BC don vi van hoa

14 688 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 19:10

Phòng giáo dục - đào tạo hng hà Trờng tiểu học điệp nông Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Điệp Nông, ngày 02 tháng 9năm 2009 Báo cáo Kết quả thực hiện quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá 3 năm Kính gửi : Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Hng Hà, tỉnh Thái Bình. Thực hiện Nghị quyết V của BCH TW Đảng khoá VIII về việc phát triển xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và nghị quyết 2080/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện nếp sống văn hoá trong trờng học. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hng Hà lần thứ 13 về việc phát triển thôn làng, đơn vị văn hóa, gia đình văn hoá và dòng họ văn hoá giai đoạn 2009 2013. Hởng ứng phong trào xây dựng đơn vị văn hoá do liên đoàn lao động huyện phát động. D- ới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục huyện Hng Hà, đợc sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Điệp Nông. Cán bộ giáo viên và học sinh Trờng Tiểu học Điệp Nông đã nỗ lực phấn đấu và khắc phục mọi khó khăn Thi đua dạy tốt, học tốt . Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động Hai không của ngành, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo và hởng ứng sôi động phòng trào Trờng học thân thiện - học sinh tích cực. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn chi bộ, BCH và công đoàn th- ờng xuyên chăm lo đến việc xây dựng và phát triển đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ giáo viên và học sinh. Từ năm học 2005 2006 đến năm học 2007 2008 liên tục đợc công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá cấp huyện. Năm học 2008 2009 trờng tiếp tục phấn đấu danh hiệu đơn vị văn hoá cấp huyện với chất lợng tốt. I - Đặc điểm tình hình của nhà trờng. Năm học Tổng số CBGV- CNV Số CB- GV nam SốCB- GV nữ Số CB GV biên chế Số CB GV hợp đồng Số CB GV đạt chuẩn Số CB GV trên chuẩn Số đảng viên Số lớp Số học sinh 2007 2008 39 08 31 25 14 14 22 14 20 597 1 2008 - 2009 36 09 27 31 05 14 22 14 19 597 a) Những thuận lợi tạo điều kiện cho đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị văn hoá. 1. Thuận lợi. Năm học 2008 - 2009 là năm học tiếp tục triển khai nhiều cuộc vận động của ngành, tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy học, phơng pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, chỉ đạo theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đổi mới phơng pháp quản lí tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí giảng dạy. - Đội ngũ cán bộ địa phơng và các ban ngành, đoàn thể và nhân dân có nhận thức sâu sắc và đầu t cho giáo dục . - Đội ngũ giáo viên tơng đối đủ về số lợng vững về chuyên môn và lập trờng t tởng đoàn kết nhất trí xây dựng. - Học sinh có ý thức thái độ động cơ học tập đúng đắn. 2. Khó khăn. Năm học 2008 - 2009 là năm học đòi hỏi giáo dục phải có những đổi mới mạnh mẽ trong việc giảng dạy và chất lợng giáo dục toàn diện và quản lí nhà trờng - Trang thiết bị dạy và học còn cha đáp ứng với yêu cầu giảng dạy. - Trình độ giáo viên không đồng đều. - CSVC còn thiếu và các phơng tiện nh: máy vi tính để làm việc và dạy học đã hết thời hạn sử dụng, bàn, ghế mới đúng quy cách mới đợc tỉ lệ 50%, trong khi đó ngân sách tu bổ mua sắm quá còn hạn hẹp. Khu B cha xây đợc nhà hiệu bộ, các phòng chức năng nên việc triển khai dạy tin học gặp nhiều khó khăn. - Giữa năm học có sự chuyển đổi cán bộ quản lí nên cũng ảnh hởng đến một số hoạt động của nhà trờng. - Một số phụ huynh nhận thức còn hạn chế nên việc ủng hộ nhà trờng đôi khi còn gây khó dễ. - Trờng có 2 khu nên công tác chỉ đạo quản lí, giảng dạy còn hạn chế. - Một số giáo viên còn vừa dạy đi học nên ảnh hởng xáo trộn đến nền nếp, chuyên môn. II- Kết quả thực hiện theo 4 tiêu chuẩn đơn vị văn hoá. 1- Tiêu chí I : Thực hiện dạy tốt, học tốt Thực hiện công tác chuyên môn. Thực hiện mục tiêu nghị quyết TW 2 khoá VIII về GD-ĐT Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài . Thấm nhuần và quán 2 triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng đổi mới sự nghiệp GD - ĐT thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục . Trong 2 năm qua Ban giám hiệu và Công đoàn đã động viên cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trơng chính sách về đổi mới giáo dục, nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn thi đua dạy tốt học tốt hoàn thành ch- ơng trình kế hoạch đề ra trong 2 năm học. Bên cạnh đó nhà trờng luôn nhận đợc sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong xã nên trong 2 năm liền nhà trờng đạt những kết quả tốt trên các mặt hoạt động, cụ thể nh sau: A - Công tác phổ cập giáo dục. Năm học Tổng số T. số trẻ phải PC GDTH Tỷ lệ % Trẻ vào lớp 1 Bổ túc văn hoá Học sinh bỏ học Số l- ợng Tỷ lệ % 2007 2008 121 118 100 118 100 0 0 2008 - 2009 131 129 100 129 100 01 0 B - Chất lợng giáo dục toàn diện b1 Chất lợng xếp loại hạnh kiểm. Năm học Thc hiện đầy đủ Cha thực hiện Đ Đ 2007 2008 99,3% 0,7% 2008 - 2009 99,7% 0,3% b2 Chất lợng xếp loại các môn văn hoá. Năm học Loại giỏi Loại Khá LoạiTrung bình Loại yếu HSG huyện HSG tỉnh Toán Tiếng việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Số l- ợng Tỷ lệ% Số l- ợng Tỷ lệ % Số l- ợng Tỷ lệ% Số l- ợng Tỷ lệ % Số l- ợng Tỷ lệ% Số l- ợng Tỷ lệ% Số lợng Tỷ lệ % Số l- ợng Tỷ lệ % 2007 - 2008 64 10,7 109 18,3 294 49,2 342 57,3 180 30, 2 135 22, 6 59 9,9 11 1,8 29 01 3 Năm học 2008 2009 Khối Giỏi Khá Trung bình Yếu HSG huyện HSG tỉnh Toán T.việt Toán T.việt Toán T.việt Toán T.việt 1 32,5% 24,8% 57,4% 62,8% 9,3% 11,6% 0,8% 0,8% 07 2 14,4% 33,05% 67,79% 53,38% 16,1% 12,71% 1,71% 0,86% 05 02 3 25,0% 19,0% 54,0% 55,0% 18,0% 25,0% 3,0% 1,0% 05 01 4 23,36% 25,23% 39,25% 56,07% 28,03% 22,42% 9,34% 1,86% 11 5 7,0 9,1% 42,7% 72,0% 37,1% 16,8% 13,2% 2,1% 10 01 Bình quân 20,45% 22,24% 52,23% 59,85% 21,7% 17,7% 5,61% 1,33% 38 04 Đặc biệt phong trào Giữ vở sạch Viết chữ đẹp trờng đợc đánh giá là một trong những trờng mạnh của Huyện. Qua hội thi viết chữ đẹp cấp Huyện và Tỉnh phong trào của nhà trờng xếp thứ 4 của toàn Huyện. b3- Đánh giá xếp loại giáo viên Năm học Chiến sĩ thi đua Giáo viên giỏi các cấp Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh 2007 2008 01 0 08 0 2008 - 2009 01 0 07 0 Cuối năm học 2008 2009 Hội đồng thi đua nhà trờng đã bình xét 9/36 cán bộ giáo viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 giáo viên hoàn thành nhiệm vụ ( còn 5 giáo viên mới về và nghỉ chế độ thai sản không tham gia dự bình ) b4 Danh hiệu thi đua của chi bộ - Nhà trờng Công đoàn Liên đội Năm học Chi bộ Nhà trờng Công đoàn Liên đội Hình thức khen 2007 2008 Trong sạch vững mạnh Tiên tiến cấp huyện (xếp thứ 21) Vững mạnh Xuất sắc cấp tỉnh Giấy khen 2008 - 2009 Trong sạch vững mạnh Tiên tiến cấp huyện (xếp thứ 13) Vững mạnh Xuất sắc cấp Huyện Giấy khen 4 * Giải pháp. Có đợc chất lợng dạy học nói trên trong 2 năm qua BGH, BCH Công đoàn trờng th- ờng xuyên chú trọng tới việc nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên thông qua các hình thức cử giáo viên đi học Đại học, Cao đẳng nâng chuẩn, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục tổ chức. Hàng tháng nhà trờng tổ chức dạy chuyên đề theo từng khối lớp giúp giáo viên có điều kiện học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Động viên khuyến khích các đồng chí giáo viên tham gia thao giảng giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện Để phát huy khả năng trí tuệ của các đồng chí giáo viên BGH cùng BCH Công đoàn đã chọn các đồng chí giáo viên có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy tham gia dạy học sinh giỏi ở các khối lớp . Chất lợng học sinh giỏi của nhà trờng trong 2 năm học qua đều đạt kết quả cao nhất nhì trong cụm. Cùng với hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt * Các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục và môn văn hoá: - Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học trờng đã xây dựng một kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể để giáo viên và học sinh thực hiện nhằm nâng cao chất lợng về văn hoá. Việc thực hiện chơng trình thời khoá biểu phải đợc thực hiện nghiêm túc tuyệt đối không đợc cắt xén chơng trình, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động " Hai không " của ngành trong dạy học và thi, kiểm tra. - Trờng tổ chức 3 tuần 1 tiết chuyên đề về vận dụng phơng pháp dạy theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh, lần lợt ở các môn học để giáo viên đợc học tập và rút kinh nghiệm. Kỳ I đã tổ chức đợc 11 chuyên đề chuyên đề giáo án điện tử ở các môn nh: Toán khối 1 đến khối 5, Tiếng Việt 5; Hát nhạc 4; Tập đọc 4;Tiếng Việt 1; Tiếng Anh 4, Tiếng Việt 3. - Hiệu trởng, Phó hiệu trởng, Ban kiểm tra chuyên môn và các khối trởng tích cực dự giờ, thanh tra toàn diện các giáo viên. Tổng số giáo viên đợc thanh tra toàn diện trong năm học là 30, trong đó xếp loại xuất sắc là: 7, khá: 22, trung bình: 1 - Hồ sơ chuyên môn đợc kiểm tra theo định kỳ vào 25 hàng tháng và kiểm tra đột xuất. 100% giáo viên đảm bảo đầy đủ hồ sơ giáo án .Tổng số bộ hồ sơ giáo án đợc kiểm tra là 30,trong đó xếp loại Tốt là : 8 xếp loại khá là: 20, trung bình; 2 Các đồng chí có hồ sơ đợc nhà trờng khen thởng trong dịp thi đua 20-11 là đ/c Mai, đ/c Nhuần, đ/c Hằng, đ/c Dung a, đ/c Loan, đ/c Kháng, đ/c Kiềm 5 - Công tác bồi học sinh giỏi và rèn học sinh viết chữ đẹp đợc nhà trờng và giáo viên hết sức quan tâm và tạo điều kiện. Tổ chức các lớp chọn và cử giáo viên có trình độ năng lực chuyên môn để dạy các lớp chọn và bồi dỡng các em trong từng tiết học. Chất lợng qua kiểm tra học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản của Toán và Tiếng Việt, Ngoại Ngữ nâng cao. Trong học kỳ II các em đã qua 3 vòng thi, kiểm tra chất lợng học sinh giỏi và viết chữ đẹp C Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngoài hoạt động chuyên môn nhà trờng còn chỉ đạo tổ chức tham gia các hoạt động khác nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trờng, cụ thể nh: Tổ chức Sân chơi trí tuệ, Hội thi vẽ tranh về chủ đề Bác Hồ kính yêu, chủ đề về ngày 20 - 11, đợc các em học sinh tham gia một cách tự nguyện và sôi nổi. Đặc biệt là Hội thi kể chuyện về Một nghìn năm Thăng Long Hà Nội các em học sinh của nhà trờng đã tham gia và đạt giải nhất cụm và đợc đi dự thi cấp Huyện. 2 Tiêu chí II: + Thực hiện nếp sống văn hoá học đờng, đoàn kết nội bộ, quan hệ tốt với phụ huynh học sinh, với chính quyền và nhân dân địa phơng .vv , các tổ chức Đảng và đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. a) Thực hiện nếp sống văn hoá. - Hởng ứng cuộc vận động Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng và trách nhiệm do công đoàn ngành giáo dục Việt Nam phát động và thực hiện quyết định 2080/QĐ-UB của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hoá. Ngay từ đầu năm học nhà trờng và Công đoàn đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học các tiêu chuẩn đơn vị văn hoá và thống nhất cao mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị văn hoá. Tổ chức thành lập Ban thực hiện nếp sống văn hoá của nhà trờng và triển khai biên soạn quy ớc nếp sống văn hoá, xây dựng nội quy, kí cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, đặc biệt chú trọng cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Các quy định đợc giáo viên thực hiện nghiêm túc. - Việc tổ chức hội họp nhà trờng thực hiện đúng giờ, nội dung cuộc họp đợc các đồng chí lãnh đạo chuẩn bị kỹ, thảo luận dân chủ song rất kỷ cơng. Trong hội họp không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá. - Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị nhà trờng . Trong 2 năm qua BGH và Công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ của các đồng chí giáo viên từ đó xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao về ý thức và hành động. Chính vậy mọi hoạt 6 động trong nhà trờng đợc tổ chức thực hiện tốt đạt kết quả cao. Quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên và học sinh đợc bảo vệ. +Mối quan hệ giữa giáo viên, nhà trờng với phụ huynh học sinh, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân địa phơng đợc phối kết hợp rất chặt chẽ và có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động rất tích cực giúp nhà trờng làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trờng học. + Việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác tài chính, phân công chuyên môn, khen thởng kỉ luật đợc thể hiện rõ ràng, công khai và hợp lí nên đợc tập thể cán bộ giáo viên nhà trờng đồng tình ủng hộ. Trong năm học không có đơn th khiếu kiện vợt cấp. + Các đồng chí CBGV thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị nhà trờng. Trong hai năm học qua BGH cùng Ban chấp hành công Đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ của các đồng chí giáo viên từ đó xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao về ý thức và hành động. Chính thế mọi hoạt động trong nhà trờng đợc tổ chức thực hiện tốt và đạt kết quả cao. Các đồng chí CBGV tự giác tích cực học tập, rèn luyện nâng cao năng lực về mọi mặt. Kết quả 100% các đồng chí giáo viên thực hiện tốt, không có giáo viên, học sinh nào mắc các tai tệ nạn xã hội, cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp. Thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cới, tang, 100% các đồng chí giáo viên tham gia thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân c, tiết kiệm an toàn không lãng phí. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên trong nhà trờng đều đạt 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. b) Công tác xã hội hoá giáo dục. - Thực hiện Nghị định 73 của Thủ tớng Chính phủ về việc thực hiện xã hội hoá giáo dục. Thấm nhuần quan điểm của Đảng về công tác giáo dục. Trong 3 năm học qua nhà tr- ờng đã tranh thủ sự quan tâm sự giúp đỡ của các cấp, các ngành , chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phơng. Nhà trờng đã huy động tốt mọi nguồn nhân lực trong xã thực hiện nhà nớc và nhân dân cùng xây dựng trờng học. Quan hệ tốt giữa nhà trờng với phụ huynh học sinh để thực hiện chính sách giáo dục toàn diện . Nhà trờng đã tổ chức thành lập Ban đại diện Hội phụ huynh gồm 07 ngời đi vào hoạt động tốt có chiều sâu nên có tác động tích cực đến các phong trào của nhà trờng. Nhà trờng còn kết hợp với Ban Thông tin Văn hoá xã, Đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền để cho mọi cán bộ , nhân dân và các bậc phụ huynh hiểu về giáo dục và ngày càng ủng hộ cho giáo dục. Nhà trờng cùng với phụ huynh may đồng phục cho học sinh. Nhà trờng kết hợp với UBND xã tổ chức các ngành và phụ huynh bàn bạc dân chủ có hiệu quả trong việc vận động học sinh không bỏ học, khen thởng cho giáo viên, học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo vợt khó. 7 Trong năm học 2008 2009 đã động viên hỗ trợ khen thởng học sinh nghèo vợt khó, học sinh khuyết tật với tổng giá trị là : 1.300.000 đồng. - Tham mu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phơng thởng cho giáo viên giỏi, học sinh giỏi là : 2.400.000 đồng. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua yêu nớc, tham gia làm công tác từ thiện. - Thực hiện tinh thần Tơng thân tơng ái , Lá lành đùm lá rách . Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa xã hội to lớn nhằm giáo dục học sinh có ý thức tập thể tính cộng đồng trong xã hội , giáo dục học sinh biết sống mọi ngời. Nhờ có nhận thức trên mà 3 năm học qua các em học sinh và các thầy cô giáo tham gia phong trào ủng hộ ngời nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ học sinh vùng thiên tai lũ lụt với tổng số 200 quyển vở ô ly. Tạo điều kiện cho Đội tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo,đền ơn đáp nghĩa, các cuộc thi do Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục, nhà trờng phát động. Liên đội đã tặng Giếng nớc sạch cho gia đình chính sách trị giá là 1.665.000 đồng Xây dựng tợng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng 250.000 đồng. Xây dựng nhà thờ Lê Quý Đôn 200.000 đồng. Nhà truờng và các thầy cô giáo nhận đỡ đầu một số em học sing nghèo, mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn bằng cách miễn giảm các khoản tiền mua quần áo sách vở tạo điều kiện cho các em đến lớp. - Thực hiện truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây , Đền ơn đáp nghĩa . Hàng năm cứ đến ngày 27/7 ngày thơng binh liệt sĩ nhà trờng trích quỹ mua quà đến thăm các đồng chí giáo viên có bố là liệt sĩ, thơng binh, các đồng chí có chồng là thơng binh. Vật chất chỉ là phần nhỏ nhng có ý nghĩa tinh thần rất lớn. - Trờng đã lên kế hoạch cụ thể về giáo dục trẻ khuyết tật ngay từ đầu tháng 9 năm học và phân công các đồng chí giáo viên có trách nhiệm, có chuyên môn để dạy trẻ khuyết tật ( đ/c Lan, đ/c Nhuần, đ/c Loan. đ/c Dung ). Các em học sinh khuyết tật đã đợc nhà trờng đầu t sách vở, đồ dùng học tập - Các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng đợc nhà trờng và các đồng chí giáo viên quan tâm giúp đỡ bằng cách nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng các em quần áo đồng phục và cho sách vở( 3 em ). c) Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể. * Công tác xây dựng Đảng. - Chi bộ Đảng trong nhà trờng phát huy vai trò hạt nhân, vai trò lãnh đạo toàn diện với định hớng đúng và chỉ đạo khoa học. Trong đại hội chi bộ đầu năm đã đề ra nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho năm học. Đợc các đồng chí giáo viên thực hiện tốt. - Thực hiện Nghị quyết TW6 lần 2 Xây dựng và chỉnh đốn Đảng Công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng đợc chú trọng thờng xuyên, chất lợng đảng viên cấp uỷ viên đợc đánh giá có chất lợng cao. 8 - Công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng hàng năm chi bộ nhà trờng bồi dỡng kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới, đảm bảo chất lợng tốt. Năm học 2008 2009 có 2 đảng viên đợc công nhận đảng viên chính thức và giới thiệu 2 đoàn viên u tú đi học cảm tình Đảng. Chi bộ nhà trờng đã liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh . * Công tác xây dựng và hoạt động của các đoàn thể . Chi bộ Đảng vững mạnh nên đã lãnh đạo và chỉ đạo các đoàn thể hoạt động tốt đạt hiệu quả cao . Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc. Liên đội đợc Tỉnh đoàn tặng giấy khen năm học 2007 2008. 3 - Tiêu chuẩn III : Xây dựng cảnh quan môi trờng s phạm và thực hiện các phong trào Văn hoá văn nghệ TDTT Vệ sinh y tế học đờng. 3.1 Xây dựng: Trờng học thân thiện, học sinh tích cực. + Thực hiện xây dựng Trờng ra trờng, lớp ra lớp thầy cô giáo đến trờng ăn mặc đẹp, lịch sự, phong cách nghiêm túc, cởi mở. Đối với học sinh ân cần dạy dỗ. Đối với đồng nghiệp đoàn kết thân ái giúp đỡ. + Giáo dục học sinh biết giữ gìn cảnh quan s phạm, biết yêu thơng và giúp đỡ bạn bè, cụ thể: Nhà trờng đã tổ chức tốt các tiết chào cờ đầu tuần, tiết dạy đạo đức trên lớp nên học sinh đến trờng đến lớp Nói lời hay, làm việc tốt không có tình trạng học sinh vẽ bậy lên tờng lớp học, học sinh nhặt đợc của rơi đem trả lại ngời mất. Các em học sinh trong các lớp đã đoàn kết xây dựng Đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập và lao động. Các em học sinh đến lớp ăn mặc đồng phục sạch sẽ, giữ vệ sinh trờng lớp, bảo vệ và chăm sóc cây xanh + Để cho trờng lớp ngày càng khang trang sạch đẹp nhà trờng đã thực hiện xây dựng môi trờng s phạm lành mạnh có tác dụng tích cực đến công tác giáo dục. Nhà trờng tổ chức trồng cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh thực hiện xang hoá trờng học. - Nhà trờng đảm bảo đủ công trình vệ sinh . Nấu nớc sạch cho học sinh uống hàng ngày. - Hàng năm nhà trờng tham mu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền điạ phơng tu sửa xây dựng bổ xung các phòng học, làm mới kết cấu khuôn viên nhà trờng. Lớp học đợc trang trí sạch sẽ, có đủ ánh sáng , có điện thắp sáng, quạt mát đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông , bàn ghế học sinh đúng tiêu chuẩn. Có th viện, có phòng đọc sách báo cho thầy cô giáo và học sinh. Văn phòng họp hội đồng đợc sắp xếp trang trí hài hoà. Năm học 2008 2009 trờng đã xây dựng một lán xe cho giáo viên 15.000.000 đồng, và đổ 500m 2 sân để học sinh vui chơi và hoạt động tập thể. Cuối năm học nhà trờng đợc các 9 bậc phụ huynh học sinh lớp 5 chiếc ghế đá cho các em kê tại sân thể dục để học sinh nghỉ trong giờ ra chơi. + Công tác vệ sinh y tế học đờng. Trong 2 năm học qua nhà trờng đã kết hợp với Trạm y tết xã, Trung tâm y tế huyện tổ chức khám mắt, khám răng cho học sinh đạt 100%. 100% học sinh đợc tẩy giun và phân loại sức khoẻ. Công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch đợc tổ chức th- ờng xuyên thông qua các hoạt động Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tác viên y tế. Nhà trờng thành lập đội thiếu niên xung kích Chữ thập đỏ gồm 15 thành viên. Có tủ thuốc dùng với một số loại thuốc có chỉ dẫn của bác sĩ. Đầu năm học nhà trờng tập huấn cho các đội viên chữ thập đỏ về cách sơ cứu ban đầu, các loại thuốc điều trị một số bệnh đơn giản ( đau bụng, đau đầu.) Nhà trờng kết hợp với dội thiếu niên duy trì lịch tổng vệ sinh cơ quan vào thứ 6 hàng tuần, 15 phút sạch trờng hàng ngày. Đồng thời nhà trờng hởng ứng tích cực các chiến dịch vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch của địa phơng nh: Phòng dịch tả, sốt xuất huyết, dịch cúm H 5 N 1 , H 1 N 1 , phòng chống HIV. - Nhà trờng tổ chức mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể học sinh đạt 100%. - Nhà trờng làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn quả xanh, không uống nớc lã đến từng học sinh và các bậc phụ huynh. + Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào văn nghệ trong 2 năm qua nhà trờng và công đoàn đã thành lập đợc đội văn nghệ quần chúng phục vụ trong những ngày đại lễ và giao lu tại địa phơng. Đặc biệt trong năm học 2007 2008 nhà trờng có 1 giáo viên đạt giải trong hội thi: Kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh do công đoàn ngành tổ chức. Ban chấp hành Đoàn tr- ờng đã thành lập đợc đội Ca khúc măng non các em học sinh trong đội hoạt động tốt. Đội ca khúc thờng xuyên phục vụ chào mừng các Đại hội của trờng, của địa phơng và của huyện. - Dựa vào thể lực cũng nh năng khiếu của mỗi đồng chí giáo viên và học sinh trờng phân công cho các đồng chí giáo viên là nam giới tổ chức cho các em học sinh đợc thờng xuyên tham gia các hoạt động TDTT nh : Bóng bàn, cờ vua, cầu lông, bóng đá, chạy việt dã, bơi, nhảy Arôbic. Qua tổ chức thi cụm trờng đều có học sinh tham gia ở các bộ môn và đạt giải ở môn bóng bàn, cầu lông, chạy việt dã, bật xa. - Các điều kiện phục vụ cho thể dục thể thao : sân chơi, bãi tập bóng đá cho học sinh đảm bảo đúng quy cách, có sân bóng đá, sân chơi cầu lông và dụng cụ phơng tiện phù hợp với giáo viên và học sinh. - Các hoạt động ngoài giờ nh thể dục đầu giờ, giữa giờ, ca múa hát, thể thao đợc tổ chức thờng xuyên và có nền nếp đều, đẹp. 10 [...]... luật - Toàn thể giáo vi n và học sinh trong nhà trờng 2 năm qua đã thực hiện Sống và làm vi c theo hiến pháp và pháp luật , cùng vận động các thành vi n trong gia đình thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân - Toàn trờng không có giáo vi n và học sinh vi phạm pháp luật của nhà nớc, quy ớc của thôn làng, nội quy, quy chế của cơ quan và địa phơng - 100% cán bộ giáo vi n trong nhà trờng thực... phần thởng cho con cán bộ công nhân vi n đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ vào các trờng đại học và cao đẳng với trị giá quà từ 100.000 150.000 đồng - Vi c thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ công đoàn và nhà trờng làm thờng xuyên kịp thời - Đồng chí nào có bố mẹ về già, mỗi giáo vi n đóng góp 20.000 đ cùng với tập thể nhà trờng để vi ng thăm chia buồn - Các đồng chí giáo vi n trong toàn trờng thực hiện cới... Hàng tháng mỗi giáo vi n góp 30.000 đ Năm học nào nhà trờng và công Đoàn cũng tổ chức cho các đồng chí cán bộ giáo vi n đi tham quan du lịch trong dịp hè tạo điều kiện cho các đồng chi giáo vi n hiểu biết về văn hoá, lịch sử, cảnh đẹp của đất nớc từ đó phục vụ vào mỗi bài dạy, bài học - Nhà trờng kết hợp với công an tổ chức luật an toàn giao thông cho giáo vi n và học sinh Tất cả giáo vi n tham gia giao... cán bộ giáo vi n trong nhà trờng thực hiện tốt nếp sống văn hoá Các đồng chí giáo vi n từ 24 tuổi trở lên mới xây dựng gia đình Tổ chức cho các đồng chí giáo vi n học luật hôn nhân, luật dân số nên trong những năm học qua không có đồng chí cán bộ giáo vi n sinh con thứ 3 Không có trẻ suy dinh dỡng, trẻ bỏ học Con em giáo vi n đều học giỏi và thi đỗ vào các trờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... nạn xã hội 5 Tập thể cán bộ giáo vi n nhà trờng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng trờng tiên tiến, đơn vị văn hoá cấp Huyện * Tồn tại: Trình độ và nghiệp vụ s phạm của giáo vi n cha đồng bộ, một số giáo vi n có tuổi cha linh hoạt trong vận dụng phơng pháp và sử dụng đồ dùng dạy học, khai thác kiến thức cha sâu, gìơ học cha thực s thu hút học sinh Một số giáo vi n trẻ cha hăng say trong công... gặp nhiều khó khăn cha đáp ứng với nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh nh: Cha xây đợc văn phòng cho giáo vi n làm vi c IV- ý kiến đề nghị 12 Bằng thực tế phấn đấu theo 4 tiêu chuẩn đơn vị văn hoá của tập thể giáo vi n nhà trờng và những thành tích đã đạt đợc của tập thể cán bộ giáo vi n trong hai năm qua nhà trờng xét thấy trờng có đủ điều kiện đạt danh hiệu: Đơn vị văn hoá Nay Trờng Tiểu học... rõ ràng rành mạch, không có ý kiến thắc mắc b) Công tác xây dựng gia đình văn hoá Ngay từ đầu năm học nhà trờng và công đoàn đã tổ chức cho cán bộ giáo vi n học tập 4 tiêu chuẩn của gia đình văn hoá, 5 tiêu chuẩn của nhà giáo văn hoá 100% cán bộ giáo vi n trong trờng đăng ký xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá Cuối năm học tổ chức bình xét căn cứ vào 5 tiêu chuẩn gia đình nhà giáo văn hoá thì Trờng Tiểu... cao, trờng không có học sinh bỏ học Chất lợng học sinh giỏi và học sinh đại trà tăng hơn so với năm học trớc, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm đạt 100% thực hiện đầy đủ 2 Đội ngũ cán bộ giáo vi n, công nhân vi n có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đợc nâng cao và an tâm giảng dạy 3 Cơ sở vật chất ổn định đã có đủ phòng học 2 buổi/ngày, trang bị một số máy móc phục vụ cho công tác quản lí và giảng... luật an toàn giao thông cho giáo vi n và học sinh Tất cả giáo vi n tham gia giao thông bằng xe máy đều có bằng lái xe, đội mũ bảo hiểm Học sinh không đi xe đạp ngời lớn đến trờng - Công tác tài chính Vi c thu nộp các khoản đóng góp của học sinh trong năm học đợc triển khai theo đúng tinh thần công văn chỉ đạo của nhà nớc Ngoài ra các khoản thu thoả thuận đợc phụ 11 huynh nhất trí 100% và địa phơng... đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá , UBND huyện Hng Hà xét công nhận Đơn vị văn hoá cấp huyện cho Trờng Tiểu học Điệp Nông Hng Hà - Thái Bình năm học 2008 2009 Chúng tôi xin chân trọng cảm ơn ! t/m bCH công đoàn T/M BGH nhà trờng Chủ tịch công đoàn Hiệu trởng Nguyễn Thị Dung Trần Thị Quỳnh đề nghị của công đoàn ngành giáo dục 13 Ubnd huyện xét duyệt 14 . Hà, tỉnh Thái Bình. Thực hiện Nghị quyết V của BCH TW Đảng khoá VIII về vi c phát triển xây dựng nền văn hoá Vi t Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và. LoạiTrung bình Loại yếu HSG huyện HSG tỉnh Toán Tiếng vi t Toán Tiếng Vi t Toán Tiếng Vi t Toán Tiếng Vi t Số l- ợng Tỷ lệ% Số l- ợng Tỷ lệ % Số l- ợng Tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: BC don vi van hoa, BC don vi van hoa, BC don vi van hoa