Đồ án thiết kế WordPress từ A đến Z

59 22 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:50

TRƢỜN K OA CƠN N C S I GỊN Ệ T ÔN T N C UYÊN Ề TỐT N ỆP SỬ DỤN WORDPRESS XÂY DỰN WEBS TE TRƢỜN C SVTH : Nguyễn Thanh Tịnh – MSSV : 23318410033 Nguyễn Duy Thiện – MSSV : 23318410039 GVHD : ThS Nguyễn Thanh Sang LỚP : DCTC318101 KHÓA : 2018 - 2019 Tp Chí Minh, tháng 11/2019 LỜ CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy cô khoa Công Nghệ thông tin trƣờng Đại học Sài Gòn, ngƣời tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết, kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt năm tháng học trƣờng Đại học Sài Gòn để em tự tin thực đồ án Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Thanh Sang ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo, động viên hỗ trợ em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm đồ án Thầy Nguyễn Thanh Sang, em khơng học hỏi đƣợc kiến thức mà học hỏi đƣợc khả làm việc nghiêm túc, độc lập có trách nhiệm với cơng việc Xin cảm ơn trƣờng THCS Nguyễn Tri Phƣơng nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập nhƣ thời gian thực đồ án Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn cha mẹ gia đình ngƣời thân xung quanh ln động viên, khích lệ tạo điều kiện tốt cho chúng em q trình học tập Mặc dù em có cố gắng hoàn thiện đồ án phạm vi khả cho phép nhƣng chắn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đƣợc cảm thơng góp ý q Thầy - Cơ bạn Em xin chân thành cảm ơn! TPHCM, tháng 11 năm 2019 Sinh viên Nguyễn Thanh Tịnh MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, số website thiếu nguồn nhân để quản lý website post viết hay chỉnh sửa giao diện website điển hình thấy đƣợc website trƣờng học thiếu ngƣời quản lý ngành khoa Việc quản lý website không giúp việc quản lý giao diện tốt mà đảm bảo phân chia rõ ràng khoa ngành trƣờng Tuy nhiên có số trƣờng học sử dụng quản lý website dành cho ngƣời quản lý Công nghệ thông tin ngày phát triển đƣợc ứng dụng hiệu nhiều lĩnh việc, có việc quản lý Cơng nghệ giúp việc quản lý trở lên thuận tiện mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, tổ chức Từ lý trên, em định chọn đề tài “Sử dụng Wordpress xây dựng website trƣờng học” Việc xây dựng website giúp cho công việc quản lý giáo viên phần quyền trở nên thuận lợi dễ dàng hơn, hạn chế tối đa khó khăn, bất lợi quản lý thủ cơng Bên cạnh đó, đảm bảo tất hỗ trợ đƣợc Mục đích nghiên cứu - Khảo sát tìm hiểu quy trình xây dựng website trƣờng học - Tìm hiểu lý thuyết ngơn ngữ lập trình Wordpress, Cơ sở liệu MySQL ối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: website trƣờng học - Quy mô hệ thống: Website trƣờng học hệ thống phục vụ cho cho nhà trƣờng phụ huynh , học sinh có nhu cầu tìm hiểu thơng tin, lịch cơng tác, thông báo nhà trƣờng - Phạm vi nghiệp vụ quản lý: Hệ thống quản lý thông tin, quản lý vai trò, quản lý giao diện, đăng nhập quản trị, quản lý bải viết Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết ngôn ngữ lập trình Wordpress - Nghiên cứu quy trình nghiệp vụ môn ngành công nghệ thông tin trƣờng Từ xây dựng website trƣờng học Dự kiến đóng góp đề tài - Trình bày sở lý thuyết để phân tích thiết kế xây dựng trang web trƣờng học - Quy trình làm nên trang website trƣờng học - Xây dựng đƣợc chức trang website trƣờng học Kết cấu đề tài Nội dung đề tài gồm chƣơng : Chƣơng 1: Giới thiệu Wordpress Chƣơng 2: Giới thiệu trƣờng Thcs Nguyễn Tri Phƣơng Chƣơng 3: Phân tích cấu trúc trang web tin tức trƣờng Thcs Nguyễn Tri Phƣơng Chƣơng 4: Hƣớng dẫn cài đặt wordpress hosting Chƣơng 5: Nghiên cứu tính wordpress Chƣơng 6: Cài đặt theme cấu hình theme Chƣơng 7: Cấu hình widgets Chƣơng 8: Cài đặt plugins Chƣơng 9: Hƣớng dẫn lƣu phục hồi liệu cho wordpress Chƣơng 10: Quản lý phân quyền thành viên Wordpress CỘN ÕA XÃ Ộ C Ủ N ĨA V ỆT NAM ộc lập – Tự – ạnh phúc - N ẬN XÉT T ỰC TẬP Họ tên sinh viên : Nguyễn Thanh Tịnh – MSSV : 23318410033 Nguyễn Duy Thiện – MSSV : 23318410039 Khoá : Ngành : 2018-2020 Công Nghệ Thông Tin Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Kết thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… TP Hồ Chí Minh, ngày …tháng …năm 2019 Ngƣời nhận xét Nguyễn Lê Quang Vinh N ẬN XÉT CỦA ÁO V ÊN T ỰC TẬP TỐT N ƢỚN ỆP DẪN iểm Số ÁO V ÊN ƢỚN DẪN ( Ký tên, ghi họ tên) Nguyễn Thanh Sang Contents LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ WORDPRESS WordPress ? Các loại Wordpress: Các tính Wordpress Nét bật làm nên phát triển: 11 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG 12 Quá trình hình thành trƣờng Nguyễn Tri Phƣơng 12 Đội ngũ giảng viên : 12 Cơ sở vật chất: 13 CHƢƠNG 3: CẤU TRÚC TRANG WEB TIN TỨC TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG 14 CHƢƠNG 4: HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT WORDPRESS LOCALHOST 15 Hƣớng dẫn cài đặt wordpress localhost 15 Hƣớng dẫn cài đặt wordpress hosting 12 CHƢƠNG : NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH NĂNG TRONG WORDPRESS 16 Dashboard 16 Posts 16 Appearance 17 Plugins 18 Users 18 Tools 18 Settings 19 CHƢƠNG 6: CÀI ĐẶT THEME VÀ CẤU HÌNH THEME 20 Tạo website (thành phần bản) với Wordpress: 20 Catogory gì? 26 Quản lý Category WordPress: 26 Hƣớng dẫn sử dụng Pages 28 CHƢƠNG 7: CẤU HÌNH CÁC WIDGETS 30 Cài đặt Widget Slider : 30 Cài đặt Widget Youtube : 30 Cài đặt Widget Quảng cáo: 30 CHƢƠNG 8: TỔNG HỢP CÁC PLUGINS CẦN CÓ CHO WORDPRESS 32 Những ƣu điểm nhƣợc điểm WordPress 32 I Ƣu điểm: 32 Nhƣợc điểm: 33 Một số plugin cần thiết cho Wordpress 34 II Cài đặt plugin oogle Sitemap XML 34 Cài đặt plugin bảo mật quản trị admin (iThemes Security) : 35 Cài đặt plugin hỗ trợ quảng cáo Black Studio TinyMCE Widget 39 Cài đặt plugin hỗ trợ backup BackWPup : 39 CHƢƠNG 9: HƢỚNG DẪN SAO LƢU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU CHO WORDPRESS 40 CHƢƠNG 10: QUẢN LÝ & PHÂN QUYỀN THÀNH VIÊN TRONG WORDPRESS 44 Giao diện: 44 Thêm / Add New 44 Tất ngƣời dùng / All User 47 Chỉnh sửa thành viên 48 Xóa thành viên 50 C ƢƠN 1: Ớ T ỆU VỀ WORDPRESS WordPress ? - WordPress phần mềm mã nguồn mở đƣợc cung cấp miễn phí, sử dụng