Ebook Color atlas of oral diseases: Part 1

199 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 22:30

(BQ) Part 1 book Color atlas of oral diseases presents the following contents: Normal anatomic variants, developmental anomalies, genetic diseases, mechanical injuries, oral lesions due to chemical agents, oral lesions due to smoking and heat, oral lesions due to drugs,.. Color Atlas of Oral Diseases George Laskaris, D D S , M D Foreword by Gerald Shklar Second edition, revised and expanded 555 illustrations 1994 Georg Thieme Verlag Stuttgart New York Thieme Medical Publishers, Inc New York ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎران‬ ‫اوﻟﯿﻦ وﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﺐ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎران ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )‪ (e-book‬ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺛﺮ در اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎران ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری و ﯾﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ از اﯾﻦ ژورﻧﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺐ و ﻣﺠﻼت و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﺮان ص پ ‪ 14515-765‬ﺗﻠﻔﻦ ‪4311689‬‬ iv George Laskaris, D.D.S., M.D Associate Professor in Oral Medicine and Pathology, Dental School, University of Athens Consultant in Oral Medicine, Dept of Dermatology,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Color atlas of oral diseases: Part 1, Ebook Color atlas of oral diseases: Part 1

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn