Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi thở máy tại khoa hối sức tích cực Bệnh viện 103

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 21:42

Nghiên cứu nhằm mục tiêu nghiên cứu, đặc điểm bộ phim lâm sàng cận lâm sàng và ngực, trong 63 bệnh nhân bị viêm phổi liên quan thở máy (VPTM) tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện 103. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013  Nghiên cứu Y học ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI THỞ MÁY  TẠI KHOA HỐI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN 103  Đỗ Quyết*, Phạm Thái Dũng*  TĨM TẮT  Mục tiêu: Nghiên cứu, đặc điểm bộ phim lâm sàng cận lâm sàng và ngực, trong 63 bệnh nhân bị viêm phổi  liên quan thở máy (VPTM) tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện 103  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu được thực hiện trên 63 bệnh nhân VAP theo tiêu chuẩn  chẩn đốn của ATS 2005, gồm: 11 nữ và 52 nam, tuổi trung bình: 18,1 ± 54,27 tuổi. Thời gian đánh giá là: T0:  thời gian bắt đầu đặt ống nội khí quản, T1: Bắt đầu VPTM, T3: ngày thứ 3, ngày thứ 5, và ngày thứ 7 sau khi  VAP.  Kết quả: Sốt là 84,12%, dịch mủ phế quản: 65,08%, ran: 71,43%, bạch cầu máu ngoại vi tăng> 10 G / L:  79,37%, mức cao nhất vào ngày thứ 3 sau khi VPTM; Tỷ lệO2/FiO2 giảm  10 G / L: 79.37%, the highest on day 3 after VAP; PaO2/FiO2 ratio decreased markedly and  38,50C chiếm 46%. Tác giả  khác cũng nhận định triệu chứng sốt> 38,50C có  giá trị chẩn đốn ở mức trung bình.  Bảng 2. Triệu chứng hơ hấp tại thời điểm bắt đầu có  VPTM (T1)   Triệu chứng Mức độ tiết đờm Màu sắc đờm Ít vừa nhiều Trong Đục Mủ Phổi có ran Ran ẩm Ran nổ Rối loan nhịp thở Số BN (n=63) 22 38 14 41 45 35 24 38 Tỷ lệ % 4,76 34,92 95,24 60,32 22,22 12,70 65,08 71,43 55,56 38,09 60,32 88,23 ± 5,23 SpO2 (%)( X ± SD) Chúng tơi thấy tất cả các BN đều có tăng tiết  đờm,  nhưng  mức  độ  tiết  đờm  với  số  lượng  nhiều và vừa là chủ yếu chiếm 95,24%. Ngoài ra,  tỷ  lệ  BN  có  tính  chất  đờm  đục  và  mủ  chiếm  77,78%, trong đó đờm mủ chiếm 65,08%. Chúng  tơi thấy, tăng tiết đờm cao nhất vào thời điểm T3  và giảm dần ở các thời điểm T5, T7. Triệu chứng  ran ở phổi chiếm 71,43% BN.  ‐ Kết quả nghiên cứu của chúng tơi cho thấy: Số  lượng bạch cầu trung bình của nhóm VPTM chủ  yếu trong mức 10‐15G/l chiếm 58,74%. Có 3 BN  có số lượng bạch cầu dưới 4 G/L chiếm 4,76%.  Bảng 3. Biến đổi giá trị trung bình các chỉ số khí máu  Thời điểm Các số pH PaCO2 mmHg PaO2/FiO2 HCO3-(mmol/l) BE(mmol/l) Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2013  T1 T3 T5 T7 ( X ± SD) 7,34 ± 7,38 ± 7,41 ± 7,43 ± 0,18 0,12 0,24 0,14 43,68 ± 49,27±14 41,76 ± 45,17 ± 9,12 ,45 7,84 6,82 208,15± 232,95±2 249,99± 278,71± 16,28 ,18 7,54 17,69 24,17±1 25,23±13 21,67±1 23,74±9 1,83 ,66 4,33 ,48 1,03 ± 2,31 ± 1,16 ± 1,21 ± 0,34 0,72 0,54 0,46 133 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013 Nghiên cứu Y học  Kết quả cho thấy: Giá trị trung bình các chỉ  số  khí máu lúc khởi phát  VPTM  (T1)  trong  giới  hạn  bình  thường.  Riêng  chỉ  số  PaO2/FiO2  250  cải  thiện  trong ngày đầu tiên.   Bảng 4. Đặc điểm X quang phổi tại thời điểm viêm  phổi thở máy  Số BN (n = 63) Tỷ lệ % 11 17,46 11,11 45 71,43 Lan tỏa 47 74,60 Khu trú 16 25,40 bên phổi 4,76 Thuỳ, phân thùy 14,28 bên 15 28,81 bên 32 50,79 Tổn thương X quang Bên (P) Vị trí thâm Một phổi Bên (T) nhiễm Cả hai phổi Thâm nhiễm Xẹp phổi Tràn dịch màng phổi 19,04 79,6 Bảng 5. Thay đổi diện tích tổn thương trên X quang  phổi (tính bằng điểm Saito) theo các thời điểm  T1 Thời điểm Điểm Saito n % T3 n T5 % n T7 % n % 12,6 17,4 23,8 11 15 29 46,03 0-3 4-5 34 53,9 32 50,7 31 49,2 19 30,15 12,6 22,2 25,3 7,93 14 16 9 7,93 9,52 14,2 10 15,87 6-7 8-9 Tổng BN (n,%) KẾT LUẬN  Qua nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm  sàng, X quang của VPTM ở 61 bệnh nhân chúng  tôi rút ra một số kết luận sau:   ‐  Sốt  là  triệu  chứng  gặp  chủ  yếuchiếm  84,12% trong viêm phổi thở máy, nhiệt độ tăng  cao  ngay  tại  thời  điểm  khởi  phát  viêm  phổi;  Dịch phế quản mủ (65,08%), số lượng nhiều và  vừa chiếm 95,24%; Nghe phổi có ran gặp 71,43%  trong  đó  ran  ẩm  chiếm  55,56%;  Bạch  cầu  máu  ngoại vi tăng >10 G/L chiếm 79,37%, cao nhất ở  thời điểm ngày thứ 3 sau viêm phổi thở máy; Tỉ  lệ PaO2/FiO2giảm rõ rệt và 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi thở máy tại khoa hối sức tích cực Bệnh viện 103, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi thở máy tại khoa hối sức tích cực Bệnh viện 103

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn