Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

105 35 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 22:50

Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THANH HUYỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SỸ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THANH HUYỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cương luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đố Thanh Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, nhận động viên giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể trường Trước hết, xin trân trọng cảm ơn TS Đỗ Thị Thu Hằng người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ kiến thức phương pháp để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Thầy Cô Trường Đại Học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức phương pháp năm học qua để ngày hôm tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán quan, đồn thể giúp tơi việc tìm kiếm tư liệu cung cấp cho tư liệu quan trọng, cần thiết phục vụ cho việc thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Do thời gian kiến thức có hạn, luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn đọc Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đỗ Thanh Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.Cơ sở thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 24 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện số địa phương nước 24 1.2.2 Bài học kinh nghiệm huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 28 2.2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 29 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 31 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 33 3.1 Giới thiệu huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 37 3.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 41 3.1.4 Giới thiệu máy quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 42 3.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 44 3.2.1 Lập dự toán ngân sách huyện 44 3.2.2 Chấp hành ngân sách huyện 50 3.2.3 Quyết toánngân sách huyện 64 3.2.4 Công tác kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước cấp huyện 69 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 74 3.3.1 Các yếu tố chủ quan 74 3.3.2 Các yếu tố khách quan 76 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 79 4.1 Quan điểm, định hướng hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 79 4.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nướctại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 79 4.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nướctại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 81 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 81 4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán ngân sách nhà nước 82 4.2.2.Hồn thiện cơng tác chấp hành ngân sách nhà nước 83 4.2.3 Hồn thiện cơng tác toán ngân sách nhà nước 84 4.2.4.Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước 86 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán ngân sách xã 87 4.2.6 Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp quan máy quản lý ngân sách huyện 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 92 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ CHDT Chấp hành dự toán CP Chính phủ CTMT Chương trình mục tiêu CSHT Cơ sở hạ tầng DT Dự toán ĐVT Đơn vị tính HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước NĐ Nghị định 10 NS Ngân sách 11 NSNN Ngân sách nhà nước 12 UBND Ủy ban nhân dân 13 XD Xây dựng 14 XDCB Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2017 35 Bảng 3.2: Dự toán thu ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 45 Bảng 3.3: Dự toán chi ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 47 Bảng 3.4: Đánh giá cán quản lý ngân sách nhà nước công tác lập dự toán 48 Bảng 3.5: Chấp hành thu ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 51 Bảng 3.6: Chấp hành thu ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn theo nội dung thu giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.7: Chấp hành chi ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 56 Bảng 3.8: Chấp hành chi ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn theo nội dung chi giai đoạn 2015-2017 58 Bảng 3.9: Cân đối thu - chi ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn giai đoạn 20152017 61 Bảng 3.10: Đánh giá cán quản lý ngân sách nhà nước công tácchấp hành ngân sách 62 Bảng 3.11: Tình hình nộp báo cáo toáncủa đơn vị địa bàn huyện Văn Bàngiai đoạn 2015-2017 65 Bảng 3.12: Mức độlập báo cáo toáncủa đơn vị địa bàn huyện Văn Bàngiai đoạn 2015-2017 65 Bảng 3.13: Chất lượng báo cáo toáncủa đơn vị địa bàn huyện Văn Bàngiai đoạn 2015-2017 66 Bảng 3.14: Đánh giá cán quản lý ngân sách nhà nước cơng tácquyết tốnngân sách 67 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.15: Tình hình bị từ chối toán chi NSNN quakiểm soát KBNN huyện Văn Bàn giai đoạn 2014-2016 70 Bảng 3.16: Đánh giá cán quản lý ngân sách nhà nước công táckiểm tra, giám sát ngân sách 72 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu máy tổ chức phòng Tài – Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 42 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 81 - Thứ tư, hồn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách phải liền với hoàn thiện máy, tăng cường chức năng, quyền hạn máy quản lý thu, chi ngân sách, nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán làm công tác quản lý thu, chi ngân sách 4.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nướctại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - Thứ nhất,quản lýngân sách nhà nướcphải thực tất khâu, từ khâu lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách, toán ngân sách kiểm tra, giám sát ngân sách - Thứ hai,quản lýngân sách nhà nướcphải đảm bảo nguyên tắc phải kịp thời, khơng gây ách tắc Kiểm sốt, tốn khoản chi phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, theo qui định Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn hành Phải vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tránh tình trạng áp dụng máy móc văn bản, chế độ dẫn đến ách tắc công việc, ảnh hưởng đến tình hình thực nhiệm vụ trị địa phương Đề cao gắn trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách với trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ trị, chun mơn đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước - Thứ ba, tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kế toán, đặc biệt đội ngũ kế toán xã Bố trí cán cơng chức phù hợp với chức chuyên môn, tạo điều kiện tốt cho cán học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu công tác 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Dựa hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế, đồng thời dựa quan điểm, định hướng hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nướccủa huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nướccủa huyện Văn Bàn, Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 82 tỉnh Lào Caitrong thời gian tới Các giải pháp cụ thể là: 4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước - Lập dự toán ngân sách nhà nước khâu đầu tiên, lập dự tốn có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản lý ngân sách nhà nước làm cho ngân sách nhà nước có tính ổn định an tồn hiệu Lập dự toán ngân sách nhà nước phải vào phương hướng, chủ trương, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương năm kế hoạch năm tiếp theo; khai thác triệt để tiềm năng, lợi địa phương Lập dự toán ngân sách nhà nước phải dựa khoa học, tiêu chuẩn định mức Nhà nước qui định, đồng thời có tính đến biến động giá thị trường - Cơng tác lập dự tốn ngân sách phải đảm bảo yêu cầu, lập dự tốn theo Luật định, thực đầy đủ trình tự xây dựng dự toán, định, phân bổ, giao dự tốn Trong q trình lập dự tốn ngân sách nhà nước cho cần ý khâu then chốt khâu hướng dẫn số thông báo kiểm tra dự toán cho đơn vị khâu xem xét dự toán đơn vị lập gửi cho quan tài chính, quan tài phải thận trọng chí phải trao đổi thảo luận với đơn vị để làm sáng tỏ nhu cầu ngân sách đơn vị để phục vụ tốt cho trình xét duyệt dự tốn - Để hạn chế tình trạng đơn vị lập dự tốn ngân sách nhà nước khơng tích cực, giảm dự tốn thu, nâng dự tốn chi, phòng Tài - Kế hoạch cần có chương trình kế hoạch cụ thể, khảo sát nắm tình hình khả quan với nguồn thu đối tượng phải nộp thuế đối tượng sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để xây dựng dự tốn thu, chi sát thực, khoa học, đảm bảo nhu cầu ngân sách cho kỳ kế hoạch Khi yêu cầu đơn vị lập dự toán ngân sách nhà nước, quan tổng hợp cần tính tốn kỹ yếu tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán, tình hình biến động kinh tế, giá sách chế Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 83 độ Nhà nước để đưa hệ số điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu chuẩn xác tin cậy số liệu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phân tích kinh tế, tài chính, xét duyệt giao kế hoạch điều hành thực kế hoạch năm sau - Kiến nghị cấp có thẩm quyền phân cấp cho HĐND huyện, xã, thị trấn có quyền định dự toán phân bổ ngân sách địa phương nhằm phát huy tính chủ động đề cao vai trò, trách nhiệm HĐND cấp theo qui định Luật NSNN; khuyến khích khai thác nguồn thu tiềm năng, mạnh chỗ, bồi dưỡng tăng thu cho ngân sách nhà nước để bù đắp đủ cho nhu cầu chi tiêu năm 4.2.2.Hồn thiện cơng tác chấp hành ngân sách nhà nước Quản lý ngân sách nhà nước vấn đề mấu chốt định hiệu hoạt động ngân sách nhà nước Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí Luật phòng chống tham nhũng Chính phủ ban hành triển khai rộng khắp Việc quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ yêu cầu bắt buộc tất cấp quyền, ngành, quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước Để đạt mục tiêu cần thực đổi công tác quản lý ngân sách nhà nước theo nội dung sau: - Công tác tổ chức chấp hành ngân sách: cần cụ thể hóa dự tốn cho duyệt có chia q, tháng để đạo q trình thực phải dựa cứ, sở khoa học, đảm bảo với tình hình thực tế địa phương - Tăng cường đầu tư phát triển, cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu.Để có nguồn lực tài đủ mạnh để thực phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự chức năng, nhiệm vụ máy quyền, đòi hỏi phải tăng cường đầu tư phát triển, cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu Muốn cần phải triệt để khai thác nguồn thu sẵn có quản lý chặt chẽ nguồn thu cho ngân sách huyện Để phát triển nguồn thu cho ngân sách, việc tận dụng khai thác tiềm vốn có, cấp quyền địa phương phải có giải pháp Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 84 nuôi dưỡng tạo nguồn thu cách ổn định, bền vững Điều đòi hỏi phải đẩy mạnh đầu tư xây dựng sở hạ tầng, khuyến khích, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, giành phần vốn ngân sách cho đầu tư khoa học kỹ thuật chuyển đổi cấu trồng vật nuôi -Đối với quản lý ngân sách chi cho đầu tư xây dựng bản: để quản lý tốt chi đầu tư xây dựng bản, quyền huyện phải trọng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, giám sát đạo đơn vị trực thuộc thực tốt chức nhiệm vụ Phòng Tài - Kế hoạch huyện cần bám sát qui hoạch, kế hoạch duyệt tham mưu cụ thể cho UBND huyện thực việc xếp bố trí đầu tư phù hợp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; hướng dẫn giám sát thực nghiêm túc trình tự thủ tục quản lý kinh phí đầu tư xây dựng bản, đảm bảo việc áp dụng tiêu chuẩn định mức, đơn giá sát thực, kịp thời, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí xây dựng bố trí dàn trải, kéo dài thời gian đầu tư, nâng giá trị tốn cơng trình -Đối với quản lý ngân sách cho chi thường xuyên:thực nghiêm quy định luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo bước chuyển biến rõ nét nhận thức đến hành động đơn vị, cán công chức huyện Để thực chủ trương này, huyện Văn Bàn cần thực kiên quyết, không dừng lại việc tuyên truyền vận động mà phải vào thực chất, áp dụng chế tài thích đáng.Thực tiết giảm khoản chi hành thiếu thiết thực, mang tính phơ trương, hình thức chi cho tổ chức kỷ niệm ngày lễ, ngày thành lập ngành, chi liên hoan gặp mặt cuối năm, chi tiếp khách, tham quan; Thực nghiêm quy định Nhà nước việc mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc quan hành chính, tăng cường phân cấp cho đơn vị đơi với tăng cường trách nhiệm 4.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách nhà nước - Các đơn vị cấp chịu trách nhiệm lập toán ngân sách nhà nước đơn vị, đối chiếu khớp với số chi phát sinh năm Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 85 qua Kho bạc nhà nước, lập biểu mẫu theo qui định Bộ Tài gửi quan tài tổng hợp thẩm tra phê duyệt Số liệu toán phải đảm bảo trung thực, xác, phản ánh nội dung chi theo mục lục ngân sách nhà nước phải lập thời gian qui định Sau nhận báo cáo toán đơn vị cấp dưới, Thủ trưởng đơn vị cấp có trách nhiệm xét duyệt tốn thơng báo kết xét duyệt toán cho đơn vị cấp - Phòng Tài - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm thẩm định toán chi ngân sách nhà nước phát sinh địa bàn huyện Văn Bàn, lập toán chi ngân sách địa phương tổng hợp báo cáo tốn địa phương trình HĐND huyện phê chuẩn - Đối với quan Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm tổ chức hạch tốn kế tốn chi ngân sách nhà nước theo mục lục, đảm bảo khoản chi phát sinh hạch tốn xác, trung thực, kịp thời đầy đủ theo định kỳ hàng tháng, q, năm - Quyết tốn chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực nông nghiệp phải thực quan tâm khâu phân tích số liệu thuyết trình, đánh giá việc thực tiêu kinh tế địa phương, tình hình thực Nghị Đại hội Đảng Nghị HĐND để từ rút học kinh nghiệm phục vụ cho việc quản lý điều hành chi Ngân sách Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp năm - Thực chế độ kiểm toán bắt buộc tất đơn vị sử dụng ngân sách Xây dựng thể chế giám sát tài đồng bộ, trọng hoạt động giám sát đoàn thể quần chúng, nhân dân hoạt động tự giám sát, kiểm tra tài đơn vị sở Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt tốn đơn vị sử dụng kinh phí Các cán chuyên quản cán chuyên quản khối xã, thị trấn phải thường xuyên bám sát đơn vị giao phụ trách để hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn sai sót, giúp đỡ đơn vị trình thực chi tiêu ngân sách để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 86 sai phạm, thiếu sót xảy Cần có chế qui định rõ chế độ trách nhiệm cán chuyên quản xảy sai sót đơn vị giao phụ trách, cán chuyên quản phải chịu trách nhiệm số liệu kiểm tra, phê duyệt tốn 4.2.4.Hồn thiện công tác kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước Thanh tra, kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý ngân sách nhà nước, chức thiết yếu ngành Tài Nhà nước Làm tốt cơng tác tra tài kiểm sốt ngân sách nhà nước góp phần phòng ngừa sai phạm, thất thốt, lãng phí chi tiêu, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu ngân sách cho Nhà nước, tăng nguồn lực tài đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vì vậy, cần thiết phải hồn thiện, tăng cường cơng tác giám sát, kiểm tra, tra tài việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước Các biện pháp cần thực là: - Phân định rõ trách nhiệm quyền hạn quan tham gia vào trình tra, kiểm tra công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập, chấp hành toán tức kiểm tra trước, kiểm tra kiểm tra sau thực thu, chi ngân sách nhà nước - Cải tiến việc kiểm tra, tra việc lập dự tốn quan Tài đảm nhận đảm bảo yêu cầu, trình tự xây dựng dự tốn theo luật định Trong đặc biệt quan tâm khâu trọng yếu: Khâu hướng dẫn số thơng báo kiểm tra dự tốn chi phải thật cụ thể, rõ ràng minh bạch khâu xét duyệt dự toán phải thực chặt chẽ, khách quan giải công tâm vấn đề chưa đồng thuận quan tham gia lập dự toán ngân sách - Việc kiểm tra, tra, giám sát toán ngân sách nhà nước phải đảm bảo tính trung thực pháp luật, xử lý nghiêm minh sai phạm, tiêu cực quản lý ngân sách có sách động viên kịp thời việc khai thác tốt nguồn thu sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí hồn thành Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 87 xuất sắc nhiệm vụ giao - Thực nghiêm túc việc khen thưởng xử lý kịp thời tượng vi phạm quản lý, điều hành ngân sách nhằm phát ngăn ngừa sai phạm góp phần tích cực cho việc đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm hiệu quản lý ngân sách nhà nướccủa huyện Văn Bàn 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán ngân sách xã Con người yếu tố định thành cơng cơng việc, để thực tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước, điều kiện tiên phải kiện toàn, củng cố chất lượng đội ngũ cán kế toán ngân sách xã, bố trí cán có đủ lực phẩm chất Cụ thể: - Để kiện toàn, củng cố chất lượng đội ngũ cán kế toán ngân sách xã, phải đề tiêu chuẩn cán bộ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ, nắm vững chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước nhà nước qui định, có khả phân tích, tổng hợp, nhanh nhạy xử lý cơng việc, sử dụng thành thạo máy vi tính Đồng thời cán phải có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, tâm huyết với cơng việc Trước mắt, UBND xã cần rà soát phân loại cán để có kế hoạch bồi dưỡng, phân cơng cơng tác phù hợp với lực, trình độ cán Trên sở lựa chọn cán đủ tiêu chuẩn để bố trí xếp Kiên điều chuyển làm công tác khác cán khơng đủ khả năng, trình độ để thực nhiệm vụ - Tạo điều kiện để đội ngũ cán kế toán ngân sách xã học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Đội ngũ cán kế toán ngân sách xã phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành để cập nhật kiến thức điều kiện chế độ kiểm soát chi, chế độ kế toán nhà nước thường xuyên thay đổi Bên cạnh đó, cần trang bị cho đội ngũ cán kế toán ngân sách xã kiến thức pháp luật, kinh tế kiến thức văn minh, văn hóa nghề - Sửa đổi, bổ sung sách tuyển dụng sách đãi ngộ cán Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 88 cơng chức để tuyển người giỏi, tâm huyết với nghề, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán kế toán ngân sách xã Bên cạnh đó, để giữ người giỏi cần sửa đổi chế độ lương, thưởng có hình thức đãi ngộ phù hợp với lực cán bộ, để cán yên tâm công tác, cống hiến sức lực trí tuệ cho phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực chế độ khen thưởng, kỷ luật công nghiêm minh Khen thưởng, động viên kịp thời nhiều hình thức nhằm tạo động lực kích thích cho cán kế tốn ngân sách xã hăng say làm việc, phát huy tối đa trình độ, lực người Bên cạnh đó, cần xử phạt cách nghiêm minh cán làm sai chế độ sách, sai qui trình nghiệp vụ gây thất vốn ngân sách nhà nước 4.2.6 Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp quan máy quản lý ngân sách huyện Hiện nay, quan tham gia quản lý ngân sách huyện có phòngTài - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Chi cục Thuế có quan Tài trực thuộc quyền địa phương cấp huyện trực tiếp quản lý, Kho bạc Nhà nước Chi cục Thuế trực thuộc ngành dọc quản lý Vì vậy, để đảm bảo sức mạnh tổng hợp máy tài huyện quản lý ngân sách nhà nước, cần tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp quan máy quản lý ngân sách huyện Cần thống phận kế toán ngành tài đầu mối, nên đặt Kho bạc nhà nước để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, xác, thống phục vụ yêu cầu quản lý điều hành ngân sách Nâng cấp hạ tầng truyền thông hệ thống Tabmis đủ mạnh để thuận tiện cho quan khai thác thông tin hệ thống, tránh thời gian vừa qua hệ thống Tabmis cung cấp dịch vụ cho quan Tài yếu đầu vào, máy chủ không đủ lớn dung lượng để quan Tài truy cập hệ thống khai thác thông tin liệu ngân sách Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin ngành hệ thống tài địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 89 KẾT LUẬN Đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”với mục tiêu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Caitrong giai đoạn 2015-2017, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Caitrong thời gian tới Với mục tiêu trên, đề tài đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, gồm: lý luận Ngân sách nhà nước cấp huyện (khái niệm, đặc điểm, vai trò ngân sách nhà nước cấp huyện) lý luận Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện (khái niệm, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện) Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu kinh nghiệm huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, từ rút học kinh nghiệm cho huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - Thông qua việc phân tích thực trạng cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2017, tác giả đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn Từ làm sở để tác giảđề xuất giải phápnhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thời gian tới - Xuất phát từ hạn chế nguyên nhân hạn chế, dựa vào Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 90 quan điểm, định hướng hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Các giải pháp gồm: Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn ngân sách nhà nước; Hồn thiện cơng tác chấp hành ngân sách nhà nước; Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách nhà nước; Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước; Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán ngân sách xã; Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp quan máy quản lý ngân sách huyện Với kết nghiên cứu trên, đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học để đề tài hồn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Ái, Bùi Tiến Hanh(2010),Giáo trình Quản lý thu ngân sách nhà nước, Nhà xuất Tài Đặng Văn Du, Bùi Tiến Hanh (2010), Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, Nhà xuất Tài Đỗ Thị Hải Hà (2010), Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế,Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Kho bạc Nhà nước huyện Văn Bàn (2015-2017),Báo cáo chi ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Cao Phong(2015-2017), Báo cáo dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Tam Nơng(2015-2017),Báo cáo dự tốn thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Văn Bàn (2015-2017),Báo cáo dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Văn Bàn (2015-2017),Báo cáo toán ngân sách Nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Ngân sách Nhà nước Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 25 tháng năm 2015 10 UBND huyện Văn Bàn (2017), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Bànnăm 2017 11 UBND huyện Văn Bàn (2015-2017), Quyết định giao kế hoạch phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, 2016, 2017 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 92 12 Một số website: - Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai: vanban.laocai.gov.vn - Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: tamnong.phutho.gov.vn - Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình: caophong.hoabinh.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Những thông tin nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai”.Tôi cam kết thông tin cá nhân Quý vị hoàn toàn giữ bí mật khơng cung cấp cho Rất mong nhận hợp tác Quý vị Xin chân thành cảm ơn! I Thông tin cá nhân Họ tên:……………………………………… ……………………… Cơ quan công tác:…………………………… …………….…………… Chức vụ:………………………………… …….……………… II Thông tin vấn Ông (Bà) cho biết ý kiến nội dung theo thang điểm từ đến 5, đó: “1: Rất khơng đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Phân vân; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý” Công tác lập dự tốn ngân sách nhà nước STT Khoanh tròn lựa Nội dung lấy ý kiến Huyện có kế hoạch để xây dựng dự toán từ sớm tạo thuận lợi cho đơn vị thực chọn phù hợp Huyện có hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán Các đơn vị lập nộp kế hoạch dự toán hạn Dự toán đơn vị lập quy định Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 93 Dự toán lập bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Dự toán đơn vị lập bị điều chỉnh 5 Công tác chấp hành ngân sách nhà nước STT Nội dung lấy ý kiến Khi thực dự toán hàng năm huyện có hướng dẫn chi tiết, cụ thể giúp thực thuận lợi Khoanh tròn lựa chọn phù hợp Các hướng dẫn kịp thời để đơn vị thực Các đơn vị triển khai thực theo dự toán 5 5 Các đơn vị thường hay tự điều chỉnh việc sử dụng ngân sách chi cho hoạt động Đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn có am hiểu tốt chuyên môn Lãnh đạo quan tâm đạo sát công tác chi ngân sách Khi có khó khăn cần điều chỉnh đề nghị dễ dàng Phần mềm quản lý dễ sử dụng mang lại hiệu Cơng tác tốn ngân sách nhà nước STT Nội dung lấy ý kiến Huyện thực nghiêm cơng tác tốn hàng năm Nhiều đơn vị có khoản mục khơng tốn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN Khoanh tròn lựa chọn phù hợp 5 http://lrc.tnu.edu.vn 94 Nhiều đơn vị phải chuẩn bị lại hồ sơ tốn Cán làm cơng tác tốn huyện có chun mơn Quyết tốn thực nhanh gọn 5 Công tác tra, kiểm tra quản lý ngân sách nhà nước STT Khoanh tròn lựa Nội dung lấy ý kiến Các đơn vị thực thường xuyên tự kiểm tra công tác quản lý ngân sách Huyện thường tổ chức đoàn thanh, kiểm tra trước thực dự tốn Trong q trình thực dự tốn huyện thường xuyên kiểm tra Khi thanh, kiểm tra có vấn đề nảy sinh xử lý Nhiều điều chỉnh khơng báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước chọn phù hợp 5 5 Nhiều điều chỉnh không quy định Lãnh đạo sát kiểm tra 5 Theo Ơng (Bà) giải pháp cần thiết để hồn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai? Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 95 Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà)! Ngày……tháng……năm 2018 Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 79 4.1 Quan điểm, định hướng hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Văn Bàn,. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan