Vai trò của nội soi, mô bệnh học trong chẩn đoán polyp đại trực tràng và polyp đại trực tràng ung thư hóa

7 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:53

Nghiên cứu với 2 mục tiêu chính: Thứ nhất xác định tỷ lệ, hình ảnh nội soi và mô bệnh học polyp đại trực tràng ở các bệnh nhân được nội soi đại tràng và thứ hai xác định mối liên quan giữa kích thước polyp với nguy cơ ung thư hóa. Nghiên cứu tiến hành trên 5,596 bệnh nhân được nội soi đại tràng ống mềm ở bệnh viện TƯQĐ 108 và bệnh viện Nhân Dân Gia Định Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013  Nghiên cứu Y học VAI TRỊ CỦA NỘI SOI, MƠ BỆNH HỌC TRONG CHẨN ĐỐN POLYP  ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG UNG THƯ HĨA  Võ Hồng Minh Cơng*, Trịnh Tuấn Dũng**, Vũ Văn Khiên**  TĨM TẮT  Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ, hình ảnh nội soi và mơ bệnh học polyp đại trực tràng ở các bệnh nhân được  nội soi đại tràng và (2) xác định mối liên quan giữa kích thước polyp với nguy cơ ung thư hóa.   Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mơ tả cắt ngang tiến hành trên 5,596 bệnh nhân được nội soi đại  tràng ống mềm ở bệnh viện TƯQĐ 108 và bệnh viện Nhân Dân Gia Định trong thời gian 24 tháng (06/2009‐ 06/2011). Các dữ kiện về lâm sàng, nội soi và mơ bệnh học của các bệnh nhân được chẩn đốn polyp đại trực  tràng được ghi nhận theo một mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất.  Kết quả: Tần suất polyp đại trực tràng là 10,15% (568/5596). Tuổi trung bình của bệnh nhân bị polyp đại  trực tràng là 49,3 ± 13,7 với tỷ lệ nam/nữ là 2,45. Lý do chính đi khám bệnh là đi ngồi phân có máu (68,1%).  Polyp gặp nhiều ở trực tràng (47,7%) và đại tràng sigma (27,7%). Tỷ lệ bệnh nhân có polyp kích thước trên 2  cm là 5,8% (51/872). Polyp bán cuống chiếm tỷ lệ cao nhất (59,3%). Trên mơ bệnh học, polyp u tuyến chiếm tỷ  lệ 69,5%. Tỷ lệ ung thư hóa trên các polyp phát hiện  được là 4,9% (29/593). Mức độ nguy cơ tăng dần theo kích  thước polyp: so với các polyp kích thước ≤ 2cm, nguy cơ ung thư hóa ở các polyp có kích thước > 2cm cao rõ rệt  với p  2cm.  Từ khóa: Polyp đại trực tràng; polyp đại trực tràng ung thư hóa.  ABSTRACT  THE ROLE OF COLONOSCOPY AND HISTOLOGICAL EXAMINATION   IN THE DIAGNOSIS  OF COLORECTAL POLYPS AND COLORECTAL CANCER POLYPS  Vo Hong Minh Cong, Trinh Tuan Dung, Vu Van Khien   * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ No 6 ‐ 2013: 32 ‐ 38  Aims:  (1)  To  determine  the  prevalence,  the  endoscopic  and  pathologic  characteristics  of  colorectal  polyps  (CRP)  in  patients  who  underwent  colonoscopy,  and  (2)  to  assess  the  association  between  the  diameter  of  colorectal polyps with theirs cancer risk.   Subjects  and  methods:  A  cross‐sectional  study  was  conducted  on  5.596  patients  who  underwent  colonoscopy from June 2009 to June 2011 in hospital 108 and Gia Dinh people’s hospital. Clinical, endoscopic  and pathologic information of patients with CRP were recorded according to a predetermined protocol.   Results:  The prevalence of colorectal polyp was 10.15% (568/5596). The mean age of patients with CRP  was  49.3  ±  13.7  with  the  male‐to‐female  ratio  of  2.45.  The  most  common  chief  complaint  was  bloody  stools  (68.1%).  Polyps  were  found  most  common  in  rectum  (47.7%)  and  sigmoid  colon  (27.7%).  The  number  of  patients with CRP which were more than 2cm in diameter was 5.8% (51/872). The rate of semi‐pedunculated  polyp was 59.3%. The rate of adenomatous polyp was 69.5% and that of cancerous polyp was 4.9% (29/593).  * Khoa Nội Tiêu hóa ‐ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định,     Tác giả liên lạc: ThS.BS.Võ Hồng Minh Cơng     ĐT: 0903.682.290  Email: bsminhcong@gmail.com Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   31 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013 Nghiên cứu Y học  The  risk  of  cancer  correlated  with  the  diameter  of  the  polyp:  compared  with  polyps  less  or  equal  to  2cm  in  diameter, polyps more than 2cm in diameter had a significantly higher risk of obtaining cancerous areas (OR =  22.08 (CI 95%, 9.1 – 54.1)), p   2  cm,  chiếm  tỷ  lệ  33,3%  (bảng 6).  Kích thước polyp (mm) < 10 mm 11-20 mm > 20 mm Tổng n (%) 354/872 (40,6%) 467/872 (53,6%) 51/872 (5,8%) 872/872 (100%)   Bảng 5: Kết quả mô bệnh học polyp đại tràng  MBH polyp Polyp u tuyến Polyp tăng sản Polyp thiếu niên Polyp viêm Polyp ung thư hóa Tổng Đặc điểm MBH polyp u tuyến U tuyến ống U tuyến ống – nhung mao U tuyến nhung mao Tổng số N (%) 412/593 (69,5%) 81/593(13,7%) 21/593 (3,5%) 50/593 (8,4%) 29/593 (4,9%) 593/593 (100%) n (%) 311/412 (75,4%) 61/412 (14,8%) 40/412 (9,8%) 412/412 (100%) Bảng 6: Mối liên quan giữa kích thước polyp với tỷ  lệ polyp ung thư hóa.  Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   33 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013 Nghiên cứu Y học  Kích thước polyp < cm 1-2 cm > cm Tỷ lệ polyp ung thư 0/75 12/467 17/51 hóa (0%) (2,56%) (33,3%) Tổng 29/593 (4,9%) BÀN LUẬN  Đặc điểm lâm sàng chung về polyp ĐTT  Tỷ  lệ  phát  hiện  polyp  ĐTT  qua  nội  soi  đại  tràng  Trong  nghiên  cứu  của  chúng  đã  tiến  hành  thu thập bệnh nhân trong 2 năm tại 2 Bệnh viện:  bệnh  viện  TƯQĐ  108  và  bệnh  viện  Nhân  Dân  Gia  Định  (Thành  phố  Hồ  Chí  Minh).  Kết  quả  trình bày trong bảng 1 cho biết: Tỷ lệ polyp đại  trực  tràng  đã  được  phát  hiện  là:  568/5596  (10,15%).  Trong  các  thập  kỷ  80‐90  của  thế  kỷ  trước,  do  phương  tiện  nội  soi  đại  tràng  chưa  nhiều,  do  vậy  tỷ  lệ  polyp  ĐTT  phát  hiện  được  qua  nội  soi  đại  tràng  chưa  nhiều.  Tuy  nhiên,  ngày  nay  nhờ  có  nhiều  phương  tiện,  nên  tỷ  lệ  polyp phát hiện ngày càng tăng. Bảng 8 cho biết  về tỷ lệ polyp ĐTT phát hiện qua nội soi đại trực  tràng ở bệnh nhân có chỉ định nội soi đại tràng.   Kết quả cho biết tỷ lệ polyp ĐTT phát hiện qua  nội soi giao động từ 14‐33,1%. Như vậy, nếu đối  chiếu kết quả nghiên cứu của chúng tơi (10,15%)  thì có thấp hơn so với các nghiên cứu này. Tuy  nhiên, đây là các nghiên cứu ở châu Âu và châu  Mỹ, nơi được coi là những vùng có nguy cơ cao  mắc UTĐTT và trên 90% các UTĐTT được hình  thành từ các polyp đại trực tràng.  Bảng 7: Tỷ lệ polyp ĐTT phát hiện qua nội soi đại  tràng ống mếm   Tác giả Năm Waye JD cs Tadesco FJ cs Brand EJ cs Swarbrick ET cs Gilbert DA cs 1976 1978 1980 1978 1984 Số BN Tỷ lệ polyp phát nội soi qua nội soi 93 14/93 (15%) 258 39/258 (15,1%) 306 43/306 (14,0%) 239 39/239 (16,2%) 2797 926/2797 (33,1%) Tuổi và giới  Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về tỷ lệ giới  ở  bệnh  nhân  mắc  polyp  ĐTT.  Trong  bảng  1  cho biết tỷ lệ: Nam/nữ là 2,45. Kết quả nghiên  cứu  này  khá  phù  nghiên  cứu  trong  nước  và  quốc  tế.  Nghiên  cứu  của  Tống  Văn  Lược(11),  34 Trần Văn Huy(12) và Joel S.Levine(5) cho biết tỷ  lệ  nam/nữ  tương  ứng  là:  2,09;  1,29;  1,67.  Các  nghiên  cứu  trong  nước  và  Quốc  tế  đều  thừa  nhận  rằng:  nam  giới  mắc  bệnh  nhiều  hơn  so  với nữ. Bảng 1 cũng cho biết tuổi trung bình là:  49,3,  13,7  và  kết  quả  này  cũng  phù  hợp  với  nghiên cứu trong và ngoài nước.  Đặc điểm lâm sàng  Thực  tế  lâm  sàng  của  bệnh  nhân  có  polyp  ĐTT biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Tuy  nhiên,  phần  lớn  các  triệu  chứng  thường  không  điển  hình,  dễ  nhầm  lẫn  sang  các  triệu  chứng  khác. Chúng tơi đã tập hợp các triệu chứng hay  gặp  nhất  ở  568  bệnh  nhân  này  trước  khi  được  nội  soi  đại  tràng.  Trong  bảng  2  đã  cho  thấy:  Triệu  chứng  mà  bệnh  nhân  than  phiền  nhất  là  dấu  hiệu  đi  ngồi  phân  có  máu  (68,1%).  Ngồi  ra có một số dấu hiệu khác cần chú ý như: phân  lỏng (8,9%), đau bụng (7,5%), gầy sút cân (2,1%)  và  số  bệnh  nhân  khơng  có  triệu  chứng  chiếm  11,9%. Triệu chứng đi ngồi phân có máu cũng  là  triệu  chứng  hay  gặp  trong  các  nghiên  cứu  trong và ngoài nước: Trần Văn Huy là 96,36%(17),  Tống  Văn  Lược  là  91,17%(11),  S.  Sonwalkar  là  22,69%(10),  Jose  Tony  là  50%(6).  Các  tác  giả  đều  đưa ra khuyến cáo rằng với những bệnh nhân có  đi ngồi phân có máu cần được nội soi đại trực  tràng để phát hiện tổn thương. Hiêp hội nghiên  cứu  về  ung  thư  đại  tràng  tại  Mỹ  đã  đưa  ra  khuyến  cáo:  Với  những  người  trên  50  tuổi,  cần  phải xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân và phải  nội  soi  đại  tràng  (10  năm/lần),  nhằm  phát  hiện  sớm UTĐTT và polyp đại trực tràng.  Chúng tơi đã gặp 7/568 (1,23%) có dấu hiệu  bán  tắc  ruột  và  tất  cả  các  bệnh  nhân  này  đều  phải vào khoa ngoại tiêu hóa để phẫu thuật. Kết  quả nội soi đã phát hiện ở tất cả các bệnh nhân  này có polyp với kích thước lớn, gây chèn ép và  làm bán tắc ruột. Chúng tơi sẽ phân tích kỹ ở 7  bệnh nhân này trong phần sau. Số bệnh nhân đi  có gầy sút cân đều là những bệnh nhân có polyp  kích  thước  lớn  và  đã  được  xác  định  polyp  ung  thư hóa thơng qua xét nghiệm mơ bệnh học.  Đặc điểm polyp trên nội soi.  Hội Nghị Khoa Học Cơng Nghệ BV. Nhân Dân Gia Định năm 2013   Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 6 * 2013  Vị trí của polyp  Số  polyp  ĐTT  đã  được  thu  thập  trong  nghiên  cứu  ở  568  bệnh  nhân.  Kết  quả  nghiên  cứu (bảng 3) cho thấy tỷ lệ polyp ở trực tràng và  đại tràng sigma chiếm tỷ lệ cao nhất, tương ứng  là: 47,7% và 27,7%. Tỷ lệ này theo nghiên cứu ở  Việt  Nam  như:  Đinh  Đức  Anh  (2000)  là  70,1  %  và  12,5%(2);  Trần  Văn  Huy  (2007)  là  68%  và  18%(2). Theo các nghiên cứu khác, tại Mỹ (2006)  của  Eberl  và  cộng  sự  là  34%  và  30%(4);  tại  Thái  Lan  (2004)  theo  Waitayankul  và  cộng  sự  là  50,6%  và  1  1  ,8%;  tại  Ấn  Độ  (2007)  theo  Jose  Tony  và  cộng  sự  là  60,66%  và  23,77%(6).  Như  vậy, so sánh giữa các tỷ lệ trên có thể thấy dù tỷ  lệ  khác  nhau  nhưng  kết  quả  nghiên  cứu  phù  hợp  với  cả  nghiên  cứu  ở  trong  và  ngoài  nước,  phần  lớn  polyp  gặp  ở  trực  tràng  và  đại  tràng  sigma. Chính vì vậy, trong q trình nội soi đại  tràng,  các  tổn  thương  đoạn  thấp  của  đại  tràng  như hậu mơn, trực tràng và đại tràng Sigma cần  quan sát thật kỹ, đặc biệt có thể có các polyp nhỏ  nằm  nấp  sau  các  van  của  đại  tràng,  đặc  biệt  ở  góc gấp của đại tràng Sigma.  Số lượng polyp  Trong q trình nội soi, số lượng polyp cũng  đã được thống kê tỷ mỷ và phải được xử trí (cắt  polyp qua nội soi, hoặc phẫu thuật khi polyp to).  Kết  quả  nghiên  cứu  (bảng  3)  trong  872  polyp  ĐTT  đã  cho  thấy:  Số  bệnh  nhân  có  1  polyp  chiếm  tỷ  lệ  cao  nhất  (76%),  số  bệnh  nhân  có  2  polyp  chiếm  12,9%.  Chúng  tơi  khơng  đưa  vào  nghiên cứu những bệnh nhân có đa polyp hoặc  bệnh polyp tuyến gia đình.  Kết  quả  nghiên  cứu  của  chúng  tôi  cũng  phù  hợp  với  nghiên  cứu  của  các  tác  giả  khác  trong  và  ngoài  nước.  Nghiên  cứu  của  Waitayankul  và  cộng  sự  số  bệnh  nhân  có  1  polyp chiếm tỷ lệ 78,3%.  Hình dạng polyp  Đánh  giá  đúng  hình  dạng  polyp  sẽ  giúp  định hướng cho điều trị, đặc biệt khi thực hiện  cắt  polyp  qua  nội  soi.  Nghiên  cứu  bảng  4  cho  thấy:  Tỷ  lệ  polyp  có  cuống  (32,7%),  polyp  bán  cuống  (59,3%),  polyp  không  cuống  chiếm  tỷ  lệ  Nghiên cứu Y học (8%).  Như  vậy,  số  bệnh  nhân  polyp  bán  cuống  chiếm tỷ lệ cao nhất. Chúng tơi thấy rằng đối với  bệnh nhân có polyp có cuống thường rất thuận  lợi cho q trình thủ thuật khi cắt polyp qua nội  soi. Đối với polyp bán cuống, việc xác định vị trí  cắt  và  thủ  thuật  cắt  cần  phải  thận  trọng,  tránh  cắt sâu quá, dễ gây thủng thứ phát sau khi thực  hiện thủ thuật điều trị này.   Kích thước polyp  Bảng  4  cho  thấy  polyp  có  kích  thước    20mm  thì  có  76%  là  loạn  sản  nặng,  khơng có polyp nào loạn sản nhẹ, với polyp kích  thước 
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nội soi, mô bệnh học trong chẩn đoán polyp đại trực tràng và polyp đại trực tràng ung thư hóa, Vai trò của nội soi, mô bệnh học trong chẩn đoán polyp đại trực tràng và polyp đại trực tràng ung thư hóa

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn