phức tạp 24 Tế bào nhân thật có: a khả biệt hóa thành mơ b.nhân có màng nhân c.vách tế bào phức tạp d.một số đôi nhiễm sắc thể e n nhiễm sắc thể 25 Watson Crick: a phát mẫu cấu trúc protein b phát mẫu cấu trúc DNA c phát vai trò gây bênh vi sinh vật d phát vai trò virus bại liệt e phát minh vaccine sabin 26.Huyết liệu pháp: a.phòng bệnh nhiễm trùng huyết b phòng bệnh nhiễm trùng vaccine c.hữu hiệu bệnh độc tố vi khuẩn d.có thể điều trị tất bệnh nhiễm trùng e điều trị bệnh virus 27 Hiện vi sinh vật học: a đẩy mạnh việc điều chế vaccine b trọng mặt xét nghiêm vi trùng c trở thành khoa học d.vẫn túy khoa học ứng dụng e.chỉ trọng bệnh virus 28 Sulfonamit: a Domagk phát minh năm 1930 b Domagk phát minh năm 1935 c điều chế đầu kỷ 20 d khơng sử dụng e khơng kê đơn 29 Penicillin công nghiệp sản xuất đưa vào điều trị : a từ Flemming khám phá b từ năm 1929 c từ năm 1940 d đồng thời với Streptomycin e trước chiến thứ hai 30 Các kháng sinh hữu hiệu nay: a điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn ký sinh trùng b điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn virus c điều trị lành bệnh nhiễm trùng d điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn e điều trị lành bệnh nhiễm vi khuẩn nhạy cảm 31 Các kháng sinh nay: a tiêu diệt virus b tiêu diệt vi khuẩn c.chế ngự vi khuẩn nhạy cảm d chế ngự vi khuẩn virus e chế ngự vi khuẩn ký sinh nội bào 32 Sulfonamit: a không đủ khả điều trị phần lớn bệnh nhiễm trùng b.điều trị hữu hiệu phần lớn bệnh nhiễm trùng c điều trị hữu hiệu tất bệnh nhiễm trùng d đủ khả điều trị phần lớn bệnh nhiễm trùng e không kê đơn 33 Các vi khuẩn kháng thuốc: a tìm thấy sau phát minh kháng sinh b xuất trước phát minh kháng sinh c tìm thấy nơi có sử dụng kháng sinh d tìm thấy bệnh viện e tìm thấy nhà trẻ 34 Huyết liệu pháp sử dụng trong: a điều trị bệnh nhiễm trùng mạn b điều trị bệnh nhiễm trùng cấp c điều trị bệnh virus d điều trị bệnh bạch hầu, uốn ván, hoại thư sinh e điều trị bệnh nhiễm trùng 35 Hướng giải bệnh nhiễm trùng nay: a thực chiến lượt kháng sinh b tìm kiếm kháng sinh hữu hiệu c điều chế vaccine hữu hiệu d phối hợp biện pháp ( a,b,c e.điều trị chủ yếu 36 Phần lớn kháng sinh nay: a thuộc nhóm Quinolon b xếp lại thay đổi cấu trúc phân tử kháng sinh khám phá trước c thay đổi cấu trúc phân tử kháng sinh khám phá trước d thuộc nhóm Penicillin e thuộc nhóm Cephalosporin HÌNH THỂ, CẤU TẠO VÀ SINH LÝ CỦA VI KHUẨN I Câu hỏi trả lời ngắn: Nêu loại hình thể vi khuẩn : A B C Ý nghĩa vách tế bào vi khuẩn là: A B C Bảo vệ tạo hình tế bào vi khuẩn D Quy định tính chất bắt màu gram vi khuẩn Ba hình thức chuyển hóa tạo lượng cho hoạt động sống vi khuẩn là: A .B C Ba nhóm cầu khuẩn ( theo hình thái ) có thành viên gây bệnh cho người là: A B C Thời gian khoảng thời gian cần thiết để tăng đôi số tế bào vi khuẩn .A tế bào vi khuẩn B khơng có vật liệu axit teichoic Ngun tương vi khuẩn trạng thái A .chứa hạt hình cầu đường kính 18nm gọi .B A B Nhân vi khuẩn A .B có nhiễm sắc thể A B Kể giai đoạn phát triển vi khuẩn A .B C D 10 Bacilli A hiếu khí tuyệt đối tạo .B A .B II Câu hỏi sai: 11 Clostridia trực khuẩn gram dương, kỵ khí khơng sinh nha bào 12.Vi khuẩn có tế bào nhân sơ, chứa 1NST, khơng có màng nhân,ngun tương có ty lạp thể 13 Nhân vi khuẩn chứa NST, sợi ARN trọng lượng phân tử x 10 -9 dalton 14 Lông vi khuẩn chịu trách nhiệm tính di truyền vi khuẩn, kháng nguyên H vi khuẩn đường ruột 15 Pili vi khuẩn có vai trò giao phối / giúp cho vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào 16 Nha bào đề kháng cao với nhiều yếu tố hóa học vật lý, có vai trò gây bệnh cho người 17 Các vi khuẩn có nha bào vi khuẩn sau: Trực khuẩn uốn ván, hoại thư sinh hơi, ngộ độc thịt 18 Trong chuyển hóa hơ hấp kỵ khí chất nhận điện tử cuối nitrate, sulfate, IV Câu hỏi 1/5 Cầu khuẩn gồm hình thái sau: a.hình tròn đều, hình bầu dục, hình hạt cafe b.hình trứng,hình dài dạng vòng c hình hạt cafe hình cong d hình tròn đa hình thái e.các câu Vi khuẩn có hình que thẳng gọi là: a Clostridium b.Vibrio c.Vi khuẩn gram (-) d.Vi khuẩn gram (+) e.Trực khuẩn Clostridia vi khuẩn: a gram (-), sinh nha bào b gram (+), kỵ khí, sinh nha bào c gram (+), hiếu khí, sinh nha bào d gram (-), kỵ khí, khơng sinh nha bào e gram (+), kỵ khí, không sinh nha bào Nhân vi khuẩn chứa Axit nucleic sau: a ARN b ARN ADN c số ADN số ARN d ADN e phần lớn ADN Nhân vi khuẩn khảo sát bằng: a.nhuộm gram b nhuộm đơn c nhuộm Albert d nhuộm Fontana-Tribondeau e nhuộm nhân Nơi nhân gắn liền với màng nguyên tương gọi a polysome b.tiểu thể c.lưới nội mô d mạc thể e ty lạp thể Nguyên tương vi khuẩn: a giống cấu trúc nguyên tương tế bào động vật b chứa ty thể hạt vùi c chứa lục lạp hạt vùi d không chứa ty thể lục lạp e chứa ribosme ty thể Nguyên tương vi khuẩn có cấu tạo là: a trạng thái gen b protein, carbohydrate, lipit c hạt vuì ribosome d vi khuẩn quang hợp có chứa sắc tố e tổng hợp yếu tố Chức màng nguyên tương vi khuẩn: a tạo cho vi khuẩn có kích thước định b tạo cho vi khuẩn có hình thái định c nơi tác dụng thuốc kháng sinh d hấp thụ, chuyển hóa, xuất chất e chịu trách nhiệm cho tách đơi ADN 10 Chức chuyển hố màng nguyên tương vi khuẩn giống với a.lưới nội bào tế bào eukaryota b lục lạp tế bào tực vật c golgi tế bào động vạt thực vật d ti lạp thể tế bào động vật thực vật e ribosome tế bào động vật thực vật 11.Plasmit vi khuẩn là: a phân tử ADN mang gen kháng thuốc b phân tử ARN nhỏ ngồi nhiễm sắc thể có khả tự chép c phân tử ADN nhỏ nằm ngồi nhiễm sắc thể có khả tự chép d phân tử ADN ARN nhỏ nhiễm sắc thể có khả tự chép e phân tử ADN mang gen tự chép 12 Cấu tạo màng nguyên tương là: a protein, glucid b.protein, lipit c lipit glucid d.lipit polysaccharid e mucopeptid 13 Chức vách vi khuẩn: a chống lại thực bào b bảo vệ tạo hình thái vi khuẩn c sản phẩm độc cho vi khuẩn khác d nơi tác động thuốc kháng sinh e hấp thụ tiết chất 14 Vách vi khuẩn gram (+) có cấu tạo a axit teichoic peptid b Mucopeptid lipopolysaccharid c .Mucopeptid axit teichoic d lipoprotein lipopolysaccharid e peptid lipoprotein 15 Vách vi khuẩn gram (-) có cấu tạo a Mucopeptid, lipoprotein, polysaccharid b Mucopeptid, axit teichoic, polysaccharid c polysaccharid, mucopeptid, d lipoprotein, polysaccharid e polysaccharid, axit teichoic, lipoprotein 16 Lớp Mucopeptid vách vi khuẩn gram (-): a.nằm mỏng so với vi khuẩn gram (+) b nằm chiếm phần lớn trọng lượng khô vách c.nằm lớp dày vi khuẩn gram (+) d.nằm mỏng vi khuẩn gram (+) e nằm dày vi khuẩn gram (+) 17 Vi khuẩn có tên gọi gram (+) gram (-) a đặc điểm di truyền học khác b cấu tạo hóa học vách tế bào vi khuẩn khác c bắt màu khác nhuộm gram d tác động khác kháng sinh e bắt màu khác nhuộm màu thuốc nhuộm kiềm 18.Vách vi khuẩn gram (-) là: a.kháng nguyên thân hay kháng nguyên O b độc lực vi khuẩn c ngoại độc tố vi khuẩn d yếu tố chịu nhiệt vi khuẩn e.yếu tố xâm nhiễm vi khuẩn 19 Vách vi khuẩn gram (-) có đặc diểm sau: a có thành phần axit teịchoic b giải phóng vật liệu vách vi khuẩn sống c thành phần nội độc vi khuẩn d có tính sinh kháng mạnh e.làm cho vi khuẩn khó bắt màu thuốc nhuộm Gram 20 Lơng vi khuẩn a có tất vi khuẩn b vi khuẩn bị chết c không quanh thân d quan vận động vi khuẩn e.độc lực xâm nhập thể người 21 Nha bào vi khuẩn: a tạo tất vi khuẩn b tạo vi khuẩn gram (+) c tạo vi khuẩn gram (-) d tạo Clostridia e tạo vi khuẩn thiếu thức ăn 22 Vi khuẩn trạng thái nha bào: a nhạy cảm cao với tác nhân vật lý hóa học b gây bệnh xâm nhập thể người c vi khuẩn phát triển nhanh số lượng d bị giết chết đun sôi 1000C 15-20 phút e tạo kháng nguyên nha bào đặc biệt 23 Một số vi khuẩn tạo nha bào có đặc điểm a vi khuẩn trở nên đề kháng cao với tác nhân vật lý va hóa học b nha bào vi khuẩn có khả gây bệnh xâm nhập vào thể c nha bào hẳn đầu thân vi khuẩn d hai hay nhiều nha bào tế bào vi khuẩn e chọn lựa 24 Kháng nguyên thân O vi khuẩn gram (-) xuất phát từ: a lông vi khuẩn b vỏ vi khuẩn c màng nguyên tương d.vách vỏ vi khuẩn e vách vi khuẩn 25 Nguyên tương vi khuẩn có chứa nhiều a tiểu thể không nhuộm màu b hạt dự trữ glycogen, granulosa polymetaphotphat c nhiễm sắc thể d phiến chlorophyl e túi lưới nối bào 26 Kháng nguyên lông vi khuẩn gram (-) có chất là: 10 38 Định typ virus Dengue với kháng thể đơn dòng : a Phản ứng ngưng kết hồng cầu b Phản ứng đồng ngưng kết c Phản ứng kết tủa d Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp e Phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu 39 Phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu thường sử dụng chẩn đoán huyết : a Bệnh dịch hạch b Arbovirus c Virus viêm gan d Virus dại e HIV 40 Virus Dengue : a Xâm nhiễm chủ yếu vào tế bào thần kinh trung ương b Khơng có khả gây ngưng kết hồng cầu người nhóm O c Xâm nhiễm tế bào hệ thống mono - đại thực bào d Lưu hành chủ yếu miền Bắc Việt Nam e Có nucleocappsid đối xứng hình xoắn trôn ốc 41 Bệnh Dengue xuất huyết : a Là bệnh động vật lây sang người b Chỉ gặp trẻ em c Xảy lứa tuổi, chủ yếu trẻ em d Xẩy chủ yếu vùng rừng núi Việt Nam e Không gây dịch 42 Trong bệnh Dengue xuất huyết : a Virus Dengue đào thải qua phân b Bệnh nhân không sốt sốt nhẹ c Tiểu cầu giảm số lượng độ tập trung d Virus Dengue đào thải qua đường hô hấp e Côn trùng mối giới chủ yếu muỗi Culex 43 Bệnh viêm não Nhật : a Sau khỏi bệnh, thường trở thành người lành mang trùng b Để lại nhiều di chứng có tỷ lệ tử vong cao c Chưa có vaccine phòng bệnh d Chủ yếu giống muỗi Aedes truyền e Chỉ xẩy người lớn 44 Virus viêm não Nhật Bản : a Gây thương tổn hệ thống thần kinh ngoại biên b Khơng có vỏ lipit c Xâm nhiễm vào đường tiêu hóa d Gây thương tổn trầm trọng não tủy sống e Chứa RNA hai sợi 45.Phát đoạn ARN virus Dengue máu dịch não tủy nhờ : a Kỹ thuật miễn dịch enzym (MAC-ELISA b Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ (RIA c.Kỹ thuật khuếch đại gen (RT-PCR) d.Phản ứng kết hợp bổ thể e.Phản ứng ngăn ngưng kết hồng cầu 46.Trong chẩn đoán huyết bệnh viêm não Nhật bệnh sốt xuất huyết Dengue, người ta thường dùng phản ứng MAC-ELISA để phát : a IgG b IgM c.IgA d.IgE e IgD VIRUS DẠI I Câu hỏi trả lời ngắn Virus dại có nucleocap xứng đối xứng hình A , chứa B sợi Virus dại không truyền qua A , xâm nhập vào thể qua B Chủng virus dại cố định chủng virus dại đường phố khác tính chất sau: A: B: C: D: 4.Có thể xử trí vết cắn nghi ngờ bị chó dại cắn sau : A: B: C: D: Câu hỏi sai 1.Chủng virus dại cố định gây bệnh thực nghiệm chó có thời gian ủ bệnh ngắn khơng thay đổi Ổ chứa bệnh dại người mắc bệnh dại 3.Khi nghi ngờ người bị chó dại cắn cẩn phải chẩn đốn xác định nhanh trước tiêm vaccine kháng huyết dại 4.Dự phòng bệnh dại tốt dùng vaccine cho tất người Câu hỏi 1/5 : Virus dại : 127 a Thuộc họ Rhabdoviridae , giống Lyssavirus b Thuộc họ Togaviridae, giống Flavivirus c.Thuộc họ Adenoviridae, giống Mastadenovirus d Thuộc họ Reoviridae, giống Reovirus e Thuộc họPicornaviridae, giống Rhinovirus Virus dại : a khơng có vỏ b chứa ARN sợi c đề kháng với ete d có hình cầu e chứa ADN sợi Pasteur thu chủng virus cố định nhờ : a Làm bất hoạt virus dại b Cấy truyền virus dại vào não chó c Ni cấy virus dại lên mơi trường nhân tạo d Cấy truyền virus dại đường phố vào não thỏ e Nuôi cấy virus dại nuối cấy tế bào thích hợp Chủng virus cố định : a Được sử dụng để điều trị bệnh dại b Để tạo thành tiểu thể Nergi c Được sử dụng để sản xuất vaccine phòng bệnh d Có thời kỳ nung bệnh dài thay đổi e Có thể gây bệnh dại Chủng virus cố định : a Có thời kỳ nung bệnh ngắn cố định b Tạo nên đặn tiểu thể Negri c Phát triển mơ thần kinh d Có vài lồi dơi e Là virus dại bị bất hoạt focmol Ổ chứa tự nhiên virus dại : a Người b Muỗi c Ve d Loài gặm nhấm e Các động vật ăn thịt hoang dại Bệnh dại : a Là bệnh động vật không lây sang người b Gặp chủ yếu trẻ em c Là bệnh viêm màng mủ người d Là bệnh động vật lây sang người e Là bệnh nhiễm trùng nhiễm độc cấp tính Người bị bệnh dại chủ yếu : a Muỗi đốt b Ăn phải thịt động vật bị dại đóng hộp c Chó, mèo bị dại cắn d Hít phải bào tử virus dại e Ni chó mèo nhà Virus dại vào thể : a Khu trú đường hô hấp b Khu trú não, hành tủy, tủy sống gây viêm não - màng não nghiêm trọng c Khu trú tế bào biểu mô gây tiểu chảy cấp d Gây nhiễm virus huyết khu trú lách e Khu trú bệnh hạch huyết gây viêm hạch đầu mặt cổ 10 Bệnh dại : a Là bệnh viêm màng não - não thường gây tử vong b Có thời kỳ ủ bệnh cố định ngày c Đã có thuốc điều trị đặc hiệu d Chưa có vaccine phòng bệnh e Sau khỏi bệnh thu trạng thái miễn dịch lâu dài 11 Ở động vật bị dại : a Bao có dấu hiệu sợ nước, chó b Virus có mặt hệ thống thần kinh trung ương, ngoại biên tuyết nước bọt c Khơng có khả truyền virus dại qua vết cắn d Ví dụ chó dại khoảng phần thể dại câm e Phần lớn tự khỏi bệnh vào ngày thứ trở 12 Virus dại : a Không truyền qua da lành b Chứa RNA sợi c Không tạo nên tiểu thể Negri d Có kích thước khoảng 300 x 380mm e Có tính với tế bào biểu mơ đường hơ hấp 13 Khi bị chó bị dại cắn, vị trí vết cắn liên hệ đến thời kỳ ủ bệnh bệnh sau: 128 a Vết cắn qua quần áo nguy hiểm cắn trực tiếp b Vết cắn gần thần kinh trung ương thời kỳ nung bệnh ngắn c Vết cắn tay, chân nguy hiểm cắn vào vùng đầu, mặt, cổ d Vết cắn vào vung có nhiều thần kinh bệnh nhẹ e Vết cắn da nguy hiểm vết cắn niêm mạc 14 Phòng bệnh dại chủ yếu : a Tiêm phòng vaccine dại cho chó b Hạn chế ni chó c Khơng thả chó chạy rơng d Tiêu diệt chó dại e Các câu 15 Khi bị chó dại cắn, vết cắn xử lý với nhiều phương pháp khác nhằm: a Làm virus hay làm hoạt lực virus b Làm vết thương tránh hoại tử mô c Loại bỏ độc tố d Lấy bỏ dị vật e Rút ngắn thời kỳ nung bệnh 16 Trường hợp người bị chó cắn sơ cứu vết cắn cách : a Rữa vết cắn nước lã b Khâu kín vết thương c Rữa thật kỷ vết cắn nước xà phòng đặc (20%) d Tìm cách để cầm máu e Các câu 17 Trong trường hợp người bị chó cắn, đồng thời với việc sơ cứu vết cắn cần phải : a Giết chết chó b Tiêm vaccine dai cho chó c Nhốt chó lại theo dõi vòng ngày d Theo dõi tình trạng người bị chó cắn e Cách ly người bị chó cắn 18 Trường hợp người bị nhiều vết cắn, vết cắn sâu, vết cắn gần thần kinh trung ương chó cắn xong chết tích bị chó cắn : a Chỉ cần tiêm huyết chống dại đủ b Phải tiêm huyết vaccine dại c Cần tiêm vaccine dại cho chó d Cần cân nhăc, không nên tiêm vaccine vội e Cần theo dõi tình trạng vết cắn 19 Nuleocapsid virus dại : a Đối xứng hình xoắn ốc có vỏ bọc b Đối xứng hình khối khơng có vỏ bọc c Đối xứng hình xoắn ốc khơng có vỏ bọc d Đối xứng hình khối có vỏ bọc e Vừa đối xứng hình xoắn ốc vừa đối xứng hình khối 20 Bệnh dại : a Là bệnh động vật b Là bệnh tự nhiễm người c Do chủng vaccine cố định gây nên d Có thể xảy sau tiêm vaccine dại e Truyền từ động vật sang động vật qua vết đốt côn trùng tiếp xúc 21 Việc sử dụng vaccine phòng dại với mục đích điều trị : a Có thể có hiệu điều trị sau nhiễm bệnh b Có thể có hiệu bệnh nhân biểu bện dại c Khơng có hiệu thời gian ủ bệnh ngắn d Khơng thể miễn dịch theo đươc xuất chậm e Có thể phối hợp với thuốc chống virus CÁC VIRUS SINH KHỐI U Câu hỏi trả lời ngắn: 1.Những virus sinh khối phần lớn virus A , sinh khối u thuộc tính B virus 2.Hai virus chứa RNA sinh khối u người : A: B: 3.Retrovirus virus chứa A , capsit có đối xứng B Câu hỏi sai : Có nhiều họ virus chứa RNA gây khối u người Retrovirus virus chứa DNA sợi HTLV virus chứa RNA sinh khối u người Adenovirus thường gây ung thư người Epstein - Barr virus xem nguyên nhiều bệnh ung thư khác 129 Câu hỏi 1/5 : Rous phát sarcome gà truyền cho gà khác : a Lây qua thức ăn b Truyền qua dịch lọc tế bào máu c Truyền qua tiếp xúc d Lây truyền qua đường thần kinh e.Lây truyền qua đường hô hấp 2.Những virus sinh khối u khám phá : a Một số virus DNA b Tất virus RNA c.Phần lớn virus RNA d Tất virus DNA e Phần lớn virus DNA Papovaviridae có virus sau: a Papovavirus JC virus b Papillomavirus c Polyomavirus Pappillomavirus d JC virus BK virus e Polyomavirus BK virus Polyomavirus gọi tên : a Lúc tiêm vào chuột đẻ làm phát sinh nhiều loại khối u b Lúc tiêm vào chuột đất vàng đẻ làm phát sinh nhiều loại khơi u c Virus phát sinh nhiều loại khối u người d Virus phát sinh nhiều loại khối u khỉ e Virus phát sinh nhiều loại khối u chuột Pappillomavirus người gây bệnh: a ung thư biểu bì da b mụn cóc c ung thư quan sinh dục nữ d ung thư dương vật e tất EBV gây bệnh ung thư sau: a Lymphoma Burkitt, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, bệnh Hodgkin b Carcinoma mũi hầu, ung thư dương vật c Carcinoma mũi hầu, u lym bào T, tăng sinh bạch cầu tua miệng d câu a b e câu a c EBV lần : a Được phát bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng b Được phát lympho tảng phát c Được phát nuôi cấy tế bào lympho Burkitt d Được phát nuôi cấy tế bào carcinoma mũi hầu e Được phát khỉ cú Lymphoma Burkitt biến đổi : a Lympho B b Lympho T ức chế c Lympho T d Lympho T hổ trợ e Lymphôm B T 10 Lymphoma Burkitt : a Bệnh tản phát Trung Mỹ b Bệnh xảy lẻ tẻ khắp nơi giới c Bệnh phát lẻ tẻ New Guinea d Bệnh tản phát Á Châu e Bệnh tản phát Trung Quốc 11 Carcinoma mũi hầu : a Một loại ung thư thường gặp trẻ b Một loại ung thư gặp Trung Quốc c Một loại ung thư thường gặp đàn bà d Một loại ung thư thường gặp Trung Phi e Một loại ung thư thường gặp đàn ông vài nhóm sắc tộc Trung Quốc 12 EBV có khả sinh khối u : a Không thể chứng minh b Một điều cần nghiên cứu thêm c Là điều khẳng định d Chưa quan sát e Quan điểm số tác giả 13 HSV typ dự phần vào : a Ung thư thỏ b Ung thư cổ tử cung phụ nữ c Ung thư vú phụ nữ d Ung thư gia súc e Ung thư vú chuột đất vàng 14 Retrovirus có đặc điểm có chứa men : a Transcriptaza b Reverse Transcriptaza c Polymeraza phụ thuộc DNA d Polymeraza phụ thuộc RNA e Replicaza 15.Retrovirus : a Chỉ chứa thành viên sinh khối u b Chỉ chứa thành viên không sinh khối u c Vừa chứa thành viên sinh khối u không sinh khối u d virus RNA có rnzym chép ngược e câu c d 130 16 Retrovirus : a Virus DNA sợi d Virus RNA sợi b Virus DNA sợi e Virus RNA1 sợi kép c Virus RNA sợi 17 Sau Retrovirus xâm nhiễm tế bào : a RNA tích hợp vào nhiễm sắc thể b RNA vào nhân tế bào c RNA mã thành DNA sợi d RNA mã thành DNA sợi e RNA tác động RNAtt 18 Ở Retrovirus, DNA bổ sung (cDNA sau hình thành sẽ: a Cho tổng hợp sợi DNA b Tích hợp vào nhiễm sắc thể tế bào c Sao mã thành RNAtt d Đâm chồi màng tế bào e Đi vào bên nhân tế bào 18 Retrovirus có đặc điểm: a chứa enzym coagulase b có enzym transcriptase c có enzym reverse transcriptase d khơng có enzym transcriptase e khơng có enzym reverse transcriptase 19 Retrovirus gen cần thiết cho chép chứa gen tat có vai trò: a mã hố protein làm kích động biến đổi gen khác virus hay tế bào b mã hố enzym giúp virus có khả xâm nhập vào tế bào c mã hoá enzym ranscriptase d mã hoá enzym reverse ranscriptase e câu a b 20 Những Retrovirus người bao gồm : a HTLVI, HTLVII, HIV b HTLVI, HTLVII c HIV, HTLVII d HTLVI, HTLVII, MoMSV e HIV, HTLVII, RSV 21 Những Retrovirus sinh khối u người bao gồm: a HTLVI, HTLVII, HIV b HTLVI, HTLVII c HIV, HTLVII d HTLVI, HTLVII, MoMSV e HIV, HTLVII, RSV 22 HTLV I gây nên : a Bệnh SIDA b Sự suy giảm tế bào T4 c Sự tăng sinh tế bào T8 d Sự suy giảm lympho B e Bệnh bạch cầu lympho liên quan tế bào T4 23 Trong bệnh bạch cầu HTLVI gây nên : a Tế bào T4 có dạng khổng lồ nhiều nhân b Số lượng thụ thể cho IL2 tăng c Số lượng thụ thể cho IL2 giảm d Tế bào T8 có dạng khổng lồ nhiều nhân e Số lượng thụ thể cho IL2 24 Virus HTLVII có đặc điểm : a 50% tương đồng genom với HTLVIII b 50% tương đồng genom với HTLVI c Gây nên hiệu ứng tế bào bệnh lý d Làm giảm bạch cầu e Làm tăng properdin 25 Retrovirus khác với virus RNA khác : a Vừa nhiễm người vừa nhiễm động vật b Chỉ nhiễm người mà không nhiễm động vật c RNA mã thành DNA nhờ men Transcriptaza ngược d RNA sử dụng làm RNAtt e Sự chép qua trung gian sợi RNA dương virus tổng hợp 26 Virus sinh khối u khám phá cho thấy : a Sự sinh khối u thuộc tính liên quan đến RNA virus b Sự sinh khối u thuộc tính liên quan đến DNA virus c Gồm hầu hết virus RNA d Gồm hầu hết virus DNA e Thuộc họ Retroviridae họ Papovaridae CÁC VIRUS VIÊM GAN Câu hỏi trả lời ngắn Kể tên nuôi cấy tế bào mà virus viêm gan A nhân lên : 131 A B C Kể kỹ thuật labo để theo dõi virus viêm gan phát triển nuôi cấy tế bào: A B C DNA virus viêm gan B có đoạn gen A B C D Kể tên kháng nguyên virus viêm gan B A B C Nêu đường truyền bệnh virus viêm gan B, C, D A B C Các dịch thể có diện HBV A B C D Hai biến chứng viêm gạn C mãn A B Nêu kỹ thuật chẩn đoán labo dùng để chẩn đoán viêm gan virus C A B C Nêu virus viêm gan có cấu trúc genome RNA : A B C D 10 Hai kỷ thuật tìm virus viêm gan A phân bệnh nhân bị bệnh : A B Câu hỏi sai : Xác định kháng thể IgM dùng để chẩn đoán viêm gan HAV người bệnh tiêm phòng vacxin viêm gan A RNA virus HAV tìm thấy phân hay máu giai đoạn bệnh cấp tính kháng nguyên HBcAg tìm thấy huyết bệnh nhân xét nghiệm ELISA kháng thể anti - HBc lớp IgM dùng để phân biệt viêm gan HBV cấp viêm gan HBV mạn tính E.coli sử dụng làm vi sinh vật tiếp nhận gen để sản xuất vacxin phòng viêm gan HBV Câu hỏi 1/5 Virus viêm gan A thuộc họ sau : a Togaviridae b Rhabdovirida c Picornaviridae d Herpevirudae e Bunyanviridae Virus viêm gan A có kích thước : a 25 nm b 27 nm c 38nm d 60 nm e nm Capside virus viêm gan A chứa : a ARN chuỗi b ADN hai chuỗi c ARN hai chuỗi d ARN chuỗi e ARN hai chuỗi không Virus viêm gan A đề kháng với : a Tia cực tím b Chlorua nồng độ 1mg %0 c Đun sôi phút d Ether e Formaldehyt 1/4000 Virus viêm gan phát triển ni cấy tế bào : a Virus viêm gan A b Virus viêm gan B c Virus viêm gan D d Virus viêm gan C e Virus viêm gan E Virus viêm gan A phát triển nuôi cấy tế bào : a Gây hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc thù b Không gây hiệu ứng tế bào bệnh lý c.Tạo nên hạt vùi đặc thù nhân d Xẩy trình chép ngược retrovirus e Tạo không bào nguyên tương Kháng thể kháng virus viêm gan A gọi : a.Anti HAs b Anti HAc c Anti HAV d Anti HAe e Anti HA Đáp ứng tạo kháng thể giai đoạn sớm bệnh viêm gan virus A : a Lớp IgG b Lớp IgG IgA c.Lớp IgM IgA d Lớp IgM e Lớp IgE Đường lây truyền bệnh viêm gan virus A : a Đường hô hấp b Đường tiêu hóa c Đường tiêm truyền d Đường sinh dục e Đường da côn trùng đốt 132 10 Bệnh phẩm sau tìm đwọc virus viêm gan A bệnh nhân bị bệnh virus : a Phân b Nước tiểu c Chất ngoáy họng đàm d Máu e Các chất tiết dịch thể 11 Kỹ thuật dùng để xác định phát triển virus viêm gan A tế bào nuôi cấy : a Kính hiển vi điện tử b Thử nghiệm miễn dịch phóng xạ c Thử nghiệm miễn dịch liên kết men d xác định axit nucleic virus PCR e Có thể dùng kỹ thuật nêu 12 Đề phòng bệnh viêm gan A nên : a Triệt trùng bơm tiêm kim tiêm b Kiểm tra kỷ người cho máu c Giáo dục vệ sinh sinh hoạt sinh dục d Tránh tiếp xúc với người bệnh e đảm bảo vệ sinh thực phẩm nguồn nước uống 13 Dùng  globulin miễn dịch chứa Anti-HAV cho đối tượng sau đề phòng bệnh viêm gan virus A : a Toàn dân b Trẻ em bị bệnh c.Những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân d Trẻ em tiếp xúc với bệnh nhân bị bệnh viêm gan A nhà trẻ, gia đình e Những bệnh nhân truyền máu chế phẩm máu 14 Virus viêm gan B thuộc họ hào sau : a Picornaviridae b Hepadnaviridae c Bunyaviridae d Togaviridae e Calicviridae 15.Đặc tính sau virus viêm gan B : a Hình khối, đường kính 27 nm b Hình cầu, đường kinh 22 nm c Hình cầu, đường kính 42 nm d Hình sợi dài, đường kính 24 nm e Hình cầu, đường kính 50 nm 16 Virus viêm gan B có cấu tạo sau : a Vỏ polypeptide, lõi chứa ADN chuỗi b Vỏ polypeptide, lõi chứa ARN chuỗi c Virus khơng có vỏ ngồi lõi chứa ARN chuỗi d Virus có vỏ ngồi lõi chứa ARN chuỗi e Virus khơng có vỏ ngồi lõi chứa ADN chuỗi 17 Lõi Nucleocapsid virus viêm gan B : a Đối xứng xoắn ốc, kích thước 22 nm, chứa ARN chuỗi, men A RN polymeraza b Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ADN polyme raza c Đối xứng hình khối 42 nm, chứa ADN chuỗi, men ARN polymeraza d Đối xứng hình cầu, 22 nm, chứa ARN hai chuỗi, men ADN polymeraza e Đối xứng hình cầu, 27 nm, chứa ADN hai chuỗi, men ARN polymeraza 18 Sự nhân lên virus viêm gan B khảo sát thấy tổ chức sau ? a Tổ chức tế bào lớp nguyên phát khỉ b Dòng tế bào liên tục thận khỉ c Tế bào gan chuyển dạng phôi khỉ d Dòng tế bào Hela e Tế bào gan bệnh nhân vị viêm gan B 19 Sự nhân lên virus viêm gan B giống với : a Sự chép Reovirus d Sự chép Rhabdovirus b Sự chép Retrovirus e Sự chép Herpevirus c Sự chép Flavirus 20 Kháng nguyên HbsAg : a Cấu trúc lõi Nucleocapside b Protein hòa tan lõi c Các cấu trúc tiểu thể Dane d Các polypeptid virus e Cấu trúc hình cầu hình sợi virus viêm gan B 21 HbsAg tìm thấy huyết người bệnh : a Giai đoạn cấp viêm gan mãn hoạt động HBV b bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan C mãn tính c bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan E d.Bệnh nhân bị nhiễm trùng virus C cấp e bệnh nhân bị nhiễm trùng virus viêm gan A 22 Thành phần kháng nguyên vaccine phòng viêm gan B : a HbsAg b HbeAg c HbcAg d HbsAg HbeAg e HbcAg HbeAg 133 23 Kháng nguyên HbcAg virus viêm gan B : a Dạng hình cầu hình sợi vỏ virus b Thành phần protein hòa toan lõi virus B c Là thành phần ADN polymeraza d Thành phần bề mặt lõi virus viêm gan B e Thành phần hòa tan lõi ADN polymeraza 24 Kháng nguyên HbcAg virus viêm gan B : a Tìm thấy huyết bệnh nhân sớm b Tìm thấy huyết bệnh nhân viêm gan mãn c Tìm thấy trong tế bào gan kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang d Tìm thấy huyết tế bào gan bệnh nhân bị bệnh e Tính chất sinh miễn dịch 25 Kháng nguyên HbeAg virus viêm gan B : a Là vỏ virus viêm gan B b Lõi nucleccapsid virus viêm gan B c Thành phần hòa tan có lõi virus B d Khơng tìm thấy huyết bệnh nhân e Là thành phần vaccine phòng viêm gan B 26.Đường lây truyền chủ yếu virus viêm gan B a Đường truyền máu sản phẩm máu b Đường tiêu hóa qua thức ăn, nước ưống c Đường hô hấp qua giọt chất tiết d Đường sinh dục tiết niệu tiếp xúc giới tính e Do trùng tiết túc muỗi, bọ chét hút máu 27 Những người bị nghiện thuốc có khả lây truyền virus viêm gan B cao : a Sức đề kháng thể giảm b Tiếp xúc với thường xuyên c Dùng chung bơm tiêm kim tiêm để chích thuốc tĩnh mạch d Dùng chung bơm tiêm kim tiêm để chích bắp thịt e Tiêm thuốc tĩnh mạch bị nhiễm virus viêm gan B 28 Bệnh virus viêm gan B gây : a Viêm gan cấp viêm gan mãn b Viêm gan cấp ung thư gan c Viêm gan mãn xơ gan d Viêm gan cấp xơ gan e Viêm gan mãn ung thư gan 29 Kỹ thuật sau dùng để phát HbsAg huyết bệnh nhân : a Kính hiển vi điện tử b Miễn dịch liên kết men c Phản ứng ngăn ngưng kết hồng cầu d Phản ứng kết hợp bổ thể e Phản ứng trung hòa virus 30 Các kháng thể với virus viêm gan B (anti-HBV) huyết bệnh nhân để chẩn đoán nhiễm trùng virus B : a anti-HBs, anti- HBc b anti-Hbe, lớp IgM anti-HBc c anti-HBs lớp IgM anti-HBc d anti-HBs, anti-HBe lớp IgG e anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc gồm lớp IgG IgM 31 Biện pháp phòng bệnh viêm gan B : a Vệ sinh thực phẩm, nguồn nước b Cách ly bệnh nhân, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân c Kiểm tra kỹ người cho máu, tiệt trùng bơm tiêm, kim tiêm d Giáo dục thiếu niên không nghiện thuốc e Không truyền máu cho bệnh nhân 32 Chế phẩm  globulin phòng bệnh viêm gan B chứa kháng thể : a anti-HBe b anti-HBc c anti-HBs d anti-HBs anti-HBc e anti-HBe anti-HBs 33 Đối tượng nên dùng globulin phòng viêm gan B : a Mẹ mang kháng nguyên HBsAg b Người nhà bệnh nhân bị viêm gan B c Trẻ em nhà mẫu giáo d Nhân viên y tế phục vụ phòng bệnh viêm gan e Những bệnh nhân có tiêm truyền 134 34 Vaccine phòng bệnh viêm gan B điều chế : a Tổng hợp phòng thí nghiệm b Chiết xuất HBsAg từ máu bệnh nhân người lành c Tái tổ hợp gen chiết xuất HBsAg từ huyết người lành mang HBsAg d Chiết xuất từ huyết người lành gọi recombivase e Chiết xuất từ huyết người bệnh loại trừ HIV 35 Virus viêm gan C thuộc vào họ : a Togaviridae b.Hepadnavirus c Calicivirus d Picornavirus e Herperviridae 36 Genome virus viêm gan C chứa : a ADN hai chuỗi d.ADN hai chuỗi không b.ARN chuỗi e ARN AND c.ARN hai chuỗi 37.Virus viêm gan C có kích thước : a 22 - 27 nm b 27 -42 nm c 42 - 50 nm d 50 - 60 nm e 60 -100nm 38 Đường truyền bệnh virus viêm gan C : a Đường sinh dục truyền máu b Đường hơ hấp c Đường tiêu hóa d Đường truyền máu sản phẩm máu e Đường hô hấp 39 Virus viêm gan E thuộc họ sau : a Togaviridae b Hepadnaviridae c Caliciviridae d Picornaviridae e Herpesviridae 40 Đường truyền bệnh virus viêm gan E a Đường tiêu hóa b Đường truyền máu c Đường tiêm chích sinh dục d Đường thai sữa mẹ e Đường hô hấp 41 Genome virus E : a ADN hai chuỗi b ARN chuỗi c ARN hai chuỗi d ADN chuỗi e Chưa xác định 42 Virus viêm gan C gây bệnh người : a Viêm gan cấp thành dịch b Viêm gan tối cấp c Viêm gan cấp mãn d Viêm gan mãn sơ gan e Viêm gan mãn ung thư gan 43 Chẩn đoán viêm gan virus C : a Tìm kháng nguyên virus huyết bệnh nhân b Tìm kháng nguyên virus tế bào gan bệnh nhân c Tìm kháng thể HCV huyết kỹ thuật miễn dịch d Tiêm truyền máu bệnh nhân cho khỉ vượn e Chưa có phương pháp chẩn đốn 44 Virus viêm gan D : a Có cấu trúc hoàn chỉnh gồm vỏ lõi nucleocapsid bên b Có vỏ ngồi thiếu lõi Nucleocapsid c Vỏ ngồi khơng hồn chỉnh lõi d Khơng có vơ ngồi lõi chứa ARN e Vỏ ngồi virus viêm gan C lõi bên virus viêm gan B 45 Virus viêm gan D nhân lên nhờ : a Nhiễm đồng thời với virus B b Nhiễm đồng thời với virus A c Nhiễm đồng thời với virus C d Nhiễm đồng thời với virus E e Nhiễm đồng thời với virus 46 Đường truyền bệnh virus D : a Đường tiêu hóa b Đường hơ hấp c Đường tiết niệu sinh dục d Đường thai sữa mẹ e Đường truyền máu, tiêm chích 47 Viêm gan virus D huyết bệnh nhân tìm thấy thành phần sau : a Kháng thể HDV b Kháng nguyên HDV c Kháng nguyên HDV kháng thể HDV d Kháng nguyên HBsAg kháng nguyên HDV e Kháng thể HDV thành phần virus viêm gan B trừ HBcAg 135 48 Thử nghiệm PCR : a Khuyếch đại đoạn A nucleic đặc hiệu xác định sau điện di gel b Gắn DNA vào vector để tạo protein sản phẩm gan c Nhuộm màu DNA xác định dụng cụ đặc biệt d Tách DNA điện di giấy chụp ảnh e Dùng đoạn Nucleotid gắn men phóng xạ để thăm dò DNA virus 49 Trong phản ứng ELISA để chẩn đoán huyết viêm gan HCV kháng nguyên đem dùng a Sản phẩm C300 - gen E1 b Sản phẩm C100 - gen NS3 c Sản phẩm C22 gen NS2 d Sản phẩm C33 - gen NS4 e Sản phẩm C300 gen NS2 50 Trong virus viêm gan : a Virus viêm gan A thuộc họ herpesviridae có lõi chứa RNA b Virus viêm gan B thuộc họ picornaviredoe lõi chứa ADN c Virus viêm gan C thuộc họ Togaviridae lõi chứa ARN d Virus viêm gan D lõi chứa ADN, võ HbsAg e Virus viêm gan E thuộc họ caliciviridae lõi chứa RNA 51.Thực phẩm nguồn nước uống đường truyền bệnh virus sau a Virus cúm b Virus cytomegalo c Virus viêm gan E d Virus viêm gan B e Virus Dengue VIRUS HIV/AIDS I.Câu hỏi trả lời ngắn: Kể tên đoạn gen lớn chủ yếu HIV A B C Kể glycoprotein vỏ HIV : A B Ba men đáng ý hệ thống polymerase HIV : A B C Kể đường lâytruyền HIV: A B C Kể kỹ thuật xác định kháng thể HIV : A B Kể hai thuốc kháng HIV ức chế men Reverse transcriptase A B Kể hai thuốc kháng HIV ức chế protease : A B Ở trạng thái A HIV tích hợp vào NST tế bào gọi B Các men HIV từ gen pol là: A , B , C 10 Virus HIV gắn vào receptor sau tế bào vật chủ để xâm nhập vào tế bào: A , B II Câu hỏi sai HIV1 typ virus HIV gây hội chứng suy giẩm miễn dịch gặp chủ yếu vùng Tây phi Tổn thương quan sinh dục lậu, herpes làm dể cho xâm nhập HIV tiếp xúc sinh dục với bệnh nhân bị nhiễm HIV 3.HIV truyền từ mẹ sang giai đoạn sau thai kỳ sinh 4.Các thuốc chống virus HIV nhằm vào chế kích hoạt hệ thống miễn dịch nguyên vẹn để làm tăng khả tiêu điệt virus 5.kháng nguyên protein 24 ( P24 P25) HIV xác định giai đoạn sớm thử nghiệm ELISA III Câu hỏi 1/5 Virus gây bệnh AIDS cho người có typ là: a HIV0 HIV1 b HIV1 HIV2 c HIV2và HIV3 d HIV1 HIV3 e HIV0 HIV3 136 Virus HIV1 chia thành phân typ: a từ A - E b.Từ A - O c từ A - P d Từ A - D e Từ A - Q Kỹ thuật huyết học xác định kháng thể với protein tương ứng HIV : a ELISA b Kết tủa miễn dịch c Western Blot d Miễn dịch phóng xạ ( RIA e.miễn dịch huỳnh quang ( IF) Thử nghiệm sau định lượng virus H IV thể a ELISA xác định kháng thể b ELISA Xác định kháng nguyên c Western blot d miễn dịch huỳnh quang e PCR Thời kỳ từ lúc nhiễm trùng HIV đến lúc xuất kháng thể huyết : a - tuần c - tuần b - tháng d - tuần e > tháng Kỷ thuật huyết học có giá trị chẩn đốn chắn nhiễm trùng HIV a ELISA b Miễn dịch phóng xạ ( RIA c Miễn dịch huỳnh quang d Western blot e Miễn dịch kết tủa Phản ứng PCR ( phản ứng khuếch đại men) dùng để chẩn đoán HIV là: a.Xác định kháng thể tương ứng với protein HIV huyết bệnh nhân b.Xác định kháng nguyên protein HIV huyết bệnh nhân c.Xác định tế bào lymphocyte T4 bị nhiễm HIV d.Xác định sản phẩm men reverse transcriptase HIV huyết bệnh nhân e.Xác định axit nucleic HIV quan thể bệnh nhân Nhân viên bệnh viện nhân viên phòng thí nghiệm y khoa bị nhiễm HIV do: a.Ăn uống thức ăn bị nhiễm HIV b.Kim tiêm, ống nghiệm lấy máu bệnh nhân đâm phải làm việc c.Tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với bệnh nhân bị bệnh d.Không xét nghiệm máu định kỳ kiễm tra sức khỏe e.Dùng bơm tiêm kim tiêm sử dụng nhiều lần Ở bệnh nhân có tiếp xúc sinh dục gần với người có HIV(+), tìm kháng thể huyết với thử nghiệm Western blot cho kết âm tính Chúng ta kết luận: a.Bệnh nhân chăc chắn khơng bị nhiễm HIV b.Có sai sót tiến hành thử nghiệm chẩn đoán c.Bệnh nhân giai đoạn suy miễn dịch trầm trọng d.Bệnh nhân bị nhiễm HIV giai đoạn sớm e.Bệnh nhân sử dụng thuốc chống virus HIV 10.Virus HIV có cấu tạo là: a.Hạt virus hình cầu, có vỏ ngồi, lõi capsid hình cầu, axit nuclec RNA b.Hạt virus hình sợi, có vỏ ngồi, lõi capsid hình cầu, axit nuclec DNA chuỗi đơi c.Hạt virus hình cầu, có vỏ ngồi, lõi capsid hình khối đa diện, axit nuclec RNA d.Hạt virus hình sợi, có vỏ ngồi, lõi capsid hình xoắn ốc, axit nuclec DNA chuổi đơi e.Hạt virus hình cầu, khơng có vỏ ngồi, lõi capsid hình cầu, axit nuclec RNA 11 Sự suy miễn dịch nhiễm trùng HIV do: a Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte B b.Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte B lymphocyteT c.Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte T có CD4+ d Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào đại thực bào e Sự phá hủy làm giảm quần thể tế bào lymphocyte T có CD8+ 12 Virus HIV thuộc vào họ Retroviridea vì: a.Virus gây nhễm trùng tế bào dòng lymphocyte b.Virus gây suy giảm miễn dịch cho vật chủ nhạy cảm c.Virus có men reverse transcriptase có chu trình chép ngược d.Virus gây trình nhiễm trùng tiềm tàng tế bào lymphocyte tế bào não e.Virus gây nên hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc thù nuôi cấy tế bào 13.Để khẳng định chắn bệnh nhân bị nhiễm HIV thử nghiệm Western blot phải a.có băng protein vỏ băng protein gen gag hay pol b.có băng thuộc gen gag hay pol băng protein vỏ 137 c có băng protein vỏ thêm băng protein gen gag pol d.có băng protein vỏ nhiều băng protein gen gag hay pol e.có nhiều băng protein gen gag pol mà không cần thiết phải có protein vỏ 138 CÂC VIRUS GÂY BỆNH KHÁC I.Câu hỏi trả lời ngắn: Kể tên virus corona gây bệnh người A B C chủng corona người 229E Kể tên đường lây truyền bệnh SARS-CoV A B Kể tên loại tế bào dùng để nuôi cấy virus SARS-CoV A B Kể tín xĩt nghiệm tm virus SARS-CoV hay sản phẩm n A B Kể tín loại nui cấy tế bào dùng để cấy rubellavirus A B Kể tên phương pháp chẩn đoán trực tiếp xác định diện virus rubella bệnh phẩm lâm sàng A B Kể tín câc chất thải chuột c mang virus hanta A B C nước bọt Kể tên xét nghiệm dùng để xác định kháng thể huyết bệnh nhân bị nhiễm trùng hantavirus A B III Câu hỏi 1/5 virus gây bệnh SARS người có tên viết tắt sau a SARS-VIRUS b SARS-CoV c VIRUS-SARS d COV-SARS e SARS-COV 10 cấu trúc virus corona sau a hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa DNA b hnh cầu, c bao ngoăi, capsid chứa DNA c hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa DNA d hnh cầu, c bao ngoăi, capsid chứa RNA e hnh sợi, khng c bao ngoăi, capsid chứa RNA 11.Tính chất định lồi động vật túc chủ tự nhiên virus (như corona) liên hệ đến a khả gây xâm nhập nhân lên tế bào đông vật túc chủ đặc hiệu b khả gây hiệu ứng tế bào bệnh lý đặc hiệu c khả tích hợp vào nhiễm sắc thể tế bào túc chủ đặc hiệu d khả tạo tính dung nạp miễn dịch túc chủ đặc hiệu e khả khích thích đáp ứng miễn dịch túc chủ đặc hiệu 12 virus SARS-CoV lây truyền qua đường sau trừ a đường hô hấp b trùng đốt c đường tiêu hóa d tiếp xc trực tiếp e dng câc ống ht chung với bệnh nhđn bị nhiễm SARS-CoV 13 Tỷ lệ người chết virus SARS-CoV vào năm 2003 toàn giới khoảng a 50 % b 15% c 25% d 10% e 60% 14 virus SARS-CoV tm thấy chất tiết h hấp động vật sau a gà b ngỗng c lợn rừng d chồn hương e gấu 15 bệnh gây virus SARS-CoV người lă a viím gan cấp b viím phổi kẻ cấp c viím thận cấp d viím nêo e viêm tim 16 kỹ thuật chẩn đoán vi sinh vật nhanh nhiễm trùng virus SARS-CoV a xĩt nghiệm ELISA tm khâng IgM b xĩt nghiệm miễn dịch huỳnh quang tm IgG vă IgM c phân lập virus lên nuôi cấy tế bào d xét nghiệm khuếch đại gen xác định RNA e c thể chọn câc kỹ thuật trín 139 17 biện phâp phng bệnh virus SARS-CoV hửu hiệu lă a câch ly bệnh nhđn bị bệnh sớm b tiím vaccin phng bệnh c thng bâo dịch quốc tế d dng tamiflu hay vibavirin sớm e đeo trang, đồ bảo vệ 18.virus rubella thuộc họ sau a Flaviviridae b Coronaviridae c Togaviridae d Bunyamviridae e Retroviridae 19 virus rubella có cấu tạo sau a c bao ngoăi, li nucleocapsid đa diên, chứa RNA b khng c bao ngoăi, li hnh xoắn, chứa DNA c c bao ngoăi, li đa diện, chứa DNA d c bao ngoăi, li hnh xoắn ốc, chứa RNA e khng c bao ngoăi, li đa diện, chứa RNA 20 Tc chủ tự nhiín virus rubella lă a động vật có xương sống b côn trùng tiết túc c động vật linh trường người d người e.động vật có vú 21 người sau bị bệnh rubella hay tiêm vaccin rubella, người có khả năng: a mắc bệnh rubella trở lại sau năm tiếp xúc với virus b mắc bệnh rubella sau năm có tiếp xúc với virus c miễn dịch với virus suốt đời d bị đau khớp sau e bị bệnh rubella mang thai 22 đường lây truyền virus rubella la a đường hơ hấp b đường tiíu c đường tiếp xúc sinh dục d côn trùng tiết túc đốt e vết cào xước da 23 đối tượng dễ mắc bệnh rubella a ngưưo suy miễn dịch b phụ nữ mang thai c người già d trẻ em phụ nữ chưa có miễn dịch e bệnh nhđn bị bệnh mên tnh 24 nhiễm trùng rubella cho ngưi mẹ mang thai thường gây nên a mẹ bị bệnh nặng thím b bị nhiễm trng rubella mạn tnh c gây bất thường bẩm sinh cho trẻ d gây suy miễn dịch cho người mẹ sau e gây liệt trẻ sơ sinh 25 chẩn đoán xác định nhiễm trng virus rubella a phđn lập virus từ bệnh phẩm lín nui cấy tế băo b xác định kháng thể IgM máu xét nghiệm ELISA c xác định tăng hiệu giá kháng thể IgG d xác định RNA virus dịch thể e dùng nhiều phương pháp 26 Theo anh chi bệnh rubella c thể phng ngừa a dùng vaccin b tốt cách người bị bệnh c dng thuốc khâng virus d dng vaccin kết hợp với thuốc khâng virus e không đến nơi tập trung đông người, đặc biệt trẻ em 27 virus hanta thuộc văo họ sau a Bunyamviridae b Herpesviridae c Picornaviridae d Rhabdoviridae e Togaviridae 28.cấu trúc hantavirus sau a hnh sợi dăi khoảng 100nm, c bao ngoăi, li chứa RNA b hnh cầu 200nm đường kính, có bao ngồi, li chứa DNA c hnh sợi dăi khoảng 200nm, khng c bao ngoăi, li chứa RNA d hnh cầu 100nm đường kính, có bao ngồi, li chứa RNA e hnh cầu 100nm đường kính, khơng có bao ngồi, li chứa RNA 29 hantavirus c ổ chứa tự nhiín lă a trùng tiết túc b động vật c v 140 c chuột d người động vật linh trưởng e nhiều loài động vật kể người 30.virus hanta truyền cho người qua đường sau a qua côn trùng đốt b qua đường tiêu hóa c qua tiếp xc trực tiếp d qua h hấp ht chất thải chuột e qua đường tiết niệu 31 bệnh hanta virus gđy lă a viím phổi cấp tnh b sốt xuất huyết kỉm theo hội chứng suy thận c viím nêo d viím tim cấp tính e suy miễn dịch cấp tnh 32 biện pháp không dùng để chẩn đoán phng th nghiệm bệnh hantavirus a phđn lập virus lín câc nui cấy tế băo b xĩt nghiệm tm khâng thể IgM c nhuộm mô tổn thương tm tiểu thể điển hnh d tăng hiệu giá kháng thể IgG e xét nghiệm khuếch đại gen tm RNA virus 33 phng bệnh hantavirus cần thực a tiím vaccin phng bệnh b mang dụng cụ bảo vệ tiếp xc với ổ bệnh c không tiếp xúc với chuột d dùng thuốc kháng virus tiếp xúc với mơi trường có chuột e diệt chuột an tồn chăn ni chuột cho thí nghiệm 141 ...HƢỚNG DẨN SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH Y HỌC Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh sử dụng kèm theo giáo trình Vi sinh Y học giáo trình thực tập Bộ môn Vi sinh Đại học Y Huế biên soạn Mục... Khởi sinh, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật c Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật e Vi khuẩn, Vi khuẩn... lớn vi sinh vật nằm giới: a Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Động vật b Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh c Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm d Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học, Câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật y học

Từ khóa liên quan