ngơn ngữ lập trình PHP hệ sở liệu MySQL Do đó, thích hợp cho muốn đặt blog website sử dụng tên miền riêng Tuy nhiên, khơng có tên miền riêng chịu đƣợc vài hình ảnh quảng cáo đơi xuất hiện, bạn dùng chung với nhà cung cấp Automattic Production địa http://wordpress.com tƣơng tự nhà cung cấp khác - WordPress dạng phần mềm mã nguồn mở, hậu duệ thức b2/cafelog, đƣợc phát triển Michel Valdrighi Cái tên WordPress đƣợc đề xuất Christine Selleck, ngƣời bạn nhà phát triển Matt Mullenweg - WordPress viết PHP sử dụng hệ quản trị MySQL WordPress chạy tốt PHP5, hầu hết host (dịch vụ lƣu trữ trực tuyến) có PHP hỗ trợ WordPress Nhiều Host (Godaddy, Host Gator,…) có chức tự động cài đặt WordPress - WordPress để đăng tải thông tin lên mạng, WordPress có chức nhƣ Website khác Nó làm site tin tức, đánh giá, bán hàng… chí mạng xã hội - Ngồi ra, WordPress hỗ trợ tạo Blog miễn phí WordPress.com để khơng có điều kiện tài chính, kỹ thuật, thời gian… sử dụng đƣợc WordPress - WordPress thêm vào số tính nhỏ nhằm hỗ trợ ngƣời dùng trình sử dụng nhƣ khả tự động lƣu liên tục soạn thảo, nạp nội dung từ blog khác hay chia mục cho viết Tuy nhiên, WordPress lại khơng có chức xem trƣớc (preview) nội dung viết mình, điều gây khó khăn cho ngƣời dùng họ cần xem xét chỉnh sửa - Các nâng cấp đƣợc định tên mã (codenames) đại diện cho nhạc sĩ nhạc jazz tiếng Các loại Wordpress: - WordPress.com nhóm ngƣời dựa mã nguồn WordPress tinh chỉnh lại để cung cấp dịch vụ tạo blog cho ngƣời sử dụng, nhằm đơn giản cho ngƣời dùng không chuyên Khối lƣợng theme lớn, sử dụng mã nguồn mở PHP, tuỳ biến giao diện khá, xứng đáng đối thủ ngang tài google blogger - WordPress.Org địa website trang chủ mã nguồn WordPress, bạn tải cài đặt mã nguồn WordPress tự cài lên host bạn tự tùy biến, quản trị Phiên tự cài đặt ngƣời ta thƣờng gọi WordPress tự host (WordPress Self-Hosted) Các tính Wordpress - Khi tạo blog cho riêng bạn có lý riêng, nhƣng so với script dịch vụ blog khác, bạn thích Wordpress tính dƣới - Dễ cài đặt, cần khởi tạo database, upload thiết lập tham số file wp- config.php, sau 1,2 lần click chuột, bạn sẵn sàng để viết blog - Không giới hạn số lƣợng category sub-category: bạn tạo vơ số chuyên mục chuyên mục chun mục mà khơng gặp phải rắc rối nào.Tự động xuất RSS Atom: giúp cập nhật thông tin blog bạn - Sử dụng giao diện XML RPC để trackback viết từ xa - Có thể đăng blog từ email - Hỗ trợ plugin theme: điểm mạnh Wordpress Nó tạo hội cho hàng nghìn nhà phát triển tham gia phát triển plugin theme cho Wordpress, làm cho ngày phong phú tính giao diện - Có thể nhập liệu từ Blogger, Blogware, Bunny’s Technorati Tags, DotClear, GreyMatter, Jorome’s Keyword, LiveJournal, Movable Type, TypePad, RSS, Simple Tagging, Textpattern, B2evoluton, v.v Đây chức tuyệt vời nhƣ bạn muốn chuyển từ blog khác sang sử dụng Wordpress, giúp lại lấy lại tất viết blog khác để chuyển qua Wordpress - Rất nhiều tài liệu hƣớng dẫn để giúp phát triển thêm tính năng, nhiều API để mở rộng - Dễ quản lý trì mà chẳng cần phải có nhiều kĩ hay kinh nghiệm - Khả tìm kiếm blog tốt - Xuất nội dung chiều dài viết - Hỗ trợ viết blog đa ngôn ngữ - Administration Panel đƣợc tổ chức tốt với nhiều tính nhƣng lại dễ hiểu dễ sử dụng - Quản lý liên kết dễ dàng - Với trợ giúp plugin nhiều API, bạn chỉnh sửa Wordpress tùy thích theo nhu cầu bạn, chí bạn sử dụng Wordpress để làm website hoàn chỉnh Wordpress có hàng ngàn plugin theme, cộng với đồng ngƣời sử dụng đơng đảo ln sẵn sàng góp sức phát triển, điều làm cho Wordpress ngày lớn mạnh thể vai trò số - Một số lợi purchasing a WordPress premium theme bao gồm: - Hỗ trợ kỹ thuật sẵn có - Hồn tồn tùy biến trang web - Chức kỹ thuật nâng cao - Chủ đề bạn đƣợc liên tục cập nhật - Các mẫu thiết kế tuyệt vời cho originality Cài đặt plugin tăng tốc WP super cache : - WP Super Cache plugin miễn phí tốt để hỗ trợ tăng tốc website WordPress công nghệ tạo nhớ đệm (cache) dành cho website nhỏ vừa, mà cụ thể sử dụng phƣơng thức HTML Cache Sở dĩ đƣợc xếp vào danh sách plugin tốt khơng hiệu suất sử dụng mà có cách sử dụng dễ, phù hợp với ngƣời tiếp xúc với WordPress - Chọn Setting » WP Super Cache 38 Cài đặt plugin hỗ trợ quảng cáo Black Studio TinyMCE Widget - Plugin Black Studio TinyMCE Widget đƣợc tạo Black Studio, plugin đến có 800.000 lƣợt tải Plugin Black Studio TinyMCE Widget tạo thêm cho bạn thẻ Visual Editor mục Widget, điều giúp bạn dễ dàng chèn đối tƣợng vào viết làm viết trở nên phong phú Cài đặt plugin hỗ trợ backup BackWPup : - BackWPUp plugin miễn phí hỗ trợ tự động lƣu liệu website WordPress thông dụng nay, với số lƣợng download ngày gần 2000 lƣợt Sở dĩ plugin đƣợc nhiều ngƣời sử dụng nhƣ vừa dễ sử dụng, tốn tài nguyên hỗ trợ tự động upload liệu đƣợc backup qua host khác thông qua FTP, dịch vụ lƣu trữ đám mây nhƣ Dropbox 39 Amazon S3 Mặc dù BackWPUp không hỗ trợ tính khơi phục liệu nhanh chóng nhƣng có file backup rồi, bạn thực khôi phục liệu thủ công C ƢƠN 9: ƢỚN DẪN SAO LƢU V P ỤC Ồ DỮ L ỆU C O WORDPRESS - Các tính BackWPUp gồm: - Backup database - Backup mã nguồn website host - Tùy chỉnh thƣ mục không cần backup - Tối ƣu database backup - Kiểm tra sửa lỗi database backup - Lƣu danh sách plugin lại thành file text txt - Nén liệu lại thành zip, tar, gz,… - Tùy chỉnh thƣ mục lƣu liệu backup host - Gửi file backup qua FTP host khác, Dropbox, Amazon S3, RackSpace, Google Drive, Amazon Glacier, SugarSync,… - Gửi email thông báo kèm file log - Cấu hình host để dùng BackWPUp - Để sử dụng plugin BackWPUp tốt nhất, host bạn phải cài phần mềm với cấu hình nhƣ sau: - WordPress 3.4 trở lên - PHP 5.3 trở lên - Có hỗ trợ mysql, cURL, nén gz, zip - Ngồi ra, chắn thƣ mục /wp-content/uploads/ host bạn đƣợc CHMOD 755 - Các gói host danh sách host tốt làm việc tốt với BackWPUp 40 - Cách sử dụng BackWPUp - Sau cài plugin kích hoạt BackWPUp xong, bạn thấy Dashboard có menu tên BackWPUp cột tay trái - Trong đó: - Dashboard: Khu vực chứa thơng tin chung tiến trình backup website - Jobs: Danh sách tiến trình backup tự động, job tiến trình backup - Add new Job: Thêm tiến trình backup - Logs: Xem nội dung file log lần backup - Backups: Xem danh sách file backup website - Settings: Thiết lập plugin - About: Giới thiệu tổng quan plugin BackWPUp - Để chắn cấu hình host bạn phù hợp với BackWPUp, bạn nên vào phần BackWPUp -> Settings -> Information để xem thông tin cấu hình host, bạn xem đƣợc phiên phần mềm chạy host - Tạo job mới: - Để tạo job backup mới, vào BackWPUp -> Add new Job 41 - Tại đây, bạn khai báo thông tin tiến trình tự động backup Phần Job Destination thiết lập nơi cần lƣu liệu backup, bạn sử dụng nên chọn Backup to Folder để lƣu liệu backup lên host - Dƣới cách thiết lập thông dụng nhất: - Kế tiếp chuyển qua tab Schedule để thiết lập lịch backup tự động, bạn chọn With WordPress cron chọn daily muốn job chạy ngày 42 - Tới bƣớc bạn backup đƣợc rồi, nên ấn Save Changes lại Nếu muốn bạn tự tìm hiểu thêm chức lại - Bây để chạy thử Job, vào BackWPUp -> Jobs -> ấn nút Run now job vừa tạo để bắt đầu backup xem có lỗi xảy khơng - Và bắt đầu backup kèm tiến trình để bạn xem - Bạn ấn vào nút Display working log để xem làm việc tới đâu có lỗi màu đỏ khơng Nếu chạy hết 100%, bạn vào BackWPUp > Backups để xem file chứa liệu backup bạn, bạn tải máy - Trong file liệu backup bao gồm mã nguồn website bạn file sql chứa database, bạn khơi phục cách thủ cơng cần thiết 43 C ƢƠN 10: QUẢN LÝ & P ÂN QUYỀN T WORDPRESS N V ÊN TRON iao diện: - Ở giao diện tiếng Anh, khu vực quản trị thành viên (user) nằm đây: - Tƣơng ứng, với giao diện tiếng Việt, nằm đây: Thêm / Add New - Nếu trang web bạn có thêm ngƣời tham gia (nhƣ bạn cần ngƣời viết bài, sửa bài, quản trị) để họ có quyền đấy, bạn cần thêm họ vào thành viên trang web (Tiếng Anh: User > Add New Tiếng Việt: Thành viên > Thêm mới) 44 - Ở có trƣờng thơng tin sau: - Username: nghĩa tên đăng nhập, tên khơng đƣợc có dấu tiếng Việt Đây trƣờng thông tin bạn không đƣợc phép để trống - Email: địa email ngƣời đăng ký Đây trƣờng thông tin bắt buộc phải có - First Name: tên ngƣời đăng ký, bạn có quyền ghi tên có dấu tiếng Việt trƣờng hợp này, không bị hạn chế nhƣ username Đây trƣờng thông tin không bắt buộc, bạn không điền không - Last Name: họ ngƣời đăng ký, tƣơng tự, bạn có quyền ghi chữ có dấu tiếng Việt Đây trƣờng thơng tin không bắt buộc phải điền - Website: website ngƣời đăng ký, họ có Khơng bắt buộc phải điền - Password: WordPress tự động tạo password cho user, click vào Show password bạn thấy đƣợc mật đó, có quyền sửa lại Bản thân thành viên có quyền sửa lại mật họ sau này, họ muốn Ngƣời quản trị cấp cao (Administrator) có quyền thấy sửa pass thành viên lúc - Send User Notification: nghĩa gửi thông tin username & mật vào email ngƣời dùng - Role: vai trò mà ngƣời dùng nắm giữ, phần quan trọng bạn cần nắm rõ Bởi cấp sai quyền (cấp vƣợt quyền, thiếu quyền) khơng tốt, đặc biệt có hại bạn cấp thừa quyền cho ngƣời không phù hợp - Tẹo nói ý nghĩa vai trò, ta xem mẫu thêm thành viên mới: - Xong điền xong, bạn nhấn Add New User OK Ngƣời dùng đƣợc thêm vào thành công: 45 - Quay lại vấn đề quan trọng liên quan đến Role – vai trò ngƣời dùng trang, dƣới lựa chọn nó: - Ý nghĩa: - Subscriber: nghĩa thành viên đăng ký, theo mặc định, quyền thấp nhóm Họ đƣợc phân quyền sửa đổi hồ sơ thông tin cá nhân mà quyền tạo, sửa, xóa nội dung trang web Vậy lợi ích thành viên đăng ký họ có quyền đến vậy? Subscriber có tác dụng trƣờng hợp ngƣời dùng thƣờng xuyên comment trang web, thành viên đăng ký họ điền thông tin gửi bình luận Subscriber có ích trƣờng hợp website bạn hạn chế nội dung cho số trang ngƣời đăng ký đọc đƣợc Khi ngƣời thƣờng không xem đƣợc nội dung, Subscriber xem đƣợc - Contributor: nghĩa cộng tác viên, ngƣời có phân quyền theo mặc định có quyền chỉnh sửa xóa viết họ tạo website Tuy nhiên Contributor khơng có quyền up ảnh, hay nói chung nội dung thuộc nhóm Media lên website, họ khơng có quyền xuất viết mà phải thông qua review ngƣời có quyền cao hơn, ngƣời review có quyền xuất thức viết cộng tác viên Contributor khơng có quyền xóa viết xuất Do quyền cấp lý 46 tƣởng bạn cho phép ngƣời khác (mà bạn chƣa tin tƣởng hoàn toàn) viết trang web bạn - Author: nghĩa tác giả, Author có phân quyền với nội dung mà họ tạo nhƣng Author có quyền cao hẳn Contributor Author có quyền up ảnh (và nội dung khác nhóm Media), có quyền xuất viết họ mà khơng cần thơng qua review/xem trƣớc, họ có quyền xóa viết, ảnh, nội dung khác mà họ up lên Author khơng có quyền với nội dung khơng phải họ tạo Đây quyền mà bạn muốn cấp cho ngƣời viết thời gian dài website bạn, có mức độ tin tƣởng định Nếu Author không cộng tác với bạn nữa, bạn nên điều chỉnh quyền ngƣời mức độ thấp Subscriber để tránh phá hoại - Editor: biên tập viên, ngƣời có phân quyền cao nội dung website Họ có quyền thêm, sửa, xuất bản, xóa viết nào, kể ngƣời khác Họ có quyền liên quan đến bình luận website, bao gồm sửa, phê duyệt xóa comment Chỉ có hạn chế Editor họ khơng có quyền vào khu vực Setting, Theme (giao diện) Plugin Ngƣời có quyền phê duyệt viết Contributor gửi phải Editor trở lên Editor đƣợc quyền xem viết để chế độ riêng tƣ, ngồi họ đƣợc cấp quyền can thiệp sâu vào cấu trúc nội dung thông qua khả chỉnh sửa chuyên mục, thẻ tag Vì mức độ ảnh hƣởng lớn nhƣ đến toàn nội dung website, bạn nên cấp quyền cho ngƣời thực tin tƣởng & có tính cách cẩn thận - Administrator: Là ngƣời có phân quyền cao nhất, có khả can thiệp vào thứ website, từ nội dung vấn đề liên quan đến theme hay plugin Khỏi phải nói chuyện bạn nên cẩn thận nhƣ định cấp quyền cho Chỉ có Administrator ngƣời có quyền cấp mới, sửa, xóa user khác (bao gồm Administrtor khác ngang hàng) Tất ngƣời dùng / All User - Khu vực cho bạn biết thơng tin tất user có trang web - Ví dụ nhƣ blog có viết nên có thơng tin thành viên mà thơi: 47 - Nó cung cấp thông tin sau thành viên: - Tên ngƣời dùng (username) - Tên (name) - Email đăng ký - Vai trò (role) - Số lƣợng viết (posts) Chỉnh sửa thành viên - Để chỉnh sửa thông tin thành viên đó, bạn vào khu vực All User, để trỏ chuột vào username, click vào sửa: - Thơng tin sau ra, phần đầu khơng quan trọng lắm: 48 Ở điều chỉnh liên quan đến giao diện đăng nhập thành viên Có quan trọng phần Language, bạn chọn ngôn ngữ giao diện cho user Chẳng hạn user thích dùng giao diện tiếng Việt, bạn điều chỉnh đây, ngôn ngữ giao diện tiếng Việt cho user mà khơng ảnh hƣởng đến user khác (ví dụ thích dùng tiếng Anh) Phần bên dƣới quan trọng hơn, nơi bạn chỉnh sửa thông tin user: - Ở bạn thay đổi điều bao gồm Role Email ngƣời dùng Ngoại trừ username bạn khơng thay đổi đƣợc - Phần cuối liên quan đến thông tin khác user: 49 - Biographical Info thông tin tiểu sử thành viên, giới thiệu ngắn thành viên Ví dụ điền thơng tin nhƣ này: - Tốt nghiệp trƣờng ABC, có kinh nghiệm làm việc năm lĩnh vực XYZ, yêu thích KLM - Đoạn giới thiệu khơng nên dài q, từ đến dòng ổn - Profile Picture ảnh đại diện, bạn khơng thay đổi đƣợc ảnh user Chính thành viên thay đƣợc thơng qua email đăng ký với Gravatar - Cuối password/mật Administrator có quyền đổi sang mật khác Xóa thành viên - Bình thƣờng bạn khơng nên xóa thành viên, thành viên viết nhiều bài, xóa thơng tin tác giả viết phải chuyển cho ngƣời khác – tức thành viên lại Điều không tốt sau bạn muốn biết tác giả ABC - Cách tốt bạn chuyển quyền thành viên trạng thái thấp thay xóa, trạng thái ngƣời theo dõi (Subscriber), họ thành viên trang, có thơng tin họ viết nào, nội dung họ up lên, nhƣng tất quyền liên quan đến biên tập, chỉnh sửa, thêm, xóa khơng - Nếu bạn muốn xóa thành viên dƣới cách - Bạn vào khu vực All User, đƣa trỏ chuột vào username nhấn nút Delete - Thông tin sau ra, bạn cần cẩn thận phần này: 50 - Nếu bạn chọn vào Delete all content nghĩa bạn xóa thành viên, đồng thời tất viết họ bị xóa ln Các viết bị đƣa vào thùng rác, chờ thời gian hẳn, khôi phục lại đƣợc - Nếu bạn chọn Attribute all content to, nghĩa thành viên bị xóa, nhƣng bạn chuyển mà ngƣời viết cho thành viên khác trang, ví dụ thành viên có username 1wp_00ichg - Trong phần lớn trƣờng hợp, viết cộng tác với bạn, bạn muốn xóa họ khỏi thành viên trang thƣờng bạn muốn giữ lại viết Khi bạn nên chọn Attribute all content to 51 T L ỆU T AM K ẢO Tài liệu internet thông qua địa sau: https://thegioitinhoc24h.com/ http://wordpress.org/ , http://wordpress.com http://thachpham.com https://dieuhau.com https://hoclaptrinhweb.org https://hoclamweb247.com https://tuhoclamweb.com 52 ... có - Add New: Tạo page - Comments - Đây khu vực bạn quản lý, chỉnh s a, x a bình luận website Appearance - Đây phần quan trọng, nơi để bạn quản lý chỉnh s a thứ liên quan đến giao diện website. .. http://localhost /wordpress/ home bạn thấy chào mừng nhƣ hình dƣới - Click vào Let’s go! để tiếp tục 10 - Bƣớc 4: - Cấu hình database với: - Database Name : tên database bạn v a tạo - User Name: tài... WORDPRESS Ý ngh a cơng cụ WordPress Dashboard Dashboard - Khu vực Dashboard tập hợp công cụ liên quan đến việc theo dõi thống kê website cập nhật phiên theme, plugin, WordPress, có phần nhƣ sau: - Home:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án thiết kế WordPress từ A đến Z, Đồ án thiết kế WordPress từ A đến Z

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn