Viêm cầu thận tiến triển nhanh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

8 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:47

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, giải phẫu bệnh của các trường hợp viêm cầu thận tiến triển nhanh nhập viện tại khoa Thận Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 9 năm 2011. Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013 VIÊM CẦU THẬN TIẾN TRIỂN NHANH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1  Lê Phạm Thu Hà**, Huỳnh Thoại Loan*  TĨM TẮT  Mở đầu: Viêm cầu thận tiến triển nhanh (VCTTN) là một trường hợp viêm cầu thận cấp có hiện tượng mất  chức năng thận nhanh chóng và là một cấp cứu cần chẩn đốn và điều trị kịp thời. Nghiên cứu về bệnh lý này ở  trẻ em khơng có nhiều.  Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, giải phẫu bệnh của các trường hợp viêm cầu thận tiến  triển nhanh nhập viện tại khoa Thận Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 9 năm 2011.  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu hàng loạt ca.  Kết quả: Trong 13 bệnh nhân đã được chẩn đốn là VCTTTN bao gồm 6 bệnh nhân lupus đỏ hệ thống, 6  bệnh nhân viêm cầu thận hậu nhiễm và một bệnh nhân Henoch‐Schonlein. Tất cả bệnh nhân có tuổi trung bình  là 13,07 (9‐15), với 6 bệnh nhân nam (46%) và 7 bệnh nhân nữ (54%). Tất cả bệnh nhân đều có bằng chứng tổn  thương thận trên lâm sàng với phù và tiểu đạm. Đa số bệnh nhân có cao huyết áp (84,6%). Tất cả 6 bệnh nhân  lupus đỏ đều có tổn thương giải phẫu bệnh thận nặng (WHO IV) và đa số là liềm thể xơ trong khi 6 bệnh nhân  viêm cầu thận hậu nhiễm có hình ảnh liềm tế bào. Mức độ xơ hóa ống thận mơ kẽ ở 4/6 bệnh nhân lupus có diễn  tiến đến bệnh thận mạn là trên 20%, trong khi đó tất cả các trường hợp VCTTN khác có diển tiến hồi phục đều  có  tỷ  lệ  phần  trăm  cầu  thận  có  mức  độ  xơ  hóa  dưới  15%.  12  bệnh  nhân  (92%)  được  điều  trị  với  methylprednisolone  liều  cao,  4  bệnh  nhân  (30%)có  sử  dụng  ức  chế  miễn  dịch  bao  gồm  prednisone  và  cyclophosphamid, 3 bệnh nhân (23%) được lọc thận tùy theo mức độ lâm sàng và sang thương giải phẫu bệnh. 7  bệnh nhân đạt lui bệnh trên lâm sàng, 5 bệnh nhân tồn tại bệnh thận mạn tính và một tử vong do viêm phổi  nhiễm trùng bệnh viện.  Kết  luận: Viêm cầu thận tiến triển nhanh khơng thường gặp ở trẻ em, đa phần có diễn tiến cấp tính và  nặng. Độ nặng của bệnh có liên quan đến mức độ suy thận ban đầu, tỷ lệ cầu thận có liềm thể và mức độ xơ hóa  ống thận mơ kẽ. Đáp ứng điều trị phụ thuộc vào ngun nhân và thời gian bắt đầu điều trị. Chúng tơi cho rằng  việc chẩn đốn sớm và xử trí tích cực ngay sẽ giúp cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân.  Từ khóa: viêm cầu thận tiến triển nhanh, viêm cầu thận liềm thể, bệnh thận mạn, liềm thể, trẻ em  ABSTRACT  RAPIDLY PROGRESSIVE GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN’S HOSPITAL 1  Le Pham Thu Ha, Huynh Thoai Loan   * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 3 ‐ 2013: 189 ‐ 196  Background: Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) is an acute nephritic illness with rapid loss  of kidney function and need to be urgent to diagnose and treat. Studies in children are limited.  Objectives:  To  evaluate  the  clinical,  laboratory  features,  renal  pathology  of  rapidly  progressive  glomerulonephritis in children admitted to the Nephrology Department, Children’s Hospital 1 from May 2008 to  September 2011.  Method: Retrospective case series.  Results: Thirteen pediatric patients were diagnosed as having RPGN, including six patients with systemic  lupus erythematosus (SLE), six with post infectious glomerulonepritis and one with Henoch Schönlein purpura.  * Khoa Thận, Bệnh viện Nhi đồng 1,   ** Bộ Mơn Nhi, Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh.  Tác giả liên lạc: TS. Huỳnh Thoại Loan     ĐT: 0918729603   E mail: huynhthoailoan@ymail.com  190 Chun Đề Thận ‐ Niệu   Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013  Nghiên cứu Y học Of patients with RPGN with an average age of 13.07 (9‐15) years, 6 patients (46%) were male and 7 (54%) were  female. All patients had clinical evidence of renal involvement and presented with edema and proteinuria. The  majority of the patients (84.6%) had hypertension. All 6 patients with SLE had severe renal pathology (WHO  IV) and almost fibrous crescents while all 6 patients with post infectious glomerulonephritis had cellular crescents  in their renal biopsies. The extent of tubulointerstitial fibrosis in 4/6 patients with SLE progressing to end stage  renal disease was over 20% while in others with remission, it was less than 15%. 12 patients (92%) received  intravenous  administration  of  methylprednisolone  pulse  therapy,  4  patients  (30%)  also  received  immunosuppressive  therapy  including  prednisone  and  cyclophosphamide,  3  patients  (23%)  had  to  receive  continuous renal replacement therapy according to their clinical situation and renal pathology. Seven patients  achieved  clinical  remission,  five  patients  presented  as  chronic  kidney  disease  and  one  died  because  of  hospital  acquired pneumonia.  Conclusion:  Rapidly  progressive  glomerulonephritis  is  not  common  in  children;  most  of  them  progress  rapidly and severely. It seems to be that the severity of renal failure at presentation, the proportion of glomeruli  containing  crescents  and  the  extent  of  tubulointerstitial  fibrosis  were  important  prognostic  signs.  Remission  depends  on  the  cause  and  the  duration  to  start  treatment.  We  suggest  that  early  recognition  and  prompt  aggressive treatment might improve outcome.  Key words: Rapidly progressive glomerulonephritis, crescentic glomerulonephritis, chronic kidney disease,  crescent, children.  ĐẶT VẤN ĐỀ  Đối tượng nghiên cứu  Viêm  cầu  thận  liềm  thể  (VCTLT)  là  tình  trạng bệnh lý được xác định dựa trên mơ học và  lâm sàng biểu hiện của viêm cầu thận tiến triển  nhanh (VCTTTN)(5). VCTTTN là bệnh lý có khả  năng  gây  tử  vong  và  là  một  trong  số  ít  chẩn  đốn  cấp  cứu  thận  học  do  ảnh  hưởng  đến  suy  giảm  chức  năng  thận  đột  ngột  theo  thời  gian  tính  bằng  ngày  hay  tuần.  Ở  trẻ  em  tần  suất  VCTTTN là khơng nhiều và được mơ tả dựa vào  sự hiện diện của liềm tế bào trên sinh thiết thận  và tình trạng suy giảm chức năng thận cấp tính,  tiến  triển(2,6,7,12,13,14).  VCTTTN  thường  đi  kèm  với  những tổn thương viêm cầu thận (VCT) nguyên  phát ở trẻ em và có thể liên quan với các rối loạn  hệ  thống  hay  viêm  mạch  máu  toàn  thân(6,7,12,13).  Hiện  tại  ở  Việt  Nam  chưa  có  nhiều  cơng  trình  nghiên  cứu  về  bệnh  lý  này  nên  chúng  tơi  thực  hiện nghiên cứu này để có một nhận xét chung  về VCTTTN tại BV Nhi Đồng 1.  Chọn mẫu  Cách  chọn  mẫu  trong  nghiên  cứu  này  là  những  bệnh  nhân  được  chẩn  đốn  là  viêm  cầu  thận liềm thể dựa vào mẫu sinh thiết thận có lớn  hơn hay bằng 50% số cầu thận có liềm thể trên  tổng số cầu thận trong mẫu sinh thiết thận, tuổi  ≤ 15 và được nhập viện tại khoa Thận bệnh viện  Nhi  Đồng  1  từ  tháng  5/2008  đến  tháng  9/2011.  Đặc  điểm  lâm  sàng,  cận  lâm  sàng  và  giải  phẫu  bệnh học của những bệnh nhân này được thống  kê hồi cứu.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Tăng huyết áp được định nghĩa khi huyết áp  tâm thu hay huyết áp tâm trương lớn hơn bách  phân  vị  thứ  95  theo  tuổi  dựa  theo  khuyến  cáo  của  Task  Force(10),  gồm  tăng  huyết  áp  nhẹ  (từ  bách phân vị thứ 95 ‐ 99) và nặng (từ bách phân  vị 99 trở đi).  Thiết kế nghiên cứu  Nghiên cứu mô tả hồi cứu hàng loạt ca.  Chuyên Đề Thận ‐ Niệu  Các định nghĩa  Lâm sàng  Phù  có  3  mức  độ:  nhẹ  là  chỉ  phù  ở  quanh  mắt 2 bên, trung bình là phù tứ  chi và mức độ  nặng  còn  thêm  tràn  dịch  màng  bụng  và  màng  phổi được xác định thêm dựa vào siêu âm bụng,  ngực và X quang ngực thẳng.  191 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013 Tiểu ít được định nghĩa khi lượng nước tiểu  nhỏ hơn 1ml/kg/giờ trong hơn 6 giờ.  Vơ  niệu  là  khi  lượng  nước  tiểu  nhỏ  hơn  0,5ml/kg/giờ trong hơn 6 giờ.  Tiểu đạm được đánh giá bằng que thử nước  tiểu  hay  tỉ  lệ  đạm  niệu/creatinin  niệu  một  thời  điểm hay đạm niệu 24 giờ.  Tiểu  máu  là  khi  nước  tiểu  dương  tính  với  máu  hay  có  ≥  5  tế  bào  hồng  cầu  trên  khảo  sát  nước  tiểu  vi  thể.  Tiểu  máu  đại  thể  là  khi  bệnh  nhân có tiểu hồng cầu trên tổng phân tích nước  tiểu và lâm sàng có thể nhìn thấy được bằng mắt  thường.  Cận lâm sàng  Tiểu đạm ngưỡng thận hư: được định nghĩa  khi đạm niệu 24 giờ ≥ 50mg/kg/ngày.  Hạ Albumin máu được định nghĩa khi nồng  độ albumin máu  200 mg%.  Thiếu  máu  được  định  nghĩa  khi  lượng  Hb   5,5 mmol/L.  Giảm  C3  khi  nồng  độ  C3  trong  máu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Viêm cầu thận tiến triển nhanh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Viêm cầu thận tiến triển nhanh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